എന്റെ ചിന്തകൾ

Tuesday, December 14, 2010

ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം

റിച്ചാർഡ്‌ ഡോക്കിൻസ്‌ എഴുതിയ The God Delusion എന്ന കൃതിയെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട്‌ എൻ എം ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗ്‌ പരമ്പര പുരോഗമിയ്ക്കവെ എന്റെ ചില ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനചോദ്യമാണ്‌ ഈ പോസ്റ്റിന്‌ ആധാരം.
സമയക്കുറവ്‌ മൂലം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചർച്ച നടക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. സാന്ദർഭികമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഈ ചർച്ച നടന്നത്‌ എന്റെ തന്നെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റിലാണ്‌.

PS: ഇവിടെ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ (ഹുസൈൻ ഉദ്ധരിച്ചതാണെങ്കിലും) ചുവപ്പ്‌ നിറത്തിലും ഹുസൈന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നീലനിറത്തിലും കൊടുത്തിരിയ്കുന്നു.
-------------------------------------------------

കാളിദാസൻ എന്ന ബ്ലോഗർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയിൽ ഹുസൈൻ താഴെപ്പറയുംവിധം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി.

Every scietific theories are testable.There is no need to add a word 'testable' to get a correct meaning of Popper's view.

ഇത്‌ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു.

That's a good point. But then, how is creationism testable? What are the major findings? Do we have a testable process, that is repeatable, in any of the findings? What are the predictions? How much has it advanced from the beginning of the ism?

സൃഷ്ടിവാദം testable ആണോ? എന്തെല്ലാമാണ്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.


To make it clear, എന്റെ ചോദ്യം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആധാരം തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രം ദിനംപ്രതി പുരോഗമിയ്ക്കുകയാണ്‌. ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം മനസിലാക്കുന്നുണ്ട്‌. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ന് പുനർജ്ജനിച്ച്‌ വന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ പകച്ചുനിന്ന് പോകുകയേയുള്ളു. ബ്രൈറ്റ്‌ എന്ന ബ്ലോഗർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാർവ്വിൻ ഇന്ന് വന്ന് പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയാൽ തോറ്റുപോകും.

ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു തിയറിയും testable ആണ്‌, ആയിരിയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിന്‌ നിലനിൽപ്പില്ല. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരാമീറ്ററുകൾ, പരീക്ഷണരീതി, അതിൽ നിന്നും ലഭ്യമായേയ്ക്കാവുന്ന ഫലങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാലേ ശാസ്ത്രീയരീതിയാവൂ.
....
സൃഷ്ടിവാദം ആത്യന്തികമായി ഒരു സ്രഷ്ടാവിനെ സങ്കൽപിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്‌. സ്രഷ്ടാവ്‌ എന്ന (അമൂർത്തമായ) ശക്തി (വ്യക്തി) വ്യക്തിഗതമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌ ഈ കാണുന്നതും കണ്ടേയ്ക്കാവുന്നതുമായ എല്ലാം. ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളും, ആറ്റം മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അചേതനവസ്തുക്കളും എല്ലാം ആ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇച്ഛ മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്‌. (ചിലരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഓരോ ജീവിയും വസ്തുവും വരെ ഇപ്രകാരം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നടക്കുന്നതാണ്‌, ഉദാഹരണത്തിന്‌ ഒരു ഉറുമ്പിന്‌ ജീവൻ വെയ്ക്കുന്നതുപോലും സ്രഷ്ടാവ്‌ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതുമൂലമാണ്‌. ശ്രീ ഹുസൈൻ ആ ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല)
 
സൃഷ്ടിവാദം ഇത്തരത്തിലായിരിക്കേ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക്‌ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌.

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ മനസ്‌ വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരത്തെ അതിന്‌ തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.

2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ്‌ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.

3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ്‌ ഉണ്ടായിവരേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്‌. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്‌ മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്‌, മണ്ണ്‌ കുഴച്ചാണ്‌ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌.

4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന്‌ മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്‌. ഏത്‌ ഗ്രഹം, ഏത്‌ നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്‌,

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയായിരിക്കെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്‌ എങ്ങിനെ അറിയാനാവും? സ്രഷ്ടാവ്‌ പറഞ്ഞുതന്നല്ലാതെ വേറൊരു സ്വന്തന്ത്രാന്വേഷണവും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല. ഇനി, സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ മാത്രമായി, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഥഡോളജി സാധ്യമാണോ? എന്റെ അറിവിൽ ഒന്നുമില്ല, അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുതരൂ.

ഏതായാലും ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ശ്രീ ഹുസൈന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു...

Actually you DIDN’T STUDY CREATIONISM and at the same time you are negating creationism that is what a superstitious man does.And this is because your negation is a part of your ism-atheism.
Come to your question: According to creation model, the first prediction is there will be no transitional forms . Palaeontology testifies that there are no transitional forms.

ഇടയ്ക്കുള്ള emphasis എന്തിനെന്ന് എനിക്ക്‌ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അതിനെ ഞാനത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനായി ഒരു കമന്റിട്ടു.

Coming to your answer on Creationism, there are quite a few things which you missed (or messed).


One, the base question (from you argument itself) was on testability, which you didn't answer.

Two, the only straight answer that you gave was the prediction. That too is very subjective. It's just negation and that's all. And, to add up to all those, it's just pure negation of what "others" have found and is nothing original in creationism at all.

Three, you state that others (me in particular) haven't studied creationism (with an emphasis, I don't know why). There is nothing in detail about creationism which I've seen, except the statement that the superpower created everything (there could be some variations depending on which ism you believe in). No clear timelines (whatever is there in the scriptures have been found false), no clear methodology defined/observed (except that he did it from nothing or clay), no clear explanation as to why things are there (so many superflous things like billions of galaxies and millions of species), no identified method to directly observe/test and so on and on.

ഇതിന്‌ ഹുസൈൻ അൽപം കൂടി വലിയ മറുപടി എഴുതാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷെ നിരാശയ്ക്കുള്ള വകുപ്പുണ്ട്‌, ഇപ്പോഴും.

(2)You imply that there is nothing in creationism to be testable.The design in the universe is a testable case for creationism and a case against the origin explanation by chance.Can you suggest any thing testable from either Atheism or Darwinism?


(3)Your words : Two, the only straight answer that you gave was the prediction. That too is very subjective. It's just negation and that's all. And, to add up to all those, it's just pure negation of what "others" have found and is nothing original in creationism at all

This comment is fallacious. See what I have writen:
According to creation model, the first prediction is there will be no transitional forms . Palaeontology testifies that there are no transitional forms.
This is a Palaeontological fact, not negation.Can you present any evidence for the innumerable transitional forms in between two most related species as predicted by Darwinism?

(4)Your words : There is nothing in detail about creationism which I've seen, except the statement that the superpower created everything (there could be some variations depending on which ism you believe in). No clear timelines (whatever is there in the scriptures have been found false), no clear methodology defined/observed (except that he did it from nothing or clay), no clear explanation as to why things are there (so many superflous things like billions of galaxies and millions of species), no identified method to directly observe/test and so on an on

All these are ignorance, pure and simple.That is why I had stated that you blindly negate creationism without studying it.
Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Thirdly, there is clear methodology.
Fourthly, there are clear explanations.
Fifthly, there are a number of observations that are testable.


ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്നത്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ഒരു testable case ആണ്‌, അതും ആകസ്മികതയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നത്‌. പിന്നെ, മുൻപ്‌ പറഞ്ഞതുപ്രകാരം ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന പ്രവചനവും paleantology പ്രകാരം ശരിയാണ്‌.

ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്‌.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ, (ഇല്ലാത്ത) ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ എങ്ങിനെ കടന്നുകൂടി, ശാസ്ത്രം പറയാതെ?

ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്‌ ആ കാര്യം ഉണ്ട്‌ എന്നൊരു വാദം നിലനിൽക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പരിണാമം ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിവാദം നിരാകരിച്ചു. അതിനപ്പുറം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ തനതായി എന്താണുണ്ടായിരുന്നത്‌? When did this prediction come in?

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പോയിന്റുകൾ ഹുസൈൻ നേരിട്ടത്‌ ചില സാമാന്യപരാമർശങ്ങളിലൂടെയാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ നിരവധി വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്‌, കൃത്യമായ സമയക്രമം അറിവായിട്ടുണ്ട്‌, കൃത്യമായ ഗവേഷണരീതികൾ (മെഥഡോളജി) ഉണ്ട്‌, നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക്‌ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്‌, പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ധാരാളം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്‌.

ഇതിൽ നിന്ന് സാമാന്യമായി ഒരാൾക്ക്‌ എന്താണ്‌ ഗ്രഹിക്കാനാവുക? ചില blanket statments നിരത്തിയാൽ കാര്യം ശാസ്ത്രീയമാകുന്നില്ലല്ലൊ. വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്‌.

ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങിനെ പരീക്ഷിക്കും? സൃഷ്ടി എങ്ങിനെയാണ്‌ മനുഷ്യന്‌ പരീക്ഷിക്കാനാവുക? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങിനെയാണ്‌ പരീക്ഷിക്കാനാവുക?

പ്രപഞ്ചം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്‌. ബില്യൺ കണക്കിന്‌ ഗ്യാലക്സികളും അതിലുമെത്രയോ അധികം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉൽക്കകളും പൊട്ടും പൊടിയും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്‌ ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിൽ 99 ശതമാനത്തിലധികം സാധനങ്ങളിലും ജീവൻ എന്നൊരു സംഭവമേയില്ല. പിന്നെയെന്ത്‌ ആസൂത്രണമാണിത്‌? അതും ജീവൻ നിലനിർത്താനായാണ്‌ ഇക്കണ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന് പറയുമ്പോൾ.

എന്റെ തുടർക്കമന്റ്‌ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

Where did all these come from? Creationism, from its origin, had passed on without any evidence (never needed it) till science came up with different ideas. Even the prediction that you stated, came in only after theory of evolution was proposed and people started digging out fossils. Else creationism wouldn't even have thought about transitional forms.You don't (can't) set up a lab to test creationism even at the basic level (and biologists have that). It just has been looking on things which science couldn't show-in-real-time, and put it across as "things of creation". Where is the "testability" factor coming in, then?


How is "design" tested? Again, you are not doing it in a lab or even on a drawing board. You say that it is designed, because you are surviving and things look good for you to survive. There could be other reasons, even some unknown (if observations of science are not correct, that is). None of these have been analyzed. What creationism has done so far is to pull the current observations and find ways to say that they are wrong. It's a conclusion without any specific independent process. (And don't tell me that Universe is well designed. You have billions of dead pieces, especially asteroids, floating around with no reason at all. Talking about earth makes it slightly better, but you already have scientific explanations, which you reject)


Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Where? In religious texts? As per believers, those are the only sources as that's spelt by god himself. I haven't seen any details there, and the timelines are too shaky. For anything other than that, you don't have any backing, as they are not confirmed even by god.


What is the timeline you are talking about? If this is not in accordance with the religious scriptures, you'd be negating the holy texts itself.


Thirdly, there is clear methodology.
What is the methodology? Do you look at each aspect in detail and analyze how they came about? Or do you say that it is complex, that you need a designer/creator, from simple virus to stars? I'm talking about a clear, independent methodology, that doesn't lean on to explanations of science. Science didn't look towards religious texts for any data.


Fourthly, there are clear explanations.
What explanations are you talking about? Why do we have these many galaxies and these many species, many of which are of no significance to man?


Fifthly, there are a number of observations that are testable.
What are those? Please cite a few with the test? (Please note that the test should confirm creation, just a phrase "chance-can-not-do-this" won't suffice, in which case you would just be negating something that is explained by your opponent)


As such, things are still there as in the beginning stages of creationism. There is nothing new that has come up, except for newer refutes on what science finds out.


Please, blanket statements wouldn't be helpful.


പിന്നീടുള്ള ഹുസൈന്റെ കമന്റ്‌ ഇതായിരുന്നു.

(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant .Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving. Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.(3)1-5 Please study a standard text on creationism( Eg: SCIENTIFIC CREATIONISM by Dr.Morris). It is practically impossible to teach you elementary aspects of creationism through comment box.You can make further comments or criticism after the study of the basics of creationism.I shall provide you explanations.


I am sorry , there is time constraint to go in to every details as I single handedly deal the explanations for this blog.
 
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയേ പറയാനാവൂ, ബാക്കി നോക്കിപഠിച്ചോളൂ.

എന്ത്‌ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്‌, എന്ത്‌ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതല്ല കാര്യം. വിഷയം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരിമിതി തന്നെയാണ്‌. സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരിട്ട്‌ പറയാതെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാനാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്‌ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, scientific എന്ന് ഒരു ഭംഗിയ്ക്ക്‌ പറയാം എന്നതിനപ്പുറം പ്രതേകിച്ച്‌ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമാകില്ല.

ഇതിലെ ആദ്യഖണ്ഡിക മാത്രമേയുള്ളു എന്തെങ്കിലും കാര്യമായുള്ളത്‌. അതിലെ പോയിന്റുകൾ നോക്കിയാൽ മനസിലാക്കാം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത.

Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.

ആകസ്മികതയിലൂന്നിയാണ്‌ പരിണാമവും കോസ്മോളജിയുമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്‌ എന്ന് ധരിച്ചാൽ പിന്നെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ.

There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant.

എന്താണീ stability? മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത്‌ നിലനിന്നുകാണുന്നത്‌ എല്ലാം stable ആണോ? പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളോണിയലിസം എക്കാലത്തേയ്ക്കുമുള്ളതായിരുന്നിരിയ്ക്കും, അതാണോ സത്യം? മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എടുത്താലും പലതും നിലനിൽക്കുന്നവ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നാം പരിണാമത്തിൽ സംസാരിയ്ക്കുന്നത്‌ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌, മില്യൺ കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളാണ്‌. അതും കോസ്മോളജിയുടെ കാലയളവിൽ വലിയൊരു സംഖ്യയല്ല.

Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving.

This was the best!!

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു.

എന്ത്‌ പരീക്ഷണമായിരിക്കും അത്‌? എനിക്ക്‌ ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറേ ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ട്‌ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്താൽ പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയാനാവുമോ? അതോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ഈ ആടുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പരിണാമം എങ്ങിനെയൊക്കെ സംഭവിയ്ക്കാം എന്ന് അറിഞ്ഞാണോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക?

അതൊക്കെ വിട്ടുകളയാം. ഇങ്ങിനെ ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്ത്‌ പരീക്ഷണം (എന്തുതന്നെയായാലും) നടത്തിയാൽ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിയ്ക്കാനാകുമോ?

Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ബയോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിവാദമായിരുന്നു പ്രധാനം. ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ടെന്താ? പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്‌ വരെ ഭൂമികേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചസങ്കൽപം മുഴുവൻ. എന്നിട്ടോ?

പുതിയ അറിവുകൾക്കനുസരിച്ച്‌ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറണം. ഇന്നലെ വരെ ഇതായിരുന്നു എന്റെ അറിവ്‌ എന്നുവെച്ച്‌ പുതിയ അറിവുകൾ വന്നാലും അത്‌ മാറരുത്‌ എന്ന് പറയൂന്നത്‌ അബദ്ധം മാത്രമാണ്‌.

എന്റെ അടുത്ത കമന്റ്‌

The next part, I'm sorry to say, doesn't make sense.


(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.


The questions that Creationism opens up can not be answered by Creationism. People have strived hard to dig deep into the mysteries of universe. There could still be questions, there may be questions which we would, probably, never be able to answer. That doesn't mean that "let there be light" is true or rational even.


There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant.


Stability depends on what timescale you measure it on. For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable. That doesn't mean that you have the same species for millions of years. When it was asked as to why many species became extinct, you said that it is a natural process. So, there are species which are not stable as it looks like. There is extiction happening in the history of earth. If they were stable and if the universe was well designed, why would they perish and why would new ones come in?


Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving.


Really? Come on, Mr. Hussain. I don't expect this type of a comment from you, who have at least taken some effort to understand what science is.


What kind of lab this could be? What is the experiment that could be done in this lab to prove wihtout any hint of doubt that species are not evolving? If at all there is a lab that way, what is the timeframe that they observe?
And, then, does it prove creationism? Does it prove that species are getting created?


On the lighter side, anyone (need not be a scientist) can set up a lab and prove that creation doesn't happen.


Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.


So?
Sun was going around the earth for centuries (of course there were some odd "other ideas" too), and it looked very natural to all observations.
It's as simple, Mr. Hussain. The natural observations that you make depend on what knowledge you have. Remember, I had asked the question Whether it is common sense to say that earth revolves around the sun. And you said it's not. It's the same point that I wanted to drive in, that the observation that you make without knowledge would often be misleading.
Now that you've talked about 20th century, does it make sense to continue what people have been thinking for the past thousands of years and fail to see what people understand now? If I go by your statement, people would still be saying that geocentric model was dominant till the 16th century and all natural observations suited to it. After all, it's not even 500 years old (small from history stand-point and very small even by geological timeframe).


Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.
When something survives, we feel it is designed to exist, there is nothing surprising with that deduction. But, the fact is, we adapt to the circumstances, else we can not survive. Life also has adapted. Do we know how many perished just because they couldn't survive enough to produce offsprings?
Coming to the universe, what is the design that you are talking about? There are billions of galaxies, with no life in a very very high percentage of them (I'm tempted to say all except one, but I don't want to guess). There are asteroids, what for, no one knows. These asteroids clash with each other, with many planets and other bodies, and even with earth (rarely though).


What is all these? Is this design or something else? After all, why do we need all these? If the design was so very correct, we wouldn't have had all these superflous things floating around.


(3)1-5 Please study a standard text on creationism( Eg: SCIENTIFIC CREATIONISM by Dr.Morris). It is practically impossible to teach you elementary aspects of creationism through comment box.You can make further comments or criticism after the study of the basics of creationism.I shall provide you explanations.


Thank you for the suggestion. I don't mind reading it, but I don't really know whether or when I can get a copy of that.
I respect both your time and willingness to discuss. You might have done enough studies on how scientific-abilities of creationism could be proven, but alas, none of the arguments that you had put down here has anything to even minutely suggest that there is anything scientific in creationism. You are working overtime with some points, but, sorry again, you're losing your ground.


To put things straight.
Creationism presumes a creator. So, whatever details you need on creationism has to be obtained from the creator, no other source could help you (unless ofcourse, he has written it in an accessible form somewhere). Which then means that you have absolutely no control, there is no information you could gather in the area of Creationism, per se. In such a scenario, what is it that you could do indepedently?


അതിനുള്ള ഹുസൈന്റെ മറുപടിയിതാ, എന്റെ ചിന്തകളും (മലയാളത്തിൽ).....

(1)Commenting on this “(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism”, you have written :

“The questions that Creationism opens up can not be answered by Creationism. People have strived hard to dig deep into the mysteries of universe. There could still be questions, there may be questions which we would, probably, never be able to answer. That doesn't mean that "let there be light" is true or rational even”.

There are a lot of questions that cannot be answered by Evolution Theory than Creationism. So which is preferable to a rational man?

സൃഷ്ടിവാദം എന്ത്‌ ഉത്തരങ്ങളാണ്‌ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്‌? എല്ലാം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ശക്തി, സ്രഷ്ടാവിന്റെ യുക്തി, സ്രഷ്ടാവിന്റെ മനോധർമ്മം, ഇതിനപ്പുറം എന്ത്‌ അറിവാണ്‌ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിവാദത്തിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ളത്‌? കുറഞ്ഞപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം (ഉദാഹരണം ഇഴജന്തുക്കൾ) ഏത്‌ കാലത്ത്‌ ജീവിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നോ അക്കാലത്ത്‌ സസ്തനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നോ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇഴജന്തുക്കളുടെ ആവിർഭാവകാലത്ത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌ സസ്തനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്‌ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ഉണ്ടോ?
So, which is preferrable

(2)This is your words : “Stability depends on what timescale you measure it on. For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable. That doesn't mean that you have the same species for millions of years”.


Your first three sentences are scientific.These are acceptable to me which means there is no evidence for evolution.But in contrast, your fourth or last sentence is a speculation having no evidence and thus not scientific but dogmatic.You yourself says “that doesn’t mean”.But that does mean no evidence for evolution .Extinction is not an evidence for evolution.

ചോദ്യം stability-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്‌. ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം ജീവികൾക്ക്‌ നല്ലരീതിയിൽ stability ഉണ്ട്‌. പക്ഷെ അത്‌ ഏത്‌ സ്കെയിലിൽ ആണ്‌ അളക്കേണ്ടത്‌? പതിനായിരം വർഷം ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം നിലനിന്നുവെങ്കിൽ, അതിനുശേഷം നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്‌ stability ഉണ്ടെന്ന് ഏത്‌ അളവിലാണ്‌ പറയാനാവുക? മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ജീവിതത്തിൽ ആ ജീവിവർഗ്ഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്‌, കാരണം ഈ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ്‌ അവന്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ ആ ജീവിയെ കാണും. മനുഷ്യന്റെ അറിവുള്ള ചരിത്രകാലം എടുത്താലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുൻപ്‌ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ജീവി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പതിനായിരം വർഷം എന്നത്‌, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ, ഭൂമിയുടെ കാലയളവിൽ എന്ത്‌ അർത്ഥമാണുണ്ടാക്കുന്നത്‌?

(3)Commenting on my words “Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving” You writes:

“Really? Come on, Mr. Hussain. I don't expect this type of a comment from you( but I expected a surprise from you –Hussain), who have at least taken some effort to understand what science is.


What kind of lab this could be? What is the experiment that could be done in this lab to prove wihtout any hint of doubt that species are not evolving? If at all there is a lab that way, what is the timeframe that they observe?


And, then, does it prove creationism? Does it prove that species are getting created?


On the lighter side, anyone (need not be a scientist) can set up a lab and prove that creation doesn't happen”.

എനിക്ക്‌ അൽഭുതം ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈയൊരു അബദ്ധം താങ്കളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

ഇതിന്‌ ഏതായാലും ഹുസൈൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

See your words : “For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable”.

This is an experimentally proved fact and any one can prove this , that is the basis of creationism.On the other hand ,evolution is ony a speculation and nobody has experimentally proved it yet.That is why you write “that does n’t mean” which is a speculation in itself and unscientific.

പറയാനുള്ളത്‌ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.

(4)Commenting on my staement, “Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it”,you writes: “So?”.
My reply : So nothing. I stated a simple historical fact!

So? എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുമാത്രം ഹുസൈൻ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല.

ഏതായാലും ഹുസൈൻ അവസാനമായപ്പോഴേയ്ക്കും സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത വിട്ട്‌ യുക്തിപരതയിലേയ്ക്ക്‌ മാറിയിട്ടുണ്ട്‌. സൃഷ്ടിവാദം എന്ത്‌ ചെയ്യും എന്നതിന്‌ ഉത്തരം കൂടുതൽ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ കഴിയില്ല. അതിന്‌ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ചെറുതാക്കി കാണാനും കഴിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റേതായ പരിമിതികൾ തന്നെയാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതി. എളുപ്പത്തിനുവേണ്ടി ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി ഞാനത്‌ എടുത്തെഴുതട്ടെ.

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ മനസ്‌ വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരത്തെ അതിന്‌ തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.
2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ്‌ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.
3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ്‌ ഉണ്ടായിവരേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്‌. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്‌ മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്‌, മണ്ണ്‌ കുഴച്ചാണ്‌ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌.
4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന്‌ മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്‌. ഏത്‌ ഗ്രഹം, ഏത്‌ നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്‌,
====================================


ഇനി, എന്റെ ഒരു ഭൂലോകസംഭവചോദ്യത്തിലേയ്ക്കുകൂടി.

തന്റെ വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്‌ "സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌ ശരി" എന്നത്‌. പിന്നീട്‌ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാമാന്യയുക്തി തെറ്റാം, പക്ഷെ അതെല്ലാം ചില്ലറ അപവാദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ അവസരത്തിലാണ്‌ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്‌.

സൂര്യന്‌ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയാണോ? ആണെങ്കിൽ എങ്ങിനെ?

ഹുസൈൻ അവസാനം മറുപടി പറഞ്ഞു, അത്‌ സാമാന്യയുക്തി അല്ലെന്ന്. എന്റെ രണ്ടാം ചോദ്യത്തിന്‌ അങ്ങിനെ പ്രസക്തിയില്ല. കൂടാതെ അത്‌ ഡോക്കിൻസ്‌ സംവാദത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

എന്റെ ചോദ്യം ഡോക്കിൻസിന്‌ പ്രസക്തമാണോ, God Delusion ചർച്ചയിൽ പ്രസക്തമാണോ എന്നതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്‌. ഞാൻ ചോദിച്ചത്‌ ഹുസൈന്റെ തന്നെ ഒരു പരാമർശത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്‌. ഇതിൽ എന്റെ നിലപാട്‌ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു, ഹുസൈൻ അത്‌ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല.

സാമാന്യയുക്തി മാത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഭൂമി സൂര്യന്‌ ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. കോമൺ ഇറ തുടങ്ങി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്‌ വരെ ഭൂമിയ്ക്ക്‌ ചുറ്റും സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നു എന്നതായിരുന്നു സാമാന്യയുക്തി. മറിച്ച്‌ പറഞ്ഞവർ ഇല്ലെന്നല്ല, ഒന്നുകിൽ അവ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം അതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല.

സൂര്യന്‌ ചുറ്റുമാണ്‌ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത്‌ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്‌ വെറും സാമാന്യയുക്തിയാലല്ല, ശാസ്ത്രീയചിന്തയിലൂടെയാണ്‌. അനിഷേധ്യമാംവിധം അത്‌ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രം തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌ ശരി എന്ന പരാമർശം തെറ്റാണ്‌, എന്നുമാത്രമല്ല അബദ്ധവുമാണ്‌.

ചില കാര്യങ്ങൾ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ സാമാന്യയുക്തിയ്ക്ക്‌ നിരക്കുന്നതായി മാറും, പക്ഷെ അതിനും ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്‌ വഴികാണിക്കുന്നത്‌. ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അൽപമെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്ക്‌ സൂര്യന്‌ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌, കാരണം ശാസ്ത്രം അത്‌ തെളിയിച്ചതാണ്‌. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അറിവ്‌ സാമാന്യയുക്തിയായി പരിണമിയ്ക്കും എന്ന് ചുരുക്കം.

ഹുസൈൻ തന്റെ വാദങ്ങൾ പലതും മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയ്ക്ക്‌ നിരക്കുന്നത്‌ എന്ന മട്ടിലാണ്‌. ഡോക്കിൻസിന്റെ വാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നതും ഇതുപോലൊരു യുക്തിയ്ക്ക്‌ (ശാസ്ത്രം എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ) നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന വാദത്തിലാണ്‌.

ഏത്‌ സ്വീകരിക്കണം? ആയിരക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളായി സാമാന്യയുക്തിയായി കൊണ്ടാടിയ ചിന്തകളോ അതോ അവ തെറ്റാണെന്ന തിരിച്ചറിവോ?

ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.


ശ്രീ ഹുസൈൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലാണ്‌ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്‌, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ്‌ ശരി. ആ ശരികളെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും തന്റേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിൽ എനിക്ക്‌ പരാതിയേതുമില്ല. സോഴ്സ്‌ എന്തായിരുന്നാലും വായിയ്ക്കാനും തനിയ്ക്ക്‌ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിയ്ക്കാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നു.

പക്ഷെ ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മറ്റൊരാൾക്ക്‌ എന്തറിയില്ല എന്ന് എഴുതാനാണ്‌ ഹുസൈൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല,

എനിക്ക്‌ എന്റേതായ അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. നമുക്കറിയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നാം ഭാവിയിൽ അറിഞ്ഞേയ്ക്കാം, ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കലും അറിയാതെതന്നെ മനുഷ്യവംശം നിലച്ചുപോയേയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച്‌ മുൻപെങ്ങോ സങ്കൽപിച്ചുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ശഠിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ അറിവുകൾ പഴയ സങ്കൽപങ്ങൾക്ക്‌ വിരുദ്ധമാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട്‌ എതിർക്കുന്നതിലും കാര്യമില്ല. ആ സങ്കൽപം തന്നെ അന്നത്തെ അറിവിന്റെ നിലവാരത്തിൽ വെച്ച്‌ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

ഇതെന്റെ അഭിപ്രായം.

Note: വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

459 comments:

1 – 200 of 459   Newer›   Newest»
അപ്പൂട്ടൻ said...

ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ എല്ലാം ശരിയാണെന്നാണ്‌ ധാരണ, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിയ്ക്കൂ.

Jack Rabbit said...

അപ്പൂട്ടൻ said...

ശ്രീ ഹുസൈൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലാണ്‌ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്‌, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ്‌ ശരി. ആ ശരികളെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും തന്റേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിൽ എനിക്ക്‌ പരാതിയേതുമില്ല. സോഴ്സ്‌ എന്തായിരുന്നാലും വായിയ്ക്കാനും തനിയ്ക്ക്‌ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിയ്ക്കാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നു.


അപ്പൂട്ടൻ,

I have no problem to say he has a good collection of books. But he is reading them to cherry pick outliers and misrepresent or deny the conclusion of experts
in order to push his agenda. For a simple eg: see his definition of Natural selection and asking others at same time to refer books by Ernst Mayr and Doug Futuyama.

People like Subair, Naj, Noushad etc then look at Hussain, invoke argument from authority and claim whatever he has written is true science. This is a terrible problem when someone is unfortunate by circumstances to have exposed to these wonderful fields through Hussain's books or articles. In that respect, i think he is doing a great injustice to the Muslim community by abusing his position in soceity and putting out any light of reason.

He has problems only with fields like cosmology and evolutionary biology which has direct philosophical implications and evidences against his God and Koran. He doesn't have any problem with technology or other science fields like chemistry which also contributed to war than any of the above.

So he is either a cunning charlatan or a completely deluded personality who has spent his entire life looking for falsehoods. I am convinced that he is the first case. I don't mind calling a spade a spade.

Sorry for the lengthy comment. I amn't sure where you will classify the above in the taxonomy of personal attacks.

Thanks,
/JR

Jack Rabbit said...

അപ്പൂട്ടൻ,

I gave an example to Hussain to show species are evolving in lab. In his characteristic manner, he denied it by creating a straw man definition. When pressed more on the definition, he started blocking the comments.


Hussain likes to talk about transitional fossils. If creation was true, how can they explain lots of missing fossils ? For eg: we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?


If he thinks he has evidence for stability of species, did his creator selectively destroy the fossils of every species in chronological manner to make it appear as if species evolved from the fossil record ?

/JR

Muhammed Shan said...

പോത്തിനോട് വേദം ഓതുന്നതു പോലുള്ള അപ്പുട്ടന്റെ ശൈലി വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി..
തുടരുക...

bright said...

അപ്പൂട്ടാ, നല്ല പോസ്റ്റ്.പക്ഷേ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ എനിക്ക് യോജിപ്പ് ജാക്ക് റാബിറ്റിനോടാണ്.Let us not fear calling a spade a spade.

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...

trcking

Anonymous said...

ഈ പരിണാമ വാദം ലാബില്‍ തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കിലും, സ്ര്യഷ്ഠിവാദം (ഉദാ: ക്ലോണിങ്‌)ലാബില്‍ തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റും എന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...

പണ്ട് പണ്ട് മില്യണ്‍ ഇയേര്‍സ് മുന്നേ നമ്മേക്കാലും പുരോഗമിച്ച ആരെങ്കിലും വല്ല പ്രീ-പോസ്റ്റ് പ്ലാന്‍ഡ് ബിഗ്‌ബാങ് നടത്തിയുണ്ടാക്കിയതാണൊ പ്രപഞ്ചം.

മനുഷ്യ ഡി എന്‍ എ കണ്ടു പിടിച്കതും ക്ലോണിംഗും ലോക കറസിക്കുവേണ്ടിയുള്ള വാദവും(അതു നടന്നാല്‍ ലോക ഗവണ്മെന്റു വുരുമത്രേ) അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന്തെന്നും അതിനാല്‍ എല്ലാവരും സുവിശേഷ യോഗത്തിനു വരണം എന്നും ഈയിടെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു.

സമയമായി...സമയമാ‍യി...

Anonymous said...

അപ്പൂട്ടന്‍,

നല്ല ശ്രമം. താങ്കളുടെ ഭാഷയും, സമീപന രീതിയും വളരെ അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്. ഇടപെടലുകള്‍ ആരോഗ്യകരവും. ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗിലും താങ്കളുടെ വീക്ഷണം ശക്തമായി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കും എന്ന് വായനക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍, ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ വായനക്കാരായ ഞങ്ങള്‍ യുക്തിവാദികള്‍ വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു വൈജ്ഞാനിക ചര്‍ച്ച കാഴ്ചവെക്കും എന്നാണു പ്രതീക്ഷിച്ചത്‌. എന്നാല്‍ ഈഗോ ഭരിക്കുന്ന പലരുടെയും മനസ്സുകള്‍ അതിനു തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. അതിനിടയിലാണ് താങ്കളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഇടപെടല്‍ വ്യത്യസ്തവും, പഠനാര്‍ഹമായ വായനയില്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നവരെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതും ആവുന്നത്.

വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ മാത്രം അറിവ് എനിക്കില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ആയിരുന്നു. ജബ്ബാര്‍ മാഷ്‌ അടക്കമുള്ളവരുടെ പതിവ് തറ സംവാദ രീതിയും വിഷയം മാറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നിരാശപ്പെടുത്തി.

ശ്രമം തുടരുമല്ലോ. വിശ്വാസി ആയിരിക്കെ തന്നെ, യുക്തിവാദികള്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ വാദങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മാന്യമായ സംവാദ രീതിക്ക് നല്ല ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നും അറിയാം. അതെ സമയം പലരുടെയു ഈഗോ തീര്‍ക്കാന്‍ വംശീയ വര്‍ഗീയ ജാതീയ ടച്ചുള്ള യുക്തിവാദ സംസ്കാരം ബ്ലോഗുകളില്‍ കാണാം. അതില്‍ താങ്കള്‍ ഉള്പെടുന്നില്ല എന്നത് സന്തോഷകരമാണ്. താങ്കളെ പോലുള്ള യുക്തിവാദികളെ വായിക്കാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

നന്ദി.

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

നൗഷാദ്‌

മി | Mi said...

"Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving."

ചരിത്രത്തില്‍ എന്നും മായാതെ കിടക്കും, ഈ മൊഴിമുത്തുകള്‍ :)

ഒരു യാത്രികന്‍ said...

വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം. അപ്പൂട്ടാ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ വായിച്ചു. യോജിക്കുന്നു........സസ്നേഹം

Unknown said...

സൃഷ്ടിവാദമാണ് ശരിയെങ്കില്‍ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നില്‍ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ?
പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി 1350 കോട്ടി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മാത്രമല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു ജന്തുവിനെ ഒണ്ടാക്കിക്കളയാം എന്ന് അയാക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ.

കമന്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ബ്ലോഗില്‍ പരിണാമവാദവും സൃഷ്ടിവാദവും തമ്മിലുള്ള ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ച നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ- പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കുവാന്‍ കഴിയില്ല എന്നായപ്പോള്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണു പരിണാമവാദികള്‍.

സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെ നിരര്‍ത്ഥകമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ഒരാളെ വിശ്വാസിയാക്കുന്നത്. വിശ്വാസം എന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി പൂര്‍ണ്ണമായും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണെന്നിരിക്കെ എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കേണ്ട ഒന്നായി ഒരു വിശ്വാസി എടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് കേവലം ദൈവ വിശ്വാസത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ഒന്നല്ല.

ഒരു പരിണാമവാദി പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രീയമല്ലാ എങ്കില്‍ സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതു തന്നെ പരിണാമവാദികളുടെ പരാജയം സമ്മതിക്കലാണെന്നു പറയാതെ വയ്യ. കാരണം സൃഷ്ടി രഹസ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരം എന്ന നിലയിലാണു പരിണാമവാദത്തിന്റെ തുടക്കം. എന്നതല്ലാതെ സൃഷ്ടിവാദത്തിനു ഒരു എതിര്‍‌വാദം എന്ന നിലയിലല്ല. അഥവാ സൃഷ്ടിവാദം പരിണാമവാദത്തിനെതിരില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ രൂപപ്പെടുത്തിയ വാദമോ സിദ്ധാന്തമോ ല്ല.

മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിപ്പ് ഒരു പ്രാപഞ്ചികപ്രതിഭാസം എന്ന രീതിയിലാണു പരിണാമവാദികള്‍ കാണുന്നത്, അതിനാല്‍ തന്നെ അതിന്നൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. അതിന്നു പകരം ഒരു മറു ചോദ്യം ഒരു വാദത്തിനു കൊള്ളുമെങ്കിലും ഉത്തരമാകുന്നില്ല.

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷമല്ലെ ആകാനാകൂ. ഇല്ലാത്ത ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ-

ഇവിടെ പരിണാമവാദികള്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തിനു ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകള്‍ ചോദിക്കുന്നത് സ്വയം പരിഹാസ്യരാകുകയാണെന്ന് അവര്‍ക്കു മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണു സത്യം. കാരണം സൃഷ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥമായ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുവാന്‍ രണ്ടു സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ഒന്ന്‍ അത് സ്വയം ഉണ്ടായതാകണം. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരാള്‍ ഉണ്ടാക്കിയതാകണം. ഈ രണ്ട് സാധ്യതകള്‍ക്കപ്പുറം മറ്റൊന്നില്ല എന്നിരിക്കെ ഒരു സാധ്യത ശരിയല്ല എന്നിരിക്കെ എതിര്‍‌വാദത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ സൃഷ്ടിവാദം തെറ്റാണെന്നു തെളിയിച്ചാല്‍ പരിണാമവാദം ശരിയാണെന്നു വരില്ലെ? ഇല്ല- കാരണം സൃഷ്ടിവാദത്തിനടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രാപഞ്ചികമല്ല. എന്നാല്‍ പരിണാമവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പരിണാമവാദികളെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. വാദിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ വാദത്തിന്നാവശ്യമായ തെളിവുകള്‍ നിരത്തേണ്ടത് പരിണാമവാദികളാണ്. അങ്ങിനെ തെളിയിക്കുന്നതില്‍ പരാജയെപ്പെടുമ്പോള്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തിനു ശാസ്ത്രീയ തെളുവുകള്‍ ചോദിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടാല്‍ പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രീയമാകില്ല.

ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണ്ണമായ അറിവ് പൂര്‍ണ്ണമായും യുക്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ സൃഷ്ടി രഹസ്യങ്ങളും. ഇതൊരു വിശ്വാസിയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമെന്നിരിക്കെ സ്രഷ്ടി രഹസ്യം അഥവാ ശാസ്ത്രം നിങ്ങള്‍ക്കറിയാത്തതിനാല്‍ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുകയാണു ഇനി യുക്തിവാദികള്‍ക്കു നല്ലത്.

പരിണാമവാദം രൂപപ്പെടുന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണു, അതല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. വിശ്വാസത്തിന്നെപ്പോഴും കേവലയുക്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു തലമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരണയോഗ്യമല്ല എന്നതാണു വിശ്വാസം തന്നെ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ പരിണാമവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്നു ഓടിയൊളിക്കാന്‍ പരിണാമവാദികള്‍ തര്‍ക്കശാസ്ത്രമെടുക്കരുത്.

അതല്ല, സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത തെളിയിച്ചിട്ടെ ഇനി പരിണാവാദം ചര്‍ച്ചെക്കെടുക്കാവൂ എന്നാനെങ്കില്‍ അനവധി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിണാമവാദ വിശ്വാസവും കടന്നു വരട്ടെ.

അപ്പൂട്ടൻ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
If someone says that you are wrong and he's right, then you have every right to question his view.

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ശാസ്ത്രീയഅടിത്തറയുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്‌ ഹുസൈൻ തന്നെയാണ്‌. അതിനായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലൊ.
സാധാരണഗതിയിൽ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ തെളിവന്വേഷിയ്ക്കാൻ ഞാനും മെനക്കെടില്ല. സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഞാൻ ഉന്നയിക്കാറില്ല.

കുറച്ചെങ്കിലും തെളിവുകൾ നൽകാൻ ശാസ്ത്രത്തിന്‌ സാധിയ്ക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം വായനയിലൂടെയെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക്‌ സൃഷ്ടിവാദം സ്വീകാര്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്‌ അറിവില്ലായ്മയല്ലാതെ വേറെയെന്തെങ്കിലും കാരണം ആവശ്യമാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദം അദ്ദേഹം പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച്‌ അദ്ദേഹത്തോട്‌ ചോദിയ്ക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക്‌ തോന്നുന്നില്ല.

എല്ലാ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും testable ആണെന്ന പരാമർശം കണ്ടപ്പോൾ സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നതിൽ ഹുസൈന്റെ അഭിപ്രായമറിയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ആണ്‌ ചർച്ചയുടെ (ഈ പോസ്റ്റിന്റെയും) ആധാരം. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ തെളിവുകളൊന്നും നൽകാനാവില്ല എന്നൊരു മറുപടിയായിരുന്നു ഹുസൈന്റേത്‌ എങ്കിൽ എനിക്ക്‌ പരാതിയൊന്നുമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി അവസാനിപ്പിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമേയുള്ളു അവിടെ. അതല്ല, സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ വിശദീകരണശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആകട്ടെ, എനിക്ക്‌ വിരോധമില്ല.

പക്ഷെ ഹുസൈൻ ശ്രമിച്ചത്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഏതൊരു ശാസ്ത്രശാഖയേയും പോലെത്തന്നെ testability ഉണ്ട്‌ എന്ന് പറയാനാണ്‌. Remember, he was, at evevry instance, maintaining that his opinions are scientific, and probably, he would have felt that terming Creationism untestable would spell trouble. Scientific Creationism എന്ന പുസ്തകം പോലും അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. ചർച്ച ആ വഴിയ്ക്ക്‌ നീങ്ങിയെങ്കിൽ അതിന്‌ എന്നെ കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല.

പരിണാമം കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്‌. ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്‌. സൃഷ്ടിവാദവിഭാഗം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാകാത്ത ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിയ്ക്കുന്നു, complex organs-നെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിയ്ക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം പോകാറില്ല. അക്കാര്യങ്ങൾ കണ്മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക അത്ര സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ആ ഒരു വിടവ്‌ സൃഷ്ടിവാദവിഭാഗം എടുത്തുകാണിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പരിണാമത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയുടെ ചർച്ചയിൽ ഇതൊക്കെത്തന്നെയാണ്‌ കാണാറ്‌, പുതുതായൊന്നും ഹുസൈനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌, ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത്‌. അതിനപ്പുറം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ എനിക്ക്‌ പ്രത്യേകിച്ച്‌ താൽപര്യമൊന്നുമില്ല, മറ്റാരുടേയെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെ വെറുതെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശ്യവുമില്ല.

Muhammed Shan said...

അപ്പൊ കാട്ടിപ്പരുതിക്ക്‌ സ്രിഷ്ടിവാദം തെളിയിക്കാന്‍ ആകില്ല എന്നതുറപ്പാണ് ..
പരിണാമ വാദം തെളിയിചിട്ടില്ലാത്ത വെറും ഒരു വിശ്വാസം മാത്രം ആണെന്ന് വിശ്വാസിക്കാനുള്ള കാട്ടി പ്പരുത്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു..
:)

Muhammed Shan said...

track..

ea jabbar said...

പക്ഷെ ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മറ്റൊരാൾക്ക്‌ എന്തറിയില്ല എന്ന് എഴുതാനാണ്‌ ഹുസൈൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല,
----
എനിക്കറിയാം !!!!

സന്തോഷ്‌ said...

ഒരു ചിത്രശലഭം ജനിക്കുന്നത് സൃഷ്ട്ടിയിലൂടെയോ അതോ പരിണാമാത്തിലൂടെയോ?

ശ്രീജിത് കൊണ്ടോട്ടി. said...

പ്രിയ അപ്പൂട്ടന്‍ .. പോസ്റ്റ്‌ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു.. എല്ലാ ആശംസകളും..!

Deva Sena said...

സൃഷ്ടിവാദമാണ് ശരിയെന്കില്‍

ഒന്ന് ) ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്

രണ്ട് ) എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ?

മൂന്ന് ) ഈ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ഭൂമിയും അതിലെ ജീവനും സൃഷ്റ്റിക്കപ്പെട്ടോ?

നാല് ) ഇന്ന് നിരവധി ജീവി വര്‍ഗങ്ങലുണ്ടല്ലോ . അവ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ?

അഞ്ച് ) അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്‍ ഓരോ കാലത്തേയ്ക്ക് ഓരോ തരം ജീവികളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടോ

ആറ് ) ഭൂമിയില്‍ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ? അവ പെട്ടെന്ന് ഒരിടത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണോ

ഏഴ് ) ഇത്തരം ജീവികള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണോ അതോ വെറും പ്രത്യക്ഷപ്പെടല്‍ മാത്രമാണോ


ഭൂമിയില്‍ ജീവന്‍ എന്ന അമൂല്യമായ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അവനവന് ഉള്ള യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നു. അവരവര്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ ശരിയാകാം തെറ്റാകാം. ഇത്തരം ചിന്തകള്‍ വഴിതന്നെയാണ് സൃഷ്റ്റിവാദവും രൂപപ്പെട്ടത്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാന്‍ ഒരു അമ്മ വേണമെന്നിരിക്കെ ( അച്ഛനെ അംഗീകരിച്ചത് പിന്നീടാണ് ) അറിയപ്പെടാത്തെ ഏതോ അമ്മയില്‍ നിന്ന് പിറന്നതാവാം ഈ ജീവന്‍ എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അഭിനന്ദനീയമാണ് എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഒരമ്മയില്‍ നിന്നുമാണ് നമ്മള്‍ പിറന്നതെങ്കില്‍ ആ അമ്മ എങ്ങനെ പിറന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇത്തിരി അപകടമാണ്. അതില്‍ നിന്ന് മനഃപൂര്‍വം തടിയൂരുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പാണ് അമ്മയ്ക്ക് /ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.

Jack Rabbit said...

സന്തോഷ്‌ said..

ഒരു ചിത്രശലഭം ജനിക്കുന്നത് സൃഷ്ട്ടിയിലൂടെയോ അതോ പരിണാമാത്തിലൂടെയോ?


The question is vague to give a short answer. I hope the reason you selected butterfly is due to metamorphosis. It isn't unique to butterflies but present in lot of other insects

What happens during metamorphosis ?

There are changes in hormones which suppresses normal (like another animals) development route and triggers metamorphosis.

Can you prove this ?

There are class of insecticides known as juvenile hormone mimics which can suppress metamorphosis for eg: in mosquito by spraying them in ponds.

Why is metamorphosis good for species?

Larva and insect don't share food resources. For eg: Caterpillar feeds on leaves while butterfly on nectar. Assuming 50:50 population ratio, it is a big advantage.

Do we have fossil evidence for metamorphosis ?

Fossilization requires special condition. We don't have even complete fossil record of all bony animals. Insect bodies are more difficult to fossilize. It needs to be caught in amber (recall Jurassic Park movie)

Does absence of transitional fossils of insects prove creation ?

No way. See my comment here. In that case creationists have a much bigger problem to solve. People like Hussain argues as if this problem doesn't exists

Most of these examples comes under the category of God of gaps argument.

/JR

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

tracking

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പരിണാമവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയതയാണു. അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണു. സൃഷ്ടിവാദമോ അത് എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും ദൈവത്താലെന്നും. അതിന്റെ അടിത്തറ വിശ്വാസം തന്നെയാണു. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളേ നമുക്കു മുമ്പിലുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധ്യത അരുണ്‍ പറഞ്ഞു തരിക.

പരിണാമവാദം ശരിയാണെന്ന വാദത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ല എന്നതിനെ മറികടക്കാന്‍ സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമായി ശരിയല്ല എന്ന പരിണാമവാദികളുടെ മറുപടിയെയാണ് ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും അരുണ്‍ പരിണാമവാദം ശരിയാണെന്നു സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നതിന്നു പകരം സൃഷ്ടിവാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണു.
<>

എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നത് മറികടക്കാന്‍ സ്രഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന മറുവാദം കൊണ്ട് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരിണാമവാദികളുടെ ഗതികേടിനെയാണ് ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.


നിലവിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുമനുസരിച്ച് പരിണാമവാദം തെളിയിക്കാനാവുന്നില്ല. നൂറ്റമ്പത് വര്‍ഷമായി പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഉടലെടുത്തിട്ട്. ഇന്നും അതൊരു വാദം മാത്രമായി നില്‍ക്കുന്നതും അത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതിനാല്‍
ഒന്ന് ) ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്
രണ്ട് ) എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരം ഉണ്ടാകില്ല. അത് മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായ പരിമിതിയാണു.

അത് പരിണാമവാദിക്കും സൃഷ്ടിവാദിക്കും ഒരു പോലെ ബാധകവുമാണ്.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

പ്രിയ അപ്പൂട്ടൻ,
നന്ദി.
വിശദമായ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കളൂടെ ബ്ളോഗിൽ അതിടുന്നതിൽ ഔചിത്യക്കുറവുള്ളതിനാൽ ചെറിയ ഒരു കുറിപ്പ്. പരിണാമത്തെപ്പറ്റി താങ്കൾ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുട്ടുണ്ടാകും.എന്നാൽ സൃഷ് ടി വാദത്തെ പറ്റി ഒരെണ്ണമെങ്കിലും സാദ്ധ്യതയില്ല. അത് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രശ്നം. താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതിനേക്കാൾ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്." എന്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതല്ല കാര്യം" എന്ന മുൻകൂർ ജാമിയം താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. വായിക്കാതെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റി എന്ത് അറിവാണ് സമ്പാദിച്ചതെന്ന് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കമോ? "സൃഷ്ടി വാദം എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിന് ഉത്തരം നൽ കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല" എന്ന നിഗമനവും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് താങ്കൾ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കി? സൃഷിടിവാദത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, സൃഷിടിവാദത്തെക്കുറിച്ചൂള്ള പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രധാനവിമർശനങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൃഷിടിവാദത്തെപ്പറ്റി ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റൂം താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിൽ നിന്നും
താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അവക്കെല്ലാം തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എന്റെ പോസ് റ്റിൽ ഇവ വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ആരോഗ്യകരമായ ഇത്തരം സം വാദത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടാക്കിയതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി.

Jack Rabbit said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി said ..

നിലവിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുമനുസരിച്ച് പരിണാമവാദം തെളിയിക്കാനാവുന്നില്ല. നൂറ്റമ്പത് വര്‍ഷമായി പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഉടലെടുത്തിട്ട്. ഇന്നും അതൊരു വാദം മാത്രമായി നില്‍ക്കുന്നതും അത് കൊണ്ട് തന്നെ.


ശരിക്കും ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ശിഷ്യന്‍ തന്നെ.

പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു

Have you ever wondered why evolution is taught and researched in science departments (biological sciences or evolution and ecology) and not delegated to philosophy (or other humanities) dept in all best universities world wide (if it was a mere -ism) ?

/JR

പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said...

1. സൃഷ്ടിവാദമാണു ശരിയെങ്കില്‍ എന്തിനാണ്‌ ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തിയതെന്നു ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏതെങ്കിലും വെളിപാടിലൂടെ അതു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ പോലും?


2. പരിണാമം തെളിയിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വിധം പരിണാമവാദികള്‍ ഗതികേടിലാണ് എന്നു കാട്ടി പറയുന്നതു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സൃഷ്ടിവാദത്തിനു തെളിവു ചോദിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ആണു അതു പറയുന്നതെങ്കില്‍ "നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതിനു തെളിവു വേണം ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നതിനു തെളിവു വേണ്ട" എന്നു കാട്ടി പറഞ്ഞതു പോലെ വ്യക്തമായി ഇതു വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു കൊണ്ടു അറിവില്ലാതെ വല്ലവരും സൃഷ്ടിവാദത്തിനു തെളിവു ചോദിച്ചതാവും.

3. >>ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളേ നമുക്കു മുമ്പിലുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധ്യത ?<<

പരിണാമം തെറ്റാണെങ്കില്‍
#Jack Rabbit:
we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?

ഇതു പോലെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു സൃഷ്ടിവാദത്തിനു ഉത്തരം പറയാന്‍ പറ്റണം. സൃഷ്ടിവാദത്തിനു തെളിവില്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട, കണ്മുന്‍പില്‍ കാണാന്‍ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്കു വിശദീകരണം നല്‍കാനെങ്കിലും പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ 'മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധ്യത'യെ കണ്ടെത്തുക എന്ന വഴിയെ മുന്‍പിലൊള്ളു. ( ഫോസിലുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നോ/കിട്ടിയതൊന്നും ഫോസിലുകള്‍ അല്ലെന്നോ മറ്റോ ആണോ സൃഷ്ടിവാദികള്‍ കരുതുന്നതു? അതോ ഇനി കുഴിച്ചതു ശരിയായില്ലേ? )

(പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെക്കാള്‍ വളരെ മുന്‍പുണ്ടായ സൃഷ്ടിവാദവും ഇപ്പോഴും വാദമായി തന്നെ ആണല്ലോ നിക്കുന്നെ? :-D )

Subair said...

അപ്പൂട്ടന്‍,

ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സൃഷ്‌ടിവാദികള്‍, സൃഷ്‌ടി വാദത്തിലെ, സൃഷി testable ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നില്ലഇ ന്നാണ്, പരിണാമ വാദികള്‍, പരിണാമ വാദത്തിലെ, ജീവികളുടെ ഉത്ഭവം testale ആണ് എന്ന് വാദിക്കാത്ത പോലെ തെന്നെ. ജീവികളില്‍ കാണുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍, അവയുടെ ജനിതക പരിധിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്നും ഒരിക്കലും, പുതിയ ഒരു ജീവി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാന്‍ അത് പര്യാപ്തമല്ല, ആണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ സാധ്യവുമല്ല ആണ് സൃഷ്‌ടി വാദികളുടെ വാദം.

ഒരു നായ, കറുപ്പ് നായക്കോ, ചുകപ് നായക്കോ ജന്മ നല്‍കിയേക്കാം എന്നാല്‍, പൂച്ചക്ക് ജന്മം നല്‍കുന്നത് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അതിന് ലക്ഷകണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുക്കും എന്നെല്ലേ മറുപടി ? അതിനര്‍ത്ഥം അത് testable അല്ല എന്നെല്ലേ?

ദിസോസര്‍ മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ചതാണ് പക്ഷികള്‍ എന്ന് എവിടോ വായിച്ചു (തെറ്റാണെങ്കില്‍ പൊറുക്കുക), ഇത് പക്ഷെ testable അല്ലല്ലോ?

whales, എന്ന സസ്തനി കടലില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം, കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അവയുടെ പൂര്‍വികര്‍ പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക്‌ കുടിയേറിയതാണ് എന്ന് അപ്പോള്‍, അവക്ക് വെള്ളത്തില്‍ ജീവിക്കാനുള്ള "സിദ്ധി" താനേ കൈവന്നതാണ് എന്നുമാണ് evolution പറയുന്നത് എന്നാണു എന്‍റെ ധാരണ. ഇതൊന്നും trstable അല്ലല്ലോ?

എങ്കില്‍ പിന്നെ, സൃഷ്ടി വാദത്തിലെ "സൃഷ്ടി" മാത്രം testable ആകണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത്‌ എന്തിന് ?

Unknown said...

കുറിഞ്ഞി ഓണ്‍ലൈനില്‍ വന്നിരുന്ന ഈ പോസ്റ്റും അതിലെ കമന്റുകളും സുബൈറിന് താല്പര്യമുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു

വടക്കേയമേരിക്കയില്‍ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ജീവിവര്‍ഗമാണ്‌ 'മാനെലികള്‍' (Deer mice). ഈ ജീവികളുടേത്‌ ഇരുണ്ട രോമക്കുപ്പായമാണ്‌. നെബ്രാസ്‌കയിലെ മണല്‍പ്രദേശത്ത്‌ കാണപ്പെടുന്ന എലികള്‍ക്ക്‌ മാത്രം പക്ഷേ, നിറത്തില്‍ വ്യത്യാസം. ഇരുണ്ട രോമക്കുപ്പായത്തിന്‌ പകരം അവയുടേത്‌ നിറം കുറഞ്ഞ, മങ്ങിയ രോമാവരണമാണ്‌; മണലില്‍ ശത്രുക്കള്‍ക്ക്‌ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ളത്‌. ഇതിന്റെ പൊരുള്‍ തേടിപ്പോയ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടത്‌, പരിണാമപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണം (natural selection) തങ്ങളുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ ചുരുള്‍ നിവരുന്നതാണ്‌! അതിജീവനത്തിനായി, ഏതാനും ആയിരം വര്‍ഷംകൊണ്ട്‌ ആ ജീവികളുടെ നിറം മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന്‌ തെളിയിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കായി. ജീവശാസ്‌ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലപ്പെട്ട 'മാതൃക'യായി ആ ചെറുജീവികള്‍ മാറിയിരിക്കുകയാണ്

അപ്പൂട്ടൻ said...

പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നത്‌ മറികടക്കാൻ സ്രഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്ന മറുവാദം കൊണ്ട്‌ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പരിണാമവാദികളുടെ ഗതികേടിനെയാണ്‌ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്‌.

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
Let's be clear on this... Who starts this?
താങ്കൾ പറയുന്ന ന്യായം ഇരുവശത്തും ബാധകമായിരിക്കണം. പരിണാമസിദ്ധാന്തം സ്വതന്ത്രമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തട്ടെ, സൃഷ്ടിവാദം അതിന്റെ വഴിയ്ക്കും. (സൃഷ്ടിവാദവിഭാഗം അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നത്‌ ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യവുമാണ്‌). പരിണാമസിദ്ധാന്തം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌ ശരി എന്നു വരുന്നില്ല എന്ന പരാമർശം അംഗീകരിക്കാൻ സൃഷ്ടിവാദികൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ? പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌, സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും പരിണാമം തെറ്റെന്നും സൃഷ്ടിയാണ്‌ ശരിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യം താങ്കൾക്ക്‌ മനസിലാകുന്നില്ലേ?

സൃഷ്ടിവാദം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തം (വാദം എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു) മുന്നോട്ട്‌ വെയ്ക്കുന്നത്‌. അതിൽ ഡാർവ്വിൻ കണ്ട ഉദ്ദേശ്യം എന്തോ ആവട്ടെ (ഹുസൈൻ തന്നെ രണ്ടുവിധത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്‌), സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഒരു (at least, percieved by whoever) ഭീഷണി ആയിരുന്നു പരിണാമസിദ്ധാന്തം. എതിർപ്പ്‌ വന്നതും സൃഷ്ടിവാദികളിൽ നിന്നാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദികൾ നോക്കുന്നത്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ കണ്ടേയ്ക്കാവുന്ന വിടവുകൾ മാത്രമാണ്‌. Going by your logic സൃഷ്ടിവാദത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മറയ്ക്കാൻ പരിണാമസിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നും വെറും സ്പെക്കുലേഷൻ മാത്രമാണെന്നും പറയുകയാണ്‌ സൃഷ്ടിവാദികൾ എന്നതാണ്‌ കാണാവുന്നത്‌. മറിച്ചുള്ള വാദം വരുന്നത്‌ അതിനുശേഷം മാത്രമല്ലേ?

ഹുസൈൻ വിശദമായി പോസ്റ്റെഴുതുന്നുണ്ട്‌ എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ തെളിവുകളാണോ അതോ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ refute ആണോ വരിക എന്നത്‌ നോക്കാം, എന്നിട്ടാവാമല്ലൊ ഗതികേടിനെക്കുറിച്ച്‌ പറയുന്നത്‌.

Anonymous said...

>>>പക്ഷേ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ എനിക്ക് യോജിപ്പ് ജാക്ക് റാബിറ്റിനോടാണ്.Let us not fear calling a spade a spade<<<<
നാണമില്ലേ ഡോക്ടറേ? നിങ്ങള്‍ ഓരോ മണ്ടത്തരവുമായി ഹുസൈന്‍ സാറിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വരും. അതിനെല്ലാം അദ്ദേഹം മണിമണിയായി മറുപടി പറയുന്നതോടെ വാലും ചുരുട്ടിപ്പോകും. പിന്നെയും ഞാനൊന്നുമറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന മട്ടില്‍ വേറെ മണ്ടത്തരങ്ങളുമായി വരും. അവിടെ പിട്ടൊന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് പാവം അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ വന്ന് വമ്പനാവാന്‍ നോക്കുന്നോ?
പ്രിയ അപ്പൂട്ടന് വ്യക്തിപരമായി:
നിരീശ്വരവാദികളില്‍ മര്യാദയും ബോധവും തെറ്റ് പറ്റിയത് സമ്മതിക്കാനുള്ള വിനയവുമുള്ള ഒരേയൊരു ബ്ലോഗറാണു താങ്കള്‍. താങ്കള്‍ കേരളത്തിലാണെന്നു കരുതുന്നു. ദയവായി ഹുസൈന്‍ സാറിനെ നേരില്‍ ഒന്നു പരിചയപ്പെടുക. കഴിയുമെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വായിച്ചതിനു ശേഷം. കുറേ അബദ്ധങ്ങളെഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പല കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറാനും അതു സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, എത്ര വിനയാവാനും സിംപിളുമായ ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ( സി രവിചന്ദ്രനോടു ചോദിച്ചാലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം)

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പരിണാമസിദ്ധാന്തം സ്വതന്ത്രമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തട്ടെ, സൃഷ്ടിവാദം അതിന്റെ വഴിയ്ക്കും. (സൃഷ്ടിവാദവിഭാഗം അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നത്‌ ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യവുമാണ്‌).

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌, സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും പരിണാമം തെറ്റെന്നും സൃഷ്ടിയാണ്‌ ശരിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യം താങ്കൾക്ക്‌ മനസിലാകുന്നില്ലേ?


ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരനയാണു അപ്പൂട്ടാ- പരിണാമവാദം ശരിയാവനമെങ്കില്‍ ഒരു പൂര്‍ണ്ണമായ ചക്രം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കണ്ടെത്തുലുകള്‍ പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഡാര്‍‌വിന്റെ ബാഹ്യമായ ജീവികളുടെ സാമ്യതയില്‍ നിന്നും ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്നു മറ്റൊരു ജീവിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയല്ല, കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ പരിണാമവാദത്തില്‍ ഉത്തരങ്ങളേക്കാള്‍ ഉത്തരമില്ലായ്മയാണു ഉള്ളത്.

പരിണാമസിദ്ധാന്തം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌ ശരി എന്നു വരുന്നില്ല എന്ന പരാമർശം അംഗീകരിക്കാൻ സൃഷ്ടിവാദികൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ?

ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ- തെളിവു നല്‍കേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയം എന്ന ലാബെലില്‍ വന്ന പരിണാമവാദികള്‍ തന്നെയാണു. അല്ലെങ്കില്‍ സൃഷ്ടിവാദം പോലെ ഞങ്ങളും ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നു അപ്പൂട്ടന്‍ സമ്മതിക്കുമോ?

സൃഷ്ടിവാദം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തം (വാദം എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു) മുന്നോട്ട്‌ വെയ്ക്കുന്നത്‌. അതിൽ ഡാർവ്വിൻ കണ്ട ഉദ്ദേശ്യം എന്തോ ആവട്ടെ (ഹുസൈൻ തന്നെ രണ്ടുവിധത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്‌), സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഒരു (at least, percieved by whoever) ഭീഷണി ആയിരുന്നു പരിണാമസിദ്ധാന്തം.

പരിണാമവാദ്ം സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രഹസ്യത്തിനു ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിര്‍‌വചനം എന്ന രീതിയിലാണു അവതരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ശാസ്ത്രീയമാവണം. ഒരു ഭീഷണി ആയതിനാല്‍ ഒന്നു ശാസ്ത്രീയമാകുമോ? അങ്ങിനെയാണോ ശാസ്ത്രീയം എന്നു പറയുക.

സൃഷ്ടിവാദികൾ നോക്കുന്നത്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ കണ്ടേയ്ക്കാവുന്ന വിടവുകൾ മാത്രമാണ്‌.

തെറ്റ്- വിടവുകളല്ല, പരിണാമവാദത്തിനു അടിത്തറയില്ല എന്നതാണു. ഭൂമിയിലെ ജീവികളെല്ലാം ഒരേ സമയം ഉണ്ടായി എന്നു സൃഷ്ടിവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലല്ലോ? പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഒന്നില്‍ നിന്നുണ്ടായതല്ല മറിച്ച് സ്പെഷ്യല്‍ ക്രിയേഷന്‍സ് ആണു എന്നതാണ് സൃഷ്ടിവാദം . അതല്ല ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നുണ്ടായി എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഇന്നേ വരെ പരിണാമവാദികല്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പരിണാമസിദ്ധാന്തം സ്വതന്ത്രമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തട്ടെ, സൃഷ്ടിവാദം അതിന്റെ വഴിയ്ക്കും. (സൃഷ്ടിവാദവിഭാഗം അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നത്‌ ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യവുമാണ്‌).

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌, സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും പരിണാമം തെറ്റെന്നും സൃഷ്ടിയാണ്‌ ശരിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യം താങ്കൾക്ക്‌ മനസിലാകുന്നില്ലേ?


ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരനയാണു അപ്പൂട്ടാ- പരിണാമവാദം ശരിയാവനമെങ്കില്‍ ഒരു പൂര്‍ണ്ണമായ ചക്രം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കണ്ടെത്തുലുകള്‍ പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഡാര്‍‌വിന്റെ ബാഹ്യമായ ജീവികളുടെ സാമ്യതയില്‍ നിന്നും ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്നു മറ്റൊരു ജീവിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയല്ല, കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ പരിണാമവാദത്തില്‍ ഉത്തരങ്ങളേക്കാള്‍ ഉത്തരമില്ലായ്മയാണു ഉള്ളത്.

പരിണാമസിദ്ധാന്തം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌ ശരി എന്നു വരുന്നില്ല എന്ന പരാമർശം അംഗീകരിക്കാൻ സൃഷ്ടിവാദികൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ?

ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ- തെളിവു നല്‍കേണ്ടത് ശാസ്ത്രീയം എന്ന ലാബെലില്‍ വന്ന പരിണാമവാദികള്‍ തന്നെയാണു. അല്ലെങ്കില്‍ സൃഷ്ടിവാദം പോലെ ഞങ്ങളും ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നു അപ്പൂട്ടന്‍ സമ്മതിക്കുമോ?

സൃഷ്ടിവാദം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തം (വാദം എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു) മുന്നോട്ട്‌ വെയ്ക്കുന്നത്‌. അതിൽ ഡാർവ്വിൻ കണ്ട ഉദ്ദേശ്യം എന്തോ ആവട്ടെ (ഹുസൈൻ തന്നെ രണ്ടുവിധത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്‌), സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഒരു (at least, percieved by whoever) ഭീഷണി ആയിരുന്നു പരിണാമസിദ്ധാന്തം.

പരിണാമവാദ്ം സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ രഹസ്യത്തിനു ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിര്‍‌വചനം എന്ന രീതിയിലാണു അവതരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ശാസ്ത്രീയമാവണം. ഒരു ഭീഷണി ആയതിനാല്‍ ഒന്നു ശാസ്ത്രീയമാകുമോ? അങ്ങിനെയാണോ ശാസ്ത്രീയം എന്നു പറയുക.

സൃഷ്ടിവാദികൾ നോക്കുന്നത്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ കണ്ടേയ്ക്കാവുന്ന വിടവുകൾ മാത്രമാണ്‌.

തെറ്റ്- വിടവുകളല്ല, പരിണാമവാദത്തിനു അടിത്തറയില്ല എന്നതാണു. ഭൂമിയിലെ ജീവികളെല്ലാം ഒരേ സമയം ഉണ്ടായി എന്നു സൃഷ്ടിവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലല്ലോ? പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഒന്നില്‍ നിന്നുണ്ടായതല്ല മറിച്ച് സ്പെഷ്യല്‍ ക്രിയേഷന്‍സ് ആണു എന്നതാണ് സൃഷ്ടിവാദം . അതല്ല ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നുണ്ടായി എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ ഇന്നേ വരെ പരിണാമവാദികല്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മി | Mi said...

“പരിണാമവാദം ശരിയാവനമെങ്കില്‍ ഒരു പൂര്‍ണ്ണമായ ചക്രം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കണ്ടെത്തുലുകള്‍ പരിണാമവാദത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഡാര്‍‌വിന്റെ ബാഹ്യമായ ജീവികളുടെ സാമ്യതയില്‍ നിന്നും ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോള്‍ ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്നു മറ്റൊരു ജീവിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയല്ല, കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ പരിണാമവാദത്തില്‍ ഉത്തരങ്ങളേക്കാള്‍ ഉത്തരമില്ലായ്മയാണു ഉള്ളത്.“----- പ്രിയ കാട്ടിപ്പരുത്തീ എന്താണ് താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്താണീ പൂര്‍ണമായ ചക്രം? ഏതു പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് പരിണാമത്തിന്റെ സാധുത ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് പരിണമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് എന്ന കണ്‍ക്ലൂഷന്‍ ഏതു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത്?

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

@ Jack Rabbit

Hussain likes to talk about transitional fossils. If creation was true, how can they explain lots of missing fossils ? For eg: we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?

അത് കൊണ്ട് പരിണാമവാദം ശരിയാകുമോ? എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും ഒറ്റയടിക്കു തീര്‍ത്തു എന്ന് സൃഷ്ടിവാദം ഉന്നയിക്കാത്തിടത്തോളം ഈ ചോദ്യത്തിനെന്തു പ്രസക്തി? ജീവജാലങ്ങള്‍ ഒരേസമയമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാല്‍ അവ ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനല്ലെ കഴിയൂ.

@ മി | Mi

1859-ലാണു ഡാര്‍‌വിന്‍ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിനിര്ദ്ധാരണം വഴിയാണ് ജീവികള്‍ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നായിരുന്നു വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥനം.

1864-ല്‍ ലൂയി പാസ്റ്റര്‍ക്ക് അചേതനവസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും ജീവന്‍ തനിയെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കണ്ടത്തി.

1930-കളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കൊപിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍ ജീവകൊശലോകത്തെ കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍ പകര്‍ന്നു തന്നു

ജനിതക കോഡും മാംസ്യവിശ്ലേഷണത്തിന്റെ രഹസ്യവുമെല്ലാം തുടര്‍ന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് കണ്ടു പിടിച്ചത് 1953 ലാണ്

ഇതെല്ലാമാണു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ -

അപ്പൂട്ടൻ said...

ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌, സൃഷ്‌ടിവാദികൾ, സൃഷ്‌ടി വാദത്തിലെ, സൃഷി testable ആണ്‌ എന്ന്‌ വാദിക്കുന്നില്ലഇ ന്നാണ്‌

ക്ഷമിക്കൂ സുബൈർ, Mr. Hussain has other ideas. എന്റെ നിലപാട്‌ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണല്ലൊ. സൃഷ്ടിവാദം testable ആണെന്ന്‌ പറയുന്നതും ഹുസൈൻ ആണ്‌. അതേക്കുറിച്ച്‌ അദ്ദേഹം ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്‌.
സൃഷ്ടിവാദത്തിലെ സൃഷ്ടി testable അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയെന്താണ്‌ testable? പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരിണാമം testable ആണ്‌, speciation may not be that easy, but is observable, even if in a limited way. Artificial Speciation മനുഷ്യൻ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണുതാനും. തെളിവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്‌ ശരിയല്ല.

ഇത്‌ താങ്കളോ കാട്ടിപ്പരുത്തിയോ ഹുസൈനോ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, it's up to you.

നായ പൂച്ചയ്ക്ക്‌ ജന്മം നൽകുന്നതല്ല പരിണാമം എന്ന്‌ താങ്കൾക്കറിയാം. ആ ചോദ്യം പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമല്ല. കണ്മുന്നിൽ കാണിച്ചുതരാവുന്ന ഒന്നല്ല speciation, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നായ പൂച്ചയാകും എന്നൊന്നും പരിണാമസിദ്ധാന്തം പറയുന്നില്ല. (താങ്കളുടെ ചോദ്യം എനിക്ക്‌ മനസിലായില്ലെന്നല്ല, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തതുമല്ല, പൊതുവായി പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളു).

ശ്രീ ഹുസൈൻ,
സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിലും ഇവിടെയുമായി ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആധാരം തന്നെ അതിന്റെ testability ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്നാണ്‌ എന്റെ അഭിപ്രായം, അത്‌ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്‌. ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വായിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയാടിത്തറ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാത്തതിനാല്‍ ഹുസൈനറിയില്ല എന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ? പക്ഷെ, പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലവിലെ ഒരു മാനദണ്ഡവുമനുസരിച്ചും ശരിയാകുന്നില്ല.(എന്റെ വായനയുടെ പരിമിതിയാകാം)

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരിണാമം testable ആണ്‌ എന്നു പ്രസ്ഥാവനക്കപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് പരിണാമവാദികള്‍ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകള്‍ ഹാജറാക്കുന്നില്ല. ഇനി അപ്പൂട്ടന്‍ testable ആണ്‌ എന്നു സമര്‍ത്ഥിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൂട്ടനെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാമല്ലോ? കുറേ ലിങ്കുകളല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷണശാലയില്‍ തെളിയിക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ, ക്രോമസോമുകളില്‍ വരുന്ന മാറ്റം. പരിണാമത്തിലെ ചാക്രികതയില്‍ ഉഷ്ണരക്തജീവികള്‍ ശീതരക്തജീവികളാകുന്നത്. തുടങ്ങിയവക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങളും അങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങലിലെ പരീക്ഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമാണു ചോദിക്കുന്നത്.

നായ പൂച്ചയ്ക്ക്‌ ജന്മം നൽകുന്നതല്ല പരിണാമം എന്ന്‌ താങ്കൾക്കറിയാം. ആ ചോദ്യം പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമല്ല. കണ്മുന്നിൽ കാണിച്ചുതരാവുന്ന ഒന്നല്ല speciation, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നായ പൂച്ചയാകും എന്നൊന്നും പരിണാമസിദ്ധാന്തം പറയുന്നില്ല. (താങ്കളുടെ ചോദ്യം എനിക്ക്‌ മനസിലായില്ലെന്നല്ല, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തതുമല്ല, പൊതുവായി പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളു).


അപ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യം ഞാന്‍ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിലായെന്നു കരുതുന്നു.

അപ്പൂട്ടൻ said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
താങ്കൾക്ക്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളോ ധാരണകളോ തിരുത്താൻ എനിക്ക്‌ ഉദ്ദേശ്യമില്ല. ശ്രമിച്ചാലും അതെനിക്ക്‌ സാധിക്കും എന്ന തോന്നലും എനിക്കില്ല.

താങ്കൾ ഇവിടെ ഇടപെട്ടത്‌ പരിണാമസിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന്‌ തെളിയിയ്ക്കാൻ സാധിക്കാതെ എന്തിന്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന ചോദ്യവുമായിട്ടാണ്‌. അതേ ലൈനിൻ തന്നെയാണ്‌ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതും. എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റിന്റെ ആധാരവും ഒന്നുകൂടിയെഴുതട്ടെ.

1. സൃഷ്ടിവാദം testable ആണെന്ന്‌ പറഞ്ഞത്‌ ഞാനോ താങ്കളോ അല്ല, ഹുസൈൻ ആണ്‌. അതിനാൽ മാത്രമാണ്‌ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതും തൽഫലമായി ഈ പോസ്റ്റിട്ടതും. ഇവിടെ കമന്റിട്ട ആരും, വിശ്വാസികളടക്കം, സൃഷ്ടിവാദം testable ആണെന്ന്‌ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
2. താങ്കളുടെ ചോദ്യം, സൃഷ്ടിവാദത്തെ എന്തിന്‌ ചോദ്യം ചെയ്യണം? ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. പരിണാമസിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന്‌ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നവ പറയാൻ കഴിയും, പക്ഷെ പരിണാമസിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമല്ല, പക്ഷെ സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണ്‌ എന്ന്‌ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ (അപ്പോഴെങ്കിലും) സൃഷ്ടിവാദത്തെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതൽ ചോദിയ്ക്കാം.
3. എന്റെ പോയിന്റിനല്ല താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്‌. ഞാൻ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾ പരിണാമത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയവശം എന്നതിലുപരി അതിനോടുള്ള സൃഷ്ടിവാദവിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാടാണ്‌. പരിണാമം തെറ്റെന്നും സൃഷ്ടിയാണ്‌ ശരിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നതിന്റെ അനൗചിത്യം താങ്കൾക്ക്‌ മനസിലാകുന്നില്ലേ? എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു താങ്കൾ ക്വോട്ട്‌ ചെയ്ത എന്റെ കമന്റിലെ പ്രധാനഭാഗം. അതുവിട്ട്‌ പരിണാമത്തിന്റെ അശാസ്ത്രീയത പറയുന്നതിൽ കാര്യമെന്ത്‌?
4. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ ഭീഷണി percieved ആയിരിയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നല്ലൊ. പിന്നെ ഭീഷണിയാണോ ശാസ്ത്രീയം എന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ എന്തർത്ഥം?

To conclude, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കമന്റിൽ ചോദിച്ചതുമുഴുവൻ താങ്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ച്‌ ചോദിച്ചാണ്‌. താങ്കളുടെ വാദം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇതുപോലിരിക്കും.

ആദ്യം സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുവേണം പരിണാമസിദ്ധാന്തെ എതിർക്കാൻ. പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ശരിയല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽപ്പോലും സൃഷ്ടിവാദമാണ്‌ ശരി എന്ന് വരുന്നില്ല.
How many would agree to this?

PS: എന്റെ കഴിഞ്ഞ കമന്റ്‌ താങ്കൾക്കുള്ള മറുപടിയല്ല കാട്ടിപ്പരുത്തീ, അത്‌ സുബൈറിനുള്ളതായിരുന്നു. താങ്കൾ ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയാടിത്തറ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാത്തതിനാല്‍ ഹുസൈനറിയില്ല എന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ? പക്ഷെ, പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലവിലെ ഒരു മാനദണ്ഡവുമനുസരിച്ചും ശരിയാകുന്നില്ല.(എന്റെ വായനയുടെ പരിമിതിയാകാം)

പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരിണാമം testable ആണ്‌ എന്നു പ്രസ്ഥാവനക്കപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് പരിണാമവാദികള്‍ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകള്‍ ഹാജറാക്കുന്നില്ല. ഇനി അപ്പൂട്ടന്‍ testable ആണ്‌ എന്നു സമര്‍ത്ഥിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൂട്ടനെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാമല്ലോ? കുറേ ലിങ്കുകളല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷണശാലയില്‍ തെളിയിക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ, ക്രോമസോമുകളില്‍ വരുന്ന മാറ്റം. പരിണാമത്തിലെ ചാക്രികതയില്‍ ഉഷ്ണരക്തജീവികള്‍ ശീതരക്തജീവികളാകുന്നത്. തുടങ്ങിയവക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങളും അങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങലിലെ പരീക്ഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമാണു ചോദിക്കുന്നത്.

നായ പൂച്ചയ്ക്ക്‌ ജന്മം നൽകുന്നതല്ല പരിണാമം എന്ന്‌ താങ്കൾക്കറിയാം. ആ ചോദ്യം പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തമല്ല. കണ്മുന്നിൽ കാണിച്ചുതരാവുന്ന ഒന്നല്ല speciation, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നായ പൂച്ചയാകും എന്നൊന്നും പരിണാമസിദ്ധാന്തം പറയുന്നില്ല. (താങ്കളുടെ ചോദ്യം എനിക്ക്‌ മനസിലായില്ലെന്നല്ല, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തതുമല്ല, പൊതുവായി പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളു).


അപ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യം ഞാന്‍ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിലായെന്നു കരുതുന്നു.

മി | Mi said...

പ്രിയ കാട്ടിപ്പരുത്തി..

എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു:

“എന്താണീ പൂര്‍ണമായ ചക്രം? ഏതു പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് പരിണാമത്തിന്റെ സാധുത ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് പരിണമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് എന്ന കണ്‍ക്ലൂഷന്‍ ഏതു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത്?“

അതിനു താങ്കള്‍ തന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്:

“1859-ലാണു ഡാര്‍‌വിന്‍ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിനിര്ദ്ധാരണം വഴിയാണ് ജീവികള്‍ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നായിരുന്നു വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥനം.

1864-ല്‍ ലൂയി പാസ്റ്റര്‍ക്ക് അചേതനവസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും ജീവന്‍ തനിയെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കണ്ടത്തി.

1930-കളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കൊപിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍ ജീവകൊശലോകത്തെ കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍ പകര്‍ന്നു തന്നു

ജനിതക കോഡും മാംസ്യവിശ്ലേഷണത്തിന്റെ രഹസ്യവുമെല്ലാം തുടര്‍ന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇത് കണ്ടു പിടിച്ചത് 1953 ലാണ്

ഇതെല്ലാമാണു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍“

നിര്‍ഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഇതൊന്നും ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരമാകുന്നില്ലല്ലോ.

ജീവന്റെ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാര്‍വിന്റെ ആദ്യത്തെ പരാമര്‍ശം വരുന്നതു തന്നെ 1871 ല്‍ ആണ് (“the original spark of life may have begun in a "warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, lights, heat, electricity, etc. present, so that a protein compound was chemically formed ready to undergo still more complex changes").പാസ്ചറിന്റെ നിഗമനം അതിനു മുമ്പായിരുന്നല്ലോ. മാത്രമല്ല; ലൂയി പാസ്ചറിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തമൊക്കെ വളരെ പഴയതല്ലേ? അതു കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 90 വര്‍ഷങ്ങളോളം അചേതന വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് ജൈവ മോളിക്യൂളുകള്‍ എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിയുന്നു എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. 1953 ല്‍ സ്റ്റാന്‍ലി മില്ലറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വഴിത്തിരിവെന്നു പറയാവുന്ന ആ കണ്ടു പിടിത്തം - അചേതന വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രാഥമിക ഘടകം അമിനോ ആസിഡുകള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നത്. ശാസ്ത്രം അവിടെ നിന്നും ഒരു പാട് സഞ്ചരിച്ചു. ക്രെയ്ഗ് വെന്ററുടെ കണ്ടു പിടിത്തത്തില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ വഴിത്തിരിവാകുന്ന പല കണ്ടെത്തലുകളും ശാസ്ത്രം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ ഏതാണ് പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണത്തിന് എതിരായി വരുന്നത്?

ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെയും, ജനിതക കോഡിന്റെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തല്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തെ നാഴികക്കല്ലുകള്‍ തന്നെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരാകും?

പൂര്‍ണമായ ചക്രം എന്നുദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഇനിയും മനസിലായില്ല.

Jack Rabbit said...

[Jack Rabbit]: Hussain likes to talk about transitional fossils. If creation was true, how can they explain lots of missing fossils ? For eg: we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: അത് കൊണ്ട് പരിണാമവാദം ശരിയാകുമോ? എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും ഒറ്റയടിക്കു തീര്‍ത്തു എന്ന് സൃഷ്ടിവാദം ഉന്നയിക്കാത്തിടത്തോളം ഈ ചോദ്യത്തിനെന്തു പ്രസക്തി? ജീവജാലങ്ങള്‍ ഒരേസമയമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാല്‍ അവ ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനല്ലെ കഴിയൂ.


കാട്ടിപ്പരുത്തി,
What do you mean by the above part given in bold ? So do you agree - current species were evolved from earlier ones ? I doubt Hussain has this view on speciation.

Also which creationism are you talking about ? If you don't know, creationist movement had EVOLVED through the years [he he]. Hussain is still asking Appoottan to read Scientific creationism by Morris, published in 1974. There are other versions like flood geology before and intelligent design later.

The definitive history of the evolution of creationist movement can be found in The creationists:
from scientific creationism to intelligent design by Ronald L. Numbers


/JR

Jack Rabbit said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,

ഞാന്‍ കാട്ടിപ്പരുത്തിയൊടു ചോദിച്ച ചോദ്യം കണ്ടില്ലെന്ന പോലെ ?

പരിണാമത്തിനു പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു .


[ Later കാട്ടിപ്പരുത്തി to അപ്പൂട്ടൻ] (പരിണാമസിദ്ധാന്തം) പരീക്ഷണശാലയില്‍ തെളിയിക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

എന്തെ തെളിവു നല്കിയപ്പോള്‍ വേണ്ടാത്തതു ?

[My other question still remains ]

Have you ever wondered why evolution is taught and researched in science departments (biological sciences or evolution and ecology) and not delegated to philosophy (or other humanities) dept in all best universities world wide (if it was a mere -ism) ?

/JR

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

പരിണാമം ഒരു അചേതന വസ്തുവില്‍ നിന്നും ജീവനിലേക്കും പിന്നീട് ജീവജാലങ്ങലിലേക്കും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ചാക്രികതയാണു ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ്ണമായി മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണു ഞാന്‍ സൂചിപ്പിക്കാനുദ്ദേശിച്ചത്.

കേവലം കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു നിഗമനമായിരുന്നു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. അപ്പോള്‍ ആദ്യും നിര്വചിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജീവന്‍ തന്നെയാണ്. അചേതന വസ്തുക്കളില്‍ നിന്നു ജീവന്‍ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന്‍ വരെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഉണ്ടായതിനാലാണു ലൂയി പാസ്തറിനു അചേതനവസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും ജീവന്‍ തനിയെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കണ്ടത്തേണ്ടി വന്നത്. പിന്നീടുള്ള ഡി.എന്‍.എ. മൈക്രോസോമുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ആധുനിക പഠനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിലേറെ തള്ളീപ്പറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലായെങ്കില്‍ ആ പഠന റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

ഇനി മില്ലര് -

1953 ല്‍ സ്റ്റാന്‍ലി മില്ലറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വഴിത്തിരിവെന്നു പറയാവുന്ന ആ കണ്ടു പിടിത്തം - അചേതന വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രാഥമിക ഘടകം അമിനോ ആസിഡുകള്‍ ഉണ്ടാകും എന്നത്


മില്ലര്‍ ചില ഓര്‍ഗാനിക് തന്മാത്രകള്‍ ഉണ്ടാകിയപ്പോള്‍ ഒരു വലിയ വഴി കിട്ടിയതായി ലോകം കരുതി- പക്ഷെ പിനീട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാതകങ്ങലായിരുന്നില്ല ആദിമ ഭൌതികാന്താരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന്തെന്നു തെളിഞ്ഞു. അതിനാല്‍ തന്നെ താങ്കളുടെ ആ വാദവും നില നില്‍ക്കുന്നില്ല.
ഇവയെല്ലാം പരിണാമവാദത്തെ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സങ്കീര്‍ണ്ണതകളാക്കി.

മി | Mi said...

മുകളില്‍ അരുണ്‍ പറഞ്ഞ മാനെലികളുടേത് ഒരുദാഹരണം മാത്രമാണ്. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ടെസ്റ്റബിള്‍ തിയറി അല്ല എന്ന് ഇവിടെ പലരും പറയുന്നതു കണ്ടു. ഈ ‘ടെസ്റ്റബിള്‍’ എന്നു പറയുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്താണ് എന്ന് മനസിലായിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ (അല്ലെങ്കില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറകളുടെ) ജീവിത സമയത്തിനിടയില്‍ ഒരു പരീക്ഷണ ശാലയ്ക്കകത്ത് ജീവികള്‍ പരിണമിക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ acceptance criteria എങ്കില്‍ അതിവേഗം പ്രജനനം നടത്തുന്ന ചില ജീവികളില്‍ മാത്രമായി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഒതുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാലയളവ് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണെന്നതു തന്നെ. എങ്കിലും അത്തരത്തില്‍ ചില പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം പരിണാമത്തെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും സാധൂകരിക്കുന്നതു തന്നെ.

ജാക്ക് റാബിറ്റിന്റെ മുകളിലെ ലിങ്കില്‍ ചിലതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമര്‍ശിച്ചതു കണ്ടു. ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ‘Greatest Show on Earth' ല്‍ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതുമോര്‍ക്കുന്നു. സമയക്കുറവു കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചു എഴുതുന്നില്ല. അതല്ല മനുഷ്യന്‍ പരിണമിച്ചത് നേരില്‍ കാണണം എന്നാണെങ്കില്‍ ഒരഞ്ചാറു മില്യണ്‍ വര്‍ഷത്തേക്കെങ്കിലും ആയുസ്സു നീട്ടിത്തരാന്‍ ദൈവത്തോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടി വരും!

ഒരു ജീവിയില്‍ നിന്നും സമകാലീനനായ മറ്റൊരു ജീവി പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നില്ല. പട്ടിയില്‍ നിന്നും പൂച്ച വരുന്നതും, കുരങ്ങന്റെ വാലു മുറിഞ്ഞ് മനുഷ്യര്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും കാത്തു നില്‍ക്കുന്നവരോട് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. മനുഷ്യര്‍ക്കും കുരങ്ങന്മാര്‍ക്കും പൊതുവായ ഒരു ആന്‍സിസ്റ്റര്‍ (ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഭാഷയില്‍ ‘കസിന്‍’) ഉണ്ടെന്നു മാത്രമേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

ഹില്ലിസ് പ്ലോട്ടിന്റെ വലിയൊരു പ്രിന്റൌട്ട് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ മനസ്സിലാകും!

Jack Rabbit said...

Subair said to Appottan..
ദിസോസര്‍ മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ചതാണ് പക്ഷികള്‍ എന്ന് എവിടോ വായിച്ചു (തെറ്റാണെങ്കില്‍ പൊറുക്കുക), ഇത് പക്ഷെ testable അല്ലല്ലോ?


ഇതു പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതാണു പ്രശ്നം. ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ പുസ്തകമാണോ ?

whales, എന്ന സസ്തനി കടലില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം, കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അവയുടെ പൂര്‍വികര്‍ പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക്‌ കുടിയേറിയതാണ് എന്ന് അപ്പോള്‍, അവക്ക് വെള്ളത്തില്‍ ജീവിക്കാനുള്ള "സിദ്ധി" താനേ കൈവന്നതാണ് എന്നുമാണ് evolution പറയുന്നത് എന്നാണു എന്‍റെ ധാരണ. ഇതൊന്നും trstable അല്ലല്ലോ?

എങ്കില്‍ പിന്നെ, സൃഷ്ടി വാദത്തിലെ "സൃഷ്ടി" മാത്രം testable ആകണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത്‌ എന്തിന് ?


Subair,
This isn't proved by testing, but by the evidence of early whale fossils which contains fully functional legs obtained from Pakistan. It is further confirmed by molecular biology by placing whales closer to Artiodactyls than any other mammals.

Recall who introduced Popper's testability/falsifiability in discussions. It was Hussain by claiming evolutionary theory is a metaphysical research programme. Hussain has conveniently avoided my question to show how his creationism passes this criteria


Now you are saying we shouldn't ask how -
creation which is the central part of creationism - passes testability/falsifiability ? Also why are you avoiding the word falsifiability ? Or do you claim even if creationism is falsified, being not testable can breathe some life into it ?.

/JR

പാര്‍ത്ഥന്‍ said...

എന്റെ ഒരു പഴയ പോസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന മില്ലർ പരീക്ഷണത്തിനെ വീണ്ടും അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണോ കാട്ടിപ്പരുത്തി പറയുന്നത്.

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും സാധുവല്ലെങ്കിൽ, സർവ്വ സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളും മണ്ണുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാവാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

Jack Rabbit said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി said ..

പരിണാമം ഒരു അചേതന വസ്തുവില്‍ നിന്നും ജീവനിലേക്കും പിന്നീട് ജീവജാലങ്ങലിലേക്കും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ചാക്രികതയാണു ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്.


കാട്ടിപ്പരുത്തി ശരിക്കും കാടു കയറുകയാണു.

EVOLUTION IS NOT A THEORY ON THE ORIGIN OF LIFE

മി | Mi said...

കാട്ടിപ്പരുത്തീ,

ആ ചാക്രികതയ്ക്ക് തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടായതു കൊണ്ടല്ലേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലും ഉടലെടുത്തത്. ഡാര്‍വിന്റെ കാലത്തും അതിനു ശേഷവും കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഫോസിലുകളില്‍ ഏതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താതെ പോയത്? പിന്നെ മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകള്‍ എന്നു പറയുന്നത്: എന്താണ് മിസ്സിംഗ് എന്നു നിര്‍വചിച്ചാലല്ലേ അതു പറയാന്‍ പറ്റൂ. ഒരു ഗ്യാപ് നികത്താന്‍ പറ്റിയ ഒരു തെളിവു കണ്ടെടുക്കുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ പറയും അതു നടുക്കു വന്നതു കാരണം ഇപ്പോള്‍ രണ്ടു ഗ്യാപ് ആയെന്ന്!

ഡാര്‍വിന്റെ കാലത്ത് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചെന്നോ? എന്താണിപ്പറഞ്ഞതിനാധാരം? ഡാര്‍വിന്റെതു പോലും ഒരു നിഗമനമായിരുന്നു. ആ നിഗമനം വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണ് ശരി വെക്കപ്പെട്ടത്. ലൂയി പാസ്ചറിന്റെത് ഒരു ‘കണ്ടെത്തല്‍’ ആയിരുന്നോ? അതോ നിഗമനമോ?

“പിന്നീടുള്ള ഡി.എന്‍.എ. മൈക്രോസോമുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ആധുനിക പഠനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിലേറെ തള്ളീപ്പറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലായെങ്കില്‍ ആ പഠന റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം“ - അതു നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പഠനങ്ങള്‍ എന്ന് ഞാനല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ എന്റെ വായനക്കുറവു കൊണ്ടായിരിക്കാം. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

"മില്ലര്‍ ചില ഓര്‍ഗാനിക് തന്മാത്രകള്‍ ഉണ്ടാകിയപ്പോള്‍ ഒരു വലിയ വഴി കിട്ടിയതായി ലോകം കരുതി- പക്ഷെ പിനീട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാതകങ്ങലായിരുന്നില്ല ആദിമ ഭൌതികാന്താരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന്തെന്നു തെളിഞ്ഞു. അതിനാല്‍ തന്നെ താങ്കളുടെ ആ വാദവും നില നില്‍ക്കുന്നില്ല" - ക്ഷമിക്കണം കാട്ടിപ്പരുത്തീ. ഇതു വിശദീകരിച്ചാല്‍ താങ്കളുടെ തന്നെ വാദമല്ലേ തെറ്റാകുന്നത്? മില്ലര്‍ ഉപയോഗിച്ചത് ജലം, മീഥേന്‍, അമോണിയ, ഹൈഡ്രജന്‍ എന്നീ കോമ്പെണെന്റ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ. പില്‍ക്കാലത്ത് 4 ബില്യെണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പുള്ള അഗ്നിപര്‍വത അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജന്‍, സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജന്‍ സള്‍ഫൈഡ് എന്നിവയുടെ അംശങ്ങള്‍ കൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് നേരത്തെ പരാമര്‍ശിച്ച കോമ്പോണെന്റ്സിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ചേര്‍ത്ത് പരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ കോമ്പ്ലെക്സ് ആയ അമിനോ ആസിഡുകള്‍ കണ്ടെത്തുകയാണുണ്ടായത്! എന്നു വെച്ചാല്‍ മില്ലറിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനും ഒരു പടി മുമ്പിലാണ് അതു ചെന്നെത്തിയത്!

താങ്കള്‍ മനപൂര്‍വം മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയല്ല എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം. മറ്റുള്ളവരുമായി സംവാദം നടക്കട്ടെ. വല്ലപ്പോഴും ഈ വഴി വരാം.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Your words :
“കാട്ടിപ്പരുത്തി said ..

നിലവിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുമനുസരിച്ച് പരിണാമവാദം തെളിയിക്കാനാവുന്നില്ല. നൂറ്റമ്പത് വര്ഷിമായി പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഉടലെടുത്തിട്ട്. ഇന്നും അതൊരു വാദം മാത്രമായി നില്ക്കു ന്നതും അത് കൊണ്ട് തന്നെ.

ശരിക്കും ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ശിഷ്യന്‍ തന്നെ.

പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു”

This statement by Jack is another lie.

My explanation was this:

“What you have referred is not evolution but variations. Please study what evolutionary concept is and what variations are”.

(December 10, 2010 10:41 AM)

There was no reply from him for this point in my comment.
This and many other cases documented in my blog prove Jack is a systematic LIAR.

Here, I shall provide more details on Lenski experiments:

The experiment by Michigan State University biologist Richard Lenski does not prove evolution. On the other hand it proves creation concept. Because, the observations of the 44 , 000 generations of bacteria in the lab revealed that even the last generation of bacteria did not acquire any significant adaptation beyond species level. Rather all were more degenerative than the wild type.

This clearly
Illustrates a downward trend and devolution not an upward trend and evolution.

If Mr.Jack is ready to debate on this experiment, most welcome. Don’t ‘sink ‘ from here and reappear in some other site marshalling other lies about me.

Dear Mr.Appoottan,
I am sorry, I was compelled to intervene here.

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain said..
The experiment by Michigan State University biologist Richard Lenski does not prove evolution. On the other hand it proves creation concept. Because, the observations of the 44 , 000 generations of bacteria in the lab revealed that even the last generation of bacteria did not acquire any significant adaptation beyond species level. Rather all were more degenerative than the wild type.

This clearly Illustrates a downward trend and devolution not an upward trend and evolution.


Mr. Hussain,
I have no interest in debating with you as the above sentence itself shows your lack of knowledge.

Your demand - evolution should always result in speciation and it should follow a upward direction show your lack of knowledge of microbial world (here Bacteria).

Even after STUDYING evolution for 25 years and authoring three SCHOLARLY books refuting it, you couldn't get these fundamentals right. I have no big hope.

/JR

PS: There are many people knowledgeable in evolution here as evident from their comments. They are welcome to correct me if i am wrong.

മി | Mi said...

ശ്രീ ഹുസൈന്‍..

“What you have referred is not evolution but variations. Please study what evolutionary concept is and what variations are”.

സത്യത്തില്‍ ഇതു വായിച്ച് ഞാന്‍ കുറെ നേരം ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയി. എവൊല്യൂഷന്റെയും വാരിയേഷന്റെയും ഡെഫനിഷന്‍ എന്തായിരിക്കും എന്നോര്‍ത്ത്. 45,000 തലമുറകളിലാണ് ലെന്‍സ്കി പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അതും വെറും കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍. ഇത് ‘ഹ്യൂമണ്‍ ജെനറേഷന്‍ കലണ്ടറി’ലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാന്‍ ഒരു മില്യണ്‍ വര്‍ഷം. അതായത് ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ കാലം. ഹോമോ എറക്ടസില്‍ നിന്നും ഹോമോ സാപിയന്‍സിലേക്ക് ‘വാരിയേഷന്‍’ മാത്രമാണ് എന്നാണ് താങ്കളുടെ വാദമെങ്കില്‍ ഞാനെന്തു പറയാന്‍!
(മില്യണ്‍ കണക്കില്‍ വര്‍ഷങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ അതിന്റെ വലിപ്പം മനസിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും സംശയമുണ്ട്)

എങ്കിലും എവൊല്യൂഷന്റെയും വാരിയേഷന്റെയും ഡെഫനിഷന്‍ അറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്. എവിടെയാണ് താങ്കള്‍ അതിര്‍ത്തി വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും. ഇതെന്റെ ഫീല്‍ഡല്ല. അറിയാന്‍ ഒരു പാടുണ്ട് താനും. My basic understanding is variation (whatever it means) supports evolution. Not creationism. I dont think creationism benefits anything from that conclusion.

ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വസ്തുതാപരമായ ചില പിശകുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയാം.

പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said...

ഡി.എന്‍.എ. മൈക്രോസോമുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ആധുനിക പഠനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിലേറെ തള്ളീപ്പറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലായെങ്കില്‍ ആ പഠന റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

ഈ തള്ളിപ്പറയുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ ലിങ്കോ മറ്റോ തരുമോ?

Jack Rabbit said...

മി | Mi said ..
എങ്കിലും എവൊല്യൂഷന്റെയും വാരിയേഷന്റെയും ഡെഫനിഷന്‍ അറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്. എവിടെയാണ് താങ്കള്‍ അതിര്‍ത്തി വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും.


മി | Mi,
This was his previous definitions , after pestering him for many times

Natural selection is a mechanism for maintaining species in stability within the genetic boundaries.

Evolution is already defined by many authorities. If you are not aware of these definitions , you can consult a standard text like ‘One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought’ by Ernst Mayr or ‘Evolution ‘by Douglas J. Futuyma. No need of a new definition from my side.


I am seeing such a definition for Natural selection for first time. I don't know what he means by genetic boundary and who draws it. He seems to agree to the definition of evolution from standard text books. But he denies Lenski's expt is an example of evolution in action even after agreed by world wide experts and by editors and reviewers of Nature and PNAS.

If he is so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why doesn't he write to Nature or PNAS ?. If he can get his rebuttal published there, he needs only that single evidence for rest of his life and no need to brag about his books published through Islamic Publishing House 17 years back.

Why don't the cheer girls and boys
(Subair, Naj, Noushad, അപ്പൊകലിപ്തോ,രവി മേനോന്,കാട്ടിപ്പരുത്തി) ask Hussain to do that instead of burping in every blog - ഹുസൈന്‍ പൊളിച്ചു കയ്യില്‍ കൊടുത്തു ?

/JR

KP said...

This is now interesting..

Jack Rabbit said: "If he is so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why doesn't he write to Nature or PNAS ?. If he can get his rebuttal published there, he needs only that single evidence for rest of his life and no need to brag about his books published through Islamic Publishing House 17 years back.

Why don't the cheer girls and boys (Subair, Naj, Noushad, അപ്പൊകലിപ്തോ,രവി മേനോന്,കാട്ടിപ്പരുത്തി) ask Hussain to do that instead of burping in every blog - ഹുസൈന്‍ പൊളിച്ചു കയ്യില്‍ കൊടുത്തു ?
"


Come on Mr. Husain (and the so called cheer girls ). Take up the challenge and re-assert your credentials as the one and only one resident ameteur investigator and expert in many fields .

കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഈ ദുനിയാവിലെ എല്ലാ യുക്തിവാദികളേയും പൊളിച്ചടുക്കി കയ്യിൽ കൊടുക്കണം...അല്ല പിന്നെ..അഹങ്കാരികൾ...

PS: Please don't say that you are least interested in Nature, PNAS, etc. as they represent bourgeois. Unfortunately your earlier list of journals lack broad readership. So
എല്ലാ യുക്തിവാദികളേയും പൊളിച്ചടുക്കാൻ കാലം ശ്ശിയാവും, if you focus on them only.

Help said...

@എന്‍ എം ഹുസൈന്‍
It is a good suggestion. why can't you get your article publish through above said magazine/publications?(Nature, PNAS and so on). കേരളീയര്‍ക്ക്‌ അതൊരു അഭിമാനമാകും. വെറുതെ എന്തിനാ ഈ പീക്കിരി ബ്ലോഗില്‍ കിടന്ന് ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നത്‌. എല്ലാവരുടെയും വായ അടയ്പ്പിക്കാന്‍ താങ്കളുടെ വിശകലനം ആ പറഞ്ഞ മാസികകളില്‍ വന്നാല്‍ മതി. ഒരെഒരെണ്ണം ! പറ്റുമോ?

Subair said...

Why don't the cheer girls and boys (Subair, Naj, Noushad, അപ്പൊകലിപ്തോ,രവി മേനോന്,കാട്ടിപ്പരുത്തി)...
=============


ജാക്ക്, പരിണാമവും ദൈവവും ഒക്കെ അവിടെ നില്കട്ടെ, ആദ്യം ജാക്ക് സംവാദത്തില്‍ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെ മാന്യമായി സംബോധന ചെയ്യാന്‍ പഠിക്കണം. മാന്യത വിട്ട്, ഞാന്‍ ജാകിനെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല, തിരുച്ച് ഞാന്‍ ഇങ്ങോട്ടും അത് തെന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന്ട്.

ഇനി സംവദിക്കാം വരുന്നവരെ, മോശമായി ആഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് ജാക്കിന്റെ സംസ്കാരം എങ്കില്‍, തുടര്‍ന്ന് കൊള്ളുക, പക്ഷെ എന്നെ അതില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കുക. നന്ദി.

ഇനി മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എങ്കില്‍ ഇന്ഗ്ലീഷില്‍ പറയാം.

Mind you words!!. I take offence with your above comment. I'm not a cheer boy/girl of anybody, I'm pariticipating in the discussion in a civilized manner, and I'm expecting the same behaviour from others.

Subair said...

വടക്കേയമേരിക്കയില്‍ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ജീവിവര്‍ഗമാണ്‌ 'മാനെലികള്‍' (Deer mice). ഈ ജീവികളുടേത്‌ ഇരുണ്ട രോമക്കുപ്പായമാണ്‌. നെബ്രാസ്‌കയിലെ മണല്‍പ്രദേശത്ത്‌ കാണപ്പെടുന്ന എലികള്‍ക്ക്‌ മാത്രം പക്ഷേ, നിറത്തില്‍ വ്യത്യാസം. ഇരുണ്ട രോമക്കുപ്പായത്തിന്‌ പകരം അവയുടേത്‌ നിറം കുറഞ്ഞ, മങ്ങിയ രോമാവരണമാണ്‌; മണലില്‍ ശത്രുക്കള്‍ക്ക്‌ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ളത്‌. ഇതിന്റെ പൊരുള്‍ തേടിപ്പോയ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടത്‌, പരിണാമപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണം (natural selection) തങ്ങളുടെ കണ്‍മുന്നില്‍ ചുരുള്‍ നിവരുന്നതാണ്‌! അതിജീവനത്തിനായി, ഏതാനും ആയിരം വര്‍ഷംകൊണ്ട്‌ ആ ജീവികളുടെ നിറം മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന്‌ തെളിയിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കായി. ജീവശാസ്‌ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിലപ്പെട്ട 'മാതൃക'യായി ആ ചെറുജീവികള്‍ മാറിയിരിക്കുകയാണ്
===============


അരുണ്‍ ഇത് ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവടെ പുതുതായി ഒരു ജീവി വര്‍ഗ്ഗവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിറം മാറിയ എലിയും എലി തെന്നെയാണ്, പൂച്ചയോ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയോ അല്ല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പരിണാമത്തെ(mirco evolution) സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ അന്ഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാല്‍ വോയോചിപ്പ്, ഈ വ്യതിയാനനങ്ങള്‍ പുതുതായ ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തെ സൃഷിടിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നിടത്താണ്.

ഇതിന്, പരിണാമ വാദികളുടെ ഒരു മറുപടി ഞാന്‍ കണ്ടിടുള്ളത്, ഇത്തരം സൂക്ഷമമായ അനേകം വ്യതിയാനങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നു, അനേകം വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍, പുതിയ ജീവിവര്‍ഗം തെന്നെ ഉണ്ട്ഫാകും എന്നതാണ്.

എന്നാല്‍, പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം എന്നത്, ഇത്തരത്തില്‍ ഒരേ ദിശയില്‍ അനുസ്യൂതം പ്രവര്‍ത്തിച്ച്, ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള, ദശ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവി വര്‍ഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ മാത്രം പോന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ന്, എന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധി അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല.

എന്‍റെ സംന്യ ബുദ്ധിയുടെ തീര്‍പ്പ്‌ ഒരു ധാരണപ്പിശാക് (perception error), മാത്രമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാതിടത്തോളം, ഞാന്‍ എന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ തെന്നെ ആശ്രയിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

Subair said...

സൃഷ്ടിവാദത്തിലെ സൃഷ്ടി testable അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയെന്താണ്‌ testable? പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലെ പരിണാമം testable ആണ്‌, speciation may not be that easy, but is observable, even if in a limited way. Artificial Speciation മനുഷ്യൻ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണുതാനും. തെളിവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്‌ ശരിയല്ല
=================


സൃഷ്ടി വാദത്തിലെ പരീക്ഷണാത്മകമായി എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയാന്‍ എനിക്കിപ്പോള്‍ കഴിയില്ല, പക്ഷെ ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയടതോളം, സൃഷ്ടിവാദികളും പരീക്ഷനാതമാകായ പ്രവചനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരു പക്ഷെ ഹുസൈന്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരിചെക്കാം.

മറുവശത്ത്, പരിണാമവാദം, ഒരേ ജീവി വര്‍ഗത്തില്‍ കാണുന്ന നിസാര വ്യതിയാനങ്ങള്‍, നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്, പക്ഷെ വിത്യസ്ത ജീവി വര്‍ഗങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിന് തെളിവാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവ പരിണാമ വാദത്തിന് തെളിവാകുകയില്ല.

അതെ പോലെ പരിണാമ വാദത്തിന്‍റെ പല പ്രവചനങ്ങളും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നും, പക്ഷെ പരിണാമ വാദികള്‍ അവ അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന വാദവും പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഫോസില്‍ തെളിവുകള്‍ പരിനാമാത്തിനെതിരാന് എന്നതിന്, എല്ലാ ജീവികളും ഫോസിലീകരിക്കഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാ മറുപടി, തൃപ്തികരമായി തോന്നിന്നില്ല, കാരണം അനേകായിരം ഫോസിലുകള്‍ കിട്ടിയുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, ഇടക്കണ്ണികള്‍ മാത്രമാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയ ഫോസുളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടെങ്കിലും, ഇടക്കണ്ണികള്‍ വേണമായിരുന്നു.

bright said...

@ Subair,

...[[[[എന്‍റെ സംന്യ ബുദ്ധിയുടെ തീര്‍പ്പ്‌ ഒരു ധാരണപ്പിശാക് (perception error), മാത്രമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാതിടത്തോളം, ഞാന്‍ എന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ തെന്നെ ആശ്രയിക്കുകയേ
ഉള്ളൂ.]]]].....


അതെങ്ങനെ സുബൈര്‍ ‍,സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ ധാരണപ്പിശകുണ്ടെങ്കില്‍ അത് അതേ സാമാന്യബുദ്ധി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക?Dunning-Kruger Effect എന്നൊരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ മുന്‍പൊരു പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.


പോസ്റ്റില്‍നിന്ന് .....''നമ്മള്‍ അറിവുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്താണല്ലോ.അപ്പോള്‍ അറിവ് വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്ക്/സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് അറിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല.അറിവില്ലാത്തവന് അറിവില്ല എന്നും അറിയാന്‍ കഴിയില്ല എന്നര്‍ത്ഥം.Stupidity keeps him from an awareness of his own stupidity.It is called Dunning-Kruger Effect — our incompetence masks our ability to recognize our incompetence.ഒരു കാളയുടെ വളഞ്ഞ കൊമ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍ തലയിട്ട നമ്പൂതിരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലെ?താന്‍ വളരെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് അത് ചെയ്തതെന്നു നമ്പൂതിരി. :-) ഇതൊരു വെറും കഥയാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല. (പല ബ്ലോഗ്‌ ചര്‍ച്ചകളും കാണുമ്പോള്‍
തോന്നുന്നതാണ് ചിലര്‍ക്ക് അവര്‍ വളരെ അത്മാര്‍ത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അഭിപ്രായം മാറ്റും എന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുമില്ല.അറിയാന്‍ കഴിവുള്ളവര്‍ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും.അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുകയുമില്ല.ഇംഗ്ലീഷില്‍ നല്ലൊരു വാക്കുണ്ട് അതിന്...Anosognosic.)''

bright said...

@ Subair,

...[[[ഫോസില്‍ തെളിവുകള്‍ പരിനാമാത്തിനെതിരാന് എന്നതിന്, എല്ലാ ജീവികളും ഫോസിലീകരിക്കഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാ മറുപടി, തൃപ്തികരമായി തോന്നിന്നില്ല, കാരണം അനേകായിരം ഫോസിലുകള്‍ കിട്ടിയുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും, ഇടക്കണ്ണികള്‍ മാത്രമാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയ ഫോസുളുകള്‍ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടെങ്കിലും, ഇടക്കണ്ണികള്‍ വേണമായിരുന്നു.]]]]]......


Utter nonsense.!!.ഏതെങ്കിലും മറുപടി താങ്കള്‍ക്ക് തൃപ്തികരമായി തോന്നാത്തത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല.Science have no obligation to be 'understandable' to your common sense or to any
body else for that matter.മുകളിലെ Dunning-Kruger Effect നോക്കുക.സത്യത്തില്‍ എല്ലാ ജീവികളും,എല്ലാ ഫോസ്സിലുകളും ഇടക്കണ്ണികളാണ്.കാരണം പരിണാമം ഇപ്പോഴും അവസനിച്ചിട്ടല്ല.ഒരു
ഒന്നോ രണ്ടോ കോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്നാല്‍ സുബൈറിന് ഇന്നത്തെ എലിയും,പൂച്ചയും, ചിമ്പാന്‍സിയും, മനുഷ്യനും, പുഴുവും, മാവും, പ്ലാവും, തലയിലെ പേനും എല്ലാം അന്നത്തെ ഓരോരോ
ജീവികളുടെ ഇടക്കണ്ണികളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും.


ഇനി ഇടക്കണ്ണിക്കണ്ണികളേക്കുറിച്ച്.....The problem is missing link is a false metaphor. When we say “missing link,” we imagine chain,each link representing a single species.It doesn't accurately represent biology as we know it today, but as it was understood before Darwin.The concept that each species is a link in a great chain of life forms was largely developed in when it was believed that species are “fixied” (the idea that species were unchanging).Carl Linnaeus the architect of biological classification proposed his classification before the theory of evolution,and we are still using it.The myth of missing link or that the species are fixed, persists because of convenience; it is easier to think of species as types when teaching.In school, we learn of plants and animals as different subjects.They are taught as two un related subjects.That is not a problem, except that we are not taught properly of evolution,that those characteristics will change through time. We generally define a species as some interbreeding group that cannot, or does not, productively breed with another group.


Modern biologists don't think species are fixed (they change through time), and it can be difficult to be sure where one species ends and another begins.So we give slightly different meanings for species,as and when necessary and those who know biology(No,it won't take 25 years to learn it ;-)) will have no problem understanding what the word means from the context of discussion.I'll give an example.We 'know' lions and tigers are different species.They don't mate naturally in the wild.But they can be induced to mate and create 'ligers' or 'tigons'.So genetically they are one species but behaviourly they are different species.So depending on discussion they either belong to same species or to different groups.And we will have 'Hussains' laughing at their silliness of these scientists,though they won't know they are the silly ones.Dunning-Kruger Effect in action...!!!..

Subair said...

അതെങ്ങനെ സുബൈര്‍ ‍,സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ ധാരണപ്പിശകുണ്ടെങ്കില്‍ അത് അതേ സാമാന്യബുദ്ധി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക?Dunning-Kruger Effect എന്നൊരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ മുന്‍പൊരു പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.
=================


സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്‍ തോന്നുന്ന പിശകുകള്‍ അതുപയോഗിച്ച് തെന്നെ തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. ഉദാഹരണമായി, ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന എട്ട് നില കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകളില്‍ നിന്നും ചാടിയാല്‍, എന്റെ കയ്യും കാലും ഓടിയും എന്നത് എന്റെ സാമാന്യ യുക്തിയാണ്. എന്നോടരാല്‍ അങ്ങനയല്ല, നീ ചാടിക്കോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍, അത് അന്ഗീകരിക്കണം എങ്കില്‍ അയാള്‍ ആദ്യം ചാടി ക്കാണിക്കണം , അല്ലെങ്കില്‍ എന്‍റെ ധാരണ തെറ്റാണ് എന്ന് അയാള്‍ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കണം. ഇത്രയേ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

Subair said...

നോക്കുക.സത്യത്തില്‍ എല്ലാ ജീവികളും,എല്ലാ ഫോസ്സിലുകളും ഇടക്കണ്ണികളാണ്.കാരണം പരിണാമം ഇപ്പോഴും അവസനിച്ചിട്ടല്ല.ഒരു
ഒന്നോ രണ്ടോ കോടി വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്നാല്‍ സുബൈറിന് ഇന്നത്തെ എലിയും,പൂച്ചയും, ചിമ്പാന്‍സിയും, മനുഷ്യനും, പുഴുവും, മാവും, പ്ലാവും, തലയിലെ പേനും എല്ലാം അന്നത്തെ ഓരോരോ
ജീവികളുടെ ഇടക്കണ്ണികളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും.
=================


അതിന് ശേഷം ബ്രൈറ്റ്‌ ഇംഗ്ലീഷില്‍ കൊടുത്തത്‌ ഏറെ ക്കുറെ പദാനുപദം, പരിണാമ സൈറ്റുകളില്‍ കണ്ടു, സാമ്യത കേവലം യാദൃശ്ചികമല്ല എന്ന് കരുതട്ടെ.

ഏതായിരുന്നാലും, transitional fossils eഎന്നും, missing links എന്നും പരിണാമ വാദികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ വെബ്സൈടുകളിലും സ്ഥിരം കാണാറുള്ളതാണ്. ഏതെന്കിലും ഒരു ഫോസില്‍ കിട്ടിയാല്‍ അവ ഇടക്കണ്ണി യാണ് എന്ന് പ്രചരിക്കാരുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം സൌകര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എങ്കില്‍, ആ സൌകര്യം മാത്രമേ ഞാനും ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ.

ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് താഴെക്കൊടുത്താണ്.

പരിണാമം വളരെ സാവധാനത്തില്‍, പടിപടിയായി (gradual) നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല്‍ പിന്നീട് (ഫോസ്സിലുകളുടെ അഭാവം ആണോ കാരണം ?)പല ശാസ്ത്രഞ്ഞരും Punctuaed Equilibrium എന്ന തിയറി കൊണ്ട് വന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ചില സമയത്ത് പെട്ടന്നു ജീവികള്‍ പരിനമിച്ചുണ്ടാകും എന്നും, മറ്റു ചില സമയത്ത് പതുക്കെ പരിണമിക്കും എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചു. ഇതില്‍ സ്വീകരിച്ചാലും, ഒരു ദിനോസര്‍ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ മുട്ടയിട്ടു അടയിരുന്നപ്പോള്‍ വിരിഞ്ഞത്, ചിറകുകള്‍ ഉള്ള പറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പക്ഷിയായോരുന്നു എന്ന് ഒരു പരിണാമ വാദിയും പറയില്ല എന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ദിനോസരില്‍ (or any other reptile )നിന്നും പറക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജീവി ഉണ്ടാകണം എങ്കില്‍, അത് പകുതി ദിനോസരും, പകുതി പറവയും ആയ ഒരു പാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കണം, എന്നാല്‍ മാത്രമേ പറക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ശരീര ഘടനയും, ചിറകുകളും, എല്ലുകളും ഒക്കെ പറവക്ക് കിട്ടുകയോള്ളൂ. പരിനാം ശരിയാണെങ്കില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ട്രാന്‍സിഷന്‍ ജീവികള്‍ എമ്പാടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഫോസിലുകള്‍ ഇല്ല, ഇത്രയുമാണ് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്.

[മുകളില്‍ പറഞ്ഞതില്‍ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ തിരുത്തന്നതാണ്]

ബിജു ചന്ദ്രന്‍ said...

tracking

മി | Mi said...

ശ്രീ ഹുസൈന്‍..

“The experiment by Michigan State University biologist Richard Lenski does not prove evolution. On the other hand it proves creation concept“ - താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് വസ്തുതകള്‍ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. പരിണാമത്തെ കണ്മുന്നില്‍ സാധൂകരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല; ഒരു ഡിസൈനറുടെ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലാതെ പുതിയ ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ genomes ഇല്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നതുമാണല്ലോ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വെളിവായത്. (വിസ്താരഭയം കാരണമാണ് മൊത്തം പരീക്ഷണത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ അനാലിസിസിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ വിവരിക്കാത്തത്. മാത്രമല്ല്; ഇതൊക്കെ താങ്കള്‍ക്ക് അറിവുള്ളതുമായിരിക്കുമല്ലോ) മാത്രമല്ല; ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പരിണാമത്തിനുള്ള സാധൂകരണമായിട്ടാണ് ലെന്‍സ്കി (അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും) അവതരിപ്പിചതും. ശാസ്ത്രലോകം മുഴുക്കെ അത് അംഗീകരിച്ചതാണല്ലോ.

ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക്. ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് creation concept ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? ഈ പരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകള്‍ അങ്ങനെ ഒരു കണ്‍ക്ലൂഷനില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതു പഠനമാണ് അതിനാധാരം? ക്രിയേഷനിസത്തില്‍ ജീവികളുടെ ഈ improvisation ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? കണ്മുമ്പില്‍ കണ്ട ഈ improvisation ക്രിയേഷനിസത്തിന്റെ ഏതു ഡെഫനിഷനെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത്?/അംഗീകരിക്കുന്നത്? (സമാനമായ ഒരു ചോദ്യം ഒരു മുന്‍ കമന്റില്‍ സുബൈര്‍ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു).

“Because, the observations of the 44 , 000 generations of bacteria in the lab revealed that even the last generation of bacteria did not acquire any significant adaptation beyond species level. Rather all were more degenerative than the wild type.“ - സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അഡാപ്ഷന്‍ നടന്നിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. സെല്‍ വോള്യത്തിലും, ഡെന്‍സിറ്റിയിലും, ഫിറ്റ്നെസ്സിലും നടന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രഷന്‍ ഗ്രാഫുകളുടെ സഹായത്തോടെ ലെന്‍സ്കി വിവരിച്ചത് താങ്കളും വായിച്ചു കാണുമല്ലോ. അതില്‍ ‘മ്യൂട്ടേഷന്‍ സ്റ്റെപ്’ വരച്ചത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുമല്ലോ. അഡാപ്ഷന്‍ നടന്നു എന്നു മാത്രമല്ല; അതിന്റെ തോത് വളരെ വലുതുമായിരുന്നു. ഇനി ‘beyond species level' എന്നു പറഞ്ഞത്: താങ്കള്‍ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? സത്യത്തില്‍ ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതു തന്നെയാണോ ഇത്? ബാക്റ്റീരിയകള്‍ എത്ര സ്പീഷീസ് മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ എത്തിയതെന്ന് അറിയാവുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിനു സാധുതയുള്ളൂ. അല്ല; എലിയില്‍ നിന്ന് പൂച്ചയാകുന്ന പോലെയുള്ള സ്പീഷീസ് മാറ്റം (മുമ്പാരോ പറഞ്ഞതു പോലെ) ആണ് താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കില്‍ ഒരു നല്ല നമസ്കാരം!

“Rather all were more degenerative than the wild type“ - ഇതിലെ ഏറ്റവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവുമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതെന്നു പറയുന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ട്. വോള്യം, OD, റിലേറ്റിവ് ഫിറ്റ്നെസ്സ് എന്നിവയില്‍ പരീക്ഷണാവസാനം വരേയും പ്രോഗ്രെഷന്‍ മാത്രം കാണിച്ച ഒരു പരീക്ഷണത്തെ പറ്റിയാണോ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്? ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് ബാക്റ്റീരിയകള്‍ ഡീജെനറേറ്റിംഗ് പ്രോപര്‍ട്ടി കാണിച്ചതെന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്. പല ജെനറേഷനു മുമ്പുള്ള ഒരു ഫ്രോസണ്‍ ഫോസിലിനെ എടുത്ത് പുതിയ ജെനറേഷനിലെ ബാക്റ്റീരിയയുമായി കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ എപ്പോഴും ‘പുതിയവന്‍’ തന്നെയായിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. 20 വര്‍ഷം നീണ്ടു നിന്ന പരീക്ഷണത്തില്‍ തുടക്കം മുതല്‍ ഒടുക്കം വരെ.

This clearly Illustrates a downward trend and devolution not an upward trend and evolution. - ഒരു സ്മൈലി മാത്രം ഇടുന്നു. :)

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack

Your words :
“കാട്ടിപ്പരുത്തി said ..

നിലവിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുമനുസരിച്ച് പരിണാമവാദം തെളിയിക്കാനാവുന്നില്ല. നൂറ്റമ്പത് വര്ഷിമായി പരിണാമസിദ്ധാന്തം ഉടലെടുത്തിട്ട്. ഇന്നും അതൊരു വാദം മാത്രമായി നില്ക്കു്ന്നതും അത് കൊണ്ട് തന്നെ.

ശരിക്കും ഹുസൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ശിഷ്യന്‍ തന്നെ.

പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു”

This statement by Jack is another lie.

My explanation was this:
“What you have referred is not evolution but variations. Please study what evolutionary concept is and what variations are”.
(December 10, 2010 10:41 AM)
There was no reply from him for this point in my comment.
This and many other cases documented in my blog prove Jack is a systematic LIAR.

Here, I shall provide more details on Lenski experiments:
The experiment by Michigan State University biologist Richard Lenski does not prove evolution. On the other hand it proves creation concept. Because, the observations of the 44 , 000 generations of bacteria in the lab revealed that even the last generation of bacteria did not acquire any significant adaptation beyond species level. Rather all were more degenerative than the wild type.

This clearly
Illustrates a downward trend and devolution not an upward trend and evolution.

If Mr.Jack is ready to debate on this experiment, most welcome. Don’t ‘sink ‘ from here and reappear in some other site marshalling other lies about me.

Dear Mr.Appoottan,

I am sorry, I was compelled to intervene here.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

(1)Your words : “ I have no interest in debating with you as the above sentence itself shows your lack of knowledge”.

My lack of knowledge? If I was lacking knowledge in evolution theory, how could I be able to discuss Lenski’s experiments with you?

If my lack of knowledge was the real problem, why are you afraid to expose it before your ‘cheer girls and boys’ ?( your own phrase not mine).

In fact, you don’t have enough knowledge to provide me a scientific explanation for my critical comments and to debate with me. Is n’t it?

(2)You are ready to supply explanations for blind believers in evolution. What a wonderful scientific model of debate! Robber, Police, Advocate, and Judge-all are the same person!

(3)Jack’s words: “Your demand - evolution should always result in speciation and it should follow a upward direction show your lack of knowledge of microbial world (here Bacteria)”.

If not always, can you suggest a single experiment out of many experiments done so far that proved an upward trend or entirely new features?(4) Your words : “ Even after STUDYING evolution for 25 years and authoring three SCHOLARLY books refuting it, you couldn't get these fundamentals right. I have no big hope”.
I had repeatedly requested you to point out a single error from my three books on Darwinism, but you failed to do so. Even after this, still you are talking about my ignorance arrogantly and unscientifically !

പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said...

>>> അത് പകുതി ദിനോസരും, പകുതി പറവയും ആയ ഒരു പാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കണം <<<
എന്തു തരം ജീവിയെ ആണു ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു?? ടി.റെക്സിന്റെ തലയും കോഴിയുടെ വാലും .. അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ?
ആര്‍ക്കിയോപെട്രിക്സ് പോലെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുമോ? "The features above make Archaeopteryx a clear candidate for a transitional fossil between dinosaurs and birds" എന്നു വിക്കിയില്‍ കിടക്കുന്നു.. ശരിയാണോ എന്തോ?

ഏതെന്കിലും ഒരു ഫോസില്‍ കിട്ടിയാല്‍ അവ ഇടക്കണ്ണിയാണ് എന്നു വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്നാണോ അഭിപ്രായം (സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി എന്നങ്ങു ഉറപ്പിച്ചോ) ? രണ്ടു ജീവജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇന്നിന്ന transitional behaviors ഉള്ളതു കൊണ്ടാവില്ലെ അതിനെ missing link ആയി കണക്കാക്കുന്നത്? ( അതോ കാക്കയുടെ ഒരു ഫോസ്സില്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ കോഴിയുടെയും താറാവിന്റെയും ഇടയിലെ കണ്ണിയാക്കിയേക്കാം, അതാ സൗകര്യം എന്നു ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ തീരുമാനിക്കുമോ? )

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear MI,
Thanks for the comments.

(1)Your words : “My basic understanding is variation (whatever it means) supports evolution. Not creationism. I dont think creationism benefits anything from that conclusion”.

Variation never supports evolution but supports creation. All experiments done so far clearly proved that organisms always maintain stability within their species boundaries. A genetic boundary can be defined as the range in which the basic features of a broadly defined species exists.

(2) Your words: “ഒരു ഡിസൈനറുടെ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലാതെ പുതിയ ഇന്ഫോiര്മേrഷന്‍ genomes ഇല്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നതുമാണല്ലോ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വെളിവായത്.”

There was no new information appeared in the later generations of Dr.Lenski’s bacteria.More over , a loss of information compared to its wild type has actually taken place.

(3) Your words : “ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക്. ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് creation concept ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? ഈ പരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകള്‍ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ക്ലൂെഷനില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതു പഠനമാണ് അതിനാധാരം? ക്രിയേഷനിസത്തില്‍ ജീവികളുടെ ഈ improvisation ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? കണ്മുമ്പില്‍ കണ്ട ഈ improvisation ക്രിയേഷനിസത്തിന്റെ ഏതു ഡെഫനിഷനെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത്?/അംഗീകരിക്കുന്നത്?”

There was no improvisation in the later generations of Bacteria ,rather a degeneration occurred. Dr.Lenski’s experiment clearly proves that an entirely new species is not likely to appear even after 44,000 generations of bacteria. Means that every species maintains its basic features .

Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

(4) Your words : “സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അഡാപ്ഷന്‍ നടന്നിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് താങ്കള്ക്ക്n തന്നെ അറിയാമല്ലോ. സെല്‍ വോള്യത്തിലും, ഡെന്സിദറ്റിയിലും, ഫിറ്റ്നെസ്സിലും നടന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രഷന്‍ ഗ്രാഫുകളുടെ സഹായത്തോടെ ലെന്സ്കി് വിവരിച്ചത് താങ്കളും വായിച്ചു കാണുമല്ലോ. അതില്‍ ‘മ്യൂട്ടേഷന്‍ സ്റ്റെപ്’ വരച്ചത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചും കാണുമല്ലോ. അഡാപ്ഷന്‍ നടന്നു എന്നു മാത്രമല്ല; അതിന്റെ തോത് വളരെ വലുതുമായിരുന്നു. ഇനി ‘beyond species level' എന്നു പറഞ്ഞത്: താങ്കള്‍ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? സത്യത്തില്‍ ലെന്സ്കി യുടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ പറയാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതു തന്നെയാണോ ഇത്? ബാക്റ്റീരിയകള്‍ എത്ര സ്പീഷീസ് മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ എത്തിയതെന്ന് അറിയാവുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിനു സാധുതയുള്ളൂ. അല്ല; എലിയില്‍ നിന്ന് പൂച്ചയാകുന്ന പോലെയുള്ള സ്പീഷീസ് മാറ്റം (മുമ്പാരോ പറഞ്ഞതു പോലെ) ആണ് താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കില്‍ ഒരു നല്ല നമസ്കാരം!”.

The reality is entirely different than you depicted.The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions.( Forget other costs of this adaptation) .If we leave them in competition with their wild-type in a natural setting, they would be less fit for survival. Forget your mouse to cat evolution story, even an entirely new species of bacteria did not appear. So രണ്ട് “നല്ല നമസ്കാരം” to your blind belief in evolution theory.

End.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear MI,
Thanks for the comments.

(1)Your words : “My basic understanding is variation (whatever it means) supports evolution. Not creationism. I dont think creationism benefits anything from that conclusion”.

Variation never supports evolution but supports creation. All experiments done so far clearly proved that organisms always maintain stability within their species boundaries. A genetic boundary can be defined as the range in which the basic features of a broadly defined species exists.

(2) Your words: “ഒരു ഡിസൈനറുടെ ഇടപെടല്‍ ഇല്ലാതെ പുതിയ ഇന്ഫോiര്മേrഷന്‍ genomes ഇല്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നതുമാണല്ലോ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വെളിവായത്.”

There was no new information appeared in the later generations of Dr.Lenski’s bacteria.More over , a loss of information compared to its wild type has actually taken place.

(3) Your words : “ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക്. ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് creation concept ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത്? ഈ പരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിയേഷനിസ്റ്റുകള്‍ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ക്ലൂെഷനില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതു പഠനമാണ് അതിനാധാരം? ക്രിയേഷനിസത്തില്‍ ജീവികളുടെ ഈ improvisation ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? കണ്മുമ്പില്‍ കണ്ട ഈ improvisation ക്രിയേഷനിസത്തിന്റെ ഏതു ഡെഫനിഷനെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത്?/അംഗീകരിക്കുന്നത്?”
There was no improvisation in the later generations of Bacteria ,rather a degeneration occurred. Dr.Lenski’s experiment clearly proves that an entirely new species is not likely to appear even after 44,000 generations of bacteria. Means that every species maintains its basic features .

Continued ...

Anonymous said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍,
താങ്കളുടെ ബ്ലോഗ് കാണാനില്ലല്ലോ? എന്തു പറ്റി? ഡിലീറ്റു ചെയ്തോ? അതോ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടോ?

Jack Rabbit said...

[Jack Rabbit]: പരിണാമത്തിനു പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു

[Mr. Hussain]:What you have referred is not evolution but variations. Please study what evolutionary concept is and what variations are


Mr. Hussain,
The above sentence qualifies for മുട്ടായുക്തി. Do you recall how many times i asked you for definition of evolution and you are giving back മുട്ടായുക്തി replies? What you did later was restricting comments and came back after one day claiming you are still invincible.

You definition of natural selection and your recent reply to മി | Mi are all testaments to my accusation of your VERY POOR knowledge on evolution. There is no need for anyone to refer to your books and further substantiating it.

Come on Mr. Hussain. You can save all these verbal gymnastics for just one simple act and get everlasting glory. Your name will appear in all school text books. This is highest achievement any scientist can get to see in one's life time. Only limited Nobel laureates get this kind of accomplishment.

If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back.


PS: Did Hussain delete his blog ? .

Subair said...

ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങള്‍ Nature, PNAS എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാന്‍ പോയിട്ടുണ്ടാകും.ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നു. ആരാധകര്‍ മുള്‍മുനയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല.
============


ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. മുഖ്യ ധാരാ ശാസ്ത്ര മാസികകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍, പരിണാമ വാദികളാണ്, അത് കൊണ്ട് തെന്നെ അവര്‍
പരിണാമ വാദത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്‍ വിസമ്മതിക്കും.

മധ്യ കാലത്ത് ഗലീലിയോയെ വിചാരണ ചെയ്യാന്‍, മത നേതൃതതോടൊപ്പം, അന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹവുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഗലീയയോടു ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഏന് വേക്കുക, താന്കള്‍ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കില്‍, എന്ത് കൊണ്ട് മുഖ്യ ധാര ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ അത് അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ? അതെ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ താന്കള്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ക്കും പ്രത്യുഅശാസ്ത്ര പരമായാ ചായ്വുകള്‍ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസിലാക്കുക. പരിണാമ വാദം, ദൈവം ഇല്ല എന്നാ മുന്‍വിധിയില്‍ നിന്ന് പടുത്തുയര്‍ത്തിയ തിയറിയായിട്ടാണ്, സൃഷിടിവാദികള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യത ഒരു പരിണാമ വാദിയും അംഗീകരിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കില്ല.

KP said...

Subair said: ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. മുഖ്യ ധാരാ ശാസ്ത്ര മാസികകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍, പരിണാമ വാദികളാണ്, അത് കൊണ്ട് തെന്നെ അവര്‍
പരിണാമ വാദത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്‍ വിസമ്മതിക്കും.


I beg your pardon Sir. Remember the earlier discussion on Tiktaalik and Polish fossils (I also took part in this discussion). If you recollect, Mr. Husain argued that Polish fossils are an example of "POLICHADUKKAL" of evolution theory.

Still, the above article was published in Nature. They even highlighted that article in their "News and Views" section (from where Husain cherry picked his arguments).

So, a blanket statement that main stream science journals are controlled by evolutionists is baseless and worthless, to say the least..

From my personal experience, if your arguments are coherent, logical, and innovative, science journals do not turn a blind eye to you.

And see the coclusion that Husain claims: "Final nail on evolution". All the journals like Science, Nature, PNAS, etc., are particularly keen on High Impact work. In today's world, I seldom see anything more impactfull than Husain's claims, if true.

So, give it a try. There is no use of crying that mainstream science journals are against you. After all, he claims that all his arguments are "scientific". In that case, you should not show lack of confidence..

Go ahead..

മി | Mi said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍,

താങ്കളുടെ മറുപടിക്ക് നന്ദി.

“Variation never supports evolution but supports creation. All experiments done so far clearly proved that organisms always maintain stability within their species boundaries. A genetic boundary can be defined as the range in which the basic features of a broadly defined species exists“ ----- താങ്കളോടുള്ള ആദ്യ കമന്റില്‍ ഞാന്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. എവൊല്യൂഷന്റെയും വേരിയേഷന്റെയും താങ്കളുടെ ഡെഫനിഷന്‍. ഒന്നു കൂടെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ വേരിയേഷന്‍ ഏത് അതിര്‍ത്തി വരമ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് താങ്കള്‍ പരിണാമമായി അംഗീകരിക്കുക എന്ന്. ഉദാഹരണമായി ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് ബൌണ്ടറി ഏതെങ്കിലും പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നിര്‍വചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ താങ്കളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണോ അത്? (2% വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ള ചിമ്പാന്‍സിയും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബൌണ്ടറി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?)

വീണ്ടും ക്രിയേഷനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഒരു വാദത്തിനു വേണ്ടി ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും പരിണാമവാദത്തെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ക്രിയേഷനിസത്തില്‍ ഈ വേരിയേഷനുള്ള പങ്ക്/പ്രാധാന്യം (ക്രിയേഷനിസത്തെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്) എന്താണെന്ന് താങ്കള്‍ തെളിച്ചു പറയുന്നില്ല. അതേ സമയം ‘വേരിയേഷന്‍സ്’ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (പ്രോഗ്രസ്സിവ് വേരിയേഷന്‍ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് കണ്ടു കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? :))

“There was no new information appeared in the later generations of Dr.Lenski’s bacteria.More over , a loss of information compared to its wild type has actually taken place“ ----- താങ്കളെപ്പോലുള്ള പ്രായത്തിനു മൂത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പറയട്ടെ. സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. പുതിയ ഇന്‍ഫൊര്‍മേഷന്‍ എന്നത് ലെന്‍സ്കിയുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പരീക്ഷണത്തില്‍ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ലോസ് ഒഫ് ഇന്‍ഫൊര്‍മേഷന്‍ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞോ അതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്? ഇതെങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനാകും? പോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ അതേ പോലെ ക്വോട്ട് ചെയ്താലും മതിയല്ലോ? വായനക്കാര്‍ മനസിലാക്കട്ടെ എന്താണ് സത്യമെന്ന്.

There was no improvisation in the later generations of Bacteria ,rather a degeneration occurred. ---- ഇതേ കാര്യമല്ലേ ഞാന്‍ തെറ്റാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞത്. തെളിവു സഹിതം. അത് വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സത്യമാകുമോ?

Dr.Lenski’s experiment clearly proves that an entirely new species is not likely to appear even after 44,000 generations of bacteria. Means that every species maintains its basic features ---- ഒന്നുകില്‍ ലെന്‍സ്കി എന്തിനു വേണ്ടി ആ പരീക്ഷണം നടത്തി എന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല. അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനോ വേണ്ടി സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്നു. ഒരു സ്പീഷീസില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാന്‍ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ആ പരീക്ഷണം. (ബാക്റ്റീരിയകള്‍ എത്ര സ്പീഷീസ് മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തില്‍ എത്തിയതെന്ന് അറിയാവുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിനു സാധുതയുള്ളൂ. എന്നു കഴിഞ്ഞ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞതും താങ്കള്‍ കണ്ടു കാണില്ല എന്നു കരുതുന്നു!)

(തുടരും)

മി | Mi said...

There was no improvisation in the later generations of Bacteria ,rather a degeneration occurred. ---- ഇതു തികച്ചും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ മറ്റൊന്നു കൂടി. Ara-3 ട്രൈബില്‍ പെട്ട ബാക്ടീരിയകള്‍ ഒരു പ്രത്യേക കാരണവും കൂടാതെ 33,000 ജെനറേഷനു ശേഷം അവയുടെ പോപ്പുലേഷന്‍ ഡെന്‍സിറ്റി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതല്‍ (0.04 to 0.25). ലിമിറ്റിംഗ് ഫുഡ് റിസോഴ്സായ ഗ്ലൂക്കോസില്‍ നിന്നും ഇ കോളി ബാക്റ്റീരിയകള്‍ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത സിട്രേറ്റിലേക്ക് ചുവടു മാറ്റിയതായിരുന്നു കാരണം. ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റൊരു ശാഖ തന്നെ തുറന്നു കൊടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം ആയിരുന്നു ഇത്.

The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions. ---- അത്രയെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം! അല്ലെന്നായിരുന്നു താങ്കള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. 45,000 ജെനറേഷന്‍ ഒരു വലിയ കാലയളവല്ലെന്ന് താങ്കളും സമ്മതിക്കുമല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ കലണ്ടറില്‍ ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെറും ഒരു മില്യണ്‍ വര്‍ഷം. മാമ്മല്‍ എവൊല്യൂഷന്റെ കാലത്തിലേക്കെത്താന്‍ വീണ്ടും ഒരു 100 മില്യണ്‍ വര്‍ഷം പുറകോട്ട് പോണം. അങ്ങനെ ഒരു ‘സ്പീഷീസ്’ മാറ്റം ഒക്കെ കാണാന്‍ ഞാനും ഹുസൈന്‍ സാബുമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുക പോലുമില്ല! (100 മില്യണ്‍ വര്‍ഷം ജിയോളജിക്കല്‍ കലണ്ടറില്‍ ഒരു സമയമേ അല്ല!)

Forget your mouse to cat evolution story, even an entirely new species of bacteria did not appear. So രണ്ട് “നല്ല നമസ്കാരം” to your blind belief in evolution theory. ---- മറുപടി പറയുന്നില്ല :) അത്രയ്ക്കങ്ങട് പോവാന്‍ വയ്യ! പിന്നെ മൌസ് to ക്യാറ്റിന്റെ പേറ്റന്റ് സുബൈറിനു കൊടുത്താല്‍ മതി. അത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ്!

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Many thanks for the response.
(1)you didn't provide me an explanation for my critical comments.
You are just repeating your old wastes that in no way constitute a reply.

(2)Your words : "If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back".

That is my option not an explanation for my critical comments on Lenski's conclusions.

(3)Some problem appeared and now cleared.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Your words : " "Hussain's blog isn't an encyclopedia of creationist arguments. He is just copying from creationists in US. I have seen all those arguments years before from other sources."

Oh, you are very familiar with these arguments! Then why did you declare a withdrawal three times from the debate without answering my comments?

Can you provide an evolutionary explanation for the question:How a spider got it's net making ability?

അപ്പൂട്ടൻ said...

Friends,
Please...
I would not prefer personal comments, without any stuff whatsoever, to be posted here. If you have anything on the subject or any knowledge to share, I'd also be happy to see those. Else, I'd be forced to remove them.

I lost track a bit, as I was very busy today.
To make it clear, whatever was being discussed in other blogs, even if it is on evolution or Dawkins refute by Mr. Hussain, is not the subject which I was dealing with here. Still, I don't have much issue even if something on those also come in. But comments, which are of no use other than personal abuses, would need to be cleared off.

I'm sorry, but I don't want my blog to be a full of personal arguments.

KP said...

Dear Noushad,

Noushad said:
Mr. K P if you dont know anything, please keep quiet.


First, I request you to apply the above to your own case. Let me see, how much you can be truthful to your own thoughts. Remember, you yourself said that you do not know anything. Even then, are you keeping quiet?

Noushad said: I am not innocent to believe that you learned everything from your own. You are following someone. You may be blind follower too.

Ha ha .. again the same fallacy. It seems you would like to believe others are similar to you.. thats fine. kurachu kazhiyumbol seriyaayi kollum..

Also, I never claimed that I learned everything on my own. I only said that I am not learning science from Jack Rabbit

So, please stop reading between the lines and not following what is being said. No wonder, many still resort to Husain for learning science.

Noushad said:
If not,Come out and participate in debate and accept what is the findings from the debate. You must be open minded Mr. KP. Open minded to listen everyone without prejudice.


Again, apply this to your case..and see how much open minded are you guys.. Also read Bright's comments.. He mentions some effects, which you might find useful.


Appootten: I might have contributed in diverting the discussion on whether "creationism is scientific". Hence, I am not going to respond to any more comments outside the topic of this post..

Many many thanks..

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain ..
(2)Your words : "If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back".

That is my option not an explanation for my critical comments on Lenski's conclusions.


Mr. Hussain,

We call that option as running away like a COWARD when cornered as you have shown before. That is why i stopped debating you.

I can understand the question by Santosh on butterflies out of curiosity. But an expert like you in many fields throwing a question like this is a deliberate act of derailing the topic. You asked this question back when i asked you to define evolution before. (cheap tactic)

Can you provide an evolutionary explanation for the question:How a spider got it's net making ability?

Nevertheless, you should have looked up before asking this question. See Jerry Coyne's reply to same issue raised by Jerry Fodor.

I commend മി | Mi for his patience to reply your മുട്ടായുക്തി.

നൌഷാദ് വിദൂഷകന്റെ റോള്‍ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടു

Appottan,
You are free to delete any of my comments. This is my last comment to Hussain on this blog.

/JR

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mi,

(1)Your words:"താങ്കളോടുള്ള ആദ്യ കമന്റില്‍ ഞാന്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. എവൊല്യൂഷന്റെയും വേരിയേഷന്റെയും താങ്കളുടെ ഡെഫനിഷന്‍. ഒന്നു കൂടെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ വേരിയേഷന്‍ ഏത് അതിര്‍ത്തി വരമ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് താങ്കള്‍ പരിണാമമായി അംഗീകരിക്കുക എന്ന്. ഉദാഹരണമായി ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് ബൌണ്ടറി ഏതെങ്കിലും പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നിര്‍വചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ താങ്കളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണോ അത്? (2% വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ള ചിമ്പാന്‍സിയും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബൌണ്ടറി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?)"

If you cannot differentiate between chimpanzee and man, there is no use in explaining all this to you.

If you can see a difference, it is what you can call a species boundary.

There are hundreds of different types of cats but all fall within the same species.

(2) Your words:"ക്രിയേഷനിസത്തില്‍ ഈ വേരിയേഷനുള്ള പങ്ക്/പ്രാധാന്യം (ക്രിയേഷനിസത്തെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്) എന്താണെന്ന് താങ്കള്‍ തെളിച്ചു പറയുന്നില്ല".

Variations happen within the species boundary.Hence it will never create an entirely different species.

(3)Your words : "ഒന്നുകില്‍ ലെന്‍സ്കി എന്തിനു വേണ്ടി ആ പരീക്ഷണം നടത്തി എന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല. അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനോ വേണ്ടി സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്നു. ഒരു സ്പീഷീസില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാന്‍ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ആ പരീക്ഷണം"

The experiment was designed to prove evolution in action but resulted in evolution in inaction!

(4)Your words : "പുതിയ ഇന്‍ഫൊര്‍മേഷന്‍ എന്നത് ലെന്‍സ്കിയുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പരീക്ഷണത്തില്‍ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്"

Can you describe these 'new informations'?

(5) Improvisation in lab conditions may not be an improvisation in natural conditions.In Lensk's experiments it was a degeneration in terms of natural conditions.

(6)Your words: " The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions. ---- അത്രയെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം! അല്ലെന്നായിരുന്നു
താങ്കള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്".

I never stated as you said "അല്ലെന്നായിരുന്നു
താങ്കള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്".

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Your words :
“... This is my last comment to Hussain on this blog”.“We call that option as running away like a COWARD when cornered as you have shown before”.

!!!

മി | Mi said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍..

“If you cannot differentiate between chimpanzee and man, there is no use in explaining all this to you.“ ---- എന്താ പറയാ :) എനിക്ക് ചിമ്പാന്‍സിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാന്‍ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതെന്ന് താങ്കള്‍ക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. ‘ജെനെറ്റിക് ബൌണ്ടറി’ എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍വചിച്ചതാണ് അറിയാന്‍ വേണ്ടിയാണ് അത് ചോദിച്ചത്. ജനറ്റിക് സാമ്യതകള്‍ ഉള്ള ചിമ്പാന്‍സിയും മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ അങ്ങനെ ഒരു ജനറ്റിക് ബൌണ്ടറി എങ്ങനെ താങ്കള്‍ ഡിഫൈന്‍ ചെയ്യും എന്നറിയാനുള്ള ഒരു കൌതുകവും ഉണ്ട്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഹോമോ എറക്ടസും ഹോമോ സാപിയന്‍സും തമ്മില്‍ ബൌണ്ടറി നില നില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും താങ്കള്‍ക്ക് പറയാന്‍ പറ്റും. ഏതായാലും സ്പീഷീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ബൌണ്ടറി താങ്കള്‍ നിര്‍ണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നത് (താഴോട്ട് സബ് സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വറൈറ്റിയുള്ള ഐറ്റംസ് വേറെയുമുണ്ട് കേട്ടോ!). സൃഷ്ടിവാദത്തിനെതിരായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു ഉത്തമ ആയുധമാണ് താങ്കള്‍ എറിഞ്ഞു തന്നത്. ഹോമോ എന്ന genus ന്റെ കാര്യം തന്നെ. വിഷയ സംബന്ധി അല്ലാത്തതു കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം.

ഒരു കാര്യം കൂടെ. ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഷീസനകത്ത് പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണം വഴി നടക്കുന്ന പരിണാമം പരിണാമമായി അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന വാദം ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുകയാണ്! അവിടെ പിടി വീണാല്‍ genus, family അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പടവുകളെത്ര; അല്ലേ? :)

ബക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒന്നു രണ്ടു കമന്റുകളില്‍ ഞാന്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ആരും മൈന്റ് ചെയ്തില്ല :( ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ അതോടെ ഒരു തീരുമാനമായേനെ! എന്റെ അറിവു വെച്ചു മൈക്രോ ബയോളജിയില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു സ്പീഷീസ് കണ്‍സെപ്റ്റ് നിലവിലില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ബാക്റ്റീരിയല്‍ എവൊല്യൂഷന്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്കിനു തന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല. പകരം, മൊത്തം ബാക്റ്റീരിയല്‍ ഡൊമൈനെ ഒരൊറ്റ ജീന്‍ പൂള്‍ ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്പീഷീസ് മാറിയില്ല എന്ന പരാതി തീര്‍ന്നെന്നു കരുതുന്നു! (തെറ്റാണെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും തിരുത്തണേ..)

If you can see a difference, it is what you can call a species boundary ---- ഉം.. അപ്പോള്‍ കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സ്പീഷീസ് ബൌണ്ടറി നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. DNA ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുത്ത് സാമ്യതകള്‍ കണ്ടെത്തി സ്പീഷീസ് നിര്‍ണയിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണം! (തമാശ ആയി എടുത്താല്‍ മതി കേട്ടോ!)

Variations happen within the species boundary.Hence it will never create an entirely different specie ---- ഇതാണോ വേരിയേഷന് ക്രിയേഷനിസത്തിലുള്ള പങ്ക്? ആ ചോദ്യം വേറൊരു രീതിയില്‍ ചോദിച്ച് താങ്കളെ മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല. സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴേ പെര്‍ഫെക്റ്റ് അല്ല (അല്ലെങ്കില്‍ സൃഷ്ടിപ്പ് മാറേണ്ടി വരുന്നു - റ്റാക്സോണോമിക് റാങ്ക് ഒക്കെ വിട്) എന്നു പറയുന്നത് സൃഷ്ടിവാദത്തിനുള്ള ശവക്കുഴി തോണ്ടലാവില്ലേ? മാത്രമല്ല, സബ് സ്പീഷിസിലെ കാറ്റഗറികള്‍ താങ്കളുടെ വാദഗതി പ്രകാരമാണെങ്കില്‍ ഈ വേരിയേഷനകത്തു വരണ്ടേ?

The experiment was designed to prove evolution in action but resulted in evolution in inaction! ----- അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നു. മുഴുവന്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാന്‍ ഇത്തരം പ്ലെയ്ന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ മതിയാവില്ല എന്നു മാത്രം. ചക്കച്ചുള പോലെ തെളിവുകള്‍ നിരത്തണം. (ഇതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു മടുത്തു, അതു കൊണ്ടാ. സ്വന്തമായി ഒരു സ്പീഷീസ് പോലുമില്ലാത്ത ബാക്റ്റീരിയയുടെ അടുത്ത് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ മാറണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പാവം ബാക്റ്റീരിയ ചുറ്റിപ്പോവും!)

ബാക്കി നാളെ.

Jack Rabbit said...

മി | Mi said.
ബക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒന്നു രണ്ടു കമന്റുകളില്‍ ഞാന്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ആരും മൈന്റ് ചെയ്തില്ല :( ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ അതോടെ ഒരു തീരുമാനമായേനെ! എന്റെ അറിവു വെച്ചു മൈക്രോ ബയോളജിയില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു സ്പീഷീസ് കണ്‍സെപ്റ്റ് നിലവിലില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ബാക്റ്റീരിയല്‍ എവൊല്യൂഷന്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്കിനു തന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല.


മി | Mi,

I had replied on this briefly to Mr. Hussain.

Your demand - evolution should always result in speciation and it should follow a upward direction show your lack of knowledge of microbial world (here Bacteria).

Mr. Hussain with his infinite wisdom, seems to have no clue how genetic transfer can happen in bacteria or even antibiotic resistance is another simple example of evolution in action.

I had no enthusiasm to expand it further.

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>>>So, give it a try. There is no use of crying that mainstream science journals are against you. After all, he claims that all his arguments are "scientific". In that case, you should not show lack of confidence..<<<
Yes I also agree with KP.
Let Hussein send his papers to as many journals as possible. Let us see what will happen.

kaalidaasan said...

>>>>>വീണ്ടും ക്രിയേഷനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഒരു വാദത്തിനു വേണ്ടി ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും പരിണാമവാദത്തെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ക്രിയേഷനിസത്തില്‍ ഈ വേരിയേഷനുള്ള പങ്ക്/പ്രാധാന്യം (ക്രിയേഷനിസത്തെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്) എന്താണെന്ന് താങ്കള്‍ തെളിച്ചു പറയുന്നില്ല. അതേ സമയം ‘വേരിയേഷന്‍സ്’ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (പ്രോഗ്രസ്സിവ് വേരിയേഷന്‍ എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് കണ്ടു കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? :))<<

മി,

ഇതേ വിഷയം ​ഞാന്‍ ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. Genetic Boundary ക്കുള്ളില്‍ stability ചെയ്യാനുള്ള mechanism ആണ്‌ Natural selection എന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അത്. ഒരു ദൈവീക intervention ഇല്ലാതെ സ്വയം ഇതു പോലെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന സമ്മതിക്കുന്നതു തന്നെ ചിലതിന്റെ ആരംഭമാണ്. അത് സൃഷ്ടി വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കും. ഹുസൈനതു ശരിക്കും അറിയാം.അതു കൊണ്ട് കൌശല പൂര്‍വ്വം അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

ഇവിടെയും ഹുസൈന്‍ ഉത്തരം ​തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട.

Jack Rabbit said...

[Subair to Arun] ഇത്തരത്തിലുള്ള (Deer Mice) സൂക്ഷ്മമായ പരിണാമത്തെ(mirco evolution) സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ അന്ഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാല്‍ വോയോചിപ്പ്, ഈ വ്യതിയാനനങ്ങള്‍ പുതുതായ ഒരു ജീവി വര്‍ഗത്തെ സൃഷിടിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നിടത്താണ്.

[Hussain to മി | Mi]:The (Lenski) experiment was designed to prove evolution in action but resulted in evolution in inaction!


Subair,
Are you and Hussain fighting for same creationism ? I asked earlier the same to കാട്ടിപ്പരുത്തി No sign of him.

It looks like കാട്ടിപ്പരുത്തി agrees with macro evolution and speciation since he doesn't have any idea of missing fossils (if creationism is true).

Subair is agreeing with micro evolution. Do you agree with Lenski's exptal conclusion ? If don't, why since you have already agree to Deer mice case ?

Hussain is denying to any kind of evolution.

/JR

Subair said...

Subair said ..

പരിണാമ വാദം, ദൈവം ഇല്ല എന്നാ മുന്‍വിധിയില്‍ നിന്ന് പടുത്തുയര്‍ത്തിയ തിയറിയായിട്ടാണ്, സൃഷിടിവാദികള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യത ഒരു പരിണാമ വാദിയും അംഗീകരിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കില്ല.

Jack replied..

Gentleman Subair,
You will always come back like an unsinkable rubber duck and ask the same questions
============


ഓ, ജാക്കിന് അതൊരു interrogative setence ആയിട്ടാണോ തോന്നിയത്?.
I did not ask any thing there. I just expressed my opinion, if you think it is wrong, you are welcome to refute it.

Jack Rabbit said...

So the duckling is picking up verbal gymnastics. Let us see

[Assertive statement by Subair]: പരിണാമ വാദം, ദൈവം ഇല്ല എന്നാ മുന്‍വിധിയില്‍ നിന്ന് പടുത്തുയര്‍ത്തിയ തിയറിയായിട്ടാണ്, സൃഷിടിവാദികള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും, ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാധ്യത ഒരു പരിണാമ വാദിയും അംഗീകരിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കില്ല.

[Assertive statement by Jack Rabbit]: See comment 5 here for a definition of God consistent with evolution. The only reason you cannot digest that God is it is against your religious conviction.

[Subair]: ഓ, ജാക്കിന് അതൊരു interrogative setence ആയിട്ടാണോ തോന്നിയത്?.
I did not ask any thing there. I just expressed my opinion, if you think it is wrong, you are welcome to refute it.


Subair,
It is you who have to

1. give explanation for your inconsistent behavior (asserting something doesn't exists even after giving you the reply earlier) or

2. to refute why the God definition i gave isn't consistent with evolution and why you cannot accept it ?

/JR

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Kaalidasan.

Your words: "ഇതേ വിഷയം ​ഞാന്‍ ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. Genetic Boundary ക്കുള്ളില്‍ stability ചെയ്യാനുള്ള mechanism ആണ്‌ Natural selection എന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു അത്. ഒരു ദൈവീക intervention ഇല്ലാതെ സ്വയം ഇതു പോലെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന സമ്മതിക്കുന്നതു തന്നെ ചിലതിന്റെ ആരംഭമാണ്. അത് സൃഷ്ടി വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കും. ഹുസൈനതു ശരിക്കും അറിയാം.അതു കൊണ്ട് കൌശല പൂര്‍വ്വം അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

ഇവിടെയും ഹുസൈന്‍ ഉത്തരം ​തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട."

Genetic variation is a part of the system of creation which never lead to evolutionary and there is no experimental evidence for that evolution assumption.It is a baseless guess.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Your words :"I had replied on this briefly to Mr. Hussain.

Your demand - evolution should always result in speciation and it should follow a upward direction show your lack of knowledge of microbial world (here Bacteria).

Mr. Hussain with his infinite wisdom, seems to have no clue how genetic transfer can happen in bacteria or even antibiotic resistance is another simple example of evolution in action".

All variations in bacteria are adaptations not evolution and this is evolution in inaction!

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear MI,

(1)Your words : "മൊത്തം ബാക്റ്റീരിയല്‍ ഡൊമൈനെ ഒരൊറ്റ ജീന്‍ പൂള്‍ ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്പീഷീസ് മാറിയില്ല എന്ന പരാതി തീര്‍ന്നെന്നു കരുതുന്നു! (തെറ്റാണെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും തിരുത്തണേ..)"

This means that you accepted evolution in inaction!

(2)Your words : "സ്വന്തമായി ഒരു സ്പീഷീസ് പോലുമില്ലാത്ത ബാക്റ്റീരിയയുടെ അടുത്ത് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ മാറണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പാവം ബാക്റ്റീരിയ ചുറ്റിപ്പോവും!"

No problem for Bacteria but enormous problems for the theory of Evolution!

(3) Your words : "അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഹോമോ എറക്ടസും ഹോമോ സാപിയന്‍സും തമ്മില്‍ ബൌണ്ടറി നില നില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും താങ്കള്‍ക്ക് പറയാന്‍ പറ്റും".

There is NO species boundary between Modern Man and Homo Erectus.
The upright skeleton structure of Homo Erectus fossils are not different from that of Modern Man.


(4) Your words : "Variations happen within the species boundary.Hence it will never create an entirely different specie ---- ഇതാണോ വേരിയേഷന് ക്രിയേഷനിസത്തിലുള്ള പങ്ക്? ആ ചോദ്യം വേറൊരു രീതിയില്‍ ചോദിച്ച് താങ്കളെ മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ല."

OK.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

@ Jack Rabbit

കാട്ടിപ്പരുത്തി ശരിക്കും കാടു കയറുകയാണു.

ജാക്ക് ചില പ്രസ്ഥാവനകള്‍ മാത്രം നടത്തുകയാണു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറുപടികള്‍ക്ക് പകരം.

ഹുസൈന്റെ ശിഷ്യത്വം ഞാനിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോളോകോസ്റ്റ് വിവാദം, ആധുനിക അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ എന്നീ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചതിന്നപ്പുറം ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു മാന്യത നിങ്ങളില്‍ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ- അല്ലെ?

Are you and Hussain fighting for same creationism ? I asked earlier the same to കാട്ടിപ്പരുത്തി No sign of him.

ചില പ്രസ്ഥാവനകള്‍ക്കപ്പുറം എന്നീട് നിങ്ങള്‍ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളില്‍ നിന്നു ചോദ്യം കണ്ടെത്തണം എന്നു പറയരുത്.

@ മി | Mi

ആ ചാക്രികതയ്ക്ക് തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടായതു കൊണ്ടല്ലേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലും ഉടലെടുത്തത്.

അതൊന്നു വിശദീകരിക്കാന്‍ ഇതു വരെ മി ക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ- ഒന്നു വിശദീകരിക്കൂ.

ഡാര്‍വിന്റെതു പോലും ഒരു നിഗമനമായിരുന്നു. ആ നിഗമനം വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണ് ശരി വെക്കപ്പെട്ടത്.
എന്നാണാവോ ശരിവക്കപ്പെട്ടത് ? ഒന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ?

ലൂയി പാസ്ചറിന്റെത് ഒരു ‘കണ്ടെത്തല്‍’ ആയിരുന്നോ? അതോ നിഗമനമോ?

സമ്മതിച്ചു ഗഡീ- നല്ല മറുപടി

മില്ലെറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ജൂപിറ്ററില്‍ ഇന്നു കാണുന്ന അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ഭൂമിയില്‍ മുമ്പുണ്ടാവുക എന്ന ധാരണയിലാണു മില്ലറും യൂറെയും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് , ഇന്നും ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷം ചില ഹൈപോതെസിസിസുകള്‍ക്കും ധാരണകള്‍ക്കുമപ്പുറം ശരിയായ ഒരു ചിത്രം ശാസ്ത്രത്തിനു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആവുകയില്ല എന്നല്ല. ആയിട്ടില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>All experiments done so far clearly proved that organisms always maintain stability within their species boundaries. A genetic boundary can be defined as the range in which the basic features of a broadly defined species exists.<<<<<<

Mr. Hussien,

You earlier said that Natural selection is the mechanism which maintains stability of organism within the species boundary. So you agree that there are chances of changes in the genetic pattern of species and by Natural selection it is being maintained. Still you contest this view?

Boundary cannot be defined as a range. It is a division or cut off point beyond which something different is present. Range is said to be there when there is variation in a parameter.

kaalidaasan said...

>>>>>The reality is entirely different than you depicted.The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions.( Forget other costs of this adaptation) .If we leave them in competition with their wild-type in a natural setting, they would be less fit for survival. <<<

Mr. Hussein,

So you believe in survival of the fittest.

Could you please explain this a little bit?

മി | Mi said...

ഇന്നലത്തെ കമന്റിന് ബാക്കി എഴുതാനിരുന്നതായിരുന്നു. ചിലത് കണ്ടപ്പോള്‍ അത് വേണ്ടെന്നു വെക്കുന്നു.

(1)Your words : "മൊത്തം ബാക്റ്റീരിയല്‍ ഡൊമൈനെ ഒരൊറ്റ ജീന്‍ പൂള്‍ ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്പീഷീസ് മാറിയില്ല എന്ന പരാതി തീര്‍ന്നെന്നു കരുതുന്നു! (തെറ്റാണെങ്കില്‍ ആരെങ്കിലും തിരുത്തണേ..)"

This means that you accepted evolution in inaction! - ഭയങ്കര കണ്‍ക്ലൂഷന്‍ ആയിപ്പോയി സര്‍. സ്പീഷീസ് മാറണം എന്നു വാശി പിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ബാക്റ്റീരിയയെ ഒറ്റ ഡൊമൈന്‍ പൂള്‍ ആയി കണക്കാക്കുന്നതും ഇതും തമ്മില്‍ എന്തു ബന്ധം?

(2)Your words : "സ്വന്തമായി ഒരു സ്പീഷീസ് പോലുമില്ലാത്ത ബാക്റ്റീരിയയുടെ അടുത്ത് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ മാറണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പാവം ബാക്റ്റീരിയ ചുറ്റിപ്പോവും!"

No problem for Bacteria but enormous problems for the theory of Evolution! - തന്നേ? ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഒക്കെ എവൊല്യൂഷന്‍ നിര്‍ണയിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രത്തിന് വേറെ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട് സര്‍. താങ്കള്‍ക്ക് അതറിയാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല. സ്വന്തം അറിവില്ലായ്മ വിളമ്പാന്‍ ഇത്രയും ചളിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളെ ആദ്യമായി കാണുകയാണ്. ക്ഷമിക്കണം.

(3) Your words : "അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഹോമോ എറക്ടസും ഹോമോ സാപിയന്‍സും തമ്മില്‍ ബൌണ്ടറി നില നില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും താങ്കള്‍ക്ക് പറയാന്‍ പറ്റും".

There is NO species boundary between Modern Man and Homo Erectus.
The upright skeleton structure of Homo Erectus fossils are not different from that of Modern Man.

തമാശയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? ഹോമോ എറക്ടസും ഹോമോ സാപിയന്‍സും വേറെ സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് അറിയാത്ത താങ്കളോടാണോ ഞാന്‍ സംവദിക്കുന്നത്? വിക്കിപീഡിയ ഉപകാരപ്പെടും.

ഏതായാലും കമന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെത്തന്നെ നില്‍ക്കട്ടെ! വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉപകാരപ്പെടും.

സ്വര്‍ണവും മുക്കു പണ്ടവും ഉരച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഒരേ കല്ലിലാണല്ലോ.

അരോഗദൃഢഗാത്രന്‍ said...

jackrabbit said:
>>>Why don't the cheer girls and boys (Subair, Naj, Noushad, അപ്പൊകലിപ്തോ,രവി മേനോന്,കാട്ടിപ്പരുത്തി) ask Hussain to do that instead of burping in every blog<<<

യുക് തി(?) വാദിയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്കും സ്വേഛാപരമായി പോകാൻ കഴിയാതെ, ബോധപൂർവ്വമല്ലാതെ, 'ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ'തികച്ചും 'യാദൃശ്ചികമായി' ഭൂമിയെന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആവാസ സ്ഥാനമായിരുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉടമയെ cheer girl എന്നും (മൂർത്തമായ തെളിവ്!)അതിലേക്ക് ബീജം ദാനം ചെയ്തവനെ( എക വചന പ്രയോഗത്തിൽ ജാക്ക് റാബിറ്റിന് വിരോധമുണ്ടാകില്ലയെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ!)cheer boy എന്നും വിളിച്ചു ശീലിച്ചതിലൂടെയായിരിക്കാം, ഡോക്കിൻസ് നിരൂപണ ബ്ളോഗ് വായനക്കാരേയും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലെ 'ബഹുമാനപൂർ വ്വം'അഭിസംബോധന ചെയ്തു കളയാം എന്ന് ജാക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അവശേഷിക്കുന്ന സന്ദേഹമിതാണ്; പരിണാമവും പ്രകൃതി നിർ ദ്ധാരണവും ജാക്കിൽ നിന്നും ജാക്കിനേയും റാബ്ബിറ്റിൽ നിന്നും റാബ്ബിറ്റിനേയും പ്രത്യുല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചേ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ. ജാക്കും റാബ്ബിറ്റുമല്ലാത്ത രണ്ടും കെട്ട ഒരു ജാക്ക് റാബിറ്റ് ഘട്ടത്തെയൊ തുടർച്ചയെയൊ കുറിച്ച് Descent of Man എഴുതിയ ഡാർ വിന് പോലും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ത് കൊണ്ട്? അതോ, 'പ്രകൃതി വിരുദ്ധ' സമസ്യകളെ ഗൌരവ പരിശോധനാവിഷയമാക്കാതെ ഡാർ വിനും അവഗണിച്ചതാകുമോ?

മി | Mi said...

കാട്ടിപ്പരുത്തീ..

ആ ചാക്രികതയ്ക്ക് തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടായതു കൊണ്ടല്ലേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പോലും ഉടലെടുത്തത്.

അതൊന്നു വിശദീകരിക്കാന്‍ ഇതു വരെ മി ക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ- ഒന്നു വിശദീകരിക്കൂ.--------------------------------------------

എനിക്കു കഴിയുന്നില്ലെന്നോ? നിങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു മിനിമം അറിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ചര്‍ച്ചക്കിറങ്ങിയതാണ് എന്റെ തെറ്റ്! (മറ്റു പലരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്ന് അതു നല്ല വണ്ണം മനസിലായി). ചോദ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യമാണോ കാട്ടിപ്പരുത്തി ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഡാര്‍വിന്റെ യാത്രയും കണ്ടെടുത്ത ഫോസിലുകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതയും ‘ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷീസിന്റെ’ ഉത്ഭവവും ഒക്കെ ഞാന്‍ വിശദീകരിക്കണം എന്നാണോ കാട്ടിപ്പരുത്തി ഉദ്ദേശിച്ചത്? വയ്യ കാട്ടിപ്പരുത്തീ.

ഡാര്‍വിന്റെതു പോലും ഒരു നിഗമനമായിരുന്നു. ആ നിഗമനം വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണ് ശരി വെക്കപ്പെട്ടത്.
എന്നാണാവോ ശരിവക്കപ്പെട്ടത് ? ഒന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ? ------------------------------- താങ്കള്‍ക്കുള്ള കഴിഞ്ഞ കമന്റില്‍ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട്.

ലൂയി പാസ്ചറിന്റെത് ഒരു ‘കണ്ടെത്തല്‍’ ആയിരുന്നോ? അതോ നിഗമനമോ?

സമ്മതിച്ചു ഗഡീ- നല്ല മറുപടി ----------------------------------- ശരി, വരവു വെച്ചിരിക്കുന്നു.

മില്ലെറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ജൂപിറ്ററില്‍ ഇന്നു കാണുന്ന അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ഭൂമിയില്‍ മുമ്പുണ്ടാവുക എന്ന ധാരണയിലാണു മില്ലറും യൂറെയും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് , ഇന്നും ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തിനു മുമ്പുള്ള ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷം ചില ഹൈപോതെസിസിസുകള്‍ക്കും ധാരണകള്‍ക്കുമപ്പുറം ശരിയായ ഒരു ചിത്രം ശാസ്ത്രത്തിനു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആവുകയില്ല എന്നല്ല. ആയിട്ടില്ല ----------------------- എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതു പറഞ്ഞത്

മി | Mi said...

അല്ല കാട്ടിപ്പരുത്തീ.. അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വാതകങ്ങളല്ല മില്ലറുടെ പരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്; അതു കൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം ബാധകമല്ല എന്നു താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മറ്റു വാതകങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തി കൂടുതല്‍ അമിനോ ആസിഡുകള്‍ കിട്ടി എന്നു പറഞ്ഞത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ. (അതു തന്ത്രപരമായി കാട്ടിപ്പരുത്തി പരാമര്‍ശിച്ചില്ല! - സാരമില്ല; ശ്രീ ഹുസൈനും ഇതു തന്നെ ചെയ്യുന്നത്) ഇതല്ല അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്നു പറയാന്‍ കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ കയ്യില്‍ എന്തു തെളിവുകളാണ് ഉള്ളത്? ഇതല്ല അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം, അതു കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രത്തിനായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ആധികാരികമായി പറയുന്നതു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ.

പ്രിയ ഹുസൈന്‍ - [(6)Your words: " The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions. ---- അത്രയെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം! അല്ലെന്നായിരുന്നു
താങ്കള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്".

I never stated as you said "] - തൊലിക്കട്ടി സമ്മതിച്ചു സാര്‍! സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അഡാപ്ഷന്‍ നടന്നില്ല എന്ന് താങ്കള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞതും, അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഞാന്‍ തെളിയിച്ചതും മുകളിലെ കമന്റികളിലുണ്ട്.

മി | Mi said...

മറ്റൊരു മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

‘ടെസ്റ്റബിള്‍’ ആയ സൃഷ്ടിവാദം! ഹുസൈന്‍ സാബ് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അഡാപ്ഷനെയും വാരിയേഷനെയും (സ്പീഷീസിനുള്ളില്‍ മാത്രം :)) കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്താനപേക്ഷ..

മി | Mi said...

കാട്ടിപ്പരുത്തീ.. ചോദ്യങ്ങള്‍ ബാക്കിയാണല്ലോ.. കാണാത്തതായിരിക്കും എന്നനുമാനിച്ചു ഒന്നു കൂടെ ചോദിക്കുന്നു:

1. ഡാര്‍വിന്റെ കാലത്ത് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചെന്നോ? എന്താണിപ്പറഞ്ഞതിനാധാരം?

2. “പിന്നീടുള്ള ഡി.എന്‍.എ. മൈക്രോസോമുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ആധുനിക പഠനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിലേറെ തള്ളീപ്പറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലായെങ്കില്‍ ആ പഠന റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം“ - അതു നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പഠനങ്ങള്‍ എന്ന് ഞാനല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ എന്റെ വായനക്കുറവു കൊണ്ടായിരിക്കാം. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

മി

അല്ല കാട്ടിപ്പരുത്തീ.. അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വാതകങ്ങളല്ല മില്ലറുടെ പരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്; അതു കൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം ബാധകമല്ല എന്നു താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മറ്റു വാതകങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തി കൂടുതല്‍ അമിനോ ആസിഡുകള്‍ കിട്ടി എന്നു പറഞ്ഞത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ.(അതു തന്ത്രപരമായി കാട്ടിപ്പരുത്തി പരാമര്‍ശിച്ചില്ല! - സാരമില്ല; ശ്രീ ഹുസൈനും ഇതു തന്നെ ചെയ്യുന്നത്)

അമിനോ ആസിഡുകള്‍ കിട്ടിയില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? ജീവന്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തെ ആദിമ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങ്ല് എന്തായിരുന്നു എന്നതില്‍ ഇന്നും ശരിയായ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താനായിട്ടില്ല എന്നല്ലെ ഞാൻ എഴുതിയത്- ഇതില്‍ ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല. ജീവന്റെ ഉത്പത്തിയുമായൈ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണത്തില്‍ ജീവന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അന്തരീക്ഷം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ മി കരുതുന്നത്!!!! ജൂപിറ്ററില്‍ ഇന്നു കാണുന്ന അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ഭൂമിയില്‍ മുമ്പുണ്ടാവുക എന്ന ധാരണയിലാണു മില്ലറും യൂറെയും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് എന്ന എന്റെ പരാമര്‍ശം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് മി ആണല്ലോ.

ഇതല്ല അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്നു പറയാന്‍ കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെ കയ്യില്‍ എന്തു തെളിവുകളാണ് ഉള്ളത്? ഇതല്ല അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം, അതു കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രത്തിനായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ആധികാരികമായി പറയുന്നതു കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ.

നല്ല ഉത്തരം - ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞതിനു ഞാന്‍ തെളിവു കൊടുക്കണം!!

കണ്ടെത്തിയതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ഒന്നു വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ പോരെ - അത് മി ഒന്നു ചെയ്യാമോ?

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear MI,

Your satirical style is OK .But that does not constitute a scientific explanation for my critical comments on evolution theory!

"ഏതായാലും കമന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെത്തന്നെ നില്‍ക്കട്ടെ! വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉപകാരപ്പെടും.

സ്വര്‍ണവും മുക്കു പണ്ടവും ഉരച്ചു നോക്കേണ്ടത് ഒരേ കല്ലിലാണല്ലോ"

മി | Mi said...

Dear Mr. Hussain,

My satirical style? Did you even read my comments? I have given answer to each of your sentences, and I have proved many of your assumptions were wrong. You cannot deny that Mr. Hussain. I don't know what makes you not to look at yourself and correct if you are wrong.

And now, what were those critical comments on evolution by you which I did not address?

so sad :(

മി | Mi said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍,

ഹോമോ എറക്ടസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസില്‍ പെടുന്നതാണ് എന്നാണല്ലോ താങ്കളുടെ വാദം. (ശാസ്ത്രീയമായി അതൊരു യമണ്ടന്‍ അബദ്ധമാണെന്ന് മുന്‍പത്തെ ഒരു കമന്റില്‍ ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു!). എങ്കിലും അതു വെച്ച് സൃഷ്ടിവാദം തെളിയിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ കുറെ വിയര്‍ക്കുമല്ലോ? ആദിമമനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് അതില്‍ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന തലമുറകളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാണല്ലോ വാദം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ആദിമ മനുഷ്യന്‍ ഹോമോ എറക്ടസ് ആണെന്നു വരും (താങ്കളുടെ ഡെഫിനിഷന്‍ അനുസരിച്ചുള്ള ‘സ്പീഷീസ്’ മാറാതിരുന്നാല്‍ മതിയല്ലോ. മാറിയാല്‍ താങ്കളുടെ വാക്കുകളില്‍ തന്നെ അത് പരിണാമമായിപ്പോകും! ഇനി നിയാണ്ടര്‍താല്‍ വരെയും പോകാം കേട്ടോ! സ്പീഷീസിന്റെ ‘ബൌണ്ടറി’ ഇച്ചിരി വലുതാക്കിയാല്‍ മതി!). കാരണം ഹോമോ എറക്ടസ് ആധുനിക മനുഷ്യന് മുമ്പേ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്.

ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇവയൊക്കെ വിവിധ സ്പീഷീസുകളാണ് എന്ന്. (DNA ഒക്കെ ചുരണ്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ, വെറുതെയല്ല) ഇനിയിപ്പോഎന്തു ചെയ്യും? ആദിമ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം പരിണാമം സംഭവിച്ചോ? അതല്ല; Taxonomic rank ഒക്കെ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടി വരുമോ? :)

ഇനി അതുമല്ല; രണ്ടു കാലില്‍ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന മറ്റൊരു മൃഗം മാത്രമായിരുന്നോ മനുഷ്യന്‍? ഇത് മനുഷ്യന്‍ എന്ന ‘ഏറ്റവും മികച്ച’ സൃഷ്ടി എന്ന വാദത്തിനെതിരായിപ്പോവില്ലേ? (ഹോമോ എറക്ടസില്‍ നിന്നും ആധുനിക മനുഷ്യനിലേക്ക് വെറും ‘വേരിയേഷന്‍’ എന്നൊക്കെ പറായണമെങ്കില്‍! എന്താ ഞാന്‍ പറയുക :))

മുമ്പത്തെ ഒരു കമന്റില്‍ അന്ധമായ പരിണാമ വിശ്വാസി എന്ന് എന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചതു കണ്ടു. (അതിലെ satire ഒക്കെ അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലത്തപ്പോള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയല്ലോ!). പരിണാമം ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണെന്നും, ഡാര്‍വിന്‍ അതിന്റെ പ്രവാചകാനാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശാസ്ത്രലോകം നാളെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചാല്‍ എനിക്കൊന്നുമില്ല. മറിച്ച്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ഞാന്‍ സന്തോഷിക്കുകയേയുള്ളൂ. അതാണോ താങ്കളുടെ അവസ്ഥ? ശാസ്ത്രം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സൃഷ്ടിവാദം എന്ന കടും കുരുക്കില്‍ നിന്ന് ഊരാന്‍ താങ്കളെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ?

സൃഷ്ടിവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചാല്‍ ഉപകാരമായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉരകല്ല് ഒന്നായിരിക്കണമല്ലോ. പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പഠിച്ച ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് സൃഷ്ടിവാദത്തെ കുറിച്ചും താങ്കള്‍ക്ക് പറയാനുണ്ടാകും എന്നു തോന്നുന്നു.

മി | Mi said...

ജീവന്റെ ഉല്പത്തിക്കു മുമ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എവിടെയാ കാട്ടിപ്പരുത്തീ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്? പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനല്ലേ 4 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പുള്ള അഗ്നിപര്‍വത അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളേ പറ്റിയും അതിന്റെ ഭാഗമായി മില്ലറുടെ പരീക്ഷണം വീണ്ടും നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയല്ല, അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി ശാസ്ത്രത്തിന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഞാന്‍ തെളിവ് ചോദിച്ചുള്ളൂ?

എന്റെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങള്‍ കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

kaalidaasan said...

>>>>>There is NO species boundary between Modern Man and Homo Erectus.
The upright skeleton structure of Homo Erectus fossils are not different from that of Modern Man.
<<<<<<

Dear Mr. Hussien,

This is a description of Homo Erectus.

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus

Homo erectus

Homo erectus (from the Latin ērĭgĕre, "to put up, set upright") is an extinct species of hominid that originated in Africa—and spread as far as China andJava—from the end of the Pliocene epoch to the later Pleistocene, about 1.8 to 1.3 million years ago.

Do you still content that it is not a separate species and belongs to the same species as humans?

മി | Mi said...

കാളിദാസന്‍,

ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണെന്നു പറഞ്ഞാലും, അല്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും ഹുസൈന്റെ സൃഷ്ടിവാദം പൊളിഞ്ഞു വീഴും!

ഏതായാലും, ഒരു കടും പിടുത്തക്കാരനായതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വാക്കു മാറില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നോക്കാം.

kaalidaasan said...

>>>>>>If you cannot differentiate between chimpanzee and man, there is no use in explaining all this to you.

If you can see a difference, it is what you can call a species boundary.

There are hundreds of different types of cats but all fall within the same species.<<<<<


Dear Mr. Hussein,

This is what is described as species.

http://en.wikipedia.org/wiki/Species

Species

In biology, a species is one of the basic units of biological classification and a taxonomic rank. A species is often defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. While in many cases this definition is adequate, more precise or differing measures are often used, such as similarity of DNA, morphology or ecological niche. Presence of specific locally adapted traits may further subdivide species into subspecies.Do you have any comment on this? Do you still content that species boundary is decided by just appearance?.

kaalidaasan said...

>>>ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണെന്നു പറഞ്ഞാലും, അല്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും ഹുസൈന്റെ സൃഷ്ടിവാദം പൊളിഞ്ഞു വീഴും<<

മി,

അപ്പോള്‍ ഹുസൈന്‍ പറയും, ഞാന്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തെ ന്യായീകരിച്ചില്ലല്ലോ, പരിണാമവാദത്തെ എതിര്‍ത്തേ ഉള്ളല്ലൊ.

Homo Erectus ഉം Homo Sapiens ഉം ഒരേ species ആണെന്നു പറയുമ്പോള്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിന്റെ ആഴം ആര്‍ക്കും മനസിലാകും.

Baiju Elikkattoor said...

tracking...

പാരസിറ്റമോള്‍ said...

getting really interesting..
i dont think Mr. Hussain ever going to answer this....

Jack Rabbit said...

Good replies മി | Mi. Don't expect more than this from Mr. Hussain. You can look at my blog to see how long Mr. Hussain can continue this style of discussion.

[Hussain to മി | Mi]: The (Lenski's) experiment was designed to prove evolution in action but resulted in evolution in inaction!

What we are seeing in the case of Hussain and his unsinkable rubber ducklings is Delusion in Action.

Subair,
Looking for your replies to my last three comments addressed to you.

1. On the origin of whales

2. Definition of a God consistent with evolution (where you displayed your latest unsinkable rubber duckling action).

3. Confusion among creationists on evolution

/JR

Jack Rabbit said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
Do you have some severe problem in comprehending what i wrote as you gave same reply twice for different questions ?

/JR

INSTANCE 1
--------------
---------------

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: പരിണാമം ഒരു അചേതന വസ്തുവില്‍ നിന്നും ജീവനിലേക്കും പിന്നീട് ജീവജാലങ്ങലിലേക്കും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ ചാക്രികതയാണു ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്.

[Jack Rabbit]: EVOLUTION IS NOT A THEORY ON THE ORIGIN OF LIFE

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]:ജാക്ക് ചില പ്രസ്ഥാവനകള്‍ മാത്രം നടത്തുകയാണു ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറുപടികള്‍ക്ക് പകരം.

INSTANCE 2
----------
----------

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: അത് കൊണ്ട് പരിണാമവാദം ശരിയാകുമോ? എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും ഒറ്റയടിക്കു തീര്‍ത്തു എന്ന് സൃഷ്ടിവാദം ഉന്നയിക്കാത്തിടത്തോളം ഈ ചോദ്യത്തിനെന്തു പ്രസക്തി? ജീവജാലങ്ങള്‍ ഒരേസമയമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാല്‍ അവ ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനല്ലെ കഴിയൂ.

[Jack Rabbit]:It looks like കാട്ടിപ്പരുത്തി agrees with macro evolution and speciation since he doesn't have any idea of missing fossils (if creationism is true). Subair and Hussain don't agree with macro evolution. Are you and Hussain fighting for same creationism ? (I have also asked this to Subair)

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: ചില പ്രസ്ഥാവനകള്‍ക്കപ്പുറം എന്നീട് നിങ്ങള്‍ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളില്‍ നിന്നു ചോദ്യം കണ്ടെത്തണം എന്നു പറയരുത്.

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
You still haven't replied to this. This is the third time i am asking.

Have you ever wondered why evolution is taught and researched in science departments (biological sciences or evolution and ecology) and not delegated to philosophy (or other humanities) dept in all best universities world wide (if it was a mere -ism) ?

PS:നൌഷാദിന്റെയും രവി മേനോന്റെയും കൂടെ പേര്‍ ചേര്‍ത്തതിനു ചിലരും, prakash പേരു ചേര്‍ക്കാത്തതിനും കിടന്നു കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. prakash പേരു ചേര്‍ക്കാത്തതിന്റെ വിഷമം മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നതില്‍ വരെ എത്തിച്ചു.

ലോകോത്തര നിരീശ്വരവാദ ബുദ്ധിജീവിയായ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഒരു കൃതിയെ തന്നെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനു ചര്ച്ചയില്‍ പിടിച്ചു നില്ക്കാന്‍ നൌഷാദിന്റെയും രവി മേനോന്റെയും ആര്‍പ്പു വിളികളും തെറി വിളികളും അനിവാര്യമായി തോന്നിത്തുടങ്ങിയോ ?

അസുരന്‍ said...

മതങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചവും അതിലെ സര്‍വഅനുസാരികളും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെതെന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കില്‍ മനുഷ്യനു മുന്‍പ്, വളരെ വളരെ മുന്‍പുതന്നെ മണ്‍മറഞ്ഞു പോയ ഡിനോസറുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള അനേകം സ്പീഷീസുകളെ സൃഷ്ടിച്ചതും പിന്നീട് അവയെ നാമാവശേഷമാക്കിയതും എന്തിനാണ്? മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി -സംഹാരത്തിന്റെ ഒരു ട്രയല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു റിഹേഴ്സല്‍ നടത്തുകയായിരുന്നോ ദൈവം ?! :)

സൃഷ്ടിവാദത്തിന് തെളിവുകളുടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കില്‍ കൂടെക്കൂടെ ശാസ്ത്രത്തെക്കൂടി കൂട്ടുപിടിച്ച് സൃഷ്ടിവാദം തെളിയിക്കാന്‍ ഹുസൈന്‍ മിനക്കെടുന്നതെന്തിന് ?

പേടിത്തൊണ്ടന്റെ ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് :- "സൃഷ്ടിവാദമാണു ശരിയെങ്കില്‍ എന്തിനാണ്‌ ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തിയതെന്നു ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏതെങ്കിലും വെളിപാടിലൂടെ അതു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ പോലും?"

പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭൂമിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യവും അതിനെടുത്ത സമയവും മനുഷ്യന്‍ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളുമെല്ലാം സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യനു കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ടെല്ലോ. സവിശേഷബുദ്ധിയും യുക്തിബോധവും നല്‍കി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സംശയാലുവും ആകാംഷാഭരിതനുമായ മനുഷ്യന്, കാര്യകാരണങ്ങള്‍ അന്വേഷിയ്ക്കുന്ന അവന്റെ യുക്തിബോധത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനെങ്കിലും എന്തിനാണ് താന്‍ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് എന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ ? ആറു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള രഹസ്യം മനുഷ്യനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെങ്കില്‍ എന്തിനു ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വിശ്വാസികള്‍ ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. സ്റ്റെബിലിറ്റിയുള്ള ഒരു തട്ടകവും സ്റ്റെബിലിറ്റിയുള്ള ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രായോജകനായി മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യന് തന്നോടുള്ള കടപ്പാടും ആരാധനയും കൈക്കൊണ്ട് നല്ലവരെ അനുഗ്രഹിച്ചും മോശക്കാരെ പൊരിച്ചും കാലം കഴിക്കുയായിരുന്നില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കടമ. തന്നെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നവരെ താനാരാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാതെ കുരങ്ങു കളിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ക്രൂരനായ തമാശക്കാരനാണ്.

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Jack Rabbit said...

Noushad,
Don't you even know Malayalam properly ? Earlier you caused lot of commotion by your confusion between an interrogative statement and declarative statement.

Tell me why should i need to comment on Jabbar. That is totally out of context of current discussion which is going on in Hussain's, Appottan's, Susheel's, kaalidaasan's and my blogs. C K Babu wrote something in his blog. He isn't participating in any of these discussions.

Remember i amn't asking Hussain to condemn actions of faslifas in kaalidaasan's blog (even today).

So why are you bringing things which are out of context as a crutch for you ?

I am only asking whether Hussain has given tacit approval for actions by you or Ravi Menon. Please don't reply that Hussain don't know either of you.

Ravi Menon has repeatedly said he isn't some Muslim impersonating as Hindu. See his excellent character certificate to Appottan (how can one give this without personal knowledge ?)

പ്രിയ അപ്പൂട്ടന് വ്യക്തിപരമായി:
നിരീശ്വരവാദികളില്‍ മര്യാദയും ബോധവും തെറ്റ് പറ്റിയത് സമ്മതിക്കാനുള്ള വിനയവുമുള്ള ഒരേയൊരു ബ്ലോഗറാണു താങ്കള്‍. താങ്കള്‍ കേരളത്തിലാണെന്നു കരുതുന്നു. ദയവായി ഹുസൈന്‍ സാറിനെ നേരില്‍ ഒന്നു പരിചയപ്പെടുക. കഴിയുമെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വായിച്ചതിനു ശേഷം. കുറേ അബദ്ധങ്ങളെഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പല കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറാനും അതു സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, എത്ര വിനയാവാനും സിംപിളുമായ ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ( സി രവിചന്ദ്രനോടു ചോദിച്ചാലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം)


Why are you bringing KP into this (another crutch) ? KP never did any തെറി വിളി. He only made fun of Hussain's megalomaniac statements.

Do you want to see Hussain's first statement to me ?

@ജാക്ക് റാബിറ്റ്:
മാന്യമായ കമന്റുകള്‍. മാന്യന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികള്‍ മലയാളത്തിലെഴുതുന്ന മഠയത്തരങ്ങള്‍ ജാക്ക് റാബിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.


It was Hussain who took his glove off and treated others with no respect as if he is the expert of all fields.

See Appoottan's words from this post,

പക്ഷെ ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മറ്റൊരാൾക്ക്‌ എന്തറിയില്ല എന്ന് എഴുതാനാണ്‌ ഹുസൈൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല,

So Noushad, before acting as the self-styled front line warrior for Hussain, first teach him some basic manners including respect for others (if you know and can).

PS: Read my comment properly or ask somebody to understand it clearly before sending any knee-jerk reply.

/JR

kaalidaasan said...

>>>>മനുഷ്യനു മുന്‍പ്, വളരെ വളരെ മുന്‍പുതന്നെ മണ്‍മറഞ്ഞു പോയ ഡിനോസറുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള അനേകം സ്പീഷീസുകളെ സൃഷ്ടിച്ചതും പിന്നീട് അവയെ നാമാവശേഷമാക്കിയതും എന്തിനാണ്? മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി -സംഹാരത്തിന്റെ ഒരു ട്രയല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു റിഹേഴ്സല്‍ നടത്തുകയായിരുന്നോ ദൈവം ?! :) <<<

അസുരന്‍,

ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ഹുസൈന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ളോഗില്‍ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു.ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണെന്നാണ്. അപ്പോള്‍ ലോകാവസാനം വരെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതൊന്നും നിലനില്‍ക്കില്ല എന്നദ്ദേഹത്തിനറിയാം.

കാട്ടിപ്പരുത്തി എന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റിന്‌ സൃഷ്ടിയോടൊപ്പം പരിണാമം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഹുസൈന്‌ പരിണാമം എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോഴേ നിയന്ത്രണം പോകും. എങ്കിലും രണ്ടു പേരും അള്ളായിലും കുര്‍ആനിലും അതിലെ അസംബന്ധങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കും.

കാട്ടിപ്പരുത്തിയുടെയും ഹുസൈന്റെയും സൃഷ്ടിവാദങ്ങളില്‍ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു.

വിചിത്രം തന്നെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റു രീതികള്‍!

KP said...

As a follow up to the discussion regarding the status of Homoerectus and Homosapiens:

If would be a great help if Mr. Husain or other creationists could place ADAM (the first man) in the evolution tree of modern humans .

Please use this:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Humanevolutionchart.png, if the above link doesn't work.


Also, as MI asked, please clarify whether the "first created human" underwent any evolution?. Also, how much testable is your answer?


In case you do not agree to the above description,


(a) What is your alternate hypothesis?

(b) What are the scientific facts to support it? Please stick to "scientific facts" only.
Frankly, the audience won't be satisfied by the replies of the sort "Earth revolving around the sun is yukthiparam and so and so". We expect, solid and coherent answers.

(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?


If you know the answer, you should be able to express it clearly and unambiguously.

There is a famous quote by Richard Feynmann: "If you know something, then you should be able to explain so well that any undergraduate student will be able to understand".Noushad and all are roaming around here as "students" awaiting to hear and learn from you. Please don't disappoint them. And your stock reply of "Go and read my textbooks" is hardly convincing, to say the least.


PS: I expect Noushad will keep himself faithful to his own words (see the below discussion)


Noushad said: Mr. K P if you dont know anything, please keep quiet.

KP said: First, I request you to apply the above to your own case. Let me see, how much you can be truthful to your own thoughts. Remember, you yourself said that you do not know anything. Even then, are you keeping quiet?


PPS: Please do not forget to reply the questions from MI, Jack Rabbit, and others..

KP said...

As a follow up to the discussion regarding the status of Homoerectus and Homosapiens:

If would be a great help if Mr. Husain or other creationists could place ADAM (the first man) in the evolution tree of modern humans .

Please use this:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Humanevolutionchart.png, if the above link doesn't work.


Also, as MI asked, please clarify whether the "first created human" underwent any evolution?. Also, how much testable is your answer?


In case you do not agree to the above description,


(a) What is your alternate hypothesis?

(b) What are the scientific facts to support it? Please stick to "scientific facts" only.
Frankly, the audience won't be satisfied by the replies of the sort "Earth revolving around the sun is yukthiparam and so and so". We expect, solid and coherent answers.

(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?


If you know the answer, you should be able to express it clearly and unambiguously.

There is a famous quote by Richard Feynmann: "If you know something, then you should be able to explain so well that any undergraduate student will be able to understand".Noushad and all are roaming around here as "students" awaiting to hear and learn from you. Please don't disappoint them. And your stock reply of "Go and read my textbooks" is hardly convincing, to say the least.


PS: I expect Noushad will keep himself faithful to his own words (see the below discussion)


Noushad said: Mr. K P if you dont know anything, please keep quiet.

KP said: First, I request you to apply the above to your own case. Let me see, how much you can be truthful to your own thoughts. Remember, you yourself said that you do not know anything. Even then, are you keeping quiet?


PPS: Please do not forget to reply the questions from MI, Jack Rabbit, and others..

KP said...

Appottan,
My reply seems to be in your SPAM. Could you please release it?

Thanks

Anonymous said...

Jack,

Did you see my reply there in comment box? I deleted it myself before you react. I think my reply was there only for less than 5 minute.

But you replied for that too. I deleted thinking no need to drag the debate agian. But you shamelessly replied to comment which already deleted from here.

Ok. Carry on. I dont have anything to say. Anyway, What I told in my deleted comments are true. Hope you will show an excellet charecter in debate. We will see

About Mr. KP. Did you read something bad in my comment about him. NO. I didnt write. But I wrote he is using some words that people will cuz others to misunderstand Mr. Hussain. He was copying Mr. Hussain's sentence which is for sure very clear and will not make anyone misunderstand if you read those sentence in its real context. Mr. KP must understand that. Somehow he did propagate that sentence out of context, that is cheap way.

Mr. Jack, I even dont know malayalam too. Hahaha. Sarvajnani Jack neenaal vaazhatte.

Jack Rabbit said...

Noushad,
I posted my reply based on the follow up comment i got in my mail INBOX. If it was to delete after 5 mins, why did you take so pain to compose it ? Even now you are saying "What I told in my deleted comments are true." What does that indicate ?

Don't you know many people don't go back to the post once they click on the follow up comment option and the comments always reside in their INBOX even after deletion.

I never wrote you said anything wrong about KP. I only asked why you are unnecessarily dragging him into the discussion.

I have no second thoughts on what i posted and i have given external evidence for everything.

/JR

പാരസിറ്റമോള്‍ said...

സുഹൃത്തുക്കളെ ...
വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് മാറി സംവാദത്തിന്റെ സുഖം കളയല്ലേ..
മി ചോദിച്ച ചില chodyangalkku മറുപടി kaanunnillallo

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

@Mi
4 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പുള്ള അഗ്നിപര്‍വത അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളേ പറ്റിയും

എന്നിട്ട് ആദിമ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങള്‍ ഇന്ന് ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന രീതിയില്‍ അവതരിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ ആ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നു വിശദീകരിക്കുക. ആ എക്സിപിരിമിന്റെന്റെ പേര്- നടത്തിയ വര്‍ഷം- ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നു വിശദമാക്കുക.

1. ഡാര്‍വിന്റെ കാലത്ത് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചെന്നോ? എന്താണിപ്പറഞ്ഞതിനാധാരം?

മനസ്സിലായില്ല?


2. “പിന്നീടുള്ള ഡി.എന്‍.എ. മൈക്രോസോമുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ആധുനിക പഠനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിലേറെ തള്ളീപ്പറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലായെങ്കില്‍ ആ പഠന റിപോര്‍ട്ടുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം“ - അതു നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ പഠനങ്ങള്‍ എന്ന് ഞാനല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ എന്റെ വായനക്കുറവു കൊണ്ടായിരിക്കാം. ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു.


ജീവികളിലെ പരിണാമം വളരെ സരലമെന്നു കരുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണു ഡാര്‍‌വിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഉടലെടുക്കുന്നത്. അത് സങ്കീര്‍ണ്ണമാകുന്നത് പുതിയ പഠനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളുമാണു - അതാണു ഞാന്‍ ആധുനിക പഠനങ്ങള്‍ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിലേറെ തള്ളീപ്പറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച്ത്-

ജാക്ക്

ജീവജാലങ്ങള്‍ ഒരേസമയമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാല്‍ അവ ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനല്ലെ കഴിയൂ.

അതിലെ വിശ്വാസം എന്ന പദം തന്നെയാണു പ്രശ്നം- എല്ലാം ഒരേ സമയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരാള്‍ കരുതുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഫോസിലുകളിലെ കാല ദൈര്‍ഘ്യം പരിണാമത്തിനു തെളിവാകുന്നതെങ്ങിനെ?

കാട്ടിപ്പരുത്തി,
You still haven't replied to this. This is the third time i am asking.

Have you ever wondered why evolution is taught and researched in science departments (biological sciences or evolution and ecology) and not delegated to philosophy (or other humanities) dept in all best universities world wide (if it was a mere -ism) ?

മൂന്നല്ല മുപ്പതു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടെന്ത്? പരിണാമത്തിനു തെളിവ് അത് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണോ?

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

പ്രിയ മി/MI,
ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി തുടങ്ങിയ ചര്‍ച്ച ഹോമോ ഇറക്റ്റസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാത്രം എഴുതിയിരുന്ന മി ഇപ്പോള്‍ പരിഹാസത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങുകയാണോ? ഏതായാലും ഒരു "യമണ്ടന്‍ അബദ്ധ"മെന്ന് മി. വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെപ്പറ്റിയാകാം വിശദീകരണം. മറ്റുള്ളവ "യമങ്ങള്‍ " അല്ലല്ലോ!
ആധുനിക മനുഷ്യനും ഹോമോ ഇറക്റ്റസും തമ്മില്‍ സ്പീഷീസ് അതിര്‍ത്തിയില്ല എന്ന എന്റെ വാദത്തെപ്പറ്റി മി. എഴുതിയത് : " തമാശയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ഹോമോ സാപ്പിയന്‍സും വേറെ സ്പീഷീസ് ആണെന്നറിയാത്ത താങ്കളോടാണോ ഞാന്‍ സംവദിക്കുന്നത്? വിക്കിപ്പീഡിയ ഉപകാരപ്പെടും."
തുടര്‍ന്നുള്ള പോസ്റ്റില്‍ മി എഴുതി : " ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസില്പ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണല്ലോ താങ്കളുടെ വാദം. ശാസ്ത്രീയമായി അതൊരു യമണ്ടന്‍ അബദ്ധമാണെന്ന് മുന്‍പത്തെ ഒരു കമന്റില്‍ ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു."
മി എഴുതിയതും മി യുടെ ശാസ്ത്രവുമാണിത്. യഥാര്‍ത്ഥശാസ്ത്രം എന്താണെന്നു നോക്കാം.
(a) ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമത
യുള്ള സന്തതികളെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്(ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളില്‍ പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായത് ഇതാണ്). ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യരും ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ് നടത്തിയെന്നും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ജീന്‍പൂളില്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസിന്റെ ഷെയര്‍ ഉണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസില്‍പ്പെടുന്നു.
(b) ഹോമോ ഹാബിലിസിന്റേയും ഹോമോ സാപ്പിയന്‍സിന്റെയും മധ്യേയാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഹോമോ ഇറക്റ്റസിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫ.ഫിലിപ്പ് എഴുതിയത് നോക്കൂ: "Recently, however some workers have questioned whether the species exisits at all......any separation of Homo Erectus from Homo Sapiens must be largely arbitrary "(Evolutionary Anthropollgy, Vol I, No 1, 1992)
18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു നിലനിന്ന ധാരണയിലാണ് മി. ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് എന്നര്‍ത്ഥം!
(c) രണ്ടു ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പേ അപ്രത്യക്ഷമായ അര്‍ധ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് എന്നാണ് ആദ്യകാല ധാരണ. എന്നാല്‍ 27,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു വരെ ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു.( Science, 1996, Dec 13)
(d) ഹോമോ ഹാബിലിസ് പരിണമിച്ച് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയെന്നും അവ പരിണമിച്ച് ഹോമോ സാപ്പിയന്‍സ് ആയെന്നുമുള്ള ധാരണയും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോമോ ഹാബിലിസും ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ഒരേ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്(Nature, 7 Aug 2007)

(e)സയന്റിഫിക് അമേരിക്കന്‍ മാസികയിലെ ഒരു ലേഖനത്തില്‍ നിന്നും :Cox of the University of America "believes that he and his colleagues have found the clearest sign so far that modern humans mated with Homo Erectus.."( 2008 Feb)
കോക്സും സഹഗവേഷകരും ഡി എന്‍ എ ചുരണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മി, ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്!
ഈ തെളിവുകളെല്ലാം ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതേപ്പറ്റി മി.യുടെ പ്രതികരണം അറിഞ്ഞ ശേഷമേ ഞാന്‍ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കു കടക്കുകയുള്ളൂ. കൂട്ടത്തില്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് എന്ന അര്‍ധമനുഷ്യനെ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ സുബോയ്സ് എന്ന പരിണാമവാദിയുടെ കഥയും വിവരിക്കാം.

Muhammed Shan said...

In other words, they propose sinking H. erectus into H. sapiens only because there are so many intermediate fossils that it is difficult to define a boundary between them, and because there are theoretical reasons for calling them the same species (no matter how much anatomical difference there is) if, as the multiregionalists believe, H. sapiens did not branch off from a subset of the H. erectus population. Wolpoff and his colleagues are not saying that the two species should be merged because there is insufficient difference between them, and Wolpoff has confirmed to me (in an email) that the amount of difference is not the issue.

Most scientists disagree with the idea of sinking H. erectus into H. sapiens, believing that the differences are clearly enough to merit a species distinction. A growing number would go further, and argue that there is room for another species between them, Homo heidelbergensis, which would contain many of the fossils often called "archaic" Homo sapiens (Tattersall 1995). It is also far from certain that the multiregional theory is correct, in which case even the theoretical reasons for sinking H. erectus would disappear.

Scientists who propose sinking H. erectus therefore provide no comfort for creationists, since their reasons totally contradict creationists who would claim that the H. erectus morphology is caused by diseases of, or racial variation in, H. sapiens.

One occasionally sees creationists claiming that many scientists now believe that H. erectus is no longer a valid species. This was never true. Shipman (2003) discusses a conference in 1991 at which a proposal by Wolpoff, Thorne and their colleagues to abandon H. erectus as a species was a contentious topic. Even then, the proposal did not get far and since then it has faded away. As Shipman says, "The move to eliminate Homo erectus is largely defunct...".
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/a_erectus.html

Muhammed Shan said...

Both Lubenow and Mehlert have stated, in support of the claim that erectus fossils should be classified as H. sapiens, that H. erectus brain sizes fall within the modern human range. Although this ignored the huge difference in statistical distribution of brain size between the two species (see my brain sizes page for more details), and the clear anatomical differences (see here), it was, strictly speaking, true, in that an extremely small percentage of living humans did overlap the brain sizes of erectus. Now, however, even that slender rationale has disappeared.

In 2002, Vekua et al. announced the discovery of D2700, a new hominid skull from Georgia (in the ex-USSR), following the discovery of two earlier skulls (Gabunia et al. 2000). These three skulls are most similar to those of early African H. erectus specimens, but are quite primitive and also share a number of characteristics with H. habilis skulls. Their brain sizes range from 780 cc (previously the lower end of the erectus range) down to 600 cc, which is in the middle of the H. habilis range. Taken as a group, these three skulls extend the anatomical range of erectus beyond anything that could conceivably be attributed to Homo sapiens. Both in anatomy and brain size, they bridge the gap between H. erectus and H. habilis.
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/a_erectus.html

Muhammed Shan said...

http://www.stanford.edu/~harryg/protected/evolve5.htm

Muhammed Shan said...

ചങ്കെടുത്തു കാണിച്ചാലും ചെമ്പരത്തി പൂവ് എന്ന് പറയുന്നവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കാട്ടി പരുത്തീ..????
എന്തായാലും താങ്കളും ഹുസൈനും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആഗ്രഗണ്യരാനെന്നരിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷം ...
എന്തായാലും ആദം നബി മുതല്‍ കുറാനില്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്‍ മാരുടെ കൃത്യമായ കാല ഗണന നല്‍കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാകുമെന്നു കരുതുന്നു..നിങ്ങളുടെ തുടര്‍കമന്റുകളില്‍ നിന്നും പ്രപഞ്ചന്ത്തിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങലോടേയും ചരിത്രം പഠിക്കാന്‍ ആകുമെന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട് ...
ഇതിനു അവസരം ഒരുക്കിത്തന്നതിനു അപ്പുട്ടനു ഒരായിരം നന്ദി..

Jack Rabbit said...

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: ജീവജാലങ്ങള്‍ ഒരേസമയമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാല്‍ അവ ഒന്നില്‍ നിന്നു മറ്റൊന്നായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനല്ലെ കഴിയൂ.

അതിലെ വിശ്വാസം എന്ന പദം തന്നെയാണു പ്രശ്നം- എല്ലാം ഒരേ സമയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരാള്‍ കരുതുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഫോസിലുകളിലെ കാല ദൈര്‍ഘ്യം പരിണാമത്തിനു തെളിവാകുന്നതെങ്ങിനെ?

[Jack Rabbit]: Then you have to give an alternate hypothesis for the missing fossils.

Also you have to point out the fault in the methods used by cladistics which create the evolutionary tree/bush of life from the fossils which also is independently confirmed by molecular phylogenetics by comparing genome sequences.

------------------------------
------------------------------


[Jack Rabbit]: കാട്ടിപ്പരുത്തി,
You still haven't replied to this. This is the third time i am asking.

Have you ever wondered why evolution is taught and researched in science departments (biological sciences or evolution and ecology) and not delegated to philosophy (or other humanities) dept in all best universities world wide (if it was a mere -ism) ?

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: മൂന്നല്ല മുപ്പതു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടെന്ത്? പരിണാമത്തിനു തെളിവ് അത് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണോ?

[Jack Rabbit]: It shows the recognition and acceptance of evolutionary theory in the scientific and academic community.

Do you think they all are dumb people to have missed something ?

Don't you think it is wise to examine the evidence in favor of evolution after all these discussions before claiming it was never proven correct in 150 years ?

FYI, almost every naturalist of repute accepted evolution with in few decades after the publication of Darwin's origin of species.

മി | Mi said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍..

"ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി തുടങ്ങിയ ചര്‍ച്ച ഹോമോ ഇറക്റ്റസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാത്രം എഴുതിയിരുന്ന മി ഇപ്പോള്‍ പരിഹാസത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങുകയാണോ? "

ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകളെയും, വിശദീകരണങ്ങളെയും കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് പരീക്ഷണ ഫലങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതമായ വ്യഖ്യാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല; ലെന്സ്കിയോ, ശാസ്ത്ര ലോകമോ താങ്കള്‍ നല്‍കിയത് പോലുള്ള ഒരു കണ്ക്ലൂഷനില്‍ അല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. (ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതു കൊണ്ടാണ്) ഞാന്‍ പരിഹസിച്ചു എന്ന് തോന്നിയെങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കുക. കുറഞ്ഞത് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ പിന്‍‌വലിക്കാനുള്ള മാന്യതയെങ്കിലും കാണിക്കാമായിരുന്നു.

"(a) ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയുള്ള സന്തതികളെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്(ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളില്‍ പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായത് ഇതാണ്). ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യരും ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ് നടത്തിയെന്നും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ജീന്‍പൂളില്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസിന്റെ ഷെയര്‍ ഉണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസില്‍പ്പെടുന്നു."

സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് ഞാന്‍ നമ്മുടെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടു വന്നത്, ആ വാക്ക്/ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ അല്ല പരിണാമത്തിന്റെ തോത് നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ പങ്കു വഹിക്കുന്നത് എന്നതു കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആണെന്ന് ബാക്റ്റീരിയയുടെ ഉദാഹരണത്തില്‍ സമര്‍ത്ഥിക്കാനുള്ള ശ്രമം കണ്ടതിനു ശേഷമാണ് ഞാന്‍ ചര്‍ച്ച ഹോമോ genus ലേക്ക് മാറ്റിയത്. തുടക്കത്തില്‍ 45 000 തലമുറകള്‍ക്ക് സമമായ മനുഷ്യ തലമുറകളുടെ കാലയളവ്‌ കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും. (തല്ലാനുള്ള ഒരു ആയുധം എറിഞ്ഞു തന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓര്‍മയുണ്ടോ? :)) ഇത്രയും introduction.

താങ്കള്‍ പറഞ്ഞത് സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്കിന്റെ പൊതുവായ ഒരു zoological നിര്‍വചനം മാത്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക ജീവികളുടെ കാര്യത്തില്‍. എന്നാല്‍ പരിണാമത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ ജീവികളുടെ സ്പീഷീസ് നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ അതില്‍ നിന്ന് ബഹു കാതം പോകേണ്ടതുണ്ട്. (അതൊക്കെ പറയാന്‍ നിന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസം മാറിക്കിട്ടും!) ഇത് പറയാന്‍ കാരണം, ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തി എന്നത് കൊണ്ടു മാത്രമാണോ താങ്കള്‍ ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നറിയാനാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് വാദം കൊണ്ടു വന്നത് തന്നെ 'out of africa' തിയറി സ്ഥാപിക്കാനല്ലേ? അതും ഇതുമായി എന്തു ബന്ധം? ഏതായാലും അടുത്തിടെ നടന്ന പഠനങ്ങള്‍ സുചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ രൂപീകരണത്തില്‍ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല (ഇത് അണ്ടര്‍ ലൈന്‍ ചെയ്തു വായിക്കുക) എന്ന് തന്നെയാണ്! എന്ന് വെച്ചാല്‍ ഞാനും താങ്കളുമൊക്കെ തനി ആഫ്രിക്കന്‍ ആണെന്ന്. ഇത് 18 വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള പഠനം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ! (by Dr. Andrea Manica, Digital Journal ജൂലൈ 19 , 2007).

(contd)

മി | Mi said...

"(b) ഹോമോ ഹാബിലിസിന്റേയും ഹോമോ സാപ്പിയന്‍സിന്റെയും മധ്യേയാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഹോമോ ഇറക്റ്റസിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫ.ഫിലിപ്പ് എഴുതിയത് നോക്കൂ: "Recently, however some workers have questioned whether the species exisits at all......any separation of Homo Erectus from Homo Sapiens must be largely arbitrary "(Evolutionary Anthropollgy, Vol I, No 1, 1992) "

ഇതിനെക്കാളും പുതിയ പഠനത്തെ കുറിച്ചു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. മാത്രമല്ല; ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ ചരിത്രം ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ താങ്കള്‍ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. Recently, however some workers have questioned whether the species exisits at all...... എന്നൊക്കെ ഹോമോ എറക്ടസിനെ പറ്റി തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്? (അപ്പോ ജാവ മാന്‍ മുതലുള്ള കാക്കത്തൊള്ളായിരം ഹോമോ എറക്ടസ് ഫോസിലുകള്‍ ഏതു കടലില്‍ കൊണ്ടു തള്ളും?)

"(c) രണ്ടു ലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പേ അപ്രത്യക്ഷമായ അര്‍ധ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് എന്നാണ് ആദ്യകാല ധാരണ. എന്നാല്‍ 27,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു വരെ ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു.( Science, 1996, Dec 13)"

ഇനി ഹോമോ എറക്ടസിനെ പറ്റി. ഏഷ്യയിലാണ് ഹോമോ എറക്ടസിന്റെ ആദ്യ ഫോസിലുകള്‍ കണ്ടെടുക്കുന്നത്. ഹോമോ ഹബിലിസ്-ഹോമോ എറക്ടസ്-ഹോമോ സാപിയന്‍സ് എന്ന ചെയിന്‍ താങ്കള്‍ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് തെറ്റിധാരണജനകമാകുന്നത് മനപൂര്‍വമെന്നോണം താങ്കള്‍ അവയുടെ geographical distribution പറയാത്തിടത്താണ്. ഹോമോ genus ന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ രണ്ട് മഹത്തായ exodus നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള്‍ സാധാരണയായി കേള്‍ക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നു തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ‘പുറപ്പെട്ട് പോകല്‍’ ആണ് ഒന്ന്. അധികം കേള്‍ക്കാത്ത മറ്റൊന്നുണ്ട്. ഏഷ്യയില്‍ ഫോസിലുകള്‍ അവശേഷിപ്പിച്ച ഹോമോ എറക്ടസ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആണത്. ഒറിജിന്‍ ആഫ്രിക്ക തന്നെ. പുറപ്പെട്ടു പോയതാണ് ! സമകാലീനരായ ആഫ്രിക്കന്‍ ഫോസിലുകള്‍ Homo ergaster എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. (ചിലര്‍ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചേര്‍ത്ത് ഹോമോ എറക്ടസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്) ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം 100% ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നു തന്നെ എന്നു കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് (Franck Prugnolle et al, Current Biology, Volume 15, Number 5, March 8, 2005) ഏഷ്യ യിലെ എറക്ടസ് അല്ല; ആഫ്രിക്കയിലെ എര്‍ഗാസ്റ്റര്‍/erectus ആണ് ആ കണ്ണിയില്‍ വരേണ്ടത്. മാതമല്ല; സയന്‍സ് മാഗസിന്‍ പറയുന്നത് ഇതാണ്. "The new ages raise the possibility that H. erectus overlapped in time with anatomically modern humans (H. sapiens) in Southeast Asia. ". സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? :) അതു മാത്രമല്ല; സാധ്യത ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ? പോരാത്തതിനു ആധുനിക മനുഷ്യന്‍ സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയില്‍ എത്തുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പേ ആഫ്രിക്കയില്‍ ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി പണ്ടേ വിട്ടു പോയി എന്നര്‍ഥം!

(contd)

മി | Mi said...

"(d) ഹോമോ ഹാബിലിസ് പരിണമിച്ച് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയെന്നും അവ പരിണമിച്ച് ഹോമോ സാപ്പിയന്‍സ് ആയെന്നുമുള്ള ധാരണയും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോമോ ഹാബിലിസും ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ഒരേ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്(Nature, 7 Aug 2007)"

ആ ഒരു ധാരണ പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല സര്‍!. മുകളിലെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക. ആഫ്രിക്ക വിട്ടു പിടിക്കാതെ! ഈ പറഞ്ഞ ലേഖനം Nature ല്‍ കണ്ടില്ല. ലിങ്ക് അയച്ചു തരാമോ? മാത്രമല്ല മറൊരിടത്തു പറയുന്നത് the immediate ancestor of Homo erectus was an early Homo habilis എന്നാണു. അവസാനത്തെ Homo ഹാബിലിസ് അമ്മ ഒരു Homo erectus കുഞ്ഞിനു ജന്മം നല്‍കി എന്നായിരിക്കില്ലല്ലോ നേച്ചര്‍ മാഗസിനും പറഞ്ഞത് :) ആ ഒരു 'Range' മനപൂര്‍വം വിട്ടു പിടിച്ചു അല്ലെ? :) ഇവിടെയാണ് സ്പീഷീസ് വാദം കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം! അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഹുസൈന്‍ അതില്‍ നിന്നും പിടി വിടാത്തത്‌ എന്നും എനിക്കറിയാം! ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെയാണ് പരിണാമം എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം വിശദീകരിച്ചത്. അതിലേക്ക് പിന്നീട്.

"(e)സയന്റിഫിക് അമേരിക്കന്‍ മാസികയിലെ ഒരു ലേഖനത്തില്‍ നിന്നും :Cox of the University of America "believes that he and his colleagues have found the clearest sign so far that modern humans mated with Homo Erectus.."( 2008 Feb)
കോക്സും സഹഗവേഷകരും ഡി എന്‍ എ ചുരണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മി, ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്!
ഈ തെളിവുകളെല്ലാം ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു."

ഇതു തന്നെ അല്ലേ വേറൊരു രീതിയില്‍ മുമ്പത്തെ പോയിന്റില്‍ പറഞ്ഞത്? ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തെ ഏഷ്യയിലെ ഹോമോ എരക്ടസ് ബാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം താങ്കള്‍ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്തിനു? Murray Cox ന്റെ ആ ലേഖനത്തില്‍ തന്നെ വ്യക്തമായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ?

ഏറ്റവും വലിയ രസം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നതാണ്! താങ്കള്‍ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നന്നായി! അല്ലെങ്കില്‍ പരിണാമത്തിന്റ് ഘട്ടങ്ങളില്‍ സ്പീഷീസിനോ അതു പോലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനോ അല്ല പ്രാധാന്യം എന്നു എനിക്ക് ഇത്ര എളുപ്പത്തില്‍ പറയാന്‍ ആകില്ലായിരുന്നു. Taxonomic rank ഒക്കെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആധുനിക ജീവികളുടെ തരം തിരിവിനാണ്. പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാര്‍ അതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കണ്ടിട്ടില്ല.

മറ്റു വായനക്കാര്‍ക്ക്:

ഡാര്‍വിന്റെ ഒരു വാക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്യുന്നു: "In a series of forms graduating insensibly from some apelike creature to man as he now exists, it would be impossible to fix on any definite point where the term 'man' ought to be used"

മനുഷ്യന്റെ ഏററവും പ്രാകൃത രൂപവും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ തലമുറകളെയും ഫോസിലുകള്‍ ഒന്നൊഴിയാതെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ (ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ) ഹുസൈന്‍ സാബ് ഒക്കെ സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്താതെ കുഴങ്ങിയേനെ!

ഇനി ഹുസൈന്‍ സാബിന് എന്നെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു വടി:) ഏതാണ്ട് 1.9 മില്യന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നെന്നു കണ്ടെത്തിയ KNM ER 1470 എന്ന ഫോസിലിന് (പുലിയാണ്, പരിണാമത്തിലെ വലിയൊരു കണ്ണി) Zoologist കള്‍ നല്‍കിയ പേരുകള്‍ നാലെണ്ണം ആണ്! Australopithecus habilis, Homo habilis, Australopithecus rudolfensis, Humo rudolfensis. എന്തായിരിക്കും കാരണം?

ഹുസൈന്‍ സാബ്.. ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഡെഫനിഷന്‍ അനുസരിച്ചു ഇതെല്ലാം വെവ്വേറെ സ്പീഷീസുകള്‍ തന്നെയാണ്. എത്രയൊക്കെ എതിര്‍ത്താലും! സ്പീഷീസ് എന്ന concept ആണെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ വില്ലന്‍. ഇതെന്റെ വ്യക്തി പരമായ അഭിപ്രായം :) ഇനി ഞാന്‍ മറുപടി തന്നില്ലെന്നു കരുതി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തു മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട!

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.KP,

You want an explanation from me for homosapiens/erectus question raised by MI.( See my answer above )

But remember that I have refuted Dawkins throughly .Compare it with the response filled with blunders and in a gutter language from Mr.Susheel Kumar, the representative of Kerala atheists.

Are you proud of this intellectual poverty of Kerala atheists?

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Shan,

I had already read what you copy pasted from evolution believers’ website.They misrepresent science and creationism as well.

This copy pasting without providing an explanation for my critical comments show the intellectual poverty of kerala atheists.
Come to the points:

(1) Evolutionists’ web site itself agree that “most scientists disagree with the idea of sinking H. erectus into H. sapiens, believing that the differences are clearly enough to merit a species distinction”.This itself proves that many scientists are of the opinion that this distinction is a myth.This in turn proves that this is not a യമണ്ടന്‍ അബദ്ധം!

(2) The so called view of ‘most scientists’ (this is a mere claim of evolutionist website) is a traditional one. The different opinion emerged out of new findings. So the defenders of old view are really conservatives.

(3) The trditional view of ‘most scientists ‘ is based on evolution myth, whereas the new one is based on new data.

(4)The evolutionists’ website agrees: “ In other words, they propose sinking H. erectus into H. sapiens only because there are so many intermediate fossils that it is difficult to define a boundary between them, and because there are theoretical reasons for calling them the same species …” This shows there are fossil evidences for bridging Homo Erectus and Homo sapiens smoothly without a species boundary.

(5) The above words of evolutionists illustrate that ther are enough “ reasons for calling them the same species …”

KP said...

Re-posting my previous comment, as some error occurred..

Dear Mr. Husain,

Thanks for your response. However, MI has already replied to you. Further, my question still remains:

If would be a great help if Mr. Husain or other creationists could place ADAM (the first man) in the evolution tree of modern humans (link was given in my previous comment).


MI's replies are consistent with the above projected evolution tree. So, frankly, I am not convinced with your reply.

A few other issues are still open:

If you do not agree to the evolution picture,


(a) What is your alternate hypothesis? How was ADAM like? Was he like modern human? In that case, where will you fit all fossil evidence on human evolution?

(b) What are the scientific facts to support your hypothesis? Please stick to "scientific facts" only.
Frankly, the audience won't be satisfied by the replies of the sort "Earth revolving around the sun is yukthiparam and so and so". We expect, solid and coherent answers.

(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?


Husain said: But remember that I have refuted Dawkins throughly

thoroughly is only a subjective word. It might be so only for you, Noushad, and few others. However, for us, who follow the debate, many issues that Jack Rabbit and others raised are still there and unanswered. And, just claiming against the conclusions of experts, does not make your claims substantial, either..

Husain said: Are you proud of this intellectual poverty of Kerala atheists?


I am not the spokesperson of atheists or anyone. But as someone who practices in science and technology, I will be indebted if you could convincingly prove the scientific basis of creationism.


Since, you have directly started a correspondence to me: Here is a small observation on you - Many of your supporters testify on your humility. However, as someone who has been following these discussions since the very beginning (although I participated only a few times), your style of debate belies any such feeling. Through out the debate, your interactions with many others like Jack Rabbit, Manushya, Appoottan, Kaalidaasan, etc. has been consistent in one fact - lack of respect for the opponent.


And in future also, it will do a great favor to you if you refrain from your megalomaniac comments like I have researched for 25 yrs and wrote 3 books, go and read them etc. Further you yourself declared you as an expert of many fields. It might have been a retort to me, but had you been humility personified, as claimed by others, you wouldn't have done so.

Frankly no one cares what you did before, especially when your replies are based on cherry picking and you thrive on alternate definitions for scientific concepts. Please realize that your own credibility has taken a serious beating through your definition of Natural evolution and your interpretations of Lensky's results and Polish fossils.PS: I feel that the audience still expect Noushad to remain faithful to his own words.

KP said...

Appoottan.. please release my comment :)

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

പ്രിയ മി,

നന്ദി. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് യമണ്ടന്‍ അബദ്ധമല്ല ഗൌരവമുള്ള വിശകലനം അര്‍ഹിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്റീയ വീക്ഷണമാണെന്നു മി തെളിയിച്ചു!

മി | Mi said...

“most scientists disagree with the idea of sinking H. erectus into H. sapiens, believing that the differences are clearly enough to merit a species distinction”.This itself proves that many scientists are of the opinion that this distinction is a myth.
----------------
I think some typo error occured here, both sentences look contradicting to each other. Pls have a look Shan/Hussain.

മി | Mi said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍..

"നന്ദി. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് യമണ്ടന്‍ അബദ്ധമല്ല ഗൌരവമുള്ള വിശകലനം അര്‍ഹിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്റീയ വീക്ഷണമാണെന്നു മി തെളിയിച്ചു!"

അതു കൊണ്ട്? അത്രേ പറയാനുള്ളൂ? :( ഇത്രേം കുത്തിയിരുന്നു ടൈപ് ചെയ്ത ഞാന്‍ ആരായി :)

അബദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം എന്‍റെ 2nd ലാസ്റ്റ് കമന്റിലെ അവസാന പാരഗ്രാഫില്‍ ഉണ്ട്. അബദ്ധമല്ല എന്നൊക്കെ താങ്കള്‍ക്കു തീരുമാനിക്കാം! എല്ലാ കമന്റും വായിച്ച വായനക്കാര്‍ക്കും തീരുമാനിക്കാം.

ഞാന്‍ സ്റ്റാന്റ് വിട്ടു. ആശംസകള്‍ ഹുസൈന്‍ സാബ്.

kaalidaasan said...

>>>>ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഡെഫനിഷന്‍ അനുസരിച്ചു ഇതെല്ലാം വെവ്വേറെ സ്പീഷീസുകള്‍ തന്നെയാണ്. എത്രയൊക്കെ എതിര്‍ത്താലും! സ്പീഷീസ് എന്ന concept ആണെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കളുടെ വില്ലന്‍. ഇതെന്റെ വ്യക്തി പരമായ അഭിപ്രായം :)<<<<<

മി,

വിശദമായ വിശദീകരണങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി. പക്ഷെ ഡാര്‍വിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഹുസൈന്‍ അത് ചെവിക്കൊള്ളുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.
പരിണാമത്തെ ശക്തമായി ന്യായീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളില്‍ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പോയിന്റുകള്‍ തമസ്കരിച്ചിട്ട്, അവയില്‍ നിന്നും ചികഞ്ഞെടുത്ത ചിലതാണല്ലോ ഇവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിടിവള്ളി.

Species ഹുസൈന്റെ വില്ലന്‍ അല്ല പിടി വള്ളിയാണ്. അതും തന്റെ അജണ്ടക്കു അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ വളച്ചൊടിഅച്ച നിര്‍വചനത്തിന്റെ തോളിലേറി.

ജീവജാലങ്ങളുടെ കാണപ്പെടുന്ന രൂപമായിരുന്നു മെന്‍ഡലിന്റെയും ഡാര്‍വിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലെ species നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം. ഹുസൈന്‍ കുറച്ചു മുമ്പു വരെ അതേ കാലഘട്ടത്തില്‍ നിന്നും വളര്‍ന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ കുറച്ചുകൂടി വളര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റര്ബ്രീഡിംഗ് വരെ എത്തി. ഇനി എന്നാണോ ജനിതക ചിത്രം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്കദ്ദേഹം വളരുക?

മി | Mi said...

ഹുസൈന്റെ വാദം കൊണ്ട് കൂടിപ്പോയാല്‍ Taxonomic ranking ഇല്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നേ സമര്‍ഥിക്കാന്‍ പറ്റൂ. അതും സ്പീഷീസ് ലെവലില്‍ മാത്രം! കുറച്ചു കൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഹോമോ എറക്ടസും ഹോമോ സാപിയന്‍സും തമ്മില്‍!(അതിനു പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ക്കായില്ല എന്നതിന് മുകളിലെ എന്റെ കമന്റ് തെളിവ് :))

അതൊക്കെ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം! അവര്‍ക്കാണെങ്കില്‍ പേരുമാറ്റിക്കളി ഒരു ഹോബിയാണ്! ഇതൊന്നുമല്ലല്ലോ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം? സ്പീഷീസ് ഇനി വിട്ടു പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും രക്ഷയില്ല സര്‍, മുകളിലോട്ട് അങ്ങു genus നും മേലെ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍! ഇതൊക്കെ ഈയടുത്ത കാലത്ത് നടന്നതാണേ. പറഞ്ഞു നില്‍ക്കാന്‍ ‘മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്‘ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്‍ക്കണം!

സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും താങ്കളുടെ സൃഷ്ടിവാദം പൊളിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് കാളിദാസനോട് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്‍ ഇതാണ്.

(സത്യമായും ഇതൊരു തമാശ ടോണില്‍ പറഞ്ഞതാണ്. പരിഹാസമായെടുക്കരുതേ! ഇപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്ക്ലൈമര്‍ വേണമെന്നതാണ് സ്ഥിതി!)

അപ്പോള്‍ എന്റെ ബസ് വന്നു. ഞാന്‍ പോട്ടെ. ഇനിയുള്ള കമന്റുകള്‍ക്ക് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു മറുപടി.

കലിപ്പ് said...

അദ്ദേഹം ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്‌ ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ്‌ ഹുസ്സൈന്‍ വിഡ്ഡിയല്ല എന്നും തീര്‍ത്തും വിഡ്ഡികളായ കുറെ പേരെ കൂടുതല്‍ വിഡ്ഡികളാക്കി സ്വന്തം എഴുത്തിന്റെ മൈലേജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഏതൊരു എഴിത്തുകാരനും ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമേ ഹുസ്സൈനും ഇവിടെ പ്രയൊഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്

kaalidaasan said...

>>>>>>>(a) ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമത
യുള്ള സന്തതികളെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്(ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളില്‍ പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായത് ഇതാണ്). ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യരും ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ് നടത്തിയെന്നും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ജീന്‍പൂളില്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസിന്റെ ഷെയര്‍ ഉണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസില്‍പ്പെടുന്നു.
<<<<<<<
ഹുസൈന്,

താങ്കള് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. ബയോളജിയേക്കുറിച്ചും സ്പീഷീസ്നേക്കുറിച്ചും റ്റാക്സോണമിയേക്കുറിച്ചും വിശദമായ ധാരണയില്ലാത്തവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന് താങ്കള്ക്കാകുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്പീഷിനേക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ഈ നിലപാട് തികച്ചും തെറ്റാണ്.

ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളില് പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായത് ഇതാണ് എന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവം അതല്ല. ഇതാണ് സ്പീഷീസിന്റെ പൂര്ണ്ണ നിര്‍വചനം.


http://en.wikipedia.org/wiki/Species

Species

In biology, a species is one of the basic units of biological classification and a taxonomic rank. A species is often defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. While in many cases this definition is adequate, more precise or differing measures are often used, such as similarity of DNA, morphology or ecological niche. Presence of specific locally adapted traits may further subdivide species into subspecies.

കുറെയധികം കേസുകളില് ഇന്റര്ബ്രീഡിംഗ് എന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് സ്പീഷീസ് നിര്ണ്ണയിക്കാനാകും എന്നു മാത്രമേ ഇതിനര്ത്ഥമുള്ളു. അല്ലാതെ താങ്കള് പറയുന്ന പൊതുവെ സ്വീകാര്യമയത് എന്നത് അസത്യമാണ്. അതിനു യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ പിന്ബലവിന്ബലവുമില്ല. പരിണാമവാദം തെറ്റാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാന് താങ്കള് ഒരു വാക്ക് അടര്ത്തി മാറ്റി ഒരഭ്യാസം നടത്തി വസ്തുതകള് വളച്ചൊടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. അത്ര മാത്രം.

ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യരും ഇന്റര് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തിയെന്ന് ഏതു ശസ്ത്രജ്ഞനാണു തെളിയിച്ചത്?

"believes that he and his colleagues have found the clearest sign so far that modern humans mated with Homo Erectus.."

എന്ന ഒരു പരാമര്ശം ആണോ താങ്കള് ഇതിനു തെളിവായി കണ്ടത്? വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അതില് പറഞ്ഞത്? തെളിയിച്ചു എന്നല്ലല്ലോ.

Mated എന്നതിനെ ഏതു നിദാനശസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണു താങ്കള് interbreeding എന്ന സംഗതിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴത്?

ദൈവം ഉണ്ടെന്നു താങ്കള് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും സത്യമാണെന്ന മണ്ടത്തരം മറ്റുള്ളവരിലേക്കടിച്ചേല്പ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇനി വിശ്വാസം എന്ന വാക്കിനേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കില് കാട്ടിപ്പരുത്തിയോട് ചോദിച്ചാല് പറഞ്ഞുതരും. അദ്ദേഹം പരിണാമത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.

kaalidaasan said...

>>>>>>ഹോമോ ഹാബിലിസിന്റേയും ഹോമോ സാപ്പിയന്സിന്റെയും മധ്യേയാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഹോമോ ഇറക്റ്റസിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫ.ഫിലിപ്പ് എഴുതിയത് നോക്കൂ: "Recently, however some workers have questioned whether the species exisits at all......any separation of Homo Erectus from Homo Sapiens must be largely arbitrary "(Evolutionary Anthropollgy, Vol I, No 1, 1992)
18 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പു നിലനിന്ന ധാരണയിലാണ് മി. ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് എന്നര്ത്ഥം!<<<


ഹുസൈന്,

ഞാന് കരുതിയിരുന്നത് താങ്കള് കുറച്ചു കൂടെ ചിന്താശേഷിയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നായിരുന്നു.ഈ ഒരു പരാമര്ശത്തെ താങ്കള് വിശദീകരിക്കുന്ന രീതി പരിതാപകരമെന്നു പറയേണ്ടി വന്നതില് ഖേദിക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്തായി ചിലര് ഹോമോ എറെക്റ്റസ് എന സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുനോ എന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നു മത്രമല്ലെ ഈ വാക്കുകളുടെ അര്ത്ഥം? അതെത്ര വലിച്ചു നീട്ടിയാലും ഹോമോ എറെക്റ്റസ് എന്ന സ്പീഷീസ് ഇല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണോ ഹുസൈന്?

പരിണാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന താങ്കളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഖനം നിര്ഭഗ്യവശാല് ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സദസുകളില് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാല് അവര് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകള് ഇതായിരിക്കും.

Recently, however some writers like N M Hussein, have questioned whether the evolution is scientific at all

അതിന്റെ അര്ത്ഥം പരിണാമം തെറ്റാണെന്ന് ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ഹുസൈന് പോലും കരുതുമെന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര് കരുതാന് അവരൊന്നും നൌഷാദ് ,നാജ് സുബൈര്, പ്രകാശ് പോലുള്ളവരുടെ ജനുസിലല്ല ജനിച്ചതും.

ഒരു കാര്യം കൂടി. 1992 18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ്. അന്ന് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പരാമര്ശത്തില് കടിച്ചു തൂങ്ങി താങ്കള് നടത്തുന്ന ഈ അഭ്യാസം ലജ്ജകരമാണു ഹുസൈന്. അതിനു ശേഷം അനേകം ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് ആയിരക്കണക്കിനു ലേഖനങ്ങള് പരിണാമത്തെ ന്യായീകരിച്ചും സാധൂകരിച്ചും, അനേകം പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ വെളിച്ചത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവര്ക്ക് താങ്കളുടെ ഈ വാദം താങ്കളുടെ ഇഷ്ടവാക്കുകള് കടമെടുത്താല്,നേഴ്സറി തലത്തിലും താഴെയാണെന്നു പറയേണ്ടി വരും.

താങ്കള് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ Cognitice Capacity യെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാന് താങ്കളുടെ Cognitive Capacity ക്ക് ഒരു നല്ല നമസ്കാരം പറയട്ടെ.

kaalidaasan said...

>>>>>>രണ്ടു ലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പേ അപ്രത്യക്ഷമായ അര്ധ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് എന്നാണ് ആദ്യകാല ധാരണ. എന്നാല് 27,000 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പു വരെ ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള് തെളിയിച്ചു.( Science, 1996, Dec 13)<<<

ഹുസൈന്,
വളരെ സൌമ്യമായി പറഞ്ഞാല് ഇത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന പരാമര്ശമാണ്.

Science, 1996, Dec 13 ഇല് വന്ന ലേഖനത്തില് പറയുന്നതിങ്ങനെ.

H. erectus, now estimated to have inhabited the Indonesian island of Java until sometime between 27,000 and 53,000 years ago, died out as H. sapiens more successfully exploited local Stone Age environments. The new dates surprisingly young and, if proven correct, imply that Homo erectus persisted much longer in Southeast Asia than elsewhere in the world.

ഇനി താങ്കളുടെ പരമര്‍ശത്തിലേക്ക്. 27000 മുതല്‍ 53000 വര്‍ഷം മുമ്പു വരെ ഹോമോ എറെക്റ്റസ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചനകളുണ്ട് എന്നു മാത്രമേ ആ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നുള്ളു. അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാല്‍ (അന്നും ഇന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല)ഏഷ്യയില്‍ ഹോമോ എറെക്റ്റസ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാലം ​ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു മാത്രമേ അതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാന്‍ ആകൂ. ഇത് ഈ രണ്ടു സ്പേഷീസും ഒന്നു തന്നെ എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല.

ഇത് താങ്കള്‍ വലിച്ചു നീട്ടി ഹോമോ എറെക്റ്റസ് ആധുനിക മനുഷ്യനുമായി ഇടകലര്‍ന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള അര്‍ത്ഥമാക്കി എടുക്കുന്നു. ആര്‍ട്ടികിലെ എസ്കിമോകളും കേരളത്തിലെ ഇരുളരും ഇന്ന് ഒരേ കാലത്തു ജീവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ഈ രണ്ടു ജനപദങ്ങളും ഇടകലര്‍ന്ന് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് അസാമാന്യ വിവരക്കേടുണ്ടാകണം. ആന്‍ഡമാന്‍ ദീപ സമൂഹങ്ങളില്‍ ഇന്നും പ്രാചീന മനുഷ്യര്‍ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. നഗ്നരായി നടക്കുന്ന ജന പദങ്ങള്‍. ആന്‍ഡമാനിലെ ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി അവര്‍ ഇടകലരാന്‍ പോയിട്ട് നേര്‍ക്കു നേരെ പോലും കാണുന്നില്ല. ഇനി ഒരു 53000 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആന്‍ഡമാനില്‍ രണ്ട് ജന വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെയും ഫോസിലുകള്‍ കിട്ടിയെന്നു വരും. അന്നും താങ്കളേപ്പോലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതു പോലെ ഒരു ഭവന ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടു വരാം. ആന്‍ഡമാനില്‍ ആധുനിക മനുഷ്യരം ​ഗിരിവര്‍ഗ്ഗക്കാരും ഇടകലര്‍ന്നു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ. താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും ഇതേ അര്‍ത്ഥ വ്യാപ്തിയേ ഉള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>>ഹോമോ ഹാബിലിസ് പരിണമിച്ച് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയെന്നും അവ പരിണമിച്ച് ഹോമോ സാപ്പിയന്സ് ആയെന്നുമുള്ള ധാരണയും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോമോ ഹാബിലിസും ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ഒരേ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്(Nature, 7 Aug 2007)<<<

ഹുസൈന്,

2007 ഓഗസ്റ്റില് 7 എന്ന തീയതിയില് Nature പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2 , 9 , 16, 23, 30 തീയതികളിലാണവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. താങ്കള് പരാമര്ശിച്ച ലേഖനത്തിലെ പ്രസക്തഭഗങ്ങള് എഴുതിയാല് ഉപകാരമായിരുനു. Nature ന്റെ ഓണ്ലൈന് പ്രതികളുടെ archives ഇവിടെ കാണം.

http://www.nature.com/nature/archive/index.html?year=2010-2007

സുശീല്‍ കുമാര്‍ said...

:)

kaalidaasan said...

>>>>>സയന്റിഫിക് അമേരിക്കന് മാസികയിലെ ഒരു ലേഖനത്തില് നിന്നും :Cox of the University of America "believes that he and his colleagues have found the clearest sign so far that modern humans mated with Homo Erectus.."( 2008 Feb)
കോക്സും സഹഗവേഷകരും ഡി എന് എ ചുരണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മി, ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്!<<<


ഹുസൈന്,

ചിരിക്കാന് കഴിവുള്ള ആരും ഇതു വായിച്ച് ചിരിക്കും. ഇതില് നിന്നും എന്താണു താങ്കള് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്തു clearest sign ആണ് നിരത്തിയിട്ടുള്ളത്? താങ്കള് ആ ലേഖനം വായിച്ചോ, അതോ മറ്റാരോ എവിടെയോ പരാമര്ശിച്ചത് പകര്ത്തി എഴുതിയ്തോ?

എന്താണ് നിരത്തിയ clearest sign എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാമോ?

കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വര്ത്തയുണ്ടായിരുനു. ഓസ്റ്റ്രേലിയയിലെ ഒരു പ്രശസ്താ റഗ്ബി കളിക്കാരന് ഒരു നായയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടു എന്നതിനേപ്പറ്റി.

അതിനേക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കേല്ക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാം.

http://video.news.com.au/1633670757/Footballer-Fesses-Up

http://www.allvoices.com/s/event-7244291/aHR0cDovL2MubW9yZW92ZXIuY29tL2NsaWNrL2hlcmUucGw/cjM2NzUxOTU2OTcmYW1wO3c9MjM5MDUxMg==

പലതരം ജന്തുക്കളുമായി മനുഷ്യര് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെടുന്നതിനേക്കുറിച്ച് വിവിധ ഇതിഹാസങ്ങളില് പരാമര്ശിക്കുന്നവയേപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഞാനൊരു ലേഖനമെഴുതിയിരുന്നു. അതിവിടെ വായിക്കാം.

http://kaalidaasan-currentaffairs.blogspot.com/2009/08/blog-post.html


ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മനുഷ്യരും ഈ ജന്തുക്കളുമൊക്കെ ഒരേ സ്പീഷീസില്പ്പെട്ടവരാണെന്നു വിശ്വസിക്കാന് ഹുസൈനുള്ള അവകാശത്തെ ഞാന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>കോക്സും സഹഗവേഷകരും ഡി എന്‍ എ ചുരണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മി, ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയത്!
ഈ തെളിവുകളെല്ലാം ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ആധുനിക മനുഷ്യനും ഒരേ സ്പീഷീസാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.<<<


ഡി എന്‍ എ ചുരണ്ടിയതിനേക്കുറിച്ച് ഹുസൈനോട് ഞാന്‍ കുറച്ചുമുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു താങ്കളുടെ ബ്ളോഗില്‍. പക്ഷെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.

ഇത്രയധികം ഗവേഷണം നടത്തിയ ആളല്ലെ. ഒരുത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ ബ്ളോഗിലേപ്പോലെ പൊട്ടന്‍ കളി കളിക്കരുതെന്ന അപേക്ഷയുണ്ട്.

ഹോമോ എറക്റ്റസിന്റെയും ഹോമോ സാപിയന്‍സിന്റെയും ഡി എന്‍ എ കല്‍ തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ആധുനിക മനുഷ്യന്റെയും ചിമ്പാന്‍സിയുടെയും ഡി എന്‍ എ കള്‍ തമ്മില്‍ എന്താണു വ്യത്യാസം?

Jack Rabbit said...

സത്യാന്വേഷി has already started post-victory analysis. Bright was the first victim. I am the next one.

KP said...

Husain said: ">>>>>ഹോമോ ഹാബിലിസ് പരിണമിച്ച് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയെന്നും അവ പരിണമിച്ച് ഹോമോ സാപ്പിയന്സ് ആയെന്നുമുള്ള ധാരണയും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോമോ ഹാബിലിസും ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ഒരേ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്(Nature, 7 Aug 2007)<<<"

So what?.. That doesn't make theory of evolution invalid.

I guess, you are referring to the discovery of fossils from Turkana lake, which was reported in Vol 448|9 August 2007| doi:10.1038/nature05986. Here is the conclusions from the same paper..

From Sopor et.al., Nature, 2007.


"With the discovery of the new, well dated specimens from Ileret,
H. habilis and H. erectus can now be shown to have co-occurred in
eastern Africa for nearly half a million years. Previously, the most
recent occurrence of H. habilis was at 1.65 Myr ago or older (OH 13,
Supplementary Note 3). KNM-ER 42703 now provides a reliable
and substantially younger age of 1.44 Myr. The earliest occurrence
of specimens with affinities to H. habilis is at approximately 2.33 Myr
ago at Hadar (A.L. 666), but H. habilis (sensu stricto) first appears
in eastern Africa at about 1.9 Myr ago (for example, OH 24).
Diagnostic evidence of H. erectus appears in the African record at
about the same time (that is, KNM-ER 2598), and the youngest
African fossils attributed to that taxon are dated to circa 1.0 Myr ago
(for example, OH 12, Daka, KNM-OG 45500).

Although some characters previously regarded as diagnostic of
H. erectus differ from H. habilis simply on the basis of overall cranial
size (Supplementary Note 2.1.2), the two taxa are nonetheless,metrically and nonmetrically distinguishable throughout their
lengthy co-occurrence through time. Moreover, during this period
of nearly half a million years the dento-gnathic morphology of
H. habilis shows relatively little change. The long period of sympatry
(A speciation in which new species evolve from a single ancestral species while inhabiting the same geographic region, KP copied this definition here from wiki for readers ) suggests the existence of some form of niche differentiation between
H. erectus and H. habilis, one that may have included foraging or
dietary differences. Taken together, these new fossil data highlight
that an anagenetic relationship between the two taxa is implausible.
As the earliest secure evidence of Homo is found outside the known
region of overlap, it is nonetheless possible that H. erectus evolved
from H. habilis elsewhere, and that the Turkana basin was a region of
secondary contact between the two hominin taxa."So, Mr. Husain: The above discovery only suggests that the two species originated from a common ancestor and that happened around 1.5-2.0 Million yrs ago. They co-existed in africa for a while before H.erectus migrated to Asia.

The above is incorporated in modern evolution tree of humans.
(it can be seen in wiki, link was given in my previous comments).


Now tell us, how this invalidates Evolution??

As with regard to the earlier discussion of Tiktaalik: the Polish fossils suggested modification of the timeline and method of land invasion of species.

The discovery of Turkana fossils in 2007 improves the scientific understanding of appearance of H.erectus. However, that doesn't suggest that evolution is wrong. It only indicates that man's understanding is getting better..PS: Science is not something inscribed in stone that should not be changed. As new evidence is obtained, once proven conclusive, science modifies its current understanding.


I think your problem is because you assume science is also like some of the religions you are familiar with. Science has no holy books. Science has an open mind, it accepts evidence and is willing to throw away things that doesn't make sense..

KP said...

Husain said: ">>>>>ഹോമോ ഹാബിലിസ് പരിണമിച്ച് ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ആയെന്നും അവ പരിണമിച്ച് ഹോമോ സാപ്പിയന്സ് ആയെന്നുമുള്ള ധാരണയും പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോമോ ഹാബിലിസും ഹോമോ ഇറക്റ്റസും ഒരേ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്(Nature, 7 Aug 2007)<<<"

So what?.. That doesn't make theory of evolution invalid.

I guess, you are referring to the discovery of fossils from Turkana lake, which was reported in Vol 448|9 August 2007| doi:10.1038/nature05986. Here is the conclusions from the same paper..

contd..

KP said...

From Sopor et.al., Nature, 2007.


"With the discovery of the new, well dated specimens from Ileret,
H. habilis and H. erectus can now be shown to have co-occurred in
eastern Africa for nearly half a million years. Previously, the most
recent occurrence of H. habilis was at 1.65 Myr ago or older (OH 13,
Supplementary Note 3). KNM-ER 42703 now provides a reliable
and substantially younger age of 1.44 Myr. The earliest occurrence
of specimens with affinities to H. habilis is at approximately 2.33 Myr
ago at Hadar (A.L. 666), but H. habilis (sensu stricto) first appears
in eastern Africa at about 1.9 Myr ago (for example, OH 24).
Diagnostic evidence of H. erectus appears in the African record at
about the same time (that is, KNM-ER 2598), and the youngest
African fossils attributed to that taxon are dated to circa 1.0 Myr ago
(for example, OH 12, Daka, KNM-OG 45500).

Although some characters previously regarded as diagnostic of
H. erectus differ from H. habilis simply on the basis of overall cranial
size (Supplementary Note 2.1.2), the two taxa are nonetheless,metrically and nonmetrically distinguishable throughout their
lengthy co-occurrence through time. Moreover, during this period
of nearly half a million years the dento-gnathic morphology of
H. habilis shows relatively little change. The long period of sympatry
(A speciation in which new species evolve from a single ancestral species while inhabiting the same geographic region, KP copied this definition here from wiki for readers ) suggests the existence of some form of niche differentiation between
H. erectus and H. habilis, one that may have included foraging or
dietary differences. Taken together, these new fossil data highlight
that an anagenetic relationship between the two taxa is implausible.
As the earliest secure evidence of Homo is found outside the known
region of overlap, it is nonetheless possible that H. erectus evolved
from H. habilis elsewhere, and that the Turkana basin was a region of
secondary contact between the two hominin taxa."


contd..

KP said...

So, Mr. Husain: The above discovery only suggests that the two species originated from a common ancestor and that happened around 1.5-2.0 Million yrs ago. They co-existed in africa for a while before H.erectus migrated to Asia.

The above is incorporated in modern evolution tree of humans.
(it can be seen in wiki, link was given in my previous comments).


Now tell us, how this invalidates Evolution??

As with regard to the earlier discussion of Tiktaalik: the Polish fossils suggested modification of the timeline and method of land invasion of species.

The discovery of Turkana fossils in 2007 improves the scientific understanding of appearance of H.erectus. However, that doesn't suggest that evolution is wrong. It only indicates that man's understanding is getting better..PS: Science is not something inscribed in stone that should not be changed. As new evidence is obtained, once proven conclusive, science modifies its current understanding.


I think your problem is because you assume science is also like some of the religions you are familiar with. Science has no holy books. Science has an open mind, it accepts evidence and is willing to throw away things that doesn't make sense..

KP said...

Hussain Sir..

After you clarify the various questions on evolution. Please be kind enough to clarify the following points, which I asked earlier..If you disagree with scientific description of evolution,(a) What is your alternate hypothesis? How was ADAM like? Was he like modern human? In that case, where will you fit all fossil evidence on human evolution?

(b) What are the scientific facts to support your hypothesis? Please stick to "scientific facts" only. Frankly, the audience won't be satisfied by the replies of the sort "Earth revolving around the sun is yukthiparam and so and so". We expect, solid and coherent answers.


(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?

Jack Rabbit said...

KP,
I doubt Hussain or those in his camp will give straight answers to your questions. That is the least thing they want to do.

Hussain started the blog as Dawkins debate. You can check how long people have pestered him to say what kind of God he is defending.

Similarly what they are doing isn't giving any alternate or credible hypothesis or how the available evidence supports their hypothesis.

See the comment by കാട്ടിപ്പരുത്തി:
സൃഷ്ടിവാദം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെ നിരര്‍ത്ഥകമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ഒരാളെ വിശ്വാസിയാക്കുന്നത്.

Then on what basis are they defending creationism ? REVELATION ? They are treating this word as a TABOO. They are trying their best not to turn the discussion into God and religious texts. Subair even warned Hussain not to reply at any cost. That is the only field which Hussain has yet to show his intellectual poverty.

This isn't a Islamic creationism vs Evolution question. So far they haven't proven even evolution is wrong. Hussain only ran away when we gave him a chance. Once that is done, they have to show from the multitude of creation myths, why only the Koranic version is correct. Why don't a Mormon version which has more recent book and Prophet compared to Islam isn't correct ?

The biggest joke is what Hussain is doing. Cherry picking words from publications which approve evolution to disprove evolution.

Then he parrots this to every one

Can you point out a single scientific or logical error in my lengthy refutation of world atheist intellectual Dawkins?

Meantime, Hussain camp has already started post-victory analysis. Dawkins should have been here to watch the greatest show on earth.

/JR

മി | Mi said...

JR മുകളില്‍ കൊടുത്ത ലിങ്കിലൂടെ സത്യാന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗ്‌ വായിച്ചു. ഹുസൈന്‍ മുസ്ലിം സമുദായക്കാരന്‍ ആയതു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും വിമര്‍ശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വായിച്ചു വിഷമം തോന്നി. ഞാനും മുസ്ലിം സമുദായത്തില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന ഒരാളാണ്. ഹുസൈനെയും മറ്റു ബ്ലോഗേഴ്സിനെയും സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചില തെറ്റായ നിഗമനങ്ങള്‍, അതു തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാലും അന്ഗീകരിക്കാനുള്ള മടി, അദ്ദേഹം പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടെന്നു സ്വയം പറഞ്ഞ മേഖലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പിടി പാടില്ലാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയടത്തോളം മറ്റുള്ളവര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ കാരണം.

ഹുസൈന്‍ സാബ് എന്നോട് മാന്യമായാണ്‌ ഇടപെട്ടത്. അതിനു അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ചില satire കള്‍ തമാശയായി തന്നെയാണ് ഞാന്‍ കണ്ടത്. അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും :)

ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല.

adiyody said...

എന്‍.എം ഹുസൈന്‍ പരിണാമം സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദം സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാടുകള്‍ എനിക്കറിയാം. പരിണാമ വാടികലെയോ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ട്ടിവാദികലെയോ intelligent design വക്താക്കലെയോ അദ്ദേഹം അന്ധമായി പിന്തുണക്കുന്നില്ല. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന വാദഗതികള്‍ എത്ര മാത്രം അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും അവര്‍ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ സൃഷ്ട്ടി വാദികളുടെ വാദങ്ങളെ ആണ് പിന്തുനക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളില്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടുന്നു. ജീവോല്‍പ്പത്തി, പ്രപചോല്‍പ്പത്തി തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്ര ലോകം മുന്‍ വിധി കൈവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.സൃഷ്ട്ടാവ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉള്ള മുന്‍ വിധി ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെ ബാധിക്കെണ്ടാതില്ല എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ pusthakangalilulla abhipraayam .

Anonymous said...

പ്രിയ മി,

താങ്കള്‍ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച പക്വതയാര്‍ന്ന സമീപനം വളരെ ആകര്‍ഷകമായി തോന്നി. ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറുന്ന യുക്തിവാദികള്‍ അപൂര്‍വ്വ ജനുസ്സില്‍ പെട്ടതിനാലാണ് ഇങ്ങിനെ പേരേടുത്ത് അഭിനന്ടിക്കുന്നത്. സംവാദത്തില്‍ താങ്കളുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ക്കായി വായനക്കാര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ.

സത്യാന്വേഷിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയ മറുപടി ഇവിടെ എടുത്ത്‌ ചേര്‍ക്കട്ടെ, താങ്കള്‍ മേല്‍ ചേര്‍ത്ത കമന്ടിന്നോടു ചേര്‍ത്ത്‌ വായിക്കാന്‍ ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എങ്കിലും, നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തെ കാര്‍ന്നു തിന്നുന്ന മനോഭാവം യുക്തിവാദികളെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം.

സത്യാന്വേഷി,

വംശീയത സംബന്ധിച്ച താങ്കളുടെ ആരോപണം ഇത്രയും കാലത്തെ യുക്തിവാദി ബ്ലോഗുകളിലെ വായന കൊണ്ട് ബോദ്യം വന്ന ഒന്നാണ്. താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നു. ഹുസൈന്‍റെ ബ്ലോഗിലും ചില യുക്തിവാദി ബ്ലോഗുകളിലും ഞാന്‍ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഞാന്‍ നടത്തിയിരുന്നു. വംശീയത സ്ഫുരിക്കുന്ന, അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞൊലിക്കുന്ന യുക്തിവാദി സമീപനത്തിന് നേരെയുള്ള എന്‍റെ പ്രതിഷേധം ഞാന്‍ അത്തരത്തില്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ.

ഹുസൈന്‍ മുസ്ലിമായതിനാല്‍ എതിര്‍ക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാള്‍, ജാതീയമായി താഴെ കിടയില്‍ കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള ഒരാള്‍ എന്ന മനോഭാവത്തോടെ പൊതുവില്‍ മുസ്ലിങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന ആവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന മേലാള മനോഭാവത്തിന്റെ അരികു ചേര്‍ന്ന് തന്നെയാണ് യുക്തിവാദികള്‍ ഹുസൈനെയും കണ്ടത്‌. അത് തന്നെയാണ് ജാക്ക് രാബിറ്റ്‌ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ആദ്യം അമിതാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാനും കാരണം. പിന്നീട് ഹുസൈന്‍ ആത്മവിശ്വാസം സ്ഫുരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ മറുപടികള്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സുശീലും ജാക്കുമൊക്കെ അടിപതറിപ്പോയി.

യുക്തിവാദികളില്‍ പൊതുവില്‍ കണ്ടു വരുന്ന ഈ വംശീയ വികാരവും പോതുബോധത്തിന്റെ മലിനമായ സാംസ്കാരിക അവബോധവും എതിര്‍ത്തു തോല്പ്പിക്കെണ്ടാതുണ്ട്. യുക്തിവാദം ബ്ലോഗുകളില്‍ വര്‍ഗ്ഗീയ വംശീയ ജാതീയ സത്വങ്ങള്‍ക്ക് മേച്ചില്‍ പുറം തീര്‍ക്കുക എന്നൊരു ദൌത്യം മാത്രമാണ് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്.

മി,

ഇതില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ചില യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഉണ്ട്. അവരില്‍ താങ്കളും ഉള്‍പെടും എന്ന് തന്നെയാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

KP said...

sree said...

എന്‍.എം ഹുസൈന്‍ പരിണാമം സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദം സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാടുകള്‍ എനിക്കറിയാം.

Thanks Sree for the above comments. Now, could you please elaborate what is this "scientific creationism"?

sree said...
പരിണാമ വാടികലെയോ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ട്ടിവാദികലെയോ intelligent design വക്താക്കലെയോ അദ്ദേഹം അന്ധമായി പിന്തുണക്കുന്നില്ല. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന വാദഗതികള്‍ എത്ര മാത്രം അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും അവര്‍ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ സൃഷ്ട്ടി വാദികളുടെ വാദങ്ങളെ ആണ് പിന്തുനക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളില്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടുന്നു.


May I request you to kindly share what you understood from those books?sree said... ജീവോല്‍പ്പത്തി, പ്രപചോല്‍പ്പത്തി തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്ര ലോകം മുന്‍ വിധി കൈവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.സൃഷ്ട്ടാവ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉള്ള മുന്‍ വിധി ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെ ബാധിക്കെണ്ടാതില്ല എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ pusthakangalilulla abhipraayam .


Great..and So what?? Does that mean than I should stop asking for the basis of "scientific creationism?In malayalam, there is proverb..ഉപ്പോളം വരുമ്മോ ഉപ്പിലിട്ടതു്...So, please let Mr. Husain or someone else answer the questions.. Thanks a lot for your book review..
And to those who assume one should believe Husain since he wrote books on evolutions, I would like to repeat a previous comment..Frankly no one cares what you did before, especially when your replies are based on cherry picking and you thrive on alternate definitions for scientific concepts. Please realize that your own credibility has taken a serious beating through your definition of Natural evolution, your interpretations of Lensky's results, Polish fossils, and Turkana fossils.KP said...
This comment has been removed by the author.
KP said...

sree said...

എന്‍.എം ഹുസൈന്‍ പരിണാമം സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദം സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാടുകള്‍ എനിക്കറിയാം.

Thanks Sree for the above comments. Now, could you please elaborate what is this "scientific creationism"?

sree said...
പരിണാമ വാടികലെയോ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ട്ടിവാദികലെയോ intelligent design വക്താക്കലെയോ അദ്ദേഹം അന്ധമായി പിന്തുണക്കുന്നില്ല. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന വാദഗതികള്‍ എത്ര മാത്രം അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും അവര്‍ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ സൃഷ്ട്ടി വാദികളുടെ വാദങ്ങളെ ആണ് പിന്തുനക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളില്‍ ചൂണ്ടി കാട്ടുന്നു.

May I request you to kindly share what you understood from those books?

contd..

KP said...

sree said... ജീവോല്‍പ്പത്തി, പ്രപചോല്‍പ്പത്തി തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്ര ലോകം മുന്‍ വിധി കൈവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.സൃഷ്ട്ടാവ് ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉള്ള മുന്‍ വിധി ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെ ബാധിക്കെണ്ടാതില്ല എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ pusthakangalilulla abhipraayam .

Great..and So what?? Does that mean than I should stop asking for the basis of "scientific creationism?

In malayalam, there is proverb..ഉപ്പോളം വരുമ്മോ ഉപ്പിലിട്ടതു്...So, please let Mr. Husain or someone else answer the questions.. Thanks a lot for your book review..


And to those who assume one should believe Husain since he wrote books on evolutions, I would like to repeat a previous comment..

Frankly no one cares what you did before, especially when your replies are based on cherry picking and you thrive on alternate definitions for scientific concepts. Please realize that your own credibility has taken a serious beating through your definition of Natural evolution, your interpretations of Lensky's results, Polish fossils, and Turkana fossils.

kaalidaasan said...

>>>>എന്‍.എം ഹുസൈന്‍ പരിണാമം സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടിവാദം സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാടുകള്‍ എനിക്കറിയാം. പരിണാമ വാടികലെയോ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ട്ടിവാദികലെയോ intelligent design വക്താക്കലെയോ അദ്ദേഹം അന്ധമായി പിന്തുണക്കുന്നില്ല.<<<

ശ്രീ,

എന്നു വച്ചാല്‍ അദ്ദേഹത്തിനു വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടില്ലെന്നല്ലേ അതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കേണ്ടത്? അതപ്പാടെ വിഴുങ്ങാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.പരിണാമം വെറും ഭാവനയാണെന്നദ്ദേഹം അര്‍ത്ഥശങ്കക്കിറ്റയില്ലാതെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ ഇതാണ്.

Evolution is a speculation based onNatural Selection

എന്റെ Cognitive Capacity, ഇത് പരിണാമത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്നു, എന്നാണെന്നെ മനസിലാക്കിക്കുന്നത്.

അപ്പോള്‍ എന്തിനാണ്‌ ഹുസൈന്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് മൂന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍ എഴുതിയതും പരിണാമ വാദം അസംബന്ധമണെന്നും ബ്ളോഗില്‍ എഴുതിയതും? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡോക്കിന്‍സിനെ വിമര്‍ശിച്ചേക്കാം എന്നു കരുതിയാണോ അദ്ദേഹം ഡോക്കിന്‍സ് ഖണ്ഡനം എഴുതിയതും? താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കാന്‍ ആകുന്നില്ല. ഹുസൈന്‍ തന്നെ അതു പറയട്ടെ. അപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കാം.

ഹുസൈനു വേണ്ടി വിശദീകരണം നടത്തിയ താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം
Natural Selection ന്റെ നിര്‍വചനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്.

Natural selection is a mechanism which maintains stabilty in organisam within genetic boundary.

താങ്കള്‍ക്കും അതേ അഭിപ്രയമാണോ? ഇതാണോ Natural Selection ന്റെ ശരിയായ വിവക്ഷ?

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Kaalidaasan,

You are still trying to evaluate my books without reading a single page!
This of course indicates your wonderful cognitive capacity!!
Are you believe in paranormal cognitive capacity?

One clarification:The nature weekly I referred was dated 9Aug 2007( not Aug 7).Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.KP/Kaalidaasan,

As evolutionists, you disagree with my definition, "Natural selection is a mechanism which maintains stabilty in organism within genetic boundary".

This is my view( as expressed when a definition was asked) not the view of evolutionists.So your argument that I had no correct idea of Natural Selection is futile.Darwin never solved the problem of origin of species in his 'Origin of Species'.
He never discussed a single species' origin at least as an example in his 'Origin of Species'.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.KP/Kaalidaasan,

As evolutionists, you disagree with my definition, "Natural selection is a mechanism which maintains stabilty in organism within genetic boundary".

This is my view( as expressed when a definition was asked) not the view of evolutionists.So your argument that I had no correct idea of Natural Selection is futile.Darwin never solved the problem of origin of species in his 'Origin of Species'.
He never discussed a single species' origin at least as an example in his 'Origin of Species'.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Kaalidaasan,

Your words :
"എന്നു വച്ചാല്‍ അദ്ദേഹത്തിനു വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടില്ലെന്നല്ലേ അതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കേണ്ടത്?"

No.I have my own clear cut opinion and not swallowing or copy pasting others opinion!!

Baiju Elikkattoor said...

"നിനച്ചാല്‍ പുലിയെ പിടിപ്പേന്‍, പക്ഷെ നിനക്കുമാട്ടെ." ഹുസൈന്‍ സാബിന്റെ നിലപാട് പലപ്പോഴും ഇതാണ്!

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

@Jack Rabbit

ജാക്ക് റാബിറ്റ് മറ്റുള്ളവര്‍ മലയാളത്തിലെഴുതുന്നത് ഇയാള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുന്നെ എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്‍ കിട്ടി-

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: മൂന്നല്ല മുപ്പതു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടെന്ത്? പരിണാമത്തിനു തെളിവ് അത് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണോ?

[Jack Rabbit]: It shows the recognition and acceptance of evolutionary theory in the scientific and academic community.

ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് നോക്കിയിട്ടാണെന്ന്!!

നല്ല മറുപടി


മി -

നാലര ബില്യണ്‍ വര്‍ഷം മുമ്പ് ഭൂമിയിലുണ്ടായ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല

Calvin H said...

ഗോഡ് ഡില്യൂഷനെ പൊളിച്ചടുക്കി എന്ന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന ആൾ മിനിമം ഗ്ഗോ ഡില്യൂഷൻ എങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ടെസ്റ്റബിളിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്നെങ്കിലും പറയില്ലായിരുന്നു... വണ്ടർഫുൾ!!!
ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകം മുഴുവൻ എഴുതിയ ഡോക്കിൻസ് അപ്പോ ആ‍രായി :)

അപ്പൂട്ടന്റെ ക്ഷമയ്ക്കൊരു കൂപ്പുകൈ...

KP said...

Husain said: As evolutionists, you disagree with my definition, "Natural selection is a mechanism which maintains stabilty in organism within genetic boundary".

This is my view( as expressed when a definition was asked) not the view of evolutionists.So your argument that I had no correct idea of Natural Selection is futile.


Dear Husain Sir: Now you support what I said and what other showed many times in this debate: That you survive through cherry picking, reading between the lines, providing alternate derivations, etc.

To be frank and open with you, many here are not unfortunate enough to learn science from you. We simply don't rely on your definition.

Shame on you Mr. Husain. Even after exposing this so many times, you still come back as if nothing happened?.. Is this the syndrome that Bright mentioned?


Husain said: Darwin never solved the problem of origin of species in his 'Origin of Species'.
He never discussed a single species' origin at least as an example in his 'Origin of Species'Why are you always running to Darwin for refuge?. Did any who argue for evolution (Jack Rabbit, MI, Kaalidaasan, etc.) ever invoke Darwin's book to refute you. It is high time that you realize that Theory of evolution does not end with Origin of Species .

Much water has flown through Thames, since then, Mr.Husain..

Darwin might have provided the seed for evolutionary thought, but Science has then established it through many different aspects.

So stop running to Darwin and his book. If you do that once again, I assume it is your lack of confidence and open acceptance of being not knowledgable on current evolution theory .

KP said...

Husain said: One clarification:The nature weekly I referred was dated 9Aug 2007( not Aug 7).Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis.


Thanks.. See my second last comment. I have copied the conclusions from the same paper and its implications are discussed.

If you do not understand that, or act as if it debunks evolution, you have serious cognition problems. You will do a great service to your remaining reputation if you stop this verbal gymnastics (to quote JR).

And before coming up with new references, please do read them and try to understand. I repeat, read the original papers and not the studies based on it from creationist websites. You are getting all these twisted insights just because you have surrendered your brains to creation literature .

contd..

KP said...

Also, please do not call what you say as science with all your definitions You may even call it using a new name like Husainomics (which others might interpret as Husain's comics or something). Apart from the use some keywords, qoutes from here and there, you do not even come any where near science..ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏഴു്‌ അയൽവക്കതു പോലും വരില്ല...


PS: The above criticism arises from my aghast disappointment on your debating tactics. How unfortunate are some people in kerala who happen to learn about science through a man of your credentials!!!

PPS: Please do not run away from this debate, just because I criticized you. There are many like Noushad roaming around here to learn from you.

PPPS: I hope you will think twice in future before challenging other to show a single logical fallacy in your arguments . Forget abour fallacies, I am trying my best to find a single logic thing from your definitions and conclusions.


PPPPPS: I recommend the patience of Jack Rabbit and others who continue to engage this guys even after so much sommersaults.. Your perseverance is praiseworthy and you are doing a great service to the community.

ea jabbar said...

പരിണാമം ശരിയാണെന്നു സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടാലും “ദൈവ”ത്തിനൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ആരും കണ്ടില്ലേ? [പരിണാമവാദികളായ സൃഷ്ടിവാദികളും, സൃഷ്ടിവാദികളായ പരിണാമവാദികളും പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്ന കാലമാണിത്]
ദൈവം സൃഷ്ടി നടത്താന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയാണു പരിണാമം ! അത്രതന്നെ !!
“കളീമണ്ണു കുഴച്ചു മൂക്കില്‍ ഊതി “ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിന്റെ ആലങ്കാരിക ആവിഷകാരമണെന്നേ !!!

ea jabbar said...

കളിമണ്ണീന്റെ കമ്പോണന്റ്സും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷണം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും !

Jack Rabbit said...

KP,
Please don't leave the debate if you are planning so. Readers need your good technical arguments.

Hussain and others have a skewed unipolar view on why someone leaves the debate. The only reason they all know and want to know is he/she was incapable to reply Hussain's arguments.

പോത്തിനൊടു വേദമോതി മടിത്തിട്ടു പോയവരെക്കാളും പോത്താണോ മികച്ച വേദപണ്ഡിതന്‍ ? Hussain and others conclude പോത്ത് was better

I have wrote this before

Let us examine it from Mr. Hussain's side. Hussain desperately wants to show he is the last man standing in the debate by any means and was always on the top. It is understandable as he is the only one who is making a living out of these by royalties from his books (mis-representing evolution, Holocaust denial..), giving talks etc. So is it the act of desperation to silence the opposition and to continue his magnum opus of remaining 28 articles refuting Dawkins ?

Other is more personal, Hussain is suffering from Fregoli delusion -

The Fregoli delusion or the delusion of doubles is a rare disorder in which a person holds a delusional belief that different people are in fact a single person who changes appearance or is in disguise. The syndrome may be related to a brain lesion, and is often of a paranoid nature with the delusional person believing themselves persecuted by the person they believe is in disguise.

I have to answer for you if you leave the scene. Hussain will spin sophisticated evidences to prove i was impersonating you. You can the read the case of Manushya from above link.

Hussain isn't worried about score of fake bloggers in his camp.

What a beautiful mind !!

Thanks,
/JR

Jack Rabbit said...

What is this കാട്ടിപ്പരുത്തി,
Do you have some severe cognitive problem in comprehending what i wrote ?

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: മൂന്നല്ല മുപ്പതു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടെന്ത്? പരിണാമത്തിനു തെളിവ് അത് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണോ?

[Jack Rabbit]: It shows the recognition and acceptance of evolutionary theory in the scientific and academic community.

[കാട്ടിപ്പരുത്തി]: ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് എവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് നോക്കിയിട്ടാണെന്ന്!!

[Jack Rabbit]: Please look at my first comment

പരിണാമത്തിനു പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു. -

If you click above, it will go to Lenski's research group which was the തെളിവ്. Were you sleeping when all these discussion on Lenski's result was going on ? Hussain ran away when asked to refute it publicly in a better forum where Lenski published his results.

Have you ever wondered why evolution is taught and researched in science departments (biological sciences or evolution and ecology) and not delegated to philosophy (or other humanities) dept in all best universities world wide (if it was a mere -ism) ?

- This is a question after giving the evidence which you are now questioning as evidence. In short i was asking you why the world isn't treating evolution as another വാദം.

/JR

Subair said...

If you do not understand that, or act as if it debunks evolution...
================


Sorry, who said the mentioned science articlle debunked evoltion ? I thought it was specificallly about the homo erectus and homo sapians ?

Or, was KP reading some thing else ?

Anonymous said...

സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ജബ്ബാര്‍ എത്തിയല്ലോ, എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇഷ്ടാ? അവനവന് പറ്റിയ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നിടത്ത്‌ വന്നാല്‍ പോരെ? എന്തിനാ ഇവിടെ ഇടിച്ചു കേറി അറിയാത്ത വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത്?

അധികം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാതെ ഒരിടത്ത്‌ അടങ്ങിയിരുന്നു ചര്‍ച്ച വീക്ഷിച്ചേക്കണം. ആഹ്ഹ്, ആ മൂലയില്‍ പതുങ്ങിയിരിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് വല്ലതും പഠിക്കാന്‍ നോക്ക്.

Jack Rabbit said...

Subair,
Were you here all these time (last two days) ? Do you have any update/replies to my last three comments addressed to you.

1. On the origin of whales

2. Definition of a God consistent with evolution (where you displayed your latest unsinkable rubber duckling action).

3. Confusion among creationists on evolution


PS: സത്യാന്വേഷി is tracking all these.

/JR

KP said...

Subair,


That article was about Homoerectus and Homohabilus. It appeared in Nature and not in Science.

Their conclusion is important regarding the time frame at which Homoerectus migrated to Asia. This finding, I again repeat, is in no way contradictory to theory of evolution of modern humans..

If it had nothing against evolution, but only supports evolution, what was the need of Husain to quote the same? Just to show us that such and such studies have occurred? Come on.. don't be so naive..

Other aspects regarding the definition of "species" are already taken up by MI and Kaalidaasan.

Meanwhile, it would be extremely interesting to know your (Subair's, Kaatiparuthy's, Noushad's, etc.) take on these topicsunder debate. That includes the list of my questions under "scientific creationism"..PS: I hope to hang around for a while.. Once Husain replies, we can get to the next level of arguments for "scientific creationism"..

Jack Rabbit said...

KP said ..
PPPS: I hope you will think twice in future before challenging other to show a single logical fallacy in your arguments . Forget abour fallacies, I am trying my best to find a single logic thing from your definitions and conclusions.


Let me be truthful. The ONLY thing Hussain could point out as a technical mistake was this statement.

"ഒരു മെഴുകിതിരി കത്തിക്കുമ്പോള്‍ ദ്രവ്യം ഊര്‍ജമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. "

Hussain was so intellectually famished and worried about his performance that he spent an entire post to discuss this.

Compare this to Hussain's first ഉത്തരം പറയാതെ കുട്ടിക്കരണം മറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയ സംഭവം

[Hussain]:ആസ്തിക്യവാദപ്രകാരം ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ല.ആരംഭമില്ലാത്തതിനു കാരണം ആവശ്യമില്ലെന്ന തത്വചിന്തിലെ പ്രാഥമികവിവരം പോലും ഡോക്കിന്‍സിനില്ല

[Hussain again]: 5. ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ലെന്ന് ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടേയില്ല.

[Jack Rabbit]: Then what the heck does the first sentence mean ? I have been following up (asking for evidence for eternalness) many times only based on that concluding sentence by you. Thanks for this big VOLTE-FACE. Then how was your God originated/created ?


He never cared to reply that for ever. Yukthi had recently reminded him that. Nevertheless he leaves no occasion to brag

Can you point out a single scientific or logical error in my lengthy refutation of world atheist intellectual Dawkins?

Does anybody in Hussain's camp can take up this challenge for which the Master ran away for the first time ?

/JR

ea jabbar said...

വിശ്വാസം എന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി പൂര്‍ണ്ണമായും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണെന്നിരിക്കെ എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കേണ്ട ഒന്നായി ഒരു വിശ്വാസി എടുക്കേണ്ടതില്ല.. എന്നു കാട്ടിപ്പരുത്തി.

"യുക്തി പരമായി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ, യുക്തിയുടെ തലത്തിലല്ല, അനുഭവത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നതെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഒരാള്‍ മാറിയാല്‍ പിന്നെ സംവാദം അസ്തമിക്കുന്നു" എന്നു ഹുസൈന്‍.

Subair said...

That article was about Homoerectus and Homohabilus. It appeared in Nature and not in Science
=================


ശരിയാണ്.

Their conclusion is important regarding the time frame at which Homoerectus migrated to Asia. This finding, I again repeat, is in no way contradictory to theory of evolution of modern humans..
================


ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി ഞാന്‍ കണ്ടില്ല (അത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പരിണാമത്തിന് എതിരാണോ എന്നനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഇത് വരെ ആരും എതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഓര്‍മ)


If it had nothing against evolution, but only supports evolution, what was the need of Husain to quote the same? Just to show us that such and such studies have occurred? Come on.. don't be so naive..
===============


നല്ല ചോദ്യം. കെ പി ഉറങ്ങുകകയായിരുന്നോ ഇത് വരെ?

മി, ഹോമോ ഇറെക്ടസു ഒരു പ്രത്യേകം സ്പീഷിസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തമാശ എന്നും യമാണ്ടന്‍ മണ്ടത്തരം എന്നും വിശേഷിച്ചപ്പോള്‍, വേറെയും കുറെ യമാണ്ടന്‍ മണ്ടന്മാരുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഹുസൈന്‍ അതുദ്ധരിച്ചത്.

ആ പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ മണ്ടത്തരം ഒന്നും അല്ല, ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരില്‍ പലരും ഇന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് തിരുത്തുകയാണ് സത്യസന്തതയുള്ളവര്‍ ചെയ്യണ്ടത്, അല്ലാതെ, അത് എവെല്യൂഷന് എതിരല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയല്ല.

KP said...

Thanks Subair..

Again, the study does not prove Homoerectus is separate species.

In a nutshell, these are the key findings: A bunch of fossils attributed to homoerectus and homohabilus are found from the same site in Africa:

Now what are the implications (they authors themselves discuss this):

A) Both homoerectus and homohabilus evolved from a common ancestor and cohabitated for a while in africa. H.erectus then moved to Asia.

or

B) Homoerectus evolved from H.habilus much earlier at a different site and a group of H.rectus came back to the above mentioned site, where they both co-habited.

So the study modifies one's understanding on the time frame at which H.erectus left Africa. There are some questions on the exact origin of H. erectus. As of now, Science is not sure about this. As new evidence comes, the picture becomes cleared. Now, tell me: How does this imply that H.erectus is not a new species?

This is a good example of Husain cherry picking conclusions: See his words


Husain said: One clarification:The nature weekly I referred was dated 9Aug 2007( not Aug 7).Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis.

Please read the paper..and try hard to convince yourself to how such a conclusion can be unequivocally reached, without cherry picking? How can you use this as a evidence against evolution's picture of modern humans?

Before jumping with another question, I request you to read MI's and Kaalidaasan's replies to Husain's comments.

Then we can further discuss..Thanks

KP said...

One correction in the above comment..

Again, the study does not prove Homoerectus is separate species.

is to be read as

Again, the study does not prove Homoerectus and G. habilus is the same species.

Subair said...

Subair,
Were you here all these time (last two days) ? Do you have any update/replies to my last three comments addressed to you.

1. On the origin of whales
====================


ജാക്ക്, ഞാന്‍ ഇവിടെയൊക്കെ തെന്നെയുണ്ട്‌. ജാകിന് മറുപടി പറയാതിരുന്നത്, ജാകിന്റെ ചീര്‍ ഗേള്‍സ്‌ വിളി കേട്ട് സഹി കേട്ടതുകൊണ്ടുമല്ല (യുക്തിവാദികളോട് സംവദിക്കുമ്പോള്‍, അതിലും വലിയ വിളികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കണമല്ലോ).

ജാകിന്‍റെ മറുപടികള്‍ ഒട്ടു മിക്കതും, മറ്റെയാള്‍ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കതെയാണ്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനു ജാക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാല്‍ മാത്രമല്ലേ, എനിക്കതിന് വീണ്ടും മറുപടി പറയാന്‍ കഴിയൂ ? പക്ഷെ ജാക്ക് പലപ്പോഴും എതിരാളി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല (കണ്ടിടത്തോളം ഇത് ജാകിന്‍റെ മാത്രം പ്രശനമല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ജാകിന് ഇതല്പ്പം കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം)

ഉദാഹരണത്തിന് ജാകിന്‍റെ എന്നോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തെന്നെ എടുക്കാം.

ഞാന്‍ wahles ന്‍റെ പരിണാമത്തെ ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് പരീക്ഷണാത്മകമല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് ജാക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അത് പരീക്ഷനാതമകാന് എന്ന് വാദിച്ചോ ?. പിന്നെ എന്തിനിനാണ് ജാക്ക് ഞാന്‍ മറുപടി പറയേണ്ടത്?


ഏതായാലും, കരയില്‍ (കടലോരത്തായിരി‍ക്കും അല്ലെ) ജീവിച്ചിരുന്ന mammals പതുക്കെ പതുക്കെ, കടലിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങുകയും, അങ്ങിനെ കടല്‍ ജീവിയായി പരിണമിക്കുകയും ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിന് ജാക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച തെളിവുകളാണ് രസകരം.

കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന mammals ന്‍റെ ഫോസിലുകളും whales ഉം തമ്മില്‍ സാമ്യമുണ്ടത്രേ. അതെ പോലെ തെന്നെ DNA കളും സാമ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്ന് ഉറപ്പ്!

ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല്‍, വിമാനവും കപ്പ്പലും തമ്മിലും സാമ്യങ്ങള്‍ കണ്ടത്താന്‍ കഴിയും, എന്ന് വെച്ച് വിമാന ത്തില്‍നിന്നാണ്, കപ്പലുണ്ടാകിയത് എന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാല്‍?

പോട്ടെ, നമ്മുടെ മാരുതി 800 ഉം Alto യും തെമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യതായാ അല്ലെ. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ? രണ്ടിന്റെയും നിരമാതാവ് ഒരേ കമ്പനി തെന്നെയാണ് എന്ന് തെന്നെ.

നോക്കൂ, സാമ്യത താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാക്കാം എങ്കില്‍, ഒരേ സൃഷ്ടാവ് സൃഷിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതിനും തെളിവാക്കാം.

KP said...

Thanks Subair..

Again, the study does not prove Homoerectus and H. habilus is the same species.

In a nutshell, these are the key findings: A bunch of fossils attributed to homoerectus and homohabilus are found from the same site in Africa:

Now what are the implications (they authors themselves discuss this):

A) Both homoerectus and homohabilus evolved from a common ancestor and cohabitated for a while in africa. H.erectus then moved to Asia.

and/or

B) Homoerectus evolved from H.habilus much earlier at a different site and a group of H.rectus came back to the above mentioned site, where they both co-habited.

So the study modifies one's understanding on the time frame at which H.erectus left Africa. There are some questions on the exact origin of H. erectus. As of now, Science is not sure about this. As new evidence comes, the picture becomes more clear. Now, tell me: How does this imply that H.erectus is not a new species?

This is a good example of Husain cherry picking conclusions: See his words

Husain said: One clarification:The nature weekly I referred was dated 9Aug 2007( not Aug 7).Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis.

Please read the paper..and try hard to convince yourself to how such a conclusion can be unequivocally reached, without cherry picking? How can you use this as a evidence against evolution's picture of modern humans?

Before jumping with another question, I request you to read MI's and Kaalidaasan's replies to Husain's comments. Then we can further discuss..

KP said...

Appoottan.. please release my comment..Thanks

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

മി ജാക്ക്,
താങ്കള്‍ അര്‍ത്ഥമോ വിവക്ഷയോ അറിയാതെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളില്‍ ഒന്ന് 'ചെറി പിക്കിങ്' ആണ്. പരിണാമവാദികളുടെ പഠനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വസ്തുതകള്‍ പരിണാമവാദത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍.
താങ്കളുടെ വിവക്ഷയില്‍ ,ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചെറിപിക്കര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ പ്രഗല്‍ഭരും പ്രശസ്തരു(സൃഷ്ടിവിശ്വാസികളായ)മായ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ 'ചെറിപിക്ക്' ചെയ്താണ് ഡാര്‍വിന്‍ 'ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷീസ്' എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണം ഡാര്‍വിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല എന്ന കാര്യം താങ്കള്‍ക്കറിയുമോ? ജീവികളുടെ സ്ഥിരത നിലനിര്‍ത്തുന്ന മെക്കാനിസമാണതെന്ന് അക്കാലത്തെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ ആശയം 'ചെറിപിക്കി'യിട്ട് നേരെ തലതിരിച്ചിട്ട് വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിയത് താങ്കളുടെ ആചാര്യനായ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനാണ്. സ്ഥിരത നിലനിര്‍ത്തുന്ന പ്രകൃതി നിര്‍ധാരണം ഡാര്‍വിന്‍ ചെറിപിക്കിയപ്പോള്‍ അസ്ഥിരതയുടെ മെക്കാനിസമായി! അതിനാല്‍ ഞാനല്ല സുഹൃത്തേ ചെറിപിക്കര്‍, അതിന്റെ ഒന്നാന്തരം ഉപാസകനും അനുഷ്ടാതാവും ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനാണ്!!

Subair said...

Again, the study does not prove Homoerectus and H. habilus is the same species.
=========================


മി, ചോദിച്ചത് ഹോമോ ഏറെക്ടസിനെ ക്കുറിച്ചും, ഹോമോ സാപിയന്സിനെ ക്കുറിച്ചും ആയിരുന്നു. ഷാന്‍ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങിനെ:

Lubenow (1992) and Mehlert (1994) have argued that Homo erectus is similar enough to H. sapiens that it should be merged into it. For example, Lubenow quotes Wolpoff et al. (1984):
"In our view, there are two alternatives. We should either admit that the Homo erectus/Homo sapiens boundary is arbitrary and use nonmorphological (i.e. temporal) criteria for determining it, or Homo erectus should be sunk [into H. sapiens]."
Wolpoff and his colleagues support what is known as the multiregional theory, which holds that populations of H. erectus throughout the world evolved together towards H. sapiens (as opposed to the "out of Africa" theory, which holds that one population of H. erectus gave rise to all modern humans).

Wolpoff et al. are not saying that H. erectus cannot be distinguished from modern humans; in fact they point out that it "on the average shows clear morphological distinctions from Homo sapiens". Nor do they dispute that H. sapiens evolved from H. erectus. Wolpoff and his colleagues explain clearly why they propose that H. erectus should not be a separate species:

We regard the species distinction between Homo erectus and Homo sapiens as being problematic. The issue we address stems from the difficult in clearly distinguishing an actual boundary between Homo erectus and Homo sapiens. ... From a purely cladistic outlook, Homo erectus should be sunk, since species originating through anagenesis (ie, without branching) are not recognized as separate species according to the criteria of phylogenetic systematics. (Wolpoff et al. 1984)
In other words, they propose sinking H. erectus into H. sapiens only because there are so many intermediate fossils that it is difficult to define a boundary between them, and because there are theoretical reasons for calling them the same species (no matter how much anatomical difference there is) if, as the multiregionalists believe, H. sapiens did not branch off from a subset of the H. erectus population. Wolpoff and his colleagues are not saying that the two species should be merged because there is insufficient difference between them, and Wolpoff has confirmed to me (in an email) that the amount of difference is not the issue.

Most scientists disagree with the idea of sinking H. erectus into H. sapiens, believing that the differences are clearly enough to merit a species distinction. A growing number would go further, and argue that there is room for another species between them, Homo heidelbergensis, which would contain many of the fossils often called "archaic" Homo sapiens (Tattersall 1995). It is also far from certain that the multiregional theory is correct, in which case even the theoretical reasons for sinking H. erectus would disappear.

Scientists who propose sinking H. erectus therefore provide no comfort for creationists, since their reasons totally contradict creationists who would claim that the H. erectus morphology is caused by diseases of, or racial variation in, H. sapiens

Subair said...

അത് വായിച്ചപ്പോള്‍ കുറച്ചു ശാസ്ത്രഞ്ഞരെന്കിലും ഏറെക്ടസും, സാപിയന്സും മെര്‍ജ് ചെയ്യണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാന് എന്നാണു എനിക്ക് മനസ്സിലായത്‌. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അടുത്ത കാലത്തും.

അവരെങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത്മാകട്ടെ, അത് പരിനമാത്തെ സാധൂമാരിക്കുകയോ, സാധൂകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടവര്‍ , യമാന്ധന്‍മാരാണോ അതാണ്‌ വിഷയം.

Jack Rabbit said...

[Subair]: whales, എന്ന സസ്തനി കടലില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം, കരയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അവയുടെ പൂര്‍വികര്‍ പതുക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക്‌ കുടിയേറിയതാണ് എന്ന് അപ്പോള്‍, അവക്ക് വെള്ളത്തില്‍ ജീവിക്കാനുള്ള "സിദ്ധി" താനേ കൈവന്നതാണ് എന്നുമാണ് evolution പറയുന്നത് എന്നാണു എന്‍റെ ധാരണ. ഇതൊന്നും trstable അല്ലല്ലോ?

എങ്കില്‍ പിന്നെ, സൃഷ്ടി വാദത്തിലെ "സൃഷ്ടി" മാത്രം testable ആകണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത്‌ എന്തിന് ?

[Jack Rabbit]: Subair, This isn't proved by testing, but by the evidence of early whale fossils which contains fully functional legs obtained from Pakistan. It is further confirmed by molecular biology by placing whales closer to Artiodactyls than any other mammals.

[Subair]: ജാകിന്‍റെ മറുപടികള്‍ ഒട്ടു മിക്കതും, മറ്റെയാള്‍ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കതെയാണ്. ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനു ജാക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാല്‍ മാത്രമല്ലേ, എനിക്കതിന് വീണ്ടും മറുപടി പറയാന്‍ കഴിയൂ ? പക്ഷെ ജാക്ക് പലപ്പോഴും എതിരാളി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല (കണ്ടിടത്തോളം ഇത് ജാകിന്‍റെ മാത്രം പ്രശനമല്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ജാകിന് ഇതല്പ്പം കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രം)

ഞാന്‍ wahles ന്‍റെ പരിണാമത്തെ ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് പരീക്ഷണാത്മകമല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് ജാക് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അത് പരീക്ഷനാതമകാന് എന്ന് വാദിച്ചോ ?.

പോട്ടെ, നമ്മുടെ മാരുതി 800 ഉം Alto യും തെമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യതായാ അല്ലെ. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ? രണ്ടിന്റെയും നിരമാതാവ് ഒരേ കമ്പനി തെന്നെയാണ് എന്ന് തെന്നെ.

നോക്കൂ, സാമ്യത താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാക്കാം എങ്കില്‍, ഒരേ സൃഷ്ടാവ് സൃഷിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതിനും തെളിവാക്കാം.

[Subair]: Please don't display your pathetic comprehending skills. Please read the part given in bold in your first comment and in my reply.

You weren't simply saying evolution of whales isn't testable. But you were doubting the evolutionary conclusion by questioning its testability ? (read your own first comment)

I started with saying evolution of whales was concluded not by testing but by evidence from different fields. To someone like you what ever i gave was comparing Maruti and Alto. I don't expect further. You have shown this capacity many times.

Even Hussain has shown many times he doesn't know philosophy of science. There are some aspects of science which are called historical sciences. Some events happened way back in past there is no way to test it by repeating using any infrastructure available with humans.

Take the case of Plate tectonics in geology. We don't try to move the continents back to re-create what was in past. We look for evidence from other places. Like this i gave two evidences for evolution of whales.

But to your advanced mind, it only looked similar comparing a Maruti or Alto in a car show room and then you leap into


നോക്കൂ, സാമ്യത താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാക്കാം എങ്കില്‍, ഒരേ സൃഷ്ടാവ് സൃഷിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതിനും തെളിവാക്കാം.


What a logical conclusion ?

/JR

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Your words :
"Other is more personal, Hussain is suffering from Fregoli delusion -

The Fregoli delusion or the delusion of doubles is a rare disorder in which a person holds a delusional belief that different people are in fact a single person who changes appearance or is in disguise. The syndrome may be related to a brain lesion, and is often of a paranoid nature with the delusional person believing themselves persecuted by the person they believe is in disguise".

What happened to MANUSHYA? He just disappeared after you identified the disorder!

Is it a simple truth that a doctor can treat himself?

Subair said...

There are some aspects of science which are called historical sciences. Some events happened way back in past there is no way to test it by repeating using any infrastructure available with humans.
=================


ഇതെനിക്കറിയാം. ഇത് തെന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. പരിണാമ വാദത്തിലെ പരിണാമവും, സൃഷിവാദത്തിലെ സൃഷിടിയും പരീക്ഷനാത്മകമല്ല. രണ്ടും പണ്ട് നടന്നതാണ് എന്നതാണ് അവയുടെ ആള്‍ക്കാര്‍ വാദിക്കുന്നത് എന്നത് തെന്നെ കാരണം.

KP said...

Subair:

My reply must be in your inbox or please wait till Appoottan releases it..

After all these replies by MI, Kaalidaasan, and myself, if you still think whether the core issue is യമാന്ധന്‍മാരാണോ അതാണ്‌ വിഷയം , I have nothing more to explain..

I have better things to argue on.. If you don't understand, please wait..someone else might explain it better than me..

Subair said...

After all these replies by MI, Kaalidaasan, and myself, if you still think whether the core issue is യമാന്ധന്‍മാരാണോ അതാണ്‌ വിഷയം , I have nothing more to explain
=====================


തല്‍കാലം, കോര്‍ പോട്ടെ, അതൊരു വെറും ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നോ ?

ഇപ്പോഴും അത് യമാണ്ടന്‍ അഭിപ്രായം തെന്നെയാണോ?

Jack Rabbit said...

[Hussain]: What happened to MANUSHYA? He just disappeared after you identified the disorder!

Mr.Hussain,
This is the same ploy you used to bring me back to discussion every time. When i first stopped debating, you injected into a discussion between me and Subair by asking a question

I don't have a new reply as i had given it few comments before.


Hussain and others have a skewed unipolar view on why someone leaves the debate. The only reason they all know and want to know is he/she was incapable to reply Hussain's arguments.

പോത്തിനൊടു വേദമോതി മടിത്തിട്ടു പോയവരെക്കാളും പോത്താണോ മികച്ച വേദപണ്ഡിതന്‍ ? Hussain and others conclude പോത്ത് was better


/JR

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 459   Newer› Newest»