എന്റെ ചിന്തകൾ

Tuesday, December 14, 2010

ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം

റിച്ചാർഡ്‌ ഡോക്കിൻസ്‌ എഴുതിയ The God Delusion എന്ന കൃതിയെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട്‌ എൻ എം ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗ്‌ പരമ്പര പുരോഗമിയ്ക്കവെ എന്റെ ചില ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനചോദ്യമാണ്‌ ഈ പോസ്റ്റിന്‌ ആധാരം.
സമയക്കുറവ്‌ മൂലം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചർച്ച നടക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. സാന്ദർഭികമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഈ ചർച്ച നടന്നത്‌ എന്റെ തന്നെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റിലാണ്‌.

PS: ഇവിടെ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ (ഹുസൈൻ ഉദ്ധരിച്ചതാണെങ്കിലും) ചുവപ്പ്‌ നിറത്തിലും ഹുസൈന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നീലനിറത്തിലും കൊടുത്തിരിയ്കുന്നു.
-------------------------------------------------

കാളിദാസൻ എന്ന ബ്ലോഗർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയിൽ ഹുസൈൻ താഴെപ്പറയുംവിധം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി.

Every scietific theories are testable.There is no need to add a word 'testable' to get a correct meaning of Popper's view.

ഇത്‌ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു.

That's a good point. But then, how is creationism testable? What are the major findings? Do we have a testable process, that is repeatable, in any of the findings? What are the predictions? How much has it advanced from the beginning of the ism?

സൃഷ്ടിവാദം testable ആണോ? എന്തെല്ലാമാണ്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.


To make it clear, എന്റെ ചോദ്യം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആധാരം തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രം ദിനംപ്രതി പുരോഗമിയ്ക്കുകയാണ്‌. ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം മനസിലാക്കുന്നുണ്ട്‌. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ന് പുനർജ്ജനിച്ച്‌ വന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ പകച്ചുനിന്ന് പോകുകയേയുള്ളു. ബ്രൈറ്റ്‌ എന്ന ബ്ലോഗർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാർവ്വിൻ ഇന്ന് വന്ന് പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയാൽ തോറ്റുപോകും.

ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു തിയറിയും testable ആണ്‌, ആയിരിയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിന്‌ നിലനിൽപ്പില്ല. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരാമീറ്ററുകൾ, പരീക്ഷണരീതി, അതിൽ നിന്നും ലഭ്യമായേയ്ക്കാവുന്ന ഫലങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാലേ ശാസ്ത്രീയരീതിയാവൂ.
....
സൃഷ്ടിവാദം ആത്യന്തികമായി ഒരു സ്രഷ്ടാവിനെ സങ്കൽപിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്‌. സ്രഷ്ടാവ്‌ എന്ന (അമൂർത്തമായ) ശക്തി (വ്യക്തി) വ്യക്തിഗതമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌ ഈ കാണുന്നതും കണ്ടേയ്ക്കാവുന്നതുമായ എല്ലാം. ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളും, ആറ്റം മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അചേതനവസ്തുക്കളും എല്ലാം ആ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇച്ഛ മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്‌. (ചിലരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഓരോ ജീവിയും വസ്തുവും വരെ ഇപ്രകാരം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നടക്കുന്നതാണ്‌, ഉദാഹരണത്തിന്‌ ഒരു ഉറുമ്പിന്‌ ജീവൻ വെയ്ക്കുന്നതുപോലും സ്രഷ്ടാവ്‌ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതുമൂലമാണ്‌. ശ്രീ ഹുസൈൻ ആ ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല)
 
സൃഷ്ടിവാദം ഇത്തരത്തിലായിരിക്കേ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക്‌ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌.

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ മനസ്‌ വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരത്തെ അതിന്‌ തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.

2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ്‌ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.

3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ്‌ ഉണ്ടായിവരേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്‌. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്‌ മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്‌, മണ്ണ്‌ കുഴച്ചാണ്‌ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌.

4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന്‌ മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്‌. ഏത്‌ ഗ്രഹം, ഏത്‌ നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്‌,

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയായിരിക്കെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്‌ എങ്ങിനെ അറിയാനാവും? സ്രഷ്ടാവ്‌ പറഞ്ഞുതന്നല്ലാതെ വേറൊരു സ്വന്തന്ത്രാന്വേഷണവും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല. ഇനി, സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ മാത്രമായി, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഥഡോളജി സാധ്യമാണോ? എന്റെ അറിവിൽ ഒന്നുമില്ല, അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുതരൂ.

ഏതായാലും ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ശ്രീ ഹുസൈന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു...

Actually you DIDN’T STUDY CREATIONISM and at the same time you are negating creationism that is what a superstitious man does.And this is because your negation is a part of your ism-atheism.
Come to your question: According to creation model, the first prediction is there will be no transitional forms . Palaeontology testifies that there are no transitional forms.

ഇടയ്ക്കുള്ള emphasis എന്തിനെന്ന് എനിക്ക്‌ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അതിനെ ഞാനത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനായി ഒരു കമന്റിട്ടു.

Coming to your answer on Creationism, there are quite a few things which you missed (or messed).


One, the base question (from you argument itself) was on testability, which you didn't answer.

Two, the only straight answer that you gave was the prediction. That too is very subjective. It's just negation and that's all. And, to add up to all those, it's just pure negation of what "others" have found and is nothing original in creationism at all.

Three, you state that others (me in particular) haven't studied creationism (with an emphasis, I don't know why). There is nothing in detail about creationism which I've seen, except the statement that the superpower created everything (there could be some variations depending on which ism you believe in). No clear timelines (whatever is there in the scriptures have been found false), no clear methodology defined/observed (except that he did it from nothing or clay), no clear explanation as to why things are there (so many superflous things like billions of galaxies and millions of species), no identified method to directly observe/test and so on and on.

ഇതിന്‌ ഹുസൈൻ അൽപം കൂടി വലിയ മറുപടി എഴുതാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷെ നിരാശയ്ക്കുള്ള വകുപ്പുണ്ട്‌, ഇപ്പോഴും.

(2)You imply that there is nothing in creationism to be testable.The design in the universe is a testable case for creationism and a case against the origin explanation by chance.Can you suggest any thing testable from either Atheism or Darwinism?


(3)Your words : Two, the only straight answer that you gave was the prediction. That too is very subjective. It's just negation and that's all. And, to add up to all those, it's just pure negation of what "others" have found and is nothing original in creationism at all

This comment is fallacious. See what I have writen:
According to creation model, the first prediction is there will be no transitional forms . Palaeontology testifies that there are no transitional forms.
This is a Palaeontological fact, not negation.Can you present any evidence for the innumerable transitional forms in between two most related species as predicted by Darwinism?

(4)Your words : There is nothing in detail about creationism which I've seen, except the statement that the superpower created everything (there could be some variations depending on which ism you believe in). No clear timelines (whatever is there in the scriptures have been found false), no clear methodology defined/observed (except that he did it from nothing or clay), no clear explanation as to why things are there (so many superflous things like billions of galaxies and millions of species), no identified method to directly observe/test and so on an on

All these are ignorance, pure and simple.That is why I had stated that you blindly negate creationism without studying it.
Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Thirdly, there is clear methodology.
Fourthly, there are clear explanations.
Fifthly, there are a number of observations that are testable.


ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്നത്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ഒരു testable case ആണ്‌, അതും ആകസ്മികതയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നത്‌. പിന്നെ, മുൻപ്‌ പറഞ്ഞതുപ്രകാരം ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന പ്രവചനവും paleantology പ്രകാരം ശരിയാണ്‌.

ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്‌.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ, (ഇല്ലാത്ത) ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ എങ്ങിനെ കടന്നുകൂടി, ശാസ്ത്രം പറയാതെ?

ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്‌ ആ കാര്യം ഉണ്ട്‌ എന്നൊരു വാദം നിലനിൽക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പരിണാമം ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിവാദം നിരാകരിച്ചു. അതിനപ്പുറം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ തനതായി എന്താണുണ്ടായിരുന്നത്‌? When did this prediction come in?

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പോയിന്റുകൾ ഹുസൈൻ നേരിട്ടത്‌ ചില സാമാന്യപരാമർശങ്ങളിലൂടെയാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ നിരവധി വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്‌, കൃത്യമായ സമയക്രമം അറിവായിട്ടുണ്ട്‌, കൃത്യമായ ഗവേഷണരീതികൾ (മെഥഡോളജി) ഉണ്ട്‌, നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക്‌ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്‌, പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ധാരാളം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്‌.

ഇതിൽ നിന്ന് സാമാന്യമായി ഒരാൾക്ക്‌ എന്താണ്‌ ഗ്രഹിക്കാനാവുക? ചില blanket statments നിരത്തിയാൽ കാര്യം ശാസ്ത്രീയമാകുന്നില്ലല്ലൊ. വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്‌.

ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങിനെ പരീക്ഷിക്കും? സൃഷ്ടി എങ്ങിനെയാണ്‌ മനുഷ്യന്‌ പരീക്ഷിക്കാനാവുക? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങിനെയാണ്‌ പരീക്ഷിക്കാനാവുക?

പ്രപഞ്ചം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്‌. ബില്യൺ കണക്കിന്‌ ഗ്യാലക്സികളും അതിലുമെത്രയോ അധികം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉൽക്കകളും പൊട്ടും പൊടിയും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്‌ ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിൽ 99 ശതമാനത്തിലധികം സാധനങ്ങളിലും ജീവൻ എന്നൊരു സംഭവമേയില്ല. പിന്നെയെന്ത്‌ ആസൂത്രണമാണിത്‌? അതും ജീവൻ നിലനിർത്താനായാണ്‌ ഇക്കണ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന് പറയുമ്പോൾ.

എന്റെ തുടർക്കമന്റ്‌ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

Where did all these come from? Creationism, from its origin, had passed on without any evidence (never needed it) till science came up with different ideas. Even the prediction that you stated, came in only after theory of evolution was proposed and people started digging out fossils. Else creationism wouldn't even have thought about transitional forms.You don't (can't) set up a lab to test creationism even at the basic level (and biologists have that). It just has been looking on things which science couldn't show-in-real-time, and put it across as "things of creation". Where is the "testability" factor coming in, then?


How is "design" tested? Again, you are not doing it in a lab or even on a drawing board. You say that it is designed, because you are surviving and things look good for you to survive. There could be other reasons, even some unknown (if observations of science are not correct, that is). None of these have been analyzed. What creationism has done so far is to pull the current observations and find ways to say that they are wrong. It's a conclusion without any specific independent process. (And don't tell me that Universe is well designed. You have billions of dead pieces, especially asteroids, floating around with no reason at all. Talking about earth makes it slightly better, but you already have scientific explanations, which you reject)


Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Where? In religious texts? As per believers, those are the only sources as that's spelt by god himself. I haven't seen any details there, and the timelines are too shaky. For anything other than that, you don't have any backing, as they are not confirmed even by god.


What is the timeline you are talking about? If this is not in accordance with the religious scriptures, you'd be negating the holy texts itself.


Thirdly, there is clear methodology.
What is the methodology? Do you look at each aspect in detail and analyze how they came about? Or do you say that it is complex, that you need a designer/creator, from simple virus to stars? I'm talking about a clear, independent methodology, that doesn't lean on to explanations of science. Science didn't look towards religious texts for any data.


Fourthly, there are clear explanations.
What explanations are you talking about? Why do we have these many galaxies and these many species, many of which are of no significance to man?


Fifthly, there are a number of observations that are testable.
What are those? Please cite a few with the test? (Please note that the test should confirm creation, just a phrase "chance-can-not-do-this" won't suffice, in which case you would just be negating something that is explained by your opponent)


As such, things are still there as in the beginning stages of creationism. There is nothing new that has come up, except for newer refutes on what science finds out.


Please, blanket statements wouldn't be helpful.


പിന്നീടുള്ള ഹുസൈന്റെ കമന്റ്‌ ഇതായിരുന്നു.

(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant .Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving. Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.(3)1-5 Please study a standard text on creationism( Eg: SCIENTIFIC CREATIONISM by Dr.Morris). It is practically impossible to teach you elementary aspects of creationism through comment box.You can make further comments or criticism after the study of the basics of creationism.I shall provide you explanations.


I am sorry , there is time constraint to go in to every details as I single handedly deal the explanations for this blog.
 
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയേ പറയാനാവൂ, ബാക്കി നോക്കിപഠിച്ചോളൂ.

എന്ത്‌ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്‌, എന്ത്‌ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതല്ല കാര്യം. വിഷയം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരിമിതി തന്നെയാണ്‌. സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരിട്ട്‌ പറയാതെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാനാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്‌ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, scientific എന്ന് ഒരു ഭംഗിയ്ക്ക്‌ പറയാം എന്നതിനപ്പുറം പ്രതേകിച്ച്‌ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമാകില്ല.

ഇതിലെ ആദ്യഖണ്ഡിക മാത്രമേയുള്ളു എന്തെങ്കിലും കാര്യമായുള്ളത്‌. അതിലെ പോയിന്റുകൾ നോക്കിയാൽ മനസിലാക്കാം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത.

Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.

ആകസ്മികതയിലൂന്നിയാണ്‌ പരിണാമവും കോസ്മോളജിയുമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്‌ എന്ന് ധരിച്ചാൽ പിന്നെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ.

There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant.

എന്താണീ stability? മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത്‌ നിലനിന്നുകാണുന്നത്‌ എല്ലാം stable ആണോ? പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളോണിയലിസം എക്കാലത്തേയ്ക്കുമുള്ളതായിരുന്നിരിയ്ക്കും, അതാണോ സത്യം? മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എടുത്താലും പലതും നിലനിൽക്കുന്നവ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നാം പരിണാമത്തിൽ സംസാരിയ്ക്കുന്നത്‌ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌, മില്യൺ കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളാണ്‌. അതും കോസ്മോളജിയുടെ കാലയളവിൽ വലിയൊരു സംഖ്യയല്ല.

Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving.

This was the best!!

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു.

എന്ത്‌ പരീക്ഷണമായിരിക്കും അത്‌? എനിക്ക്‌ ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറേ ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ട്‌ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്താൽ പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയാനാവുമോ? അതോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ഈ ആടുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പരിണാമം എങ്ങിനെയൊക്കെ സംഭവിയ്ക്കാം എന്ന് അറിഞ്ഞാണോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക?

അതൊക്കെ വിട്ടുകളയാം. ഇങ്ങിനെ ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്ത്‌ പരീക്ഷണം (എന്തുതന്നെയായാലും) നടത്തിയാൽ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിയ്ക്കാനാകുമോ?

Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ബയോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിവാദമായിരുന്നു പ്രധാനം. ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ടെന്താ? പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്‌ വരെ ഭൂമികേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചസങ്കൽപം മുഴുവൻ. എന്നിട്ടോ?

പുതിയ അറിവുകൾക്കനുസരിച്ച്‌ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറണം. ഇന്നലെ വരെ ഇതായിരുന്നു എന്റെ അറിവ്‌ എന്നുവെച്ച്‌ പുതിയ അറിവുകൾ വന്നാലും അത്‌ മാറരുത്‌ എന്ന് പറയൂന്നത്‌ അബദ്ധം മാത്രമാണ്‌.

എന്റെ അടുത്ത കമന്റ്‌

The next part, I'm sorry to say, doesn't make sense.


(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.


The questions that Creationism opens up can not be answered by Creationism. People have strived hard to dig deep into the mysteries of universe. There could still be questions, there may be questions which we would, probably, never be able to answer. That doesn't mean that "let there be light" is true or rational even.


There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant.


Stability depends on what timescale you measure it on. For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable. That doesn't mean that you have the same species for millions of years. When it was asked as to why many species became extinct, you said that it is a natural process. So, there are species which are not stable as it looks like. There is extiction happening in the history of earth. If they were stable and if the universe was well designed, why would they perish and why would new ones come in?


Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving.


Really? Come on, Mr. Hussain. I don't expect this type of a comment from you, who have at least taken some effort to understand what science is.


What kind of lab this could be? What is the experiment that could be done in this lab to prove wihtout any hint of doubt that species are not evolving? If at all there is a lab that way, what is the timeframe that they observe?
And, then, does it prove creationism? Does it prove that species are getting created?


On the lighter side, anyone (need not be a scientist) can set up a lab and prove that creation doesn't happen.


Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.


So?
Sun was going around the earth for centuries (of course there were some odd "other ideas" too), and it looked very natural to all observations.
It's as simple, Mr. Hussain. The natural observations that you make depend on what knowledge you have. Remember, I had asked the question Whether it is common sense to say that earth revolves around the sun. And you said it's not. It's the same point that I wanted to drive in, that the observation that you make without knowledge would often be misleading.
Now that you've talked about 20th century, does it make sense to continue what people have been thinking for the past thousands of years and fail to see what people understand now? If I go by your statement, people would still be saying that geocentric model was dominant till the 16th century and all natural observations suited to it. After all, it's not even 500 years old (small from history stand-point and very small even by geological timeframe).


Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.
When something survives, we feel it is designed to exist, there is nothing surprising with that deduction. But, the fact is, we adapt to the circumstances, else we can not survive. Life also has adapted. Do we know how many perished just because they couldn't survive enough to produce offsprings?
Coming to the universe, what is the design that you are talking about? There are billions of galaxies, with no life in a very very high percentage of them (I'm tempted to say all except one, but I don't want to guess). There are asteroids, what for, no one knows. These asteroids clash with each other, with many planets and other bodies, and even with earth (rarely though).


What is all these? Is this design or something else? After all, why do we need all these? If the design was so very correct, we wouldn't have had all these superflous things floating around.


(3)1-5 Please study a standard text on creationism( Eg: SCIENTIFIC CREATIONISM by Dr.Morris). It is practically impossible to teach you elementary aspects of creationism through comment box.You can make further comments or criticism after the study of the basics of creationism.I shall provide you explanations.


Thank you for the suggestion. I don't mind reading it, but I don't really know whether or when I can get a copy of that.
I respect both your time and willingness to discuss. You might have done enough studies on how scientific-abilities of creationism could be proven, but alas, none of the arguments that you had put down here has anything to even minutely suggest that there is anything scientific in creationism. You are working overtime with some points, but, sorry again, you're losing your ground.


To put things straight.
Creationism presumes a creator. So, whatever details you need on creationism has to be obtained from the creator, no other source could help you (unless ofcourse, he has written it in an accessible form somewhere). Which then means that you have absolutely no control, there is no information you could gather in the area of Creationism, per se. In such a scenario, what is it that you could do indepedently?


അതിനുള്ള ഹുസൈന്റെ മറുപടിയിതാ, എന്റെ ചിന്തകളും (മലയാളത്തിൽ).....

(1)Commenting on this “(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism”, you have written :

“The questions that Creationism opens up can not be answered by Creationism. People have strived hard to dig deep into the mysteries of universe. There could still be questions, there may be questions which we would, probably, never be able to answer. That doesn't mean that "let there be light" is true or rational even”.

There are a lot of questions that cannot be answered by Evolution Theory than Creationism. So which is preferable to a rational man?

സൃഷ്ടിവാദം എന്ത്‌ ഉത്തരങ്ങളാണ്‌ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്‌? എല്ലാം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ശക്തി, സ്രഷ്ടാവിന്റെ യുക്തി, സ്രഷ്ടാവിന്റെ മനോധർമ്മം, ഇതിനപ്പുറം എന്ത്‌ അറിവാണ്‌ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിവാദത്തിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ളത്‌? കുറഞ്ഞപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം (ഉദാഹരണം ഇഴജന്തുക്കൾ) ഏത്‌ കാലത്ത്‌ ജീവിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നോ അക്കാലത്ത്‌ സസ്തനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നോ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇഴജന്തുക്കളുടെ ആവിർഭാവകാലത്ത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌ സസ്തനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്‌ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ഉണ്ടോ?
So, which is preferrable

(2)This is your words : “Stability depends on what timescale you measure it on. For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable. That doesn't mean that you have the same species for millions of years”.


Your first three sentences are scientific.These are acceptable to me which means there is no evidence for evolution.But in contrast, your fourth or last sentence is a speculation having no evidence and thus not scientific but dogmatic.You yourself says “that doesn’t mean”.But that does mean no evidence for evolution .Extinction is not an evidence for evolution.

ചോദ്യം stability-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്‌. ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം ജീവികൾക്ക്‌ നല്ലരീതിയിൽ stability ഉണ്ട്‌. പക്ഷെ അത്‌ ഏത്‌ സ്കെയിലിൽ ആണ്‌ അളക്കേണ്ടത്‌? പതിനായിരം വർഷം ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം നിലനിന്നുവെങ്കിൽ, അതിനുശേഷം നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്‌ stability ഉണ്ടെന്ന് ഏത്‌ അളവിലാണ്‌ പറയാനാവുക? മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ജീവിതത്തിൽ ആ ജീവിവർഗ്ഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്‌, കാരണം ഈ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ്‌ അവന്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ ആ ജീവിയെ കാണും. മനുഷ്യന്റെ അറിവുള്ള ചരിത്രകാലം എടുത്താലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുൻപ്‌ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ജീവി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പതിനായിരം വർഷം എന്നത്‌, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ, ഭൂമിയുടെ കാലയളവിൽ എന്ത്‌ അർത്ഥമാണുണ്ടാക്കുന്നത്‌?

(3)Commenting on my words “Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving” You writes:

“Really? Come on, Mr. Hussain. I don't expect this type of a comment from you( but I expected a surprise from you –Hussain), who have at least taken some effort to understand what science is.


What kind of lab this could be? What is the experiment that could be done in this lab to prove wihtout any hint of doubt that species are not evolving? If at all there is a lab that way, what is the timeframe that they observe?


And, then, does it prove creationism? Does it prove that species are getting created?


On the lighter side, anyone (need not be a scientist) can set up a lab and prove that creation doesn't happen”.

എനിക്ക്‌ അൽഭുതം ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈയൊരു അബദ്ധം താങ്കളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

ഇതിന്‌ ഏതായാലും ഹുസൈൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

See your words : “For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable”.

This is an experimentally proved fact and any one can prove this , that is the basis of creationism.On the other hand ,evolution is ony a speculation and nobody has experimentally proved it yet.That is why you write “that does n’t mean” which is a speculation in itself and unscientific.

പറയാനുള്ളത്‌ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.

(4)Commenting on my staement, “Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it”,you writes: “So?”.
My reply : So nothing. I stated a simple historical fact!

So? എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുമാത്രം ഹുസൈൻ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല.

ഏതായാലും ഹുസൈൻ അവസാനമായപ്പോഴേയ്ക്കും സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത വിട്ട്‌ യുക്തിപരതയിലേയ്ക്ക്‌ മാറിയിട്ടുണ്ട്‌. സൃഷ്ടിവാദം എന്ത്‌ ചെയ്യും എന്നതിന്‌ ഉത്തരം കൂടുതൽ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ കഴിയില്ല. അതിന്‌ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ചെറുതാക്കി കാണാനും കഴിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റേതായ പരിമിതികൾ തന്നെയാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതി. എളുപ്പത്തിനുവേണ്ടി ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി ഞാനത്‌ എടുത്തെഴുതട്ടെ.

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ മനസ്‌ വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരത്തെ അതിന്‌ തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.
2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ്‌ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.
3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ്‌ ഉണ്ടായിവരേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്‌. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്‌ മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്‌, മണ്ണ്‌ കുഴച്ചാണ്‌ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌.
4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന്‌ മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്‌. ഏത്‌ ഗ്രഹം, ഏത്‌ നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്‌,
====================================


ഇനി, എന്റെ ഒരു ഭൂലോകസംഭവചോദ്യത്തിലേയ്ക്കുകൂടി.

തന്റെ വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്‌ "സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌ ശരി" എന്നത്‌. പിന്നീട്‌ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാമാന്യയുക്തി തെറ്റാം, പക്ഷെ അതെല്ലാം ചില്ലറ അപവാദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ അവസരത്തിലാണ്‌ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്‌.

സൂര്യന്‌ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയാണോ? ആണെങ്കിൽ എങ്ങിനെ?

ഹുസൈൻ അവസാനം മറുപടി പറഞ്ഞു, അത്‌ സാമാന്യയുക്തി അല്ലെന്ന്. എന്റെ രണ്ടാം ചോദ്യത്തിന്‌ അങ്ങിനെ പ്രസക്തിയില്ല. കൂടാതെ അത്‌ ഡോക്കിൻസ്‌ സംവാദത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

എന്റെ ചോദ്യം ഡോക്കിൻസിന്‌ പ്രസക്തമാണോ, God Delusion ചർച്ചയിൽ പ്രസക്തമാണോ എന്നതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്‌. ഞാൻ ചോദിച്ചത്‌ ഹുസൈന്റെ തന്നെ ഒരു പരാമർശത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്‌. ഇതിൽ എന്റെ നിലപാട്‌ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു, ഹുസൈൻ അത്‌ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല.

സാമാന്യയുക്തി മാത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഭൂമി സൂര്യന്‌ ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. കോമൺ ഇറ തുടങ്ങി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്‌ വരെ ഭൂമിയ്ക്ക്‌ ചുറ്റും സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നു എന്നതായിരുന്നു സാമാന്യയുക്തി. മറിച്ച്‌ പറഞ്ഞവർ ഇല്ലെന്നല്ല, ഒന്നുകിൽ അവ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം അതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല.

സൂര്യന്‌ ചുറ്റുമാണ്‌ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത്‌ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്‌ വെറും സാമാന്യയുക്തിയാലല്ല, ശാസ്ത്രീയചിന്തയിലൂടെയാണ്‌. അനിഷേധ്യമാംവിധം അത്‌ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രം തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌ ശരി എന്ന പരാമർശം തെറ്റാണ്‌, എന്നുമാത്രമല്ല അബദ്ധവുമാണ്‌.

ചില കാര്യങ്ങൾ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ സാമാന്യയുക്തിയ്ക്ക്‌ നിരക്കുന്നതായി മാറും, പക്ഷെ അതിനും ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്‌ വഴികാണിക്കുന്നത്‌. ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അൽപമെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്ക്‌ സൂര്യന്‌ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌, കാരണം ശാസ്ത്രം അത്‌ തെളിയിച്ചതാണ്‌. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അറിവ്‌ സാമാന്യയുക്തിയായി പരിണമിയ്ക്കും എന്ന് ചുരുക്കം.

ഹുസൈൻ തന്റെ വാദങ്ങൾ പലതും മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയ്ക്ക്‌ നിരക്കുന്നത്‌ എന്ന മട്ടിലാണ്‌. ഡോക്കിൻസിന്റെ വാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നതും ഇതുപോലൊരു യുക്തിയ്ക്ക്‌ (ശാസ്ത്രം എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ) നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന വാദത്തിലാണ്‌.

ഏത്‌ സ്വീകരിക്കണം? ആയിരക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളായി സാമാന്യയുക്തിയായി കൊണ്ടാടിയ ചിന്തകളോ അതോ അവ തെറ്റാണെന്ന തിരിച്ചറിവോ?

ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.


ശ്രീ ഹുസൈൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലാണ്‌ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്‌, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ്‌ ശരി. ആ ശരികളെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും തന്റേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിൽ എനിക്ക്‌ പരാതിയേതുമില്ല. സോഴ്സ്‌ എന്തായിരുന്നാലും വായിയ്ക്കാനും തനിയ്ക്ക്‌ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിയ്ക്കാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നു.

പക്ഷെ ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മറ്റൊരാൾക്ക്‌ എന്തറിയില്ല എന്ന് എഴുതാനാണ്‌ ഹുസൈൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല,

എനിക്ക്‌ എന്റേതായ അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. നമുക്കറിയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നാം ഭാവിയിൽ അറിഞ്ഞേയ്ക്കാം, ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കലും അറിയാതെതന്നെ മനുഷ്യവംശം നിലച്ചുപോയേയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച്‌ മുൻപെങ്ങോ സങ്കൽപിച്ചുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ശഠിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ അറിവുകൾ പഴയ സങ്കൽപങ്ങൾക്ക്‌ വിരുദ്ധമാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട്‌ എതിർക്കുന്നതിലും കാര്യമില്ല. ആ സങ്കൽപം തന്നെ അന്നത്തെ അറിവിന്റെ നിലവാരത്തിൽ വെച്ച്‌ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

ഇതെന്റെ അഭിപ്രായം.

Note: വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

459 comments:

«Oldest   ‹Older   201 – 400 of 459   Newer›   Newest»
Jack Rabbit said...

[Jack Rabbit]: There are some aspects of science which are called historical sciences. Some events happened way back in past there is no way to test it by repeating using any infrastructure available with humans.
=================

[Subair]: ഇതെനിക്കറിയാം. ഇത് തെന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. പരിണാമ വാദത്തിലെ പരിണാമവും, സൃഷിവാദത്തിലെ സൃഷിടിയും പരീക്ഷനാത്മകമല്ല. രണ്ടും പണ്ട് നടന്നതാണ് എന്നതാണ് അവയുടെ ആള്‍ക്കാര്‍ വാദിക്കുന്നത് എന്നത് തെന്നെ കാരണം.

Subair,
No you are stopping there and saying both are same and then demand equal status.

But reality is different. If we cannot replicate it, can we look at its other aspects like

1) Who created it ?
2) How long it took to create ?
3) What was the order of creation ?
4) How was this geographically distributed ?
5) Do we have all species which were once created now ? If not, what happened to them ?
6) Which of these two hypothesis can better explain material evidence from different fields ?
7) Which of the creation myths from different cultures need to be used ? What is the reason ?

This is similar to the discussion we had earlier. I used an analogy from system of linear equations to show the case of one who is trying to guess solution of all 4 variables when only one equation is given

/JR

kaalidaasan said...

>>>>One clarification:The nature weekly I referred was dated 9Aug 2007( not Aug 7).Dr. Meave Leakey and her team concluded that Homo Erectus was not originated from Habilis. <<<<

Dear Mr Hussein,

This was responded to by KP. Please answer to his question.

kaalidaasan said...

>>>>>Dear Mr.Kaalidaasan,

You are still trying to evaluate my books without reading a single page!
This of course indicates your wonderful cognitive capacity!!
Are you believe in paranormal cognitive capacity?!<<<


Dear Mr. Hussein,

How did you conclude that I am evaluating your book? No way. I am not evaluating any book. I am commenting on views you expressed here. And my last comment was on the opinion of Sree about you. You have read that view. Is it true?

Based on what you wrote in many posts, I do not think it is worthwhile to read your book either. Sree says that you neither support evolution or creation. Is it true?

About your wonderful cognitive capacity, KP has already given a very nice rejoinder.

Your Natural selection or rather deselction whatever it may be, is not the Natural selection I know. So what is the point in reading that as Darwin’s natural selection? The one I know is not about stability but instability and change of genetic traits which organisms acquire. That is totally against the cocept of creation. If created, organisms cannot change their genetic atmosphere. That is the basic common cognitive capacity.


I think Kattipparuththi, believes in some sort of evolution happening in organisms after creation. Do you agree to that Mr. Hussein?
Since you, are boasting of superior cognitive capacity and 25 years of experience in studying evolution and have carved out 3 books on that, why do not you answer to KP’s basic question. I may repeat those as well

1.What is your alternate theory for evolution?

2.If it is creation, How did Adam look like when he was created from clay by Allah?

3.Was he similar to you then?

4.When was he created?

5.When was the other organisms created?

6.Why are there are no fossils left of any human type organism lived before 6 million yrs ago? Or was human created 6 million yrs ago?

kaalidaasan said...

>>>>This is my view( as expressed when a definition was asked) not the view of evolutionists.So your argument that I had no correct idea of Natural Selection is futile.Darwin never solved the problem of origin of species in his 'Origin of Species'.<<<<<<

Dear Mr. Hussein,

Now you said the truth. You were not talking about The Natural Selection which is being discussed in scientific circles and originally coined by Darwin. That is an honest acceptance. And I do commend you for that honesty.

I had earlier pointed out that you were not discussing about the Natural selection, which I have read about and score of others have heard about and studied. Evolutionists talk about that same Natural selection. It is one of the basic mechanisms of evolution along with mutation, genetic drift and migration. So it is very clear now that we are talking about two entirely different issues. And based on the information you provided, I do not think it is worthwhile to read your version of Natural selection. If there is an original one available, why should I waste my time munching on a duplicate concocted stupidity?

The Natural Selection which I am interested is the one which explains how organisms acquire certain traits to move on from generation to generation.

And one more thing. You have not refuted Darwinism based on his natural selection. You are talking about an entirely different issue which does not have any merit to be read about. I am interested in Darwin’s Natural selection and evolution based on that theory, which Karl Popper said initially to be non testable and later corrected to be testable.

Based on your natural selection there is no possibility for an evolution. Because your crap is a static one where as Darwin’s Natural selection is a dynamic one. By that species do acquire newer traits for survival and pass on to progenies. Definitely there is scope for evolution in that Natural selection. And your argument based your version of Natural selection there is no scope for any evolution.

So I do not have any further issue with your Natural selection. I will continue to follow Darwin’s Natural selection and evolution based on that theory and I do believe that modern science do have the capacity to find out the truth of this theory. So there is no question of reading your book which is definitely futile for me. I am interested in Darwin’s Natural selection. Not your Natural deselction.

You once again prove that you do not have the basic sense to read and understand modern scientific principles. It is because you shun those as unsuitable for your type of human beings. That is the draw back in you.

Just a little advice, why do not you stick on to those which you think are suitable for you? Or shed your irresponsible stupidity and declare that modern science is needed for you.

As pointed out by KP, rather than reading these from a creationist web site, why do not you develop the art of reading these from the original articles. Most of the articles and publications and books are available online. Sometimes you need to pay a small amount to read those. Your ignorance about these matters is so alarming that even after KP showed you the original text in the Nature you still stick on to a sentence copied from some other website.

Shameful Really shameful.

kaalidaasan said...

>>>>No.I have my own clear cut opinion and not swallowing or copy pasting others opinion!!>>>>

Dear Mr. Hussein,

You may have your own clear cut opinion about your own Natural selection. I do understand that.

And now I know that it s not the Natural Selection which Darwin coined out and became one of the basic mechanisms of evolution. But I am not interested in your opinion either. I am interested in Darwin’s opinion.

Would you be decent enough to say that you were not discussing Darwin’s Natural selection?
Otherwise I may be forced to conclude that you are a fraud which was my first ever opinion about you as a remark to Jack.

I am also entitled to my own conclusion just like you.Is it not?

Unknown said...

Subair:-
"പരിണാമ വാദത്തിലെ പരിണാമവും, സൃഷിവാദത്തിലെ സൃഷിടിയും പരീക്ഷനാത്മകമല്ല".

I do not think there is any same-same here.

"Evolution is observable and testable. The misconception here is that science is limited to controlled experiments that are conducted in laboratories by people in white lab coats. Actually, much of science is accomplished by gathering evidence from the real world and inferring how things work ..."
Please find more at the link below.

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/misconceptions_faq.php

kaalidaasan said...

>>>>This is my view( as expressed when a definition was asked) not the view of evolutionists.So your argument that I had no correct idea of Natural Selection is futile.<<<<<<

Dear Mr. Hussein,

Now you said the truth. You were not talking about The Natural Selection which is being discussed in scientific circles and originally coined out by Darwin. That is an honest acceptance. And I do commend you for that honesty.

I had earlier pointed out that you were not discussing about the Natural selection I have read about and score of others have heard about and studied. Evolutionists talk about that same Natural selection. It is one of the basic mechanisms of evolution along with mutation, genetic drift and migration. So it is very clear now that we are talking about two entirely different issues. And based on the information you provided, I do not think it is worthwhile to read your version of Natural selection. If there is an original one available, why should I waste my time munching on a duplicate concocted stupidity? The Natural Selection which I am interested in is the one which explains how organisms acquire certain traits to move on from generation to generation.

And one more thing. You have not refuted Darwinism based on his natural selection. You are talking about an entirely different issue which does not have any merit to be read about. I am interested in Darwin’s Natural selection and evolution based on that theory, which Karl Popper said initially to be non testable and later corrected to be testable.

Based on your natural selection there is no possibility for an evolution. Because your crap is a static one where as Darwin’s Natural selection is a dynamic one. By that, species do acquire newer traits for survival and pass on to progenies. Definitely there is scope for evolution in that Natural selection. And your argument based your version of Natural selection there is no scope for any evolution.

So I do not have any further issue with your Natural selection. I will continue to follow Darwin’s Natural selection and evolution based on that theory and I do believe that modern science do have the capacity to find out the truth of this theory. So there is no question of reading your book which is definitely futile for me. I am interested in Darwin’s Natural selection. Not your Natural deselction.

kaalidaasan said...

>>>>So your argument that I had no correct idea of Natural Selection is futile.<<<<<<

Dear Mr. Hussein,

You once again prove that you do not have the basic sense to read and understand modern scientific principles. It is because you shun those as unsuitable for your type of human beings. That is the draw back in you. Just a little advice, why do not you stick on to those which you think are suitable for you? Or shed your irresponsible stupidity and declare that modern science is needed for you.
As pointed out by KP, rather than reading these from a creationist web site, why do not you develop the art of reading these from the original articles. Most of the articles and publications and books are available online. Sometimes you need to pay a small amount to read those. Your ignorance about these matters is so alarming that even after KP showed you the original text in the Nature you still stick on to a sentence copied from some other website.

The theory of Natural Selection known to ordinary human beings is the one which Darwin coined out in 19th century, which explains instability in organisms. But you say that you do not believe in that either. What does that mean Mr. Hussein if you have a superior cognitive capacity? It simply translate to that you do not have any idea about Darwin’s Natural Selection. If this is not true, let any of your supporters or opposers make it clear.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

പ്രിയ ജാ‍ക് റാബിറ്റ്,
ഞാന്‍ ഒരു പഠിതാവിന്റെ തലത്തില്‍ നിന്നും ഈ ചര്‍ച്ചകളെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
താങ്കളുടെ പല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് മറുപടി നല്‍കി കാണുന്നില്ല,അപ്പൂട്ടന്റെ പോസ്റ്റിലെ വിഷയവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു,എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനു അന്താരഷ്ട്രപദവികള്‍ കിട്ടിയേക്കവുന്ന താങ്കളുടെ ഈ നിര്‍ദ്ദേശവും ഗൌനിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

If he is so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why doesn't he write to Nature or PNAS ?. If he can get his rebuttal published there, he needs only that single evidence for rest of his life and no need to brag about his books published through Islamic Publishing House 17 years back.jr>>>>>>

സാധാസീതാ മാത്രുഭൂമി പത്രാധിപര്‍ വരെ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനെ പരിണാമ ജ്വരം മൂത്ത്
പത്ര മഷി പുരട്ടുന്നില്ല.

kaalidaasan said...
This comment has been removed by the author.
Jack Rabbit said...

I saw Hussain's comment addressed to me on cherry picking only after reading kaalidaasan's reply

I will add some more.

Mr. Hussain,
Do you remember the discussion we had on philosophy of science regarding generalizations and exceptions ? You are repeating the same mistake now. Let me quote you

[Hussain]: In the philosophy of science generalisation means inductive reasoning.A law is generalised by inductive reasoning on the basis of a limited observation.This induction rules out exceptions.

[Jack Rabbit]:Scientific laws doesn't represent 99.99% of observations, but 100% of observations. There are no exceptions here. If there were one, law would have been dead. I challenge Hussain to show a scientific law which fail for some exceptions.

Scientific Law: This is a statement of fact meant to describe, in concise terms, an action or set of actions. It is generally accepted to be true and universal, and can sometimes be expressed in terms of a single mathematical equation. Scientific laws are similar to mathematical postulates. They don’t really need any complex external proofs; they are accepted at face value based upon the fact that they have always been observed to be true.

[Hussain]:In your own quoted definition , you can see this fact “It is generally accepted to be true and universal…”.Mr Jack, this is generalization and thus a scientific law is formed!

See Hussain cherry picking words. I have highlighted two sections in bold above. Hussain selected first to define scientific laws are generalizations and rules out exceptions as per his first statement. He never looks at second part which clearly says scientific laws are always true

Coming to current discussion, Hussain is accusing Darwin to have done cherry picking. What Darwin did was pursue behind the exceptions and found prevalent understanding of origin of species was wrong. That is how new theories develop. I gave this example earlier

Lord Kelvin famously remarked there are only two small clouds in the clear sky of understanding of 19th century physicists. In fact those two clouds, Michelson-Morley expt and black body radiation resulted in relativity and quantum mechanics respectively. Imagine what would have happened if we continue to generalize and threw out those exceptions.

Is this similar to what Hussain is doing ? NO. Hussain is cherry picking words from publications which approve evolution and to disprove evolution. If Hussain has found any exception, why don't he pursue further, gather additional evidence and publish in some respected journal. I throw this challenge to him

If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back.

Your name will appear in all school text books. This is highest achievement any scientist can get to see in one's life time. Only very limited Nobel laureates get this kind of accomplishment.


But he isn't ready to take up that path which normally scientists will do when they are stumbled with an exception.

So Mr. Hussain, please don't try to fool others by saying what we accuse you are doing and what Darwin did are same thing.

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>>>>അധികം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാതെ ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരുന്നു ചര്ച്ച വീക്ഷിച്ചേക്കണം. ആഹ്ഹ്, ആ മൂലയില് പതുങ്ങിയിരിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് വല്ലതും പഠിക്കാന് നോക്ക്.<<<<

നൌഷാദ്,

താങ്കളിവിടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിയാണല്ലോ. ഇതുവരെ ഹുസൈന് സാറില് നിന്നും താങ്കള് എന്താണു പഠിച്ചതെന്നറിഞ്ഞാല് കൊള്ളാം.
ഹുസൈന്റെ പ്രശസ്തമായ ചില മഹദ് വചനങ്ങള് ഞാന് എഴുതാം.

Natural Selection is a mechanism by which organisms maintain their stability within genetic boundary.

(ഇത് ഹുസൈന് സാറിന്റെ സ്വന്തം Natural Selection ആണ്, ഡാര്വിന്റെയോ ആധുനിക ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നതോ അല്ല).

Darwinism is a speculation based on Natural Selection (ഇത് ഹുസൈന് സാറിന്റെ സ്വന്തം Natural Selection ആണോ അതോ ഡാര്വിന്റെ Natural Selection ആണോ എന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല.)

Muslims have an open mind on Evolution.

ഇതിനോടൊക്കെ താങ്കള് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പറയാമോ?

kaalidaasan said...

>>>>>>>അത് വായിച്ചപ്പോള് കുറച്ചു ശാസ്ത്രഞ്ഞരെന്കിലും ഏറെക്ടസും, സാപിയന്സും മെര്ജ് ചെയ്യണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാന് എന്നാണു എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അടുത്ത കാലത്തും
അവരെങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത്മാകട്ടെ, അത് പരിനമാത്തെ സാധൂമാരിക്കുകയോ, സാധൂകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടവര് , യമാന്ധന്മാരാണോ അതാണ് വിഷയം. .<<<<സുബൈര്,

ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണോ സുബൈറിന്റെ പ്രശ്നം? അതോ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിന്റോ?

പരിണാമ വാദത്തെ നിരാകരിക്കുക എന്നതാണ് ഹുസൈന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹോമോ എറക്റ്റസും ഹോമോ സാപിയന്സും രണ്ട് സ്പീഷീസാണെന്നതാണ്, ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രമതം. അതിനെതിരെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരഭിപ്രായമാണ് ഹുസൈന് ഉയര്ത്തികൊണ്ടു വന്നത്.

ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരും ഈ രണ്ട് സ്പീസുകള്ക്കുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.
"Homo Erectus on the average shows clear morphological distinctions from Homo sapiens"
Nor do they dispute that H. sapiens evolved from H. erectus.

ഒരു നിസാര പ്രശ്നം, only because there are so many intermediate fossils that it is difficult to define a boundary between them ,ഉണ്ടെന്നു കരുതി ഹോമോ എറെക്റ്റസിനെ ഹോമോ സാപിയന്സില് ലയിപ്പിക്കാന് ആകില്ല എന്നാണ്, മിക്കവാറും ശാത്രജ്ഞര് കരുതുന്നത്. ഇന്നത്തെ അറിവു വച്ച് so many intermediate fossils നെ വിശദീകരിക്കാന് ആകില്ല എങ്കിലും ഈ രണ്ടു സ്പീഷീസും ഒന്നുതന്നെയെന്നു പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കും.

അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ യമാന്ധന്മാര് എന്നു വിളിച്ചത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണോ എന്നത് ഏത് കോണില് നിന്നും ഇതിനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.ഹുസൈന് കോണില് നിന്നും നോക്കിയാല് അതില് ഒരപാതകയുമില്ല. കാരണം,ഡാര്‍വിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചതിങ്ങനെ. ജീവികളുടെ സ്ഥിരത നിലനിര്ത്തുന്ന മെക്കാനിസമാണതെന്ന് അക്കാലത്തെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ ആശയം 'ചെറിപിക്കി'യിട്ട് നേരെ തലതിരിച്ചിട്ട് വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിയത് താങ്കളുടെ ആചാര്യനായ ചാള്സ് ഡാര്വിനാണ്. ഡാര്‍വിന് വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടി എന്നു പറയുന്ന നാട്ടില്, ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ യമാന്ധന്മാര് എന്ന് ധൈര്യമായി വിളിക്കാം.

kaalidaasan said...

>>>>>>നോക്കൂ, സാമ്യത താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാക്കാം എങ്കില്, ഒരേ സൃഷ്ടാവ് സൃഷിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതിനും തെളിവാക്കാം.<<<<<

സുബൈര്,

മറ്റൊരു ചെറി പികിംഗ്.

സാമ്യത മാത്രമാണോ സുബൈര് കണക്കാക്കുന്നത്. സാമ്യതയോടു കൂടി വ്യത്യാസങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്നതല്ലെ പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാമ്യത ഒരേ ബിന്ദുവില് നിന്നും വന്നതാകാം എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും രണ്ടുദിശകളിലേക്കു പരിണമിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകളും.

ഇതു മനസിലാകാന് മറ്റ് ചിലതിനു കൂടി ഉത്തരം നല്കിയാല് മതി. KP ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാതായി ആവര്ത്തിച്ചതും, ഞാന് വീണ്ടും എടുത്തെഴുതിയതുമായ ചിന്ന ചോദ്യങ്ങള്.

ഈ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യന്, സൃഷ്ടി നടത്തിയ അവസരത്തിലേതു പോലെ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടോ? മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില് എങ്ങനെ ആ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി? മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നു സമ്മതിച്ചാലല്ലേ സാമ്യത എന്ന പ്രശ്നമുദിക്കുന്നുള്ളു.
താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ആദമാണാദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്നല്ലേ (ഇതിന്റെ പേരില് കുതിര കയറല്ലെ). ആദത്തിന്റെ അതേ രൂപവും പ്രകൃതിയുമാണോ താങ്കള്ക്ക്? മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് എങ്ങനെ ആ മാറ്റം വന്നു?

സുബൈറിന് ആദത്തില് നിന്നും എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കല് അതാരുണ്ടാക്കി? എന്തിനതുണ്ടാക്കി?

kaalidaasan said...

>>>>>>>Are you believe in paranormal cognitive capacity?>>>>>

Dear Mr. Hussein,

I have not heard of any paranormal cognitive capacity. Because your research is more in cognitive capacity, you may be aware of this sort of delusions.

I came across with your other delusions clearly. The first delusion is, you cooked up a new theory of Natural Selection and mislead readers by implying that it is same as Darwin’s Natural Selection. And everything written and said about Darwin’s Natural Selection, including the words of Karl Popper were attributed to your concocted and distorted version of Natural Selection. That is a fraudulent and delusional behavior.

You should have shown the minimum decency of saying initially that, I am not talking about Darwin’s Natural Selection , but a new Natural Selection which means, mechanism of maintaining stability within genetic boundary. But you debated with a lot of people who thought and still think that, original Natural Selection is the one described by Charles Darwin, not this duplicate crap. So your cunning delusion could try to mislead them for a long time. But they prevailed.

Could you please answer one question? What was in the mind of Popper, when he talked about Darwinism, Evolution and Natural selection? Was it Darwin’s theory of Natural Selection or your crap theory of Natural Selection? If you are not in delusion, you will be able to answer this.

kaalidaasan said...

>>>>>>>ജീവികളുടെ സ്ഥിരത നിലനിര്ത്തുന്ന മെക്കാനിസമാണതെന്ന് അക്കാലത്തെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ ആശയം 'ചെറിപിക്കി'യിട്ട് നേരെ തലതിരിച്ചിട്ട് വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിയത് താങ്കളുടെ ആചാര്യനായ ചാള്സ് ഡാര്വിനാണ്.>>>>>

ഹുസൈന്,

താങ്കളുടെ Cognitive Capacity പരിതപകരമാണല്ലോ?


ഇതിനെങ്ങനെ ചെറി പിക്കിംഗ് എന്നു പറയാനാകും? ചെറി പികിംഗ് എന്നു പറഞ്ഞാല് ഒരു ലേഖനത്തില് എഴുതിയതില് ചിലതു മാത്രമെടുത്ത് ലേഖനത്തില് പറയുന്നതിനു കടക വിരുദ്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ്. പരിണാമത്തെ ശക്തിയുക്തം ന്യായീകരിക്കുന്ന പല ലേഖനങ്ങളിലെയും ചില അപ്രധാന പരാമര്ശങ്ങള് താങ്കള് തപ്പിപ്പെറുക്കി, പരിണാമത്തിനു വിരുദ്ധമെന്നു സ്ഥപിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെയാണിവിടെ ചെറി പിക്കിംഗ് എന്നുവിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഡാര്‍വിന്‍ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തോ? ഇല്ലെന്നാണു സമനില തെറ്റാത്തവര് മനസിലാക്കുക.

Natural Selection ജീവികളുടെ സ്ഥിരത നിലനിര്ത്തുന്ന മെക്കാനിസമാണതെന്ന് അക്കാലത്തെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതും ഡാര്‍വിന്‍ സിദ്ധാന്തവുമായി പുല ബന്ധമില്ല. Natural Selection നേപ്പറ്റി താങ്കള് പറയുന്ന അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിലപാടിനു കടക വിരുദ്ധമായ ഒന്നാണ് ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞത്. ഡാര്‍വിന്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് പലരുമിത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജീനുകളേപ്പറ്റി അറിവില്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് ഡാര്‍വിന്‍ തന്റെ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ജീനുകളേപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോള് ആധുനിക ശാസ്ത്ര ലോകം അതിനെ അംഗീകരിച്ചു. ആധുനിക ശസ്ത്രത്തെ ഒരു നീണ്ട കമ്പു കൊണ്ടു പോലും തൊടാന് അറയ്ക്കുന്ന ഹുസൈനത് ഉള്ക്കൊള്ളനാകുന്നില്ല. മാറ്റമുള്ക്കൊള്ളാനാവാത്ത ചില കടല്ക്കിഴവന്മാരേപ്പോലെയാണു താങ്കള്.

പല ജീവികളുടെയും ജീവിതകാലത്തുണ്ടാകുന്ന ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങള് കണ്ടു മനസിലാക്കിയ ശാസ്ത്രം അത് ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞത് സാധൂകരിക്കുന്നതാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് , അത് ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമായി അംഗീകരിച്ചു. ഈ മാറ്റം ജനിതക വ്യത്യസ്ഥതയുള്ള സ്പീഷീസുകളേപ്പോലുമുണ്ടാക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്മുന്നില് കാണുന്നു. പരീക്ഷണ ശാലകളില് തെളിയിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആധുനിക ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ഡാര്‍വിന്‍ സിദ്ധാന്തം പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലകളില് ഒന്നായതും.

ഡാര്‍വിന്‍ നടത്തിയത് മറ്റൊരു തരത്തില് ചെറി പികിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ താങ്കള് പറയുന്ന Natural Selection നേക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എഴുതിയ ലേഖനത്തില് നിന്നും ചെറി പിക്കിയത് അല്ല. തന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് നിന്നും ചെറിപിക്കിയതാണ്. അദ്ദേഹം കണ്‍മുന്നില് കണ്ട കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കാന് ഒരു ചെറി പിക്കിംഗ് നടത്തി.ഇതുപോലെയുള്ള ചെറി പികിംഗുകള് ആണ് ശസ്ത്രത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതും. ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന സാധാരണ വിശ്വാസ കാലത്തും സ്വര്ഗ്ഗത്തില് ഇരിക്കുന്നു ഏതോ പുസ്തകത്തില് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പഠിപ്പിക്കലുമൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത്, ചക്രവാളം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ട മറ്റൊരാള് നടത്തിയ ചെറി പിക്കിംഗ് ആണ്, ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആപ്പിള് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ചെറി പിക്കിംഗില് നിന്നാണ്, ഗുരുത്വാകര്ഷണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടത്. ആ പ്രാധാന്യം ഡാര്വിന്റെ ചെറി പിക്കിംഗിനുമുണ്ട്.

പക്ഷെ താങ്കളുടെ ചെറി പികിംഗ് അതൊന്നുമല്ല പരിണാമത്തെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടെഴുതുന്ന ലേഖനത്തിലെ അപ്രധാനമായതും തെളിവില്ലാത്തതുമായ ചിലതൊക്കെ അടര്ത്തി മാറ്റി, ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ ഡാര്‍വിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തേക്കു തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകള് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കു തിരിച്ചു നടത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ താങ്കളും ജീവശാസ്ത്രത്തെ ഡാര്‍വിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തിലേക്കും തിരിച്ചു നടത്താന് ശ്രമിക്കുന്നു. ജീവ ശാസ്ത്രം എന്നത് കടലാണോ കടലാടിയാണോ എന്നു തിരിച്ചറിയാന് കെല്പ്പില്ലാത്ത കുറെ ചവേറുകള് അതിന് ഓശാന പാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

kaalidaasan said...

ഹുസൈന്‍,

ഇത് ചെറിപിക്കിംഗ് എന്നതിനേക്കാള്‍ നിര്‍ലജ്ജമായ വളച്ചൊടിക്കല്‍ എന്നു പറയാം.

ജീവികളുടെ സ്ഥിരത നിലനിര്‍ത്തുന്ന മെക്കാനിസമാണതെന്ന് അക്കാലത്തെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. ഭൂമി പരന്നതാണെന്നും സൂര്യന്‍ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു എന്നും പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുപോലെ. പക്ഷെ ശാസ്ത്രം അക്കാലത്തു നിന്നും വളരെ മുന്നോട്ടു പോയി ഹുസൈന്‍. ജീവികളുടെ സ്ഥിരത നിലനിര്‍ത്തുന്ന മെക്കാനിസമാണതെന്ന് ഇന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. താങ്കള്‍ ഇന്നും 200 വര്‍ഷം മുമ്പത്തെ ശാസ്ത്രത്തിലാണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. കുര്‍ആനെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചാല്‍ 1400 വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള ശാസ്ത്രത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും പറയാം.

ജീനുകള്‍ എന്താണെന്നും അത് പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ വേര്‍ തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നും മനസിലായപ്പോള്‍ പല വിപ്ളവകരമായ അത്ഭുതങ്ങളും ജീവ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു. അത് വരെ സ്പീഷീസുകളെ മനസിലാക്കിയിരുന്നത് പ്രജനനവും കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാവുന്ന സ്വഭാവരീതികളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. ജീനുകളെ കണ്ടെത്തിയപ്പോള്‍ ജനിതക ചിത്രം കൂടി അതിലുള്‍പ്പെടുത്തി. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ജനിതക കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഹുസൈനതൊന്നും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല.ശാസ്ത്ര വിഷയത്തില്‍ വളര്‍ച്ച പ്രാപിക്കാത്തതോ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു പുറം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ ആകാം ഇത്.

Subair said...

സുബൈറിന് ആദത്തില് നിന്നും എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കല് അതാരുണ്ടാക്കി? എന്തിനതുണ്ടാക്കി?
==============


ആദം മാറിയതവിടെ നിലക്കട്ടെ? കാളിദാസന്‍ മാറിയോ?

സ്വന്തം ആദര്‍ശം പുറത്തു പറയാന്‍ തുടങ്ങിയോ?

ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നാ ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നാണല്ലോ നാം ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്? അപ്പൊ എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാളിദാസന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കൂ ?

ദൈവം ഉണ്ടോ. ഇനി ജാക് രാബിറ്റിനെ പോലെ ഏതു ദൈവം എന്ന് ആലോചിച്ചു കുഴയണ്ട.

ഉദാഹരണമായി യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ ഉണ്ട്, ഇത് ശരിയാണോ കാളിദാസാ. അതോ അതെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ കേട്ട് കഥകളും നാടോടിക്കഥകളുടെയും ഭാഗമോ ?
അതെ പോലെ തെന്നെ യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന പോലെ ദൈവമാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പല മനുഷ്യരും ഇന്നുണ്ട്, ഇവയും ബൈബിളിലെതു പോലെത്തെ കെട്ടുകഥകളും നടോടികഥകളും ആണോ കാളിദാസാ?


കാളിദാസന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കേട്ട ശേഷം ആദം മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആരാണ് മാറ്റിയത് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള മറുപടി ഞാന്‍ പറയാം. സംവാദം എന്നാല്‍ പരസ്പരം ആശയങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കലാണല്ലോ ?

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...
This comment has been removed by the author.
കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ജാക്ക് റാബിറ്റ്

എക്സ്പെരിമെന്റല്‍ എവല്യൂഷനിലെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയില്‍ Lenski's long-term evolution experiment വര്‍ഷങ്ങളായി E. coli. യില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വായിച്ചു. പരിണാമവാദത്തിന്നടിസ്ഥാനത്തില്‍ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു എന്നാണോ ജാക് പറയുന്നത്. നെറ്റില്‍ തന്നെ ലെന്‍സ്കിയുടെ വാദങ്ങള്‍ക്കുള്ള ക്രിറ്റിസസവുണ്ടല്ലോ? അങ്ങിനെ കുറേ ലിങ്കുകള്‍ എനിക്കും നല്‍കാനാകും.

സൃഷ്ടീപ്പിനു ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിര്‍‌വചനം എന്ന ലേബലില്‍ വന്ന പരിണാമവാദം തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പണ്ട് സ്വര്‍ണ്ണമുണ്ടാക്കാന്‍ ലോഹങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ മറ്റു പലതിന്നും നിമിത്തമായത് പോലെ ജെനിറ്റിക്സിലെ പല കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്കും ഈ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിമിത്തമായിട്ടുണ്ട്. യൂനിവേര്‍സിറ്റികളില്‍ റിസര്‍ച്ച് നടക്കുന്നു. അതൊരു തത്വശാസ്ത്രമെന്ന നിലക്കല്ലല്ലോ അവര്‍ക്ക് നമ്മേക്കാള്‍ വിവരമുണ്ടല്ലോ എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണു.

മാത്രമല്ല, ഒരു കാലത്ത് പരിണാമവാദികള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ജീവശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്നു സൃഷ്ടിവാദികളുമുണ്ട്.

EVOLUTION IS NOT A THEORY ON THE ORIGIN OF LIFE

ശരിയാണു- പക്ഷെ ORIGIN OF LIFE ന്റെ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു EVOLUTION കടന്നു വരുന്നത്.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

@ ജബ്ബാര്‍-

വിശ്വാസം എന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി പൂര്‍ണ്ണമായും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ഒന്നാണെന്നിരിക്കെ എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കേണ്ട ഒന്നായി ഒരു വിശ്വാസി എടുക്കേണ്ടതില്ല.. എന്നു കാട്ടിപ്പരുത്തി.

"യുക്തി പരമായി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ, യുക്തിയുടെ തലത്തിലല്ല, അനുഭവത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഞാന്‍ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നതെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഒരാള്‍ മാറിയാല്‍ പിന്നെ സംവാദം അസ്തമിക്കുന്നു" എന്നു ഹുസൈന്‍.


രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജബ്ബാറിനു മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ. സാരമില്ല, രണ്ട് സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഒട്ടിചേര്‍ക്കുന്ന കല മാഷിനു നന്നായി ചേരും . പണ്ട്
കാട്ടിപ്പരുത്തിക്ക് മറുപടി തുടങ്ങിയത് നിര്‍ത്തി പോയതാണല്ലോ- ഇനി ഇങ്ങിനെയുള്ള ലൊട്ട് ലൊടുക്ക് വിദ്യകള്‍ തന്നെയാണു നല്ലത്. ആരാന്നാ പറഞ്ഞത്- യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാവല്ലെ! ഇങ്ങിനെയൊക്കേ വരൂ - കഷ്ടം!!

kaalidaasan said...

>>>>>ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നാ ചര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നാണല്ലോ നാം ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്? അപ്പൊ എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാളിദാസന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കൂ ?<<<

ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് താങ്കള്‍ എവിടെയെങ്കിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എവിടെയാണ്‌ ഞാനും താങ്കളും അതു പോലെ ഒരു ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്? ഞാന്‍ ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഒരു അഭിപ്രായമെഴുതിയപ്പോഴേക്കും എന്നെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം താങ്കള്‍ വച്ചതു വായിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഞാന്‍ താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മറുപടി പറയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മുഖം വീര്പ്പിച്ചിരുന്നതുമോര്‍ക്കുന്നു. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ലല്ലോ സുബൈര്. ഒരു പക്ഷെ സുബൈറിനു തോന്നിയതായിരിക്കും.

>>>>ഉദാഹരണമായി യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ ഉണ്ട്, ഇത് ശരിയാണോ കാളിദാസാ.>>>>>

ഞാന്‍ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. താങ്കള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?എവിടെയാണ്‌ അതുപോലെയുള്ള ആളുകള്‍ ജീവിക്കുന്നത്?

Unknown said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി sir,
"സൃഷ്ടീപ്പിനു ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിര്‍‌വചനം എന്ന ലേബലില്‍ വന്ന പരിണാമവാദം തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല."

As someone living among a lot of biologists I must assure you that evolution is accepted by an overwhelming majority of scientists and when it comes to biologists there is almost universal acceptance.

Please see the wikipedia page-
http://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution#Scientific_support

As a starting point
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php

kaalidaasan said...

>>>>>>സൃഷ്ടീപ്പിനു ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിര്‍‌വചനം എന്ന ലേബലില്‍ വന്ന പരിണാമവാദം തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.<<<<

ഇതെവിടെ നിന്നു കിട്ടിയ അറിവാണാവോ.

സൃഷ്ടിപ്പിനെ നിര്‍വചിക്കാന്‍ ആരും പരിണാമവാദം കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല. ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ശസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്‌ പരിണാമം.

പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രം പൂര്‍ണ്ണമായി ഉള്‍ക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പലതും പൂര്‍ണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു മാത്രം.

Subair said...

എവിടെയാണ്‌ ഞാനും താങ്കളും അതു പോലെ ഒരു ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്? ഞാന്‍ ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ഒരു അഭിപ്രായമെഴുതിയപ്പോഴേക്കും എന്നെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം താങ്കള്‍ വച്ചതു വായിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷം ഞാന്‍ താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മറുപടി പറയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മുഖം വീര്പ്പിച്ചിരുന്നതുമോര്‍ക്കുന്നു. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ലല്ലോ സുബൈര്.
===============


ഞാനും കാളിദാസനും ആയി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ദൈവാസ്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹുസൈന്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയതെന്നും അവസാനം പരിനാമാതിലെക്കും സൃഷ്ടിയിലെക്കും എത്തിയത് അവിടെ നിന്നാണ് എന്നും ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് കാളിടാസനോട് ഞാന്‍ അവിടെയും ചോദിച്ചിരുന്നു.

ഞാന്‍ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. താങ്കള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?എവിടെയാണ്‌ അതുപോലെയുള്ള ആളുകള്‍ ജീവിക്കുന്നത്?
=============


കാളിദാസന്‍ നുണ പറയുന്നു.

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില്‍ യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് Bart Ehrman പറഞ്ഞു എന്ന്, ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷനറി സൈറ്റില്‍ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചു എനിക്ക് മറുപടി തന്നത് കാളിദാസന്‍ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നോ?

മറന്നെങ്കില്‍ പോട്ടെ സാരമില്ല, കാളിദാസന്റെ ബ്ലോഗില്‍ കാണാറുള്ള സാജനോടോ, സന്തോഷിനോടോ ചോദിച്ചാല്‍ മതി യേശു ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്ന്. അവര്‍ കേരളത്തില്‍ തെന്നെയുല്ലവരാന് കേട്ടോ?

അപ്പൊ യേശുവിനെ ക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്. പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ നാടോടി കഥയുടെ ഭാഗമാണോ യേശുവും ? അതോയേശുവിനെ ക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്‍ കേട്ടിട്ടേയില്ലേ?

അപ്പൊ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കി നില്‍ക്കുന്നു - ദൈവം ഉണ്ടോ കാളിദാസാ?
എല്ലാ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാജമാണോ ?

ഇതിന് മറുപടി തരുന്നത് വിഷയത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് തെന്നെയാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്, ഇനി അപ്പുട്ടന് വിരോധമുന്ടെന്കില്‍ അദ്ദേഹം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളും. സൊ കാളിദാസന്‍ ധൈര്യമായി മറുപടി പറയൂ.

kaalidaasan said...

>>>>>ഇതിന് മറുപടി തരുന്നത് വിഷയത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് തെന്നെയാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്, ഇനി അപ്പുട്ടന് വിരോധമുന്ടെന്കില്‍ അദ്ദേഹം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളും. സൊ കാളിദാസന്‍ ധൈര്യമായി മറുപടി പറയൂ.<<<<

സുബൈര്‍,

കാളിദാസന്‍ മറുപടി പറയാം. പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്‍. കാളിദാസനോട് സംവദിക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞതിനൊരു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ കാളിദാസനെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞതിനൊരു മാപ്പും പറയുക. ഇത് ഞാന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വയ്യ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണീ ആവശ്യം വീണ്ടുമുന്നയിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ചോദിക്കുക.

Subair said...

കാളിദാസന്‍ മറുപടി പറയാം. പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്‍. കാളിദാസനോട് സംവദിക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞതിനൊരു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ കാളിദാസനെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞതിനൊരു മാപ്പും പറയുക. ഇത് ഞാന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വയ്യ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണീ ആവശ്യം വീണ്ടുമുന്നയിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ചോദിക്കുക.
==================


സ്വന്തം ആദര്‍ശം പുറത്ത് പറയാന്‍ നട്ടെല്ലില്ലാത്തവരുമായി സംവദിക്കുന്നത് വ്യര്‍ഥമാണ് എന്ന് തെന്നെയാണ് എന്റെ ഇപോഴെതെയും കാഴ്ചപ്പാട്.


കാളിദാസന്‍, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ചോദിച്ചത് കാളിദാസന്‍ മാറിയിട്ടുണ്ടോ, ആദര്‍ശം പുറത്തു പറയാന്‍ മാത്രം ധൈര്യം കൈവരിച്ചോ എന്ന്. ആദര്‍ശം പുരതുന്‍ പറഞ്ഞ്‌, സത്യസന്തമായി സംവദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി എങ്കില്‍ സമവദിക്കാന്‍ എനിക്ക് വിരോധമില്ല.

എന്നോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, കാളിടാസ്നോട് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഉറപ്പ്‌ വരുത്തേണ്ടി വരുന്നത്, എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ എനിക്ക് സംവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍.

അപ്പൊ കാളിദാസന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്ത്തി‍ക്കെട്ടെ,

1. കാളിദാസന്‍ സ്വന്തം ആദര്‍ശം പുറത്തു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ? അതോ സ്വന്തമായി ആദര്‍ശം ഒന്നുമില്ലേ?
2.ദൈവം ഉണ്ടോ കാളിദാസാ?
3. എല്ലാ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാജമാണോ ?

kaalidaasan said...

>>>>സ്വന്തം ആദര്‍ശം പുറത്ത് പറയാന്‍ നട്ടെല്ലില്ലാത്തവരുമായി സംവദിക്കുന്നത് വ്യര്‍ഥമാണ് എന്ന് തെന്നെയാണ് എന്റെ ഇപോഴെതെയും കാഴ്ചപ്പാട്.<<<


അങ്ങനെ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്ലാത്ത അനേകം പേര്‍ ഉണ്ട് സുബൈര്‍.

ഞാന്‍ ചിലത് ചോദിച്ചു എന്നു കരുതി ഇത്രയധികം വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട. ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നു കരുതി എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇല്ല.

ഞാന്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. സുബൈറിനേപ്പോലുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ പൊട്ടന്‍ കളി മറ്റുള്ളവര്‍ മനസിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതും.

ആളുകള്‍ സംവദിക്കുന്നത് ആശയങ്ങളോടാണ്. ആ വിദ്യ ആദ്യം പഠിക്കൂ സുബൈര്‍. ഇവിടെ സംവദിക്കുന്ന ആരും അവരുടെ ബയോ ഡേറ്റ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല. മറ്റാരും അത് ചോദിച്ചതായും കണ്ടില്ല. സുബൈറിന്റെ അസുഖം ചിന്താശേഷിയുള്ളവര്‍ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എഴുതാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ചില നേരമ്പോക്കുകളും നല്ലതാണ്. cheer girls ല്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെ.

Subair said...

ഇവിടെ സംവദിക്കുന്ന ആരും അവരുടെ ബയോ ഡേറ്റ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടില്ല. മറ്റാരും അത് ചോദിച്ചതായും കണ്ടില്ല. സുബൈറിന്റെ അസുഖം ചിന്താശേഷിയുള്ളവര്‍ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എഴുതാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ചില നേരമ്പോക്കുകളും നല്ലതാണ്.
==============


ഓ, ദൈവം ഉണ്ടോ, എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാജമാണോ, യേശു ദൈവമാണ് എന്നത് എന്നത് ബൈബിളിലെ നാടോടിക്കഥയാണോ അല്ലയോ, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ കാളിദാസന്‍ ബയോഡാററയില്‍ ആണോ ചേര്‍ക്കാറ് ?.

സ്വന്തം ആദര്‍ശം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് സംവദിക്കുന്ന അനോണികള്‍ ഒരു പാട് പേര്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും‍, കാളിദാസ്നോളം സജീവമായവര്‍ കുറവാണ്.

ഏതായാലും മാന്യന്മാരായ ബ്ലോഗേഴ്സ് ബയോഡാറ്റ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെ തെന്നെ ആദര്‍ശം വെളിപ്പെടുതികൊണ്ടാണ് സംവദിക്കുന്നതും. മുഖം മൂടിക്കു പിന്നില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന് ചെളിവാരിയെറിയുന്ന ഏര്‍പ്പാടിന് സംവാദം എന്നല്ല പേര്.

cheer girls ല്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതൊക്കെ തന്നെ.
============


ഓ, കാളിദാസന്‍ എന്താണ് തേനി സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കാത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരിന്നു ഞാന്‍.

KP said...

Subair,

You may have many ideological differences with Kaalidaasan. I guess you can settle those issues later..

We are here to discuss "scientific creationism". It would be great if you could answer a few things:

(a) Many have exposed Husain till now. What is your take on this?

(b) What is your stand on evolution?.

If you do not agree:

(a) What is your alternate hypothesis? How was ADAM like? Was he like modern human? In that case, where will you fit all fossil evidence on human evolution?

(b) What are the scientific facts to support your hypothesis? Please stick to "scientific facts" only. Frankly, the audience won't be satisfied by the replies of the sort "Earth revolving around the sun is yukthiparam and so and so". We expect, solid and coherent answers.


(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?

KP said...

Kaatiparuthy said: സൃഷ്ടീപ്പിനു ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിര്‍‌വചനം എന്ന ലേബലില്‍ വന്ന പരിണാമവാദം തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല
chumma said: As someone living among a lot of biologists I must assure you that evolution is accepted by an overwhelming majority of scientists and when it comes to biologists there is almost universal acceptance

I am sorry to say that your assertion that evolution is not accepted by scientific world comes out from your limited exposure to scientific world. See what blogger chumma wrote. And it will do you a great help if you uses the links he has provided.

Could you please list, apart from creationist documents, a few references to support this claim?

See, it is no great deal to sit in an arm chair and say this and that.. Even today, lot of research is conducted in evolution. There might be controversies here and there.

But the main framework of evolution is scientifically established, as of now.. All the so called controversies are only so for the common public, as media often exacerbates it. Within science, those controversies are nothing more than research opportunities or rather open problems, which demand further investigation..

Then, if tomorrow you conclusively proves "scientific creationism", Science has no qualms. It will readily accept it.

This is what I wrote to Husain: Do not assume science is also like some of the religions you are familiar with. Science has no holy books. Science has an open mind, it accepts evidence and is willing to throw away things that doesn't make sense..

KP said...

My previous comment was to Kaatiparuthy

To Kaatiparuthy:

Could you please list, apart from creationist documents, a few references to support this claim?

(Please do not list any of Husain's articles. He has no ground left to say anything close to science).

Subair said...

You may have many ideological differences with Kaalidaasan. I guess you can settle those issues later..
============


കെ പീ, താങ്കള്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. കാളിടാസനുമായി എന്‍റെ അഭിപ്രായ വിത്യാസങ്ങള്‍ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ എനിക്ക് അശേഷം താല്പര്യമില്ല. കാളിദാസന്‍ എന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു, അതിന് മറുപടി പറയണം എങ്കില്‍, ആ വിഷയത്തില്‍ കാളിദാസന്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആദര്‍ശം എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത്ര മാത്രം.

പിന്നെ, ഡോകിന്സിന്റെ God Delusion ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ബ്ലോഗിലോ, സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ചു ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ബ്ലോഗിലോ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതോ വെളിപ്പെടുതുന്നതോ, വിഷയത്തിന് പുറത്തു തീര്‍പ്പാക്കെണ്ടാതനാണ് എന്നാണോ താങ്കളുടെ യുക്തി?

സുശീലിനെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെ മത്തിക്കച്ചവടത്തെ ക്കുറിച്ചോന്നുമല്ല ചോദിച്ചത്.

KP said...


As some one who followed the discussion from the very beginning, I find it strange why creationists are so reluctant to address any questions related to their faith.

Is it because:

(a) Your Lack of confidence?

(b) You think that what you say may not stand up to scientific scrutiny?

(c) You are more content to say others are wrong?

(d) Something you do not want to share..Come on.. If you know that your answers are correct, then you shouldn't be too much bothered about your debator...


PS: Subair..please carry on.. But remember, we are also discussing scientific creationism

Baiju Elikkattoor said...

അതെ, ആരു ചോദിച്ചാലും ചോദിക്കുന്നവരുടെ ആദര്‍ശം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ "കമാ"എന്നൊരക്ഷരം മറുപടി പറയരുത്!

സന്തോഷ്‌ said...

@ സുബൈര്‍,

<><> മറന്നെങ്കില്‍ പോട്ടെ സാരമില്ല, കാളിദാസന്റെ ബ്ലോഗില്‍ കാണാറുള്ള സാജനോടോ, സന്തോഷിനോടോ ചോദിച്ചാല്‍ മതി യേശു ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്ന്. അവര്‍ കേരളത്തില്‍ തെന്നെയുല്ലവരാന് കേട്ടോ? അപ്പൊ യേശുവിനെ ക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്. പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ നാടോടി കഥയുടെ ഭാഗമാണോ യേശുവും? അതോയേശുവിനെ ക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്‍ കേട്ടിട്ടേയില്ലേ? അപ്പൊ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കി നില്‍ക്കുന്നു - ദൈവം ഉണ്ടോ കാളിദാസാ? എല്ലാ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാജമാണോ? ഇതിന് മറുപടി തരുന്നത് വിഷയത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് തെന്നെയാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്, ഇനി അപ്പുട്ടന് വിരോധമുന്ടെന്കില്‍ അദ്ദേഹം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളും. സൊ കാളിദാസന്‍ ധൈര്യമായി മറുപടി പറയൂ. <><>

കാളിദാസന്റെ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം പറയുമ്പോള്‍ അത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാവുന്നതല്ലേ ശരി? സുബൈര്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെയാണ് ചിലരൊക്കെ "പല്ലിവാല്‍" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പല്ലിവാലിന്റെ ഭാഗമാകുവാന്‍ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളില്‍ നിന്നും ദയവുചെയ്തു എന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

കാവലാന്‍ said...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

"ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചെറിപിക്കര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനായിരുന്നു."

ഹഹഹ... :)

കാവലാന്‍ said...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

"ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചെറിപിക്കര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനായിരുന്നു."

ഹഹഹ... :)

ea jabbar said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി:-
കാട്ടിപ്പരുത്തിക്ക് മറുപടി തുടങ്ങിയത് നിര്‍ത്തി പോയതാണല്ലോ- ഇനി ഇങ്ങിനെയുള്ള ലൊട്ട് ലൊടുക്ക് വിദ്യകള്‍ തന്നെയാണു നല്ലത്. ആരാന്നാ പറഞ്ഞത്- യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാവല്ലെ! ഇങ്ങിനെയൊക്കേ വരൂ - കഷ്ടം!!
---------
ഞാന്‍ ചായ കുടിക്കാന്‍ വന്നപ്പോഴേക്കും കാട്ടിപ്പരുത്തി ചായക്കടയില്‍ ചായ നിര്‍ത്തി മീന്‍ കച്ചവടം തുടങ്ങി .. ! എന്നിട്ടിപ്പം പറയുവാ ഞാന്‍ പോയീന്ന് !!!!

Muhammed Shan said...

>>If you disagree with scientific description of evolution,(a) What is your alternate hypothesis? How was ADAM like? Was he like modern human? In that case, where will you fit all fossil evidence on human evolution?

(b) What are the scientific facts to support your hypothesis? Please stick to "scientific facts" only. Frankly, the audience won't be satisfied by the replies of the sort "Earth revolving around the sun is yukthiparam and so and so". We expect, solid and coherent answers.


(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?<<

ഹ ഹ ആരും KP യുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്..
25 വര്‍ഷവും 3 പുസ്തകങ്ങളും ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ മതിയാകാതെ വരുമോ..?
കാത്തിരിക്കുന്നു..

Jack Rabbit said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി said..,
ജാക്ക് റാബിറ്റ്, എക്സ്പെരിമെന്റല്‍ എവല്യൂഷനിലെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയില്‍ Lenski's long-term evolution experiment വര്‍ഷങ്ങളായി E. coli. യില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വായിച്ചു. പരിണാമവാദത്തിന്നടിസ്ഥാനത്തില്‍ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നു എന്നതിനാല്‍ പരിണാമവാദം ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു എന്നാണോ ജാക് പറയുന്നത്. നെറ്റില്‍ തന്നെ ലെന്‍സ്കിയുടെ വാദങ്ങള്‍ക്കുള്ള ക്രിറ്റിസസവുണ്ടല്ലോ? അങ്ങിനെ കുറേ ലിങ്കുകള്‍ എനിക്കും നല്‍കാനാകും.


The history of criticism from creationists can be read here You may be feeding on that.

My challenge to Hussain still stands.

You can also follow up if you think have other counter points

If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back.

Your name will appear in all school text books. This is highest achievement any scientist can get to see in one's life time. Only very limited Nobel laureates get this kind of accomplishment.

Unknown said...

കെ പി അടിച്ചു പൊളിച്ചല്ലോ. ഇനി ആ ഹുസൈന്‍ അടുത്തെങ്ങും വരില്ല. അയാളെ ഓടിച്ചു വിട്ടു. Long 25 years research നടത്തിയത്‌ ഇങ്ങിനെ ഓടിപ്പോകാനാണോ

Jack Rabbit said...

KP said ..

Subair,

We are here to discuss "scientific creationism". It would be great if you could answer a few things:

(a) Many have exposed Husain till now. What is your take on this?


KP,
I am sure Subair will say he couldn't find any issue with Hussain's arguments. Over there സത്യാന്വേഷി is crying nobody has ever said Hussain was ever right. I left comment where i referred to same question i asked to Subair 3 weeks back


[Jack Rabbit]: Let us be honest and straight, do you think Hussain was ever refuted in any of my three long replies or you consider them against arguments from authority and so Hussain is always irrefutable ?

[Subair]: I dont think there was much to refute, because most of what you wrote there was irrelevent to the argument presented here. You obviously did not understand what his arguements are.


Still after discussing more later, i have never seen Subair or others ever conceding any point was right even though he had left many times without replying.

/JR

Jack Rabbit said...

[KP said to കാട്ടിപ്പരുത്തി] Please do not list any of Husain's articles. He has no ground left to say anything close to science.

[Hussain to Appottan in സത്യാന്വേഷി's blog]: (മതവിശ്വാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം) വാസ്തവമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനാണ് കൂടിയ ശാസ്ത്രം ആവശ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ക്യതിയില്‍ കുറഞ്ഞ ശാസ്ത്രവും എന്റെ ഖണ്ഡനത്തില്‍ കൂടിയ ശാസ്ത്രവും കാണുന്നത്

Jack Rabbit said...

Hussain has said he knows "more" science than Dawkins but showed "less" to publish any paper to prove his points.

On the other hand, Is Mr. Hussain up to date on creationism ? He is asking everyone to read Henry Morris' Scientific creationism written in 1974. Don't he know about the speciation of creationism to intelligent design in 1980s ?. He is rarely quoting figures like Michael Behe, Jonathan Wells, William Dembski etc.

Or is he worried about Behe's statement ?

Possible candidates for the role of designer include: the God of Christianity; an angel--fallen or not; Plato's demi-urge; some mystical new age force; space aliens from Alpha Centauri; time travelers; or some utterly unknown intelligent being.

/JR

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.Jack,

Your words :

"പോത്തിനൊടു വേദമോതി മടിത്തിട്ടു പോയവരെക്കാളും പോത്താണോ മികച്ച വേദപണ്ഡിതന്‍ ? Hussain and others conclude പോത്ത് was better"

നിരീശ്വരവാദികള്‍ വേദമോതാന്‍ തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണാവോ ! നല്ല ലക്ഷണം !! വീണത് വിദ്യയാക്കല്ലേ ആശാനേ! ആ വിദ്യ ഏതായാലും പോത്തിനറിയില്ല!!!

KP said...

Dear Husain,

So strange is your previous comment..

You have a bunch of issues to answer here, including having caught red handed for intellectual dishonesty.

You have nothing to say on those issues? It has been 3 days since I first gave you the list of questions (which others like Jack Rabbit, Appottan, MI, Kaalidaasan, etc. alluded to at various instances).

Your arguments on evolution, natural selection, and your inferences on Tiktaalik, Polish fossils, Turkana fossils, etc. are shred to smithereens by many here..And you find solace that atheists reciting vedam to pothu.

I feel that pothu is better than you. At least, it lacks only intellectual poverty . But you shows both intellectual poverty and intellectual dishonesty.

Or, are you hell bent that you will enter the market only after all your fish has decayed? (to borrow Susheel's comment). Please let us know how long we need to wait?

KP said...

Please read: I feel that pothu is better than you. At least, it lacks only intellectual poverty . But you shows both intellectual poverty and intellectual dishonesty.

in the above comment as:
I feel that pothu is better than you. At least, it shows only intellectual poverty . But you shows both intellectual poverty and intellectual dishonesty.

Jack Rabbit said...

[Jack Rabbit]: "പോത്തിനൊടു വേദമോതി മടിത്തിട്ടു പോയവരെക്കാളും പോത്താണോ മികച്ച വേദപണ്ഡിതന്‍ ? Hussain and others conclude പോത്ത് was better"

[Hussain]: നിരീശ്വരവാദികള്‍ വേദമോതാന്‍ തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണാവോ ! നല്ല ലക്ഷണം !! വീണത് വിദ്യയാക്കല്ലേ ആശാനേ! ആ വിദ്യ ഏതായാലും പോത്തിനറിയില്ല!!!

[Jack Rabbit]: Mr. Hussain, you are displaying your real talent here. You need this more. Here is a similar one to Bright earlier

ഡോക്കിന്‍സിന്റെ കൃതിയുടെ പേരു തന്നെ - The Blind Watchmaker- അസംബന്ധജടിലമാണ്. ബ്ലൈന്‍ഡ് ആയ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും വാച്ചുണ്ടാക്കാനാകില്ല.സാമാന്യബുദ്ധികള്‍ക്ക് പോലും ഗ്രഹിക്കാനാവുന്ന ഇക്കാര്യം ശാസ്ത്രാന്ധവിശ്വാസികളായതിനാല്‍ 'ബ്രൈറ്റ്'കാര്‍ക്ക് ഗ്രാഹ്യമാവില്ലെന്നു മാത്രം.

ഇതു പോലുള്ള വാചകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ട്‌ സത്യാന്വേഷിയെപ്പോലുള്ളവര്‍ വിസില്‍ ഊതും ?

Hussain -1 Bright - 0

Jack Rabbit said...

Posting Hussain's reply to Appottan here since latter couldn't see it (might have gone to SPAM box)

----------------------------------
----------------------------------


പ്രിയ അപ്പൂട്ടന്‍,

താങ്കളുടെ കമന്റിനെപ്പറ്റി

1) “മതവിശ്വാസങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവങ്ങള്‍ വാസ്തവമല്ല എന്ന നിഗമന
ത്തിലെത്താന്‍ കൂടിയ ശാസ്ത്രമൊന്നും ആവശ്യമില്ല.”

ശരിയാണ് ; വാസ്തവമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനാണ് കൂടിയ ശാസ്ത്രം ആവശ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ക്യതിയില്‍ കുറഞ്ഞ
ശാസ്ത്രവും എന്റെ ഖണ്ഡനത്തില്‍ കൂടിയ ശാസ്ത്രവും കാണുന്നത്. ഏതായാലും
കുറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം കൂടുതല്‍ വിലപ്പെട്ടതായി താങ്കള്‍ക്കു തോന്നിയത് പഴയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹാങ്ങ്ഓവര്‍ വിട്ടുമാറാത്തതു കൊണ്ടാവും.

2) "സൃഷ്ടിവാദം ശരിയല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പരിണാമസിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് വരുമോ എന്നതാണ്‌ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ്‌ ശ്രീ ഹുസൈനോടും ഞാൻ ചോദിയ്ക്കുന്നതും. ഒരു പ്രത്യേകകാര്യം അദ്ദേഹവുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെടുന്നയാൾക്ക്‌, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്‌ തന്നെയാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്‌ convincing ആകുംവിധം വിശദീകരിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, automatically, സൃഷ്ടിവാദം ശരിയായി വരുമോ?"

സ്യഷ്ടിവാദം ശരിയല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ പരിണാമവാദത്തിന് സാധ്യതയേറും.
പരിണാമവാദം ശരിയല്ലെന്ന് തെളിയിഞ്ഞാല്‍ സ്യഷ്ടിവാദത്തിനും. കാരണം,
ഉല്‍പ്പത്തി വിശദീകരിക്കാന്‍ മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷന്‍ ഇല്ല.

3) "ഹുസൈൻ തന്റെ വാദങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ ഈയൊരു stand ആണ്‌. ഒരുപാട്‌ കാലമായി സൃഷ്ടിവാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ തന്നെയാണ്‌ അധികവും. അതൊരു God Delusion refute ആയി കാണാനാവില്ല. It's more his viewpoint, rather than anything scientific in it."

ഒരു കാര്യം സയന്റിഫിക് ആകണമെങ്കില്‍ നിരീശ്വര വാദപരമാകണം എന്ന അപ്പു
ട്ടന്റെ സ്റ്റാന്റ് സയന്റിഫിക് എന്നതിനേക്കാള്‍ സ യന്റിസമാണ് (ശാസ്ത്രാന്ധവിശ്വാസം)-Scientistic not scientific.

Anonymous said...

:)

KP അക്ഷമാനാണ് :), മറ്റു പലരും

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain,
Just now you posted a comment in your old post - ഇതെന്ത് യുക്തിവാദം അപ്പൂട്ടാ ? - which was posted here yesterday. You haven't even responded to my reply for that which was posted here 21 hrs back.

Ever since you restricted comments in your blog (12 days back), i have stopped and haven't posted even a single comment in your blog. You need this kind of tricks for people like സത്യാന്വേഷി to tally the goals for his next post.

Shame on your Mr. Hussain.

/JR

Anonymous said...

Jack Rabbit is about to loose control. More clearly, about to loose Self Control.

Everyone here know that Jack doesnt have a second thought. So we dont know what will happen next......

Jack Rabbit said...

KP,
Hussain needs to show this kind of tricks. Otherwise in future, how will he bask in the glory of comments like given below ?

Noushad - ഹുസൈന്‍ നിന്റെയൊക്കെ കരണക്കുറ്റിക്ക് തന്നു എന്നത് ശരിയാണ് ഹുസൈന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്ന വാക്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നീ ചൂളിപ്പോയി. അത്ര തന്നെ. നിനക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു.നീയൊക്കെ വിവരത്തില്‍ പുലി ആണെന്നാണ്‌ ഞാന്‍ കരുതിയത. ഇപ്പോള്‍ മനസ്സില്യായി നീയൊക്കെ വെറും എലി ആണ്. തൂരി ഓടുന്ന ടൈപ്പ്‌.

സത്യാന്വേഷി - ബൂലോകത്തെ മറ്റു മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരെ നേരിട്ടതു പോലെ എളുപ്പത്തില്‍ തീര്‍ത്തുകളയാമെന്ന ധാരണയിലാണ് സുശീല്‍ കുമാറുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഈ സംവാദത്തിലേക്കു ചാടി വീണത്. എന്നാല്‍ അതു സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ അവരുടെ വിദ്വേഷം ഇരട്ടിച്ചു. ദൌര്‍ഭാഗ്യകരമായ കാര്യം, ഇവരില്‍ മിക്കവര്‍ക്കും ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധത മഷിയിട്ടു നോക്കിയാല്‍ പോലും കാണാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണു്. എത്രവട്ടം ഹുസൈന്‍ വ്യക്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞാലും തങ്ങള്‍ക്കു തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് ഇവരാരും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല.

M.A. Bakar - എന്നാല്‍ N.M ഹുസൈന്‍ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ആടിയുലഞ്ഞുപോയ ഗര്‍ഭപാത്രങ്ങള്‍ പുറത്തിട്ടതൊക്കെയും ചാപിള്ളകളായിരുന്നു.

Latheef - ബൂലോകത്ത് യുക്തിവാദ ചര്‍ചയില്‍ വമ്പിച്ച വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് എന്‍ . എം. ഹുസൈന്‍റെ രംഗപ്രവേശം ഈ നിലക്കാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. യുക്തിവാദികളുടെ മര്‍മത്തില്‍ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൈവെച്ചത്.

റിയാസ് കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ - മുന്‍പ് ഞാന്‍ കരുതിയത് യുക്തി വാദികളുടെ മുന്നില്‍ ആര്‍ക്കും പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല് എന്നാണ് ആ ധാരണ തിരുത്തിയത് സാര്‍ ആണ് നന്ദി.

prakash - എൻ.എം.ഹുസൈൻ ആധുനിക ശാസ് ത്രവും ലോജിക്കും അടിസ് ത്ഥാനമാക്കി ഡോക്കിൻസിനെ ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ ആരോഗ്യകരവും ക്രിയാത്മകവുമായ പ്രതിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തി ചർച്ചയെ ധൈഷണിക വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഗവേഷണപരതയിലേക്കുയർത്തുന്നതിന് പകരം അക്കാദമിക ഗൌരവം തൊട്ടുതീണ്ടാത്ത വിശ്വാസിവിരുദ്ധ ജല്പനങ്ങളിലും ആർപ്പുവിളികളിലും സായൂജ്യം അടയുകയാണ് യുക്തിവാദ പക്ഷം ചെയ്തുകോണ്ടിരിക്കുന്നത്.

/JR

Jack Rabbit said...

Noushad said ..
Jack Rabbit is about to loose control. More clearly, about to loose Self Control.

Everyone here know that Jack doesnt have a second thought. So we dont know what will happen next......


Noushad,
I "really lost control" after seeing this blunder which Hussain is repeating in every post (even the latest one). It is on Freidmann graph

ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫില്‍ പ്രപഞ്ചോത്പത്തിക്കു മുന്‍പ് പൂജ്യമാണ് .സമയവും സ്ഥലവും(space and time) പൂജ്യമായ അവസ്ഥ. പ്രപഞ്ചം തന്നെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്. പ്രപഞ്ചം ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് എന്നര്‍ത്ഥം. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് സ്വയം ഉണ്ടാകാനാവുമോ?

For the un-initiated, Alexander Friedmann proposed an equation for the evolution of universe based on Einstein's general theory of relativity in 1922.

Many people make this mistake of tracing back what happens at time=0 from its solution. That is the same thing Hussain is saying above to claim universe was created out of absolute nothing.

The funny thing is that General theory of relativity isn't valid at that dimensions where we are talking about the origin of universe. Once you take quantum mechanics also into consideration, it cannot go to zero.

More can be seen in Victor Stengers' presentation here as a picture is better than 1000 words. and a undergraduate level paper can be found here. Compare page 36 and page 66 of the presentation to see the difference if you want to skip mathematics.

So Mr. Hussain, please stop misusing Physics for your cheap gains.

My earlier discussion with Subair on quantum fluctuations can be found here

PS: Anybody who has advanced knowledge in quantum cosmology are welcome to add their points.

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>ഓ, കാളിദാസന്‍ എന്താണ് തേനി സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കാത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരിന്നു ഞാന്‍.<<<<

കാളിദാസന്റെ സ്വരൂപവും പ്രതിഷ്ടയും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഹുസൈന്‍ മൂന്നു നാലു പോസ്റ്റുകളില്‍ സംവാദം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിനു സുബൈറിന്റെ മനോവിഭ്രാന്തി ഉള്ളതായും തോന്നിയില്ല. കാളിദാസനോട് സംവദിക്കരുതെന്ന തങ്കളുടെ മുന്നറിയിപ്പു പോലും അദ്ദേഹം ചെവി ക്കൊണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനില്ലാത്ത അസ്ഖ്യത സുബൈറിനെന്തിനാണ്?.

തെരുവുകളില്‍ ചില ചാവലിപ്പട്ടികള്‍ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കാണാം. ആരുടെ നേരെയും കുരയ്ക്കും. കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാല്‍ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓടും. അടുത്ത തിരിവില്‍ മറഞ്ഞു നിന്ന് വീണ്ടും കുരയ്ക്കും. വീണ്ടും ഇതു തന്നെ ആവര്‍ത്തിക്കും. താങ്കളുടെ പെരുമാറ്റവും ഇ ചാവാലിപ്പട്ടിയുടേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമല്ല എന്നു പറയേണ്ടി വന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ട്. എത്രാമത്തെ ബ്ളോഗിലാണീ ചോദ്യവുമായി താങ്കള്‍ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതെന്ന് സുബൈറൊനോര്‍മ്മയുണ്ടോ?

പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്‍ പഠിച്ചത് ഗവേഷണം നടത്തിയോ ഒന്നുമല്ല. അതേക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ്. സുബൈറിനുമതൊക്കെ ആകാവുന്നതേ ഉള്ളു. കാളിദാസന്‍ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ച കാലത്ത് കേരളത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റു പോലും ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു.ഇപ്പോള്‍ വിവരം ​മുഴുവന്‍ വിരല്‍ തുമ്പിലാണ്. കാളിദാസന്റെ സ്വരൂപം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന സമയത്ത് സുബൈറിനും പലതും പഠിക്കാന്‍ ആകും. അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഹുസൈന്‍ മൌനമായിരിക്കുമ്പോള്‍ പലതും സംവദിക്കാനായേനെ.

kaalidaasan said...

>>>>>>>Just now you posted a comment in your old post - ഇതെന്ത് യുക്തിവാദം അപ്പൂട്ടാ ? - which was posted here yesterday. You haven't even responded to my reply for that which was posted here 21 hrs back.<<<<<<
Jack.

Not only that. He is really cunning as well. Now there is comment moderation. I had copied my replies to those comments. But not seen there either. He is desperately trying to hide somewhere as before.

As you pointed out many of his supporters have started celebrating Hussein’svictory. Poor chaps. Do not have the cognitive capacity to differentiate victory from defeat.

kaalidaasan said...

>>>>>>>:)

K P അക്ഷമാനാണ് :), മറ്റു പലരും<<<<


നൌഷാദ്,

താങ്കളായിരുന്നല്ലോ ഹുസൈനു വേണ്ടി വീറോടെ വദിച്ചിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ പുപ്പുലി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതും. ഇപ്പോള് എലി പോയിട്ട് ഒരു ഞാഞ്ഞൂളിന്റെ അത്ര വീര്യം കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്തേ അദ്ദേഹം പരിണാമവും ഡാര്‍വിനും ഒക്കെ
വിട്ടു കളഞ്ഞിപ്പോള് പോത്തും വേദവുമൊക്കെ പുലമ്പുന്നു. ഇതാണോ താങ്കള് പല ബ്ളോഗുകളിലും നടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഫലം?
വെല്ലുവിളിച്ചത് നന്നായി. ഹുസൈന്റെ തനി സ്വരൂപം മറ്റുള്ളവര്ക്ക് കാണാനായി.

ഹുസൈന് ഡാര്‍വിന്റെ Natural Selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അദ്ദേഹം കൊട്ടിപ്പാടുന്ന ഗവേഷണം നടത്തിയത്. സ്വന്തമായി മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വ്യാജ Natural Selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹം refute ചെയ്തു
എന്നു പറയുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന പരിണാമത്തെയോ Darwinism ത്തെയോ അല്ല. ഇനി ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന പരിണാമത്തെയാണോ എന്നൊക്കെ നൌഷദ് പറഞ്ഞു തന്നാല് മനസിലാക്കാമായിരുന്നു.

നൌഷാദ് അക്ഷമനാണെന്നു മനസിലായി. അതിന്റെ കാരണം, പഠിക്കാനുള്ള അമിതാവേശമാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവര് അക്ഷമരൊന്നുമല്ല. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയേ ആകൂ എന്ന് പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് അല്പ്പമെങ്കിലും വിവരമുള്ളവര് മനസിലാക്കിയിരുന്നു.

ഹുസൈന്റെ ഈ പതനത്തില് ചെറുതല്ലാത ഒരു പങ്ക് താങ്കളുള്പ്പടെയുള്ളവര്ക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചില ഗിമിക്കുകള് കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും താങ്കളുടെയൊക്കെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു പോയി. എന്തോ മഹാ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് ആംഗീകരിച്ചാര്പ്പു വിളിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്കുയര്ന്നു പോയി. കൂടുതല് ഉയരത്തില് നിന്നും പതിക്കുമ്പോള് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം കൂടും.

പൊന്നും കാക്കപ്പൊന്നും തിരിച്ചറിയണമെങ്കില് പൊന്നുമായി കൂടുതല് പരിചയം വേണം. അധുനിക ശാസ്ത്രം മുസ്ലിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടു കാരണം ആധുനിക ശാസ്ത്രം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനു മനസിലാക്കാനാകുന്നില്ല.

ആധുനിക ശാസ്ത്രം താങ്കള്ക്കും വേണ്ട എന്ന നിലപാടുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞാല് കൊള്ളാം.

Jack Rabbit said...

Look who is the next victim of Mr. Hussain in his latest post

ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടു വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. വിശദീകരണം സിസ്റ്റത്തിനതീതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഭൌതീകാതീതമാണെന്നു പറയുന്നത്.

Can somebody guess although he hasn't given the name ?

Noushadkutty പറയൂ,

Aa correct - Kurt Godel's incompleteness theorem.

Here is a beautiful refutation of the claims that it shows existence of God - Apt title for Mr. Hussain - The Danger When You Don’t Know What You Don’t Know

/JR

PS: I will post all these later in my blog as victims of Hussain's abuse :)

Jack Rabbit said...

കഥയറിയാതെ ആട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കുട്ടിക്കരണം മറിഞ്ഞ വിദൂഷകന്‍ ഒന്നാമന്‍

KP said...

ലോകോത്തര നിരീശ്വരവാദ ബുദ്ധിജീവിയായ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഒരു കൃതിയെ തന്നെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച, Scientific creationism ത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനും, expert in many fields ഉം ആയ ശ്രീ ഹുസൈനു പോലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ..


(a) What is your alternate hypothesis to evolution theory? How was ADAM like? Was he like modern human? In that case, where will you fit all fossil evidence on human evolution?

(b) What are the scientific facts to support your hypothesis? Please stick to "scientific facts" only. We expect, solid and coherent answers.

(c) How does it explain many questions regarding fossils that Jack Rabbit asked " we have fossils from more than 600 million years ago (even pre-Cambrian), why isn't there a single fossil of a humanoid which is more than 6 million years old ?"

(d) Using all scientific knowledge that you guys possessed all these years, is there any technological advancements you accomplished? Did you guys ever predict anything?

PS: ഹുസൈൻ സാർ.. ഈ first round ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടു വേണം നമുക്കു next round ആരംഭിക്കാൻ..

Subair said...

My earlier discussion with Subair on quantum fluctuations can be found here
================


ഓ, അതവിടെ തെന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ?. Quantum Vaccum ത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍ പോലും അറിയാത്തയാളാണ് Quantum Vaccum നെ ക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുത്തത് എന്ന് പറയാന്‍ ഖേദമുണ്ട് ജാക്.

Quantum Vaccum ല്‍ vitrual Particles ഉണ്ടാകുന്നത് temporary ആണ് എന്ന് ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ജാകിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു.

ആദ്യം ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ :

Secondly, in the subatomic world fluctuations are a temporary phenomenon and it does not violate cause and effect relationship.

ജാകിന്റെ മറുപടി

What do you mean by temporary ? What is the timescale you use to differentiate between temporary and permanent ?

ഞാന്‍ ഈ മറുപടി ചോദ്യം അറിവില്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ ജാകിന്റെ മരുപടി ഇതായിരുന്നു.

Subair:
If you had the idea of QM you wouldnt have asked that silli question.

"The creation of virtual pairs of particles does not violate the law of conservation of mass/energy because they only exist for times much less than the Planck time. There is a temporary violation of the law of conservation of mass/energy, but this violation occurs within the timescale of the uncertainty principle and, thus, has no impact on macroscopic laws."


എനിക്കുള്ള ജാകിന്റെ മറുപടി താഴെ:

Jack:
I asked this question to Hussain in a diff place. You copy and pasted here now. This was asked in the context of generalization/exception arguments and he treated this as an exception. That is why i asked and replied before


വ്യക്തമായ കളവല്ലേ ജാക് ആ പറഞ്ഞത് ? അത് generalization/exception നില്‍ അല്ല പറഞ്ഞത്. മാത്രവുമല്ല ഏത് സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ പറഞ്ഞാലും അത് മണ്ടത്തരം തെന്നെയാണ്.

ഇതിന്‍റെ പിന്നാലെ തെന്നെ ജാകിനെ "തോല്പിക്കാന്‍ മിനക്കെടാത്തത്" അതില്‍ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.

Subair said...

You have nothing to say on those issues? It has been 3 days since I first gave you the list of questions (which others like Jack Rabbit, Appottan, MI, Kaalidaasan, etc. alluded to at various instances).
===============


KP യും ജാക് രാബിറ്റും, മനുഷ്യനും ഒരാളായാലും പലരായാലും ഔചിത്യ ബോധാമില്ലായ്മയില്‍ ഒരേ പോലെയാണ്.


ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കമ്മന്ടു ബോക്സില്‍ സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ച് കുറെ open ended questions ചോദിച്ച് മറുപടി വേണമെന്ന് പറയുന്നതിനാണോ സംവാദം എന്ന് പറയുക?

യുക്തിവാദത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റില്‍, ഞാന്‍ വന്നു എന്താണ് സൃഷ്ടി വാദത്തിന് പകരം നിങ്ങള്ക്ക് വെക്കാനുള്ളത്, വെക്കാനുള്ളത്, എന്താണ് നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍, എന്നാണു മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ടായത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ച് കൊണ്ടെയിരുന്നാല്‍ ന്നിങ്ങള്‍ ഉത്തരം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമോ?


സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ബാധ്യതയാണ്, സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ആര്‍ക്കും, സൃഷ്‌ടി വാദത്തിന്റെ ബാല പാഠങ്ങള്‍ ക്ലാസ്സെടുത് തരാന്‍ മാത്രം സമയം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

Jack Rabbit said...

Kudos to Subair for your improved lying and cherry picking skills

Why don't you DARE to quote me from my last comment ?

[Subair] : Regarding quantum vaccum being nothing, you said it is it the best description of what we call noithing. No I'm taking about best description, I'm talking about absolulte nothingness.

[Jack]:I repeatedly said there is no way we can remove all fluctuations and look at the "underlying vaccum". It is like asking you want to know position and momentum of an electron with absolute certainty as both are prevented by uncertainty principle.

The only way we may look at it is when quantum mechanics and uncertainty principle is wrong and there is some hidden variable theory. But you might already know based on your reading all that attempts were proven wrong.

[Link on Quantum Vacuum given by Subair] : The words "nothing," "void," and "vacuum" usually suggest uninteresting empty space. To modern quantum physicists, however, the vacuum has turned out to be rich with complex and unexpected behaviour. They envisage it as a state of minimum energy where quantum fluctuations, consistent with the uncertainty principle of the German physicist Werner Heisenberg, can lead to the temporary formation of particle-antiparticle pairs.

In this sense, the Universe is not filled by the quantum vacuum, rather it is `written on' it, the substratum of all existence.

[Jack]: What i am saying strongly is we cannot break that substratum and look beneath


Subair,
Why don't you openly admit you are looking for a method to look beneath quantum fluctations and insert your supernatural god ? I said (as can be read above) that this isn't possible due to quantum mechanics. You may want to do so by denying quantum mechanics ? Are you ready to do that ?

/JR

Subair said...

കാളിദാസന്റെ സ്വരൂപവും പ്രതിഷ്ടയും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഹുസൈന്‍ മൂന്നു നാലു പോസ്റ്റുകളില്‍ സംവാദം നടത്തി.
================


അത് ഹുസൈന്‍റെ മഹാമന്സകത.

അദ്ദേഹത്തിനു സുബൈറിന്റെ മനോവിഭ്രാന്തി ഉള്ളതായും തോന്നിയില്ല.
=============


അപ്പൊ എനിക്ക് മനോ വിഭ്രാന്തിയാണ് എന്ന് കാളിദാസന് ഉറപ്പാണ്?.

അദ്ദേഹത്തിനില്ലാത്ത അസ്ഖ്യത സുബൈറിനെന്തിനാണ്?.
=========


കാളിദാസന്‍ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നോടാണല്ലോ? മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ലേ - അതുകൊണ്ട്.

തെരുവുകളില്‍ ചില ചാവലിപ്പട്ടികള്‍ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കാണാം. ആരുടെ നേരെയും കുരയ്ക്കും. കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാല്‍ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓടും. അടുത്ത തിരിവില്‍ മറഞ്ഞു നിന്ന് വീണ്ടും കുരയ്ക്കും. വീണ്ടും ഇതു തന്നെ ആവര്‍ത്തിക്കും. താങ്കളുടെ പെരുമാറ്റവും ഇ ചാവാലിപ്പട്ടിയുടേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമല്ല എന്നു പറയേണ്ടി വന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ട്
==============


കൊള്ളാം കാളിടാസനില്‍ ന്പ്രതീക്ഷിക്കബുന്നതില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും മാന്യമായ ഉപമ. പക്ഷെ ഈ ചാവാലി പട്ടി പ്രയോഗം ചെരുക, സ്വന്തമായി യാതൊരു നിലപാടുകളുമില്ലാതെ, ആര്‍ക്കു നേരെയും കുറച്ചു ചാടുന്നവര്‍ക്കാണ് ചേരുക എന്ന് മാത്രം.

എത്രാമത്തെ ബ്ളോഗിലാണീ ചോദ്യവുമായി താങ്കള്‍ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതെന്ന് സുബൈറൊനോര്‍മ്മയുണ്ടോ?
=============


അവിടെയൊക്കെ കാളിദാസന്‍ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിട്ട്മില്ലേ?

അതിന് മറുപടിയായല്ലേ കാളിദാസാ ഞാന്‍ താങ്കളുടെ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഉള്ള നിലപാടുകള്‍ ചോദിച്ചത്.

പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് കാളിദാസന്‍ പഠിച്ചത് ഗവേഷണം നടത്തിയോ ഒന്നുമല്ല. അതേക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ്
==========


സ്വന്തം ആദര്‍ശം എന്ത് എന്ന് അറിയാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതിയത് വായിക്കണമോ കാളിദാസാ?

KP said...

Subair:

Please re-read the title of this blog post: "ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം".

All my questions are directly related to scientific creationism .

If you are under some other impressions... Hats off to you.. Many here have commented on your cognition skills..I am now forced to agree with them. You leave me no choice..Alas..


Subair said: ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കമ്മന്ടു ബോക്സില്‍ സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ച് കുറെ open ended questions ചോദിച്ച് മറുപടി വേണമെന്ന് പറയുന്നതിനാണോ സംവാദം എന്ന് പറയുക?

യുക്തിവാദത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റില്‍, ഞാന്‍ വന്നു എന്താണ് സൃഷ്ടി വാദത്തിന് പകരം നിങ്ങള്ക്ക് വെക്കാനുള്ളത്, വെക്കാനുള്ളത്, എന്താണ് നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍, എന്നാണു മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ടായത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ച് കൊണ്ടെയിരുന്നാല്‍ ന്നിങ്ങള്‍ ഉത്തരം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമോ?


Again the blog post is on "ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം". If you are in the wrong place, please correct yourself..

Many topics on evolution and natural selection were discussed here. Anyone with an iota of scientific understanding would have seen how worthless are Husain's arguments on evolution and natural selection...

Subair said: സൃഷ്‌ടി വാദത്തിന്റെ ബാല പാഠങ്ങള്‍ ക്ലാസ്സെടുത് തരാന്‍ മാത്രം സമയം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

Now that we are convinced on Husain's expertise on evolution and natural selection, why don't you give him a chance to show the world how scientific is his creationism

Subair said...

Kudos to Subair for your improved lying and cherry picking skills

Why don't you DARE to quote me from my last comment ?
===================


ലാസ്റ്റ്‌ കമ്മന്റ് അവിടെ നില്കട്ടെ ജാക്.

ലാസറിന് മുമ്പത്തേത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെ ലാസ്റ്റ്‌? ഒരു വിഷയതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാല്‍ അടുതെതിലേക്ക് പോകുന്നത് ജാകിന്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ്.

താന്കള്‍ കളവു പറഞ്ഞു എന്നാണു ഞാന്‍ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞത് - അതിന് മറുപടി പറയൂ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ്‌ കമ്മന്റിലേക്ക് വരാം.

ചില ചര്‍ച്ചയില്‍, തുടര്‍ന്ന് മറുപടി പറയാത്തത് ദൌര്‍ബല്യമായി കാണരുത് ജാക്ക്. രണ്ടു പേര്‍ക്കും പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ മറുപടി പറയുന്നത് നിര്‍ത്തും - കാരണം ഞാന്‍ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി സംവടിക്കറില്ല.

Jack Rabbit said...

Subair said..
KP യും ജാക് രാബിറ്റും, മനുഷ്യനും ഒരാളായാലും പലരായാലും ഔചിത്യ ബോധാമില്ലായ്മയില്‍ ഒരേ പോലെയാണ്.


SHAME ON YOU SUBAIR. If you ran out of arguments do you like your MASTER always suffer from this delusion ?

സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ബാധ്യതയാണ്, സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ ക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ആര്‍ക്കും, സൃഷ്‌ടി വാദത്തിന്റെ ബാല പാഠങ്ങള്‍ ക്ലാസ്സെടുത് തരാന്‍ മാത്രം സമയം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

Even Hussain doesn't know basics of creationism. You, കാട്ടിപ്പരുത്തി and Hussain don't agree based on your comments on macro and micro evolution.
Hussain is still asking every one to read Scientific creationism written in 1974. He doesn't know about the speciation of creationism to intelligent design in 1980s after it was banned in Edwards vs Aguillard case and later it was banned nation wide by US Supreme court.

/JR

KP said...

Subair said: സൃഷ്‌ടി വാദത്തിന്റെ ബാല പാഠങ്ങള്‍ ക്ലാസ്സെടുത് തരാന്‍ മാത്രം സമയം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

So you seem to know basic lessons on scientific creationism. Great!!!

Now please go back and answer those basic questions. Let us then continue the debate on "scientific creationism".

Subair said...

All my questions are directly related to scientific creationism .
=================


സൃഷിടി വാദത്തെ ക്കുരിച്ചല്ല എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അവ പൊതു ചോദ്യങ്ങളായിര്‍ന്നു. അവക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ നിന്നാല്‍ അതിന് മാത്രമേ സമയമുണ്ടാകൂ.

ഉദാഹരണവും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. പരിണാമത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഞാന്‍ പരിണാമത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ചോദ്യങ്ങള്‍ (എന്നാണു മനുഷ്യന്‍ ഉണ്ടായതു, എന്താണ് [ഇപ്പോള്‍ ആരും പരിനമിക്കാത്തത് തുടങ്ങി അന്ച്ചല്ല അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങള്‍ എനിക്ക് ചോദിക്കാം] ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാല്‍, താന്കള്‍ എനിക്ക് മറുപടി തന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുമോ?

താങ്കള്‍ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ക്ക് നിലപാട് ഇല്ല എന്നാണ് വാദം എങ്കില്‍ അത് പറയൂ?

അറിയാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ചോദി
ക്കുന്നത് എങ്കില്‍ ഹുസൈന് നേരിട്ട് മെയില്‍ അയക്കൂ, കുറഞ്ഞ പക്ഷം എന്നെ പോലുള്ള വായനക്കരുടെ സമയം താങ്കള്‍ മിനക്കെടുതില്ല.

ഹുസൈന്‍ ഒരു പുസ്തകം നിര്ധേഷിചിരുന്നല്ലോ, അത് വായോച്ചോ? വായിക്കൂ, സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ എന്നിട്ട് specific ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കൂ..

Subair said...

So you seem to know basic lessons on scientific creationism. Great!!!

Now please go back and answer those basic questions. Let us then continue the debate on "scientific creationism".
==============


ആദ്യം എനിക്ക് താങ്കള്‍ വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ,എന്നിട്ട് നമ്മുക്ക് സംവദിക്കാം എന്ന്. ഇതെവിടെത്തെ ന്യായമാ?

KP said...

Subair said:
ആദ്യം എനിക്ക് താങ്കള്‍ വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ,എന്നിട്ട് നമ്മുക്ക് സംവദിക്കാം എന്ന്. ഇതെവിടെത്തെ ന്യായമാ?


Woww.. You are scaling new heights..

See Subair, If you have the answers, then give that. Else, admit you don't have.

I am not here as a student to learn creationism from you. I am here to debate whether there is anything "scientific" in creationism. If your "scientific creationism" has answers, then give them.. Else, stop beating round the bush.. The audience are not fools to see through these tricks..You are only making a fool out of yourself through this exercise..

Else, consider giving your opinion on this:

(a) Many have exposed Husain till now in this blog. What is your take on this?

(b) What is your stand on evolution?.

Jack Rabbit said...

Subair,
I have posted my reply (you might have already got mail now) in my blog where the discussion started. We can discuss there.

I don't want to derail your ongoing discussion on creationism with KP in this blog.

/JR

Muhammed Shan said...

സുബൈര്‍.., ദയവായി താങ്കള്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ ആദ്യം മുതല്‍ അവസാനം വരെ വായിക്കൂ..
എന്നിട്ടും താങ്കള്‍ക്കു പറയാന്‍ താങ്കളുടെ അവസാന കമന്‍റുകള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കില്‍ ..
നമിച്ചു..
അത്രയെ പറയാനുള്ളൂ..

Baiju Elikkattoor said...

"ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കമ്മന്ടു ബോക്സില്‍ സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ച് കുറെ open ended questions ചോദിച്ച് മറുപടി വേണമെന്ന് പറയുന്നതിനാണോ സംവാദം എന്ന് പറയുക?"

ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്നങ്ങു തുറന്നു പറയുക അല്ലെ ഇതിലും ഭംഗി.....!

Subair said...

സുബൈര്‍.., ദയവായി താങ്കള്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ ആദ്യം മുതല്‍ അവസാനം വരെ വായിക്കൂ..
എന്നിട്ടും താങ്കള്‍ക്കു പറയാന്‍ താങ്കളുടെ അവസാന കമന്‍റുകള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കില്‍ ..
നമിച്ചു..
അത്രയെ പറയാനുള്ളൂ..
==============


ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ വായിച്ചിരുന്നു, വിഷയാധിഷ്ടിതമായി ചില കമ്മന്റുകള്‍ ഇടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാട്ടിപ്പരുത്തിയും മി യുമൊക്കെ ഏറെ ക്കുറെ വിഷയത്തില്‍ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ തെന്നെയാണ് നല്‍കിയത്. ഹുസൈനും ചില മറുപടികള്‍ എഴുതുകയും വിശദമായ മറുപടി അദ്ധേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഇടാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ പിന്നീട്, ഈ ചര്‍ച്ച ഹൈജാക്ക്‌ ചെയ്യപെടുകയും ഒയു ചക്കളത്തി പോരായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തത് KP യും, ജാക്കും കാളിദാസനും ഓരോ മിനിറ്റിനും ഒരു കമ്മന്റ് വീതം ഇടാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ച് ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്കുണ്ടാകുകുക സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നാല്‍ അതെല്ലാം ഈ പോസ്റ്റില്‍ തെന്നെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നതും, ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ, വെല്ലു വിളിക്കുന്നതും ജയ് വിളിക്കുന്നതും ഒന്ന് ആരോഗ്യപരമായ സംവാദത്തിന് യോചിച്ചതല്ല, എന്നാല്‍ അവ ചെയ്യുന്നത് കൂടതല്‍ ബൌദ്ധികനിലവാരം അവകാശപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദികളും.

അപ്പുട്ടന്‍, താങ്കളുടെ പോസ്റ്റു വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോള്‍ തോന്നിയത്:

പ്രപന്ച്ചതിന്ന്റെയോ, അതിലെ ജീവ ജാലങ്ങലുടെയോ, ഉത്ഭവത്തിനു പിന്നില്‍ ഒരു സൃഷ്ടാവിന്റെ ആസൂത്രണം ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്നതോ വിശ്വസിക്കുന്നതോ, അവയെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നതിന് തടസം അല്ല. കൂടുതല്‍ പടിക്കുന്തോറും സൃഷ്ടാവിന്റെ ആസൂത്രണവൈഭവം, ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കൂടുതല്‍ ബോധ്യപ്പെടുകയെ ഉള്ളൂ.

അതെ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങിനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ സിസ്റ്റം യാതൊരു ആസൂത്രണവും ഇല്ലാതെ താനേ ഉണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാകുകയില്ല. ഒരു കാര്‍ എങ്ങിനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകിയാല്‍, ആ കാര്‍ താനേ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വാദിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതു പോലെ.

മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, പ്രാചീന മനുഷ്യര്‍ മഴയുണ്ടാകുന്നത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ കൊണ്ടാണ് എന്ന് വിസ്വസിചിരിക്കാം, എന്നാല്‍ നാം മഴ എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം, അവരുടെ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് വരുന്നില്ല, കാരണം ആ വ്യവസ്ഥ അവിടെ താനേ വന്നതാണെന്ന് തെളിയുന്നില്ല. നാം കണ്ടു പിടിക്കുന്നത്‌ എങ്ങിനെ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നല്ല.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് പിന്നിന്‍ ആസൂത്രകന്‍ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തെന്നെ ആ ആസൂത്രണ വൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുക്ക് പടിക്കവുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെ ക്കുറിച്ച്, പഠിച്ചു ദൈവത്തെ കണ്ടത്താന്‍ ആണ് ഖുറാന്‍ ആവശ്യപ്പ്പെടുന്നത് എന്നും സാന്ദര്‍ഭികമായി പറയട്ടെ.

Muhammed Shan said...

സുബൈര്‍.., താങ്കള്‍ക്കു ഇതിലും മികച്ച ഒരുത്തരം നല്‍കാന്‍ ആകില്ലേ..?
എന്തായാലും ഹുസൈന്‍ സാറിന്‍റെ മറുപടി കൂടി കാണട്ടെ..
25 വര്‍ഷത്തെ ഗവേഷണവും..,3 പുസ്തകങ്ങളുടെ രചനയും വെറുതെ ആകില്ല എന്ന് കരുതട്ടെ..

Subair said...

സുബൈര്‍.., താങ്കള്‍ക്കു ഇതിലും മികച്ച ഒരുത്തരം നല്‍കാന്‍ ആകില്ലേ..?
=============


എന്തിനെ കുറിച്ച്?

Jack Rabbit said...

Subair said ..
ഹുസൈന്‍ ഒരു പുസ്തകം നിര്ധേഷിചിരുന്നല്ലോ, അത് വായോച്ചോ? വായിക്കൂ, സൃഷ്‌ടി വാദികള്‍ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ എന്നിട്ട് specific ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കൂ..Subair,
It looks like you missed my earlier comment

Even Hussain doesn't know basics of creationism. You, കാട്ടിപ്പരുത്തി and Hussain don't agree based on your comments on macro and micro evolution.
Hussain is still asking every one to read Scientific creationism written in 1974. He doesn't know about the speciation of creationism to intelligent design in 1980s after it was banned in Edwards vs Aguillard case and later it was banned nation wide by US Supreme court.


Do you know about this ban ?

The book Hussain suggested isn't even used by intelligent designers in US. Check list of intelligent design books in Wikipedia or in Amazon

That is why wrote yesterday even Hussain is not up to date on സൃഷ്ടിവാദം . What a pity !!

പാരസിറ്റമോള്‍ said...

സുബൈറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇനി എവലുഷന്‍ ശരി ആണെങ്കിലും അതും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആസൂത്രണം ആണെന്ന് കരുതാം അല്ലെ ?
ഒരു കാര്യം സുബൈര്‍ പറഞ്ഞിതിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു. സംവാദം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. മി , അപ്പൂട്ടന്‍, ജാക്ക് മുതലായവരുടെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഒരു ഉത്തരവുമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു. ഹുസൈന്‍ മാഷ്‌ എവിടെപ്പോയി??

Subair said...

സുബൈറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇനി എവലുഷന്‍ ശരി ആണെങ്കിലും അതും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആസൂത്രണം ആണെന്ന് കരുതാം അല്ലെ ?
================


ആണെങ്കില്‍, അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ പാരസെറ്റമോള്‍ക്ക്?

Jack Rabbit said...

Subair said ..
എന്നാല്‍ പിന്നീട്, ഈ ചര്‍ച്ച ഹൈജാക്ക്‌ ചെയ്യപെടുകയും ഒയു ചക്കളത്തി പോരായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തത് KP യും, ജാക്കും കാളിദാസനും ഓരോ മിനിറ്റിനും ഒരു കമ്മന്റ് വീതം ഇടാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ച് ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്കുണ്ടാകുകുക സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നാല്‍ അതെല്ലാം ഈ പോസ്റ്റില്‍ തെന്നെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നതും, ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ, വെല്ലു വിളിക്കുന്നതും ജയ് വിളിക്കുന്നതും ഒന്ന് ആരോഗ്യപരമായ സംവാദത്തിന് യോചിച്ചതല്ല, എന്നാല്‍ അവ ചെയ്യുന്നത് കൂടതല്‍ ബൌദ്ധികനിലവാരം അവകാശപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദികളും.


Subair,
Are you really DUMB or acting like one ? Where were you when these people were making all proclamations ? Why didn't you or Hussain ask them to hold all victory postings ?.

Now you are acting desperate and at loss of words. You are asking others to read creationist books before asking questions on it. Have you seen how many people said they have open mind and they want to learn evolution from these debates ? How many books on evolution have you read before asking again and again stupid questions ? Could you tell us the names ?

/JR

Anonymous said...

എന്നെക്കാളും ഈ വിഷയത്തില്‍ അറിവുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ജാക്കിനെയും മറ്റു പലരെയും ഞാന്‍ നോക്കിക്കാണുന്നത്. എന്നാല്‍ തന്‍റെ അറിവില്‍ അമിതാത്മവിശ്വാസം കാണിച്ച ജാക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ കലപില കൂട്ടി പതിവ് തെറ്റിച്ചു ജയ്‌ വിളി നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ജാക്കിന് ബ്ലോഗുലകത്തില്‍ സംഭവിച്ച പരിണാമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന്നുണ്ട്. ഈ പരിണാമം എന്തിനാണ് എന്നും അറിയാം. ഇതാ ഹുസൈന്‍റെ കമന്റ്

Most of evolution writings of the bloggers like Mr.Jack,Kaalidaasan, KP ,Bright etc are garbages recycled.A detailed analysis of MI is forthcoming and relevant comments on recyclers' also.

അത് കൊണ്ട പുരാതന ശാസ്ത്രവും കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുക്തിവാദി മതവിശ്വാസികളെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ. നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധനം തയ്യാറാവുന്നു. കുരങ്ങന് പൂമാല കിട്ടിയത് പോലെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതും പിടിച്ചു ഇനി കളിക്കാം.

ജാക്ക്, അങ്ങ് ഒന്ന് അടങ്ങി നില്‍ക്കൂ. ഇത്ര തിരക്കോ? ഇടവേളയില്‍ അവകാശവാദവുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന ജാക്കിനെ കാണാന്‍ ചെലാണോ അതോ സങ്കടം തോന്നുകയാണോ വായനക്കാരെ?

ജാക്കെ, എന്‍റെ പഠനം ഞാന്‍ തുടര്‍ന്നു. അതില്‍ ജാക്കിന്റെ ശാസ്ത്രം പുരാണശാസ്ത്രമാണ് എന്ന അറിവ് പലയിടത്തായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു.

Jack Rabbit said...

Noushad,
Couldn't you recognize your names among the ones who are doing ജയ് വിളി? If you don't know you did that comment 8 days back.

First you tell Mr. Hussain to learn, copy and paste from the recent intelligent designers in US rather than stuck with scientific creationism of 1970s.

Good luck with your study. Hope you won't repeat the same mistakes Hussain has been doing for last 25 years.

/JR

Muhammed Shan said...

സുബൈര്‍ .., അപ്പുട്ടന്റെയും KP യുടെയും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒരാവര്‍ത്തി കൂടി വായിക്കുക..
എന്നിട്ടും താങ്കളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ എത്ര മാത്രം അപര്യാപ്തം ആണെന്നും..,എത്ര മാത്രം പരിഹാസ്യം ആണെന്നും താങ്കള്‍ക്കു ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആകുന്നില്ല എങ്കില്‍ ..
താങ്കളെ കുറിച്ച് സഹതപിക്കാന്‍ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ആകില്ല..
നൌഷാദിനെ പോലുള്ളവര്‍ കരുതുന്നത് പോലെ ഹുസൈന്‍ സാര്‍ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് പുതിയൊരു ഇതിഹാസം രചിക്കുന്നത് കാണാന്‍ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു..
മുഴുവന്‍ മലയാളികള്‍ക്കും അദ്ദേഹം അഭിമാനം ആകുമെന്ന് കരുതാം..
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സൃഷ്ടി വാദം നിഷേധിക്കാന്‍ ആകാത്ത തെളിവുകളോടെ പുറത്ത് വരുമ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ ലോകവും സര്‍വഗ്നനായ ഹുസൈനെ ആദരിക്കുന്നത് കാണാന്‍ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു..
ആദ്ദേഹത്തിന്റെ 25 വര്‍ഷങ്ങളും 3 പുസ്തകങ്ങളും സഫലമാകുന്ന..,നൌഷാദും,ലത്തീഫും,ബക്കറും,സുബൈരുമെല്ലാം ബൂലോകത്തെ ബ്ലോഗര്‍ മാര്‍ക്കിടയില്‍ തലയുയര്‍ത്തി പിടിക്കുന്ന ആ സുന്ദര സുരഭില കാലം സൊപ്നം കണ്ടു കൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ വിരമിക്കട്ടെ..

Baiju Elikkattoor said...

"സുബൈറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇനി എവലുഷന്‍ ശരി ആണെങ്കിലും അതും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആസൂത്രണം ആണെന്ന് കരുതാം അല്ലെ ?"

================

"ആണെങ്കില്‍, അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ പാരസെറ്റമോള്‍ക്ക്?"

ഇതിനു എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം എന്നും പറയാമോ...?! :)

KP said...

On Henry Morris and his book on scientific creationism (from wiki, search for Henry Morris):

"His book Scientific Creationism (1974 and 1984), according to Herman Kirkpatrick, "is not very convincing evidence to support the recent creation of the earth".[11] Thomas Wheeler, Professor of biochemistry at University of Louisville, reviewed the second edition and concluded, "Scientific Creationism cannot be recommended for use in public school classes, or indeed anyone interested in learning science".[12] Wheeler cited Morris misunderstanding of science, appeals to religious prejudice, misrepresentation of scientific knowledge, omission of opposing science, double standards in evidence, "absurd conclusions," inappropriate and misidentified sources, attacks on scientists, using discredited arguments, and "silly calculations"."

Strange coincidence!!! What we exposed about Husain's research shares similarity with Morris's (see the text in italics in above)..

പാരസിറ്റമോള്‍ said...

സുബൈറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇനി എവലുഷന്‍ ശരി ആണെങ്കിലും അതും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആസൂത്രണം ആണെന്ന് കരുതാം അല്ലെ ?
================

ആണെങ്കില്‍, അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ പാരസെറ്റമോള്‍ക്ക്?

--------------------------

അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല സുബൈറേ. ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് സുബൈര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് കണ്‍ഫേം ചെയ്തതാണ്

KP said...

On whether the debate has been hijacked:

The topic of discussion is "scientific creationism".

I believe evolution and natural selection comes under its ambit..

For a healthy debate- Out of Husain's reply to MI, I focused only on that single point which was not well addressed by MI and Kaalidaasan. That was regarding the Nature paper on H.habilus and H.erectus. I believe Husain's conclusions on that work doesn't stand up to intellectual honesty.

As I understand, my list of questions, directly follow MI's, Jack's, Appoottan's, Kaalidaasan's, etc., views on the topic.

Is asking a few direct questions such a sin in a debate? I don't think so, as blogger ARUN asked a few relevant questions before and neither was there an alarm nor was there any answers!!

Or is scientific creationism something along the lines that blogger പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said..."നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതിനു തെളിവു വേണം ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നതിനു തെളിവു വേണ്ട" ? Please clarify this, then I will take back my questions..


contd...

KP said...

Or is it because I referred to ADAM in my questions? Sorry, ADAM thinne patti chodikkan paadillayirunnu alle?..Never thought it was such a taboo.. I honestly felt that Husain or Subair or someone else might locate ADAM's position in evolution tree of modern human. Believe me, I asked for it also...after all they are experts on scientific creationism..

As Husain's sir vouched by Nature 2007 study on Turkana fossils, can some kindly tell me whether ADAM belonged to before or after that period (around 2.0Myrs)? After all "scientific creationism" should at least have some idea on "first creation" itself, right?

All these arguments on "scientific creationism" gives me a feeling that it is nothing more than a parasitic എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം (thanks Baiju Elikkattoor). I wrote parasitic because, it feeds on science, and doesn't do any good on its own, at the same time attempts to weaken science. Why എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം is because, it claims all that science accomplishes...

So if you could give coherent, concise, answers to my list of questions, it will help a lot to lift the accusation of parasitic എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം from the shoulder's of "scientific creationism". So, actually, out of all those who argue for evolution, I think I am pretty close to being your well wisher.. Go ahead and and let the malayalam blogosphere get an idea on "scientific creationism"..

Many thanks...

PS: The above doesn't mean that MI's, Appoottan's, Jack's etc. arguments are irrelevant. As I said before, that list closely follows their arguments. And I requested for an answer from only those who discredit evolution.

PPS: If sending comments every other minute hijacks a debate, you only needed to indicate that "You need a rest or break to prepare for answers" :)

kaalidaasan said...

>>>>കൊള്ളാം കാളിടാസനില്‍ ന്പ്രതീക്ഷിക്കബുന്നതില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും മാന്യമായ ഉപമ.<<

മാന്യമായ ഉപമ മാന്യന്മാരോടാണു പറയുക. ഇവിടെ ഞാനും ജാക്കും യും ഒരേ വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണു ചോദിച്ചത്. അതിനു മറുപടി പറയുകയോ, മറുപടി ഇല്ല എന്നതോ ആണ്‌, മാന്യന്‍മാരില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക. മറുപടിക്കു പകരം താങ്കള്‍ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു. എന്നോടു മാത്രം. അതാണോ താങ്കള്‍ പഠിച്ച മാന്യത?
എന്നിട്ടും മറുപടി പറയാം എന്നു ഞാന്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചതിനു ക്ഷമ ചോദിച്ചാല്‍. പക്ഷെ അതിനു താങ്കളുടെ ഈഗോ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ആദ്യം സ്വയം മാന്യത കാണിക്കു. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മാന്യത അളക്കു.

എന്തൊക്കെയായാലും ഹുസൈന്‍ താങ്കളേക്കാള്‍ മാന്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരാളോട് പ്രത്യേകമായി സംവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടൊന്നും എടുത്തില്ല. എന്നെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന താങ്കളുടെ ഉപദേശം ചെവിക്കൊണ്ടുമില്ല. എന്നേക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടേ സംവദിക്കൂ എന്ന നിലപാടും എടുത്തില്ല.

kaalidaasan said...

>>>എന്നാല്‍ പിന്നീട്, ഈ ചര്‍ച്ച ഹൈജാക്ക്‌ ചെയ്യപെടുകയും ഒയു ചക്കളത്തി പോരായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തത് KP യും, ജാക്കും കാളിദാസനും ഓരോ മിനിറ്റിനും ഒരു കമ്മന്റ് വീതം ഇടാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്.<<

ചര്‍ച്ച ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കില്‍ അതില്‍ ഒരു പങ്ക് താങ്കള്‍ക്കുമുണ്ട്. യേശു ദൈവമാണോ എന്നും ബൈബിള്‍ കെട്ടുകഥകളാണോ എന്നും എത്ര ആവര്‍ത്തിയാണു താങ്കള്‍ ഇവിടെ ചോദിച്ചത്.

കമന്റിടന്‍ ഇത്ര ഇടവേള വേണമെന്ന് ഇ ബ്ളോഗില്‍ നിബന്ധനയുണ്ടോ സുബൈര്‍?
ഹുസൈന്റെ വാദങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും മാത്രമേ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതിയുള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>Most of evolution writings of the bloggers like Mr.Jack,Kaalidaasan, KP ,Bright etc are garbages recycled. A detailed analysis of MI is forthcoming and relevant comments on recyclers' also.<<
Naushad,

Really interesting. The evolution based his version of Natural Selection Hussein wrote about is te real garbage. It has nothing to do with Darwinism or Evolution discussed in modern scientific circles. TH evolution which a is accepted in scientific circles is based Natural Selection which explains the changes occurring in organisms. That is explaining instability in real terms. Hussein is talking about his own Natural Selection which explains stability. This is explained in detail in my blog.

http://kaalidaasan-currentaffairs.blogspot.com/2010/12/blog-post_21.html

വികല ചിന്തയുടെ വിചിത്രവിഭവങ്ങള്


The evolution which he is refuting has no connection with the evolution which Jack, KP and me are talking about. First he has to make it clear whether he is refuting the Evolution based on Darwin’s theory of Natural Selection.

Baiju Elikkattoor said...

"എന്നാല്‍ പിന്നീട്, ഈ ചര്‍ച്ച ഹൈജാക്ക്‌ ചെയ്യപെടുകയും ഒയു ചക്കളത്തി പോരായി......."

സുബൈറിന് ഉത്തരം മുട്ടിപോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായി ( ചര്‍ച്ച ഹൈജാക്ക്‌ ......)...!!

Subair said...

സുബൈറിന് ഉത്തരം മുട്ടിപോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായി
====================


ആ, ചോദ്യത്തിന്‍റെ ഒരു കാഠിന്യം കാരണമേ..

Subair said...

ഇവിടെ ഞാനും ജാക്കും യും ഒരേ വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് ഒരേ ചോദ്യങ്ങളാണു ചോദിച്ചത്. അതിനു മറുപടി പറയുകയോ, മറുപടി ഇല്ല എന്നതോ ആണ്‌, മാന്യന്‍മാരില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക
===================


ഞാന്‍ ആദ്യമെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കാളിദാസാ, സ്വന്തമായി നിലപാടുകള്‍ ഉള്ളവരോട് മാത്രമേ ഞാന്‍ സംവടിക്കരുള്ളൂ, അല്ലാത്തവരുമായി തര്‍ക്കിക്കാറുണ്ട്, സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ - ഇപ്പൊ അല്പം തിരക്കാണ്.

അതുകൊണ്ടാ കാളിദാസന്‍ മുഖം മൂടിക്കു പുറത്തു വന്നോ എന്ന് തിരക്കിയത്.

കാളിടാസനോക്കെ എന്നെ മാന്യന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാ എനിക്ക് പേടി.

Subair said...

എന്നിട്ടും താങ്കളുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ എത്ര മാത്രം അപര്യാപ്തം ആണെന്നും..,എത്ര മാത്രം പരിഹാസ്യം ആണെന്നും താങ്കള്‍ക്കു ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആകുന്നില്ല എങ്കില്‍ ..
താങ്കളെ കുറിച്ച് സഹതപിക്കാന്‍ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ആകില്ല..
==============


സഹതാപ്പിക്കുന്നത് ആര്, ഷാനോ?

ഷാന് സഹതാപ്പികാനായിട്ടണെകിലും എനിക്ക് സ്വന്തമായി അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് ഞാന്‍ എന്‍റെ സ്വന്തം ഭാഷയില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഷാന്‍ ആകെ പ്പടെ ഇവിടെ ചെയ്ത്, നെറ്റില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പരിണാമവാദ സൈറ്റില്‍ നിന്നും കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ?
അതും കോപ്പി-പേസ്റ്റു ചെയ്തത് ഹുസൈനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതും.


On Henry Morris and his book on scientific creationism (from wiki, search for Henry Morris):
========


when did the wikipedia become a pinnacle of truth for you guyd?


വികിപീടിയ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ ആധികാരിക തീര്‍പ്പല്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക.

KP said...

Subair said:
========

when did the wikipedia become a pinnacle of truth for you guyd?


വികിപീടിയ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ ആധികാരിക തീര്‍പ്പല്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക.


Thanks..What I quoted was a criticism for the book. But after learning more about Husain's methodology, that criticism seems to be more close to truth..

kaalidaasan said...

>>>>ഞാന്‍ ആദ്യമെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കാളിദാസാ, സ്വന്തമായി നിലപാടുകള്‍ ഉള്ളവരോട് മാത്രമേ ഞാന്‍ സംവടിക്കരുള്ളൂ,അല്ലാത്തവരുമായി തര്‍ക്കിക്കാറുണ്ട്,<<<

അയ്യയ്യോ അടിയനതു മനസിലായില്ലായിരുന്നേ. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചും ഡാര്‍വിനിസത്തേക്കുറിച്ചും അടിയന്റെ നിലപാടുകള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച ഒബാമയോട് കടം മേടിച്ചതായിരുന്നേ.

അതുകൊണ്ട് പ്ളീസ്, എന്നോട് സംവദിക്കാതിരിക്കരുതേ. എന്റെ കഞ്ഞികുടിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കരുതേ.

കുര്‍ആനേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ സുബൈര്‍ 200 ഓളം കമന്റുകള്‍ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തര്‍ക്കിച്ചതാണെന്നു മനസിലാക്കി തന്നതിനു നന്ദി.

Jack Rabbit said...

Subair said..
when did the wikipedia become a pinnacle of truth (on Henry Morris and his book on scientific creationism for you guyd?
വികിപീടിയ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ ആധികാരിക തീര്‍പ്പല്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക.


This is the third time i am mentioning this to you here

Even Hussain doesn't know basics of creationism. You, കാട്ടിപ്പരുത്തി and Hussain don't agree based on your comments on macro and micro evolution.

Hussain is still asking every one to read Scientific creationism written in 1974. He doesn't know about the speciation of creationism to intelligent design in 1980s after it was banned in Edwards vs Aguillard case and later it was banned nation wide by US Supreme court.

DO YOU KNOW ABOUT THE HISTORY OF CREATIONISM AND WHY US COURTS BANNED IT ?

The book Hussain suggested isn't even used by intelligent designers in US. Check list of intelligent design books in Wikipedia or in Amazon

That is why wrote yesterday even Hussain is not up to date on സൃഷ്ടിവാദം . What a pity !!

kaalidaasan said...

>>>>വികിപീടിയ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് ആധികാരിക തീര്പ്പല്ല എന്ന് മനസിലാക്കുക<<<<

കാട്ടിപരുത്തിയുടെ ബ്ളോഗിലെ ഒരു പരാമര്ശമാണു താഴെ.


ബഗ്ദാദിലെ പ്രശസ്തമായ ലൈബ്രറി ഹെലൊക്കോ തീയിട്ടപ്പോള് അതിന്റെ ചാരം കൊണ്ട് യൂഫ്രട്ടീസ് മാസങ്ങളോളം കറുത്തൊഴുകി എന്നത് ചരിത്രം.

ഇത് വികിപീഡിയയില് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിങ്ങനെ.
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wisdom

Destruction

Along with all other libraries in Baghdad, the House of Wisdom was destroyed during the Mongol invasion of Baghdad in 1258. It was said that the waters of the Tigris ran black for six months with ink from the enormous quantities of books flung into the river.[citation needed]


Citation needed എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥം തന്നെ അത് ആധികാരികമല്ല എന്നു സൂചിപിക്കാനാണ്. അതില് ക്ളിക് ചെയ്താല് അത് പകര്ത്തുമ്പോള് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശം വായിക്കാം.കാട്ടിപ്പരുത്തിയേപ്പോലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ആസ്ഥാന പണ്ഡിതര് പോലും ആധികാരികമല്ലാത്ത പരാമര്ശങ്ങളെ ചരിത്രം എന്നു പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു.

വികിപ്പീഡിയയിലെ 99 % പരാമര്ശങ്ങളും Reference സഹിതമാണു എഴുതിയിരിക്കുനത്. എല്ലാ ലേഖനത്തിലും നമ്പറിട്ട് reference കൊടുക്കാറുണ്ട്. ലഭ്യമല്ലാത്തവയ്ക്ക് citation needed എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്.
വികിപ്പീഡിയയില് സുബൈറിനു വിശ്വസമില്ല. പക്ഷെ ഹുസൈന് creationist വെബ് സൈറ്റുകളില് നിന്നും പകര്ത്തുന്നത് വിശ്വാസമാണ്.

Subair said...

അയ്യയ്യോ അടിയനതു മനസിലായില്ലായിരുന്നേ. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചും ഡാര്‍വിനിസത്തേക്കുറിച്ചും അടിയന്റെ നിലപാടുകള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച ഒബാമയോട് കടം മേടിച്ചതായിരുന്നേ.
================


ആണോ? അപ്പൊ ദൈവത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള നിലാട് ആരും കടം തന്നില്ലേ?

കുര്‍ആനേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ സുബൈര്‍ 200 ഓളം കമന്റുകള്‍ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ തര്‍ക്കിച്ചതാണെന്നു മനസിലാക്കി തന്നതിനു നന്ദി.
============


അത് സംവാദമായിരുന്നില്ല തര്‍ക്കം ആയിരുന്നെന്നു ഞാന്‍ തെന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ കാളിദാസാ.

ആ തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ അവസാനമല്ലേ കാളിദാസന്‍, എന്റെ കമ്മന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കംമ്മന്റ്റ്‌ പെട്ടിയും പൂട്ടി പൊയ്കളഞ്ഞത് ?

കാട്ടിപരുത്തിയുടെ ബ്ളോഗിലെ ഒരു പരാമര്ശമാണു താഴെ.
============


കാളിദാസന്‍ വീണ്ടും തര്‍ക്കിക്കാന്‍ വരുന്നു. കാട്ടിപരുത്തിയുടെ പരാമര്‍ശമാണ് ഇപ്പോള്‍ വിഷയവുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള കാര്യം.

റഫറന്‍സുകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയ ആധികാരികമാണ് എന്ന് കാളിദാസന് തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അങ്ങിനെയാവട്ടെ.

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear MI,

Sorry for the belated response.

1) ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ബാക്ടീരിയകള്‍ പരിണമിക്കുകയില്ലെന്നാണ് തെളിയിച്ചത്. കാരണം 44000 തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയൊരു ഫീച്ചറോ പുതിയതരം
സ്പീഷിസോ ഉണ്ടാകാനുളള സാധ്യതപോലും പരീക്ഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.ലാബിലെ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായ അഡാപ്റ്റേഷനുകള്‍ പ്രക്യതി സാഹചര്യ
ത്തില്‍ അതിജീവിനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയല്ല എന്നും ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ആകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യം ഇതു മാത്രമാണ്. ലെന്‍സ്കി
മറിച്ചാണല്ലോ അവകാശപ്പെടുന്നത്! ഇവ വെറും അവകാശവാദങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്!
ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു.

Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

2) എങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ Nature പോലുളള
ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ജര്‍ണലുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൂടാ എന്നതാണ് അടുത്ത നിര്‍ദ്ദേശം.(ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാ
ത്ത നിഷ്ക്കളങ്കമായ ഈ ചോദ്യം നില്‍ക്കട്ടെ). ജാക്കും കെ.പി.യുമെല്ലാം
ആവര്‍ത്തിച്ച് ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിര്‍ദ്ദേശം രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായും
ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു:
(a) എന്റെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ക്കാവില്ല. (ആകുന്നുവെങ്കില്‍ Natureല്‍ എത്താന്‍ യോഗ്യമാവില്ലല്ലോ).

(b) വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ Nature പോലുളള ശാസ്ത്രഗവേഷണ ജര്‍ണലുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കപ്പെടാന്‍ അര്‍ഹമാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ലോക പ്രശസ്തനാകാം എന്നുവരെ ആരോ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകണ്ടു!
എന്താകട്ടെ, ലെന്‍സ്കിയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കിയെന്നതല്ലാതെ എന്റെ വാദങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ നിരത്തി ആരും ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല.
Continued...

മി | Mi said...

Dear Mr. Hussain,

No problem for the delay. My reply will follow once you post all the comments.

Cheers

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

3) “പരീക്ഷണഫലങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ നല്‍കി” യെന്നാണ്
മി. യുടെ ആരോപണം. തന്റെ പരീക്ഷണഫലത്തെ പരിണാമത്തിനുളള തെളിവായി
ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ലെന്‍സ്കിയാണ്. പരിണാമപരമായയാതൊരു പുരോഗതിയും
ബാക്ടീരിയകളില്‍ ദൃശ്യമായില്ല എന്നതും അവ പ്രക്യതി സാഹചര്യങ്ങളില്‍ (ലാബിനു
പുറത്ത്) വൈല്‍ഡ് ടൈപ്പുകളോട് മത്സരത്തില്‍ പിന്നിലാവുമെന്നുമുളളത് വസ്തുതയാ
ണ്.
4) എപ്പോഴും പരിണാമം പുരോഗതിയിലേക്കാവണമെന്നില്ല എന്ന ഞൊണ്ടി ന്യായം
പറഞ്ഞ് ജാക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിണാമപുരോ
ഗതി കാണിച്ച ഒരു പരീക്ഷണമെങ്കിലും ചൂണ്ട്ടി ക്കാട്ടാമോ എന്ന എന്റെ മറു ചോദ്യത്തിന്
മറുപടിയുണ്ടാവില്ല. പകരം ശകാരം.
ആവര്‍ത്തനം വീര്യം കൂട്ടുമെന്ന ആയുര്‍വേദതത്വത്തില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടാകാനിടയില്ലെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനം അതാണ്. എല്ലാ ബ്ളോഗിലും ഞാന്‍ ‘ചെറിപിക്കു’ കാരനാണെന്ന് ദിനേന ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ മഠയന്മാര്‍ക്ക് ശരിയായി തോന്നാമെന്നല്ലാതെ സെന്‍സുളളവര്‍ വിശ്വസിക്കുമോ.

5) “മാത്രമല്ല ലെന്‍സ്കിയോ ശാസ്ത്രലോകമോ താങ്കള്‍ നല്‍കിയതുപോലുളള ഒരുകണ്‍ക്ള്യൂഷനില്‍ അല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ”. എന്നു മി. എഴുതി. അതു ശ്രദ്ധിച്ചതു
കൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത് എന്ന കാര്യം മി. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല!
Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

6) “കുറഞ്ഞത് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാനുളള മാന്യതയെങ്കിലും കാണിക്കാമായിരുന്നു” എന്നു മി. എഴുതി. തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ലെന്‍സ്കിയുടേതാണെന്നും എന്റേതാണ് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമെന്നും വസ്തുതകള്‍
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍ ലെന്‍സ്കി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന വെറും സത്യവാങ്ങ് മൂലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തടിതപ്പിയത് മാന്യതയാണോ മീ? (സത്യവാങ്ങ് മൂലത്തിന് കോടതിയില്‍ പോലും വലിയ വിലയില്ല!)
ഇനി ഹോമോഎറക്റ്റസ്/സാപ്പിയന്‍സ് വിഷയമാകാം.

7) ഇന്റര്‍് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുല്‍പ്പാദനശേഷിയുളള സന്തതികളുണ്ടാകുന്നത് ഒരേ സ്പീഷിസ് ആണെന്നതിന്റെ തെളിവുതന്നെയാണ്. ഇതില്‍ നിന്നും വഴുതിമാറാന്‍ പരി
ണാമത്തിന്റെ തോത് നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ ആ വാക്ക്/ക്ളാസിഫിക്കേഷന് പങ്കില്ല എന്ന പ്രസ്താവനയിലെത്തി മി. പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ?

8) ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങ് ഒരേ സ്പീഷിസാണെന്നതിന്റെ മുഖ്യലക്ഷമാണെന്നിരിക്കെ അതുകൊണ്ടു മാത്രമാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഒരേ സ്പീഷിസ് അല്ലെന്ന് വാദിക്കാന്‍ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രസ്താവനയല്ലാതെ
മറ്റൊരു തെളിവും മി. ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ, വിശേഷിച്ചും.
Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

9) Dr.Andrea Manica യുടേയും സംഘത്തിന്റേയും ഗവേഷണഫലം Digital journalല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് മി. പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ജനിതകവ്യതിയാനം കുറവാണെന്നും മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിലാണെന്നുമാണ് ഈ പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇന്റര്‍ബ്രീഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നതിനേക്കാള്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ഹോമോസാപ്പിയന്‍സില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷിസല്ല എന്നതിനാണ്തെളിവാകുക. വ്യത്യസ്ത സ്പീഷിസാണെന്ന ‘പരിണാമ മുന്‍വിധി’ യുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്റര്‍ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം ഉല്‍ഭവിക്കുന്നത്. അത്തരം ‘ഫ്രെയിം’ സാങ്കല്‍പ്പികം മാത്രമാണെന്ന് വന്നാല്‍ ലഭിക്കുന്ന നിഗമനം ‘ഇന്റര്‍ബ്രീഡിംങ്ങ്’ നടന്നിട്ടില്ല എന്നു തന്നെയായിരിക്കും. ഹോമോസോപ്പിയന്‍സ് എക്കാലത്തും ഒരൊറ്റ സ്പീഷിസായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതില്‍ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നത്.
Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

10) പ്രൊഫ: ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ ഈ വരികള്‍ ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു: "Recently,
however some workers have questioned whether the species exists at all….. any
separation of Homo Erectus from homo sapiens must be largely arbitrary”.
(Evolutionary Anthropology 1992).


ഹോമോസാപ്പിയന്‍സ്, ഹോമോ എറക്സ് എന്ന വേര്‍തിരിവ് തന്നെ സ്വേഛാപരമാണെന്ന അഭിപ്രായമുളള പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇത്
ഹാജരാക്കിയത് (എന്റെ വീക്ഷണം ‘യമണ്ടന്‍ അബദ്ധം’ ആണെന്നായിരുന്നല്ലോ മി.യുടെ വാദം!) താങ്കള്‍ പരാമര്‍ശിച്ച Dr. Manica യുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഇതിനെ ഒരു നിലക്കും ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ല എന്നു തന്നെയല്ല പരോഷമായി ബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് (പോയിന്റ് 10) വ്യക്തമാണ്. ‘ബലപ്പെടുത്തുന്നു’ എന്നത് മാറ്റി വെച്ചാല്‍ പോലും
ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ“ഇതിനെക്കാളും പുതിയ പഠനത്തെകുറിച്ചു ഞാന്‍പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനാല് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല” എന്ന് എഴുതുന്നത് അര്‍ത്ഥശൂന്യമല്ലേ?

“… any separation of Homo Erectus from Homo Sapiens must be largely
arbitrary” എന്ന വാചകം കണ്ടിട്ടും

" recently, however some workers have questioned
whether the species exists at all …" എന്ന് കണ്ടിട്ടും താങ്കളുടെ സംശയം ഇതാണ്:
“എന്നൊക്കെ ഹോമോ എറക്റ്റസിനെപ്പറ്റി തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്?”. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിലുളള താങ്കളുടെ അന്ധമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം മാത്രമാണിത് കാണിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്നുളള താങ്കളുടെ വാചകം ശ്രദ്ധേയമാണ്: “അപ്പോ ജാവമാന്‍ മുതലുളള
കാക്കതൊള്ളായിരം ഹോമോ എറക്റ്റ്സ് ഫോസിലുകള്‍ ഏതു കടലില്‍ കൊണ്ട് തള്ളും?”. തീര്‍ച്ചയായും ഫോസിലുകളല്ല കടലില്‍ തള്ളേണ്ടത്, പരിണാമ മിത്തുകളാണ്.
രണ്ട് പല്ലില്‍ നിന്നും നാല് എല്ലിന്‍ കഷ്ണങ്ങളില്‍ നിന്നും അര്‍ധമനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിണാമ വ്യാജവ്യവസായത്തെയാണ് കടലില്‍ തള്ളേണ്ടത്! ഏതായാലും ഇതൊക്കെ കടലില്‍തള്ളേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്ക താങ്കളില്‍ ഉണ്ടായതു തന്നെ ഞാന്‍
അവതരിപ്പിച്ച തെളിവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ‘ചിരിച്ചു മണ്ണു കപ്പാനെ ‘സാധിക്കു.!
താങ്കളെപ്പോലുള്ള ഒരു പരിണാമാ വിശ്വാസിക്ക് പോലും “ജാവ മനുഷ്യന്‍മുതലുള്ള കാക്കത്തൊള്ളായിരം” പരിണാമ നില്‍മ്മിതികള്‍ കടലില്‍ തള്ളേണ്ടിവരുമെ
ന്ന് ആശങ്കയുണ്ടായെങ്കില്‍ എന്റെ നിലപാടിന്റെ സ്ഥിരീകരണമായി കണ്ടുകൂടേ?

Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

(11) ആഫ്രിക്കയിലെ Homo Ergaster
നെയും ഏഷ്യയിലെ Homo Erectusനെയും
പരാമര്‍ശിക്കവെ മി.ബ്രാക്കറ്റിലായി എഴുതി: "ചിലര്‍ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചേര്‍ത്ത് ഹോമോ എറക്റ്റസ് എന്നു തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്”.രണ്ട് സ്പീഷിസുകള്‍ ചില പരിണാമവാദികള്‍ക്കെങ്കിലും ഒന്നാണെന്നല്ലേ ഇതിനര്‍ത്ഥം? സ്പീഷിസുകളെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി പരിണാമം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഫോസില്‍ വ്യവസായത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു സൂചനയാണിത്.

(12) പരാണാമവാദികള്‍ അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്താല്‍ പ്രേരിതരായി ഉണ്ടാക്കിയ മിത്തുകള്‍ ഒന്നൊന്നായി പൊളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയാണ്ടര്‍താല്‍ മനുഷ്യന്‍ അടുത്തകാലം വരെ ‘മണ്ടനായ അര്‍ധ മനുഷ്യനായിരുന്നു’. ഇന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യനാണ്.ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍
(self deceptions)
സര്‍വ്വേ ചെയ്താല്‍ അതുതന്നെ അനേകം പുസ്തകങ്ങള്‍ ആക്കേണ്ടി വരും.

(13) ആഫ്രിക്കയിലെ Homo Ergaster
ഉം സൌത്ത് ഏഷ്യയിലെ Homo Erectusഉം
ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായി വരികയാണ് . അതുകൊണ്ടാണല്ലോ
“ചിലര്‍ രണ്ടിനെയും ചേര്‍ത്ത് ഹോമോഎറക്റ്റസ് എന്നുതന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് “
എന്നു മി. തന്നെ എഴുതിയത്. വസ്തുത ഇതാണെന്നിരിക്കെ “സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ" എന്നത് ആരെ വിഢ്ഢിയാക്കാനാണ്?

Continued...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

(14)Science "മാഗസിന്‍ പറയുന്നത് ഇതാണ്. "The new ages raise the possibility that H. erectus overlapped in time with anatomically modern humans (H. sapiens) in Southeast Asia. ". സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? അതു മാത്രമല്ല; സാധ്യത ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ?

ഒരു പരിണാമ വിശ്വാസി “സാധ്യത ഉണ്ടാകാം" എന്നു നേര്‍പ്പിച്ചുപറയുന്നത് സിദ്ധാന്തവാശി കൊണ്ടാണെന്നും അതിനെ സാധ്യതയുള്ളുവെന്നും പരിണാണവാദികള്‍ക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായില്ലെങ്കിലും സൃഷ്ടിവാദികള്‍ക്കറിയാം . സൌത്ത് ഏഷ്യയിലെത്തിയ ആധുനിക മനുഷ്യനും ആഫ്രിക്കയിലെ മനുഷ്യനും ഒന്നുതന്നെയാണ്.
പരിണാമാന്ധവിശ്വമാണ് ഇതിനെ ഒന്നായിക്കാണാനുള്ള തടസം.

(15) Nature 2007 Aug 9 ആണ് ശരിയായ ലക്കം. ഇതെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ വാചകങ്ങള്‍
കണ്ട് താങ്കള്‍ വല്ലാതെ ഞെരിപിരി കൊണ്ടതായി പ്രതികരണത്തില്‍ നിന്നും മനസിലായി.

Homo Habilis ല്‍െ നിന്നുംHomo Erectus
ഉണ്ടായി എന്നു കരുതാനാവില്ല എന്നുതന്നെയാണ് ലണ്ടന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിവൃത്തിയില്ലാതെയാകാം “ഇവിടെയാണ് സ്പീഷിസ് വാദം കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം” എന്ന് താങ്കളെഴുതി.ഇവ രണ്ട് സ്പീഷിസാണെന്നവാദം കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണെന്നു താങ്കള്‍ക്കും തോന്നി എന്നും ഇതിനര്‍ത്ഥം കല്‍പ്പിക്കാമോ? “അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഹുസൈന്‍ അതില്‍ നിന്നും പിടിവിടാത്തത് എന്നും എനിക്കറിയാം"
എന്ന് താങ്കള്‍ എഴുതുന്നു. താങ്കള്‍ രണ്ടു സ്പീഷിസാണെന്നും ഞാന്‍ ഒരു സ്പീഷിസാണെന്നും പറഞ്ഞുവെന്നല്ലാതെ ഇവിടെ പിടിയും വലിയും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ.താങ്കളും രണ്ട് സ്പീഷിസുകളില്‍ പിടിവിടാതിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും?

Continued ...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

(16) ആധുനിക മനുഷ്യനും പ്രാചീന മനുഷ്യനും ഒന്നുതന്നെയാണ് മീ. പിന്നെ,
ഏഷ്യന്‍ മനുഷ്യന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാതെ …. എന്നൊക്കെ വെറുതെ തട്ടിവിട്ടാല്‍ കുഞ്ഞാട് മനോഭാവമുള്ളവര്‍ അതിശയിക്കുമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പ്രയോജനം?.

(17)"ഏറ്റവും വലിയ രസം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു"

ഈ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ പരിണാമവിശ്വാസികള്‍ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാല്‍ പരിണാമവാദികള്‍ തന്നെ പരിണാമ മിത്തുകള്‍ തള്ളിക്കളയാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകുമാറ് വസ്തുതകള്‍ പുറത്തുവരാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്
ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.ഇത് താങ്കള്‍ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ “ഏറ്റവും വലിയ രസം തന്നെ”!

(18) ഇനി മറ്റു വായനക്കാര്‍ക്കുള്ള വിവരണം നോക്കാം:
ഡാര്‍വിനെ മി.കോട്ട് ചെയ്യുന്നു:
"In a series of forms graduating insensibly from some apelike creature to man as he now exists, it would be impossible to fix on any definite point where the term 'man' ought to be used"

മനുഷ്യന്റെ ഏററവും പ്രാകൃത രൂപവും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ തലമുറകളെയും ഫോസിലുകള്‍ ഒന്നൊഴിയാതെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ (ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ) ഹുസൈന്‍ സാബ് ഒക്കെ സ്പീഷീസ് കണ്ടെത്താതെ കുഴങ്ങിയേനെ!"

ഡാര്‍വിന്‍ സിദ്ധാന്തിച്ചതുപോലെ പരിണാമം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഷിസ് വര്‍ഗ്ഗീകരണം തന്നെ സാധ്യമായത്. ഇതുതന്നെ പരിണാമത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്ര വസ്തുതയാണ്. കിട്ടുന്ന ഫോസിലുകളെല്ലാം ഒന്നുകില്‍ മനുഷ്യരുടേതാണ്.അല്ലെങ്കില്‍ ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളുടേത്. അര്‍ധമനുഷ്യഫോസിലുകളെല്ലാം രണ്ടെല്ലില്‍ നിന്നും പല്ലില്‍ നിന്നുമായി പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെടു
ത്തതാണ്. ഇവയിലോരോന്നും കാലക്രമേണ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം
തീരാന്‍ കുറച്ചുനാള്‍ എടുക്കുമെന്ന് മാത്രം!

Continued ...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

(19) "ഇനി ഹുസൈന്‍ സാബിന് എന്നെ അടിക്കാനുള്ള ഒരു വടി:) ഏതാണ്ട് 1.9 മില്യന്‍ വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നെന്നു കണ്ടെത്തിയ KNM ER 1470 എന്ന ഫോസിലിന് (പുലിയാണ്, പരിണാമത്തിലെ വലിയൊരു കണ്ണി) Zoologist കള്‍ നല്കിതയ പേരുകള്‍ നാലെണ്ണം ആണ്! Australopithecus habilis, Homo habilis, Australopithecus rudolfensis, Humo rudolfensis. എന്തായിരിക്കും കാരണം?"

കാരണം സിമ്പിള്‍! സ്പീഷിസുകളെ സൃഷ്ടിക്കല്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് പേരും പെരുമയും(ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം പണം തന്നെ) നേടിയെടുക്കാനുള്ള
കുറുക്കു വഴികളായിട്ട് കാലം കുറെയായി. ഏതു(ജീവിയെയായാലും) ഫോസില്‍ കിട്ടിയാലും
ആളാവാന്‍ പുതിയ സ്പീഷിസായി വിഭാഗീകരിക്കണം. എന്നാലെ ആളാവൂ!ഇക്കാര്യം പരോക്ഷമായി താങ്കളും സമ്മതിച്ചുവെന്ന് താഴെ വാചകങ്ങളില്‍
നിന്നും ഗ്രഹിക്കാമോ?

"ഹുസൈന്റെ വാദം കൊണ്ട് കൂടിപ്പോയാല്‍ Taxonomic ranking ഇല്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നേ സമര്ഥിുക്കാന്‍ പറ്റൂ. അതും സ്പീഷീസ് ലെവലില്‍ മാത്രം! കുറച്ചു കൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഹോമോ എറക്ടസും ഹോമോ സാപിയന്സും തമ്മില്‍!(അതിനു പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്ക്കാ യില്ല എന്നതിന് മുകളിലെ എന്റെ കമന്റ് തെളിവ് :))

അതൊക്കെ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകള്ക്ക്ം വിട്ടുകൊടുക്കാം! അവര്ക്കാ ണെങ്കില്‍ പേരുമാറ്റിക്കളി ഒരു ഹോബിയാണ്!" !!!

(20) "സ്പീഷീസ് ഇനി വിട്ടു പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും രക്ഷയില്ല സര്‍, മുകളിലോട്ട് അങ്ങു genus നും മേലെ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍! ഇതൊക്കെ ഈയടുത്ത കാലത്ത് നടന്നതാണേ. പറഞ്ഞു നില്ക്കാ ന്‍ ‘മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്‘ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്ക്ക്ണം!"

സ്പീഷിസാണ് പരിണാമത്തിനെതിരായ തെളിവുകളില്‍ താരതമ്യന ദുര്‍ബ്ബലമായത്. “മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് Genusലും മേലെ” പോയാല്‍ പരിണാമത്തിന്റെ കഥ കഴി
ഞ്ഞൂ, മീ. താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതിനു നേര്‍ വിരുദ്ധമാണ് യാഥര്‍ത്ഥ്യം. ഇതൊന്നും പരിണാമത്തിനുള്ള തെളിവല്ല, എതിരായ തെളിവുകളാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്
അണ്ണാക്കു തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ ശീലിച്ചാല്‍ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അതിന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കണം. പരിണാമ വാദികള്‍ സ്വന്തം ബുദ്ധി ന്യുയൊര്‍ക്കിലേയും
ലണ്ടനിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ?.

Continued ...

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

(21)"സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും താങ്കളുടെ സൃഷ്ടിവാദം പൊളിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് കാളിദാസനോട് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്‍ ഇതാണ്."

സ്പീഷിസ് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ പൊളിയുന്നത് പരിണാമവാദവും സമര്‍ത്ഥിക്കപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടിവാദവുമാണ്. രണ്ടായാലും സൃഷ്ടിവാദം പൊളിയുമെന്നത് താങ്കളുടെ മനോവിലാസം മാത്രമാണ്!.

(22) മി.യുടെ മറുപടി:

"പ്രിയ ഹുസൈന്‍..

"നന്ദി. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് യമണ്ടന്‍ അബദ്ധമല്ല ഗൌരവമുള്ള വിശകലനം അര്ഹി്ക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്റീയ വീക്ഷണമാണെന്നു മി തെളിയിച്ചു!"

അതു കൊണ്ട്? അത്രേ പറയാനുള്ളൂ? :( ഇത്രേം കുത്തിയിരുന്നു ടൈപ് ചെയ്ത ഞാന്‍ ആരായി :)"


ശരിയാണ് ; യമണ്ടന്‍ അബദ്ധമെന്ന് മുദ്രകുത്തി എന്റെ വീക്ഷണത്തെ പരിഹസിച്ചില്ലാതാക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച മി.ഒടുവില്‍ ‘ഇത്രേം കുത്തിയിരുന്നു ടൈപ്പ്ചെയ്ത ഞാന്‍
ആരായി?’എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചത് ആശ്വാസത്തിന് വക നല്‍കുന്നു. അത്രയെങ്കിലും മി.ക്ക് ഗ്രാഹ്യമായെന്നര്‍ത്ഥം!.
ഏതായാലും ഈ വിശദമായ പ്രതികരണത്തില്‍ നിന്നും അവശേഷിക്കുന്ന സംശയങ്ങളും
മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

End.

P.S.:
I shall write detailed replies on the comments of Mr.KP, Mr.Jack, Mr.Kaalidasan etc in my blog as separate postings.Also to the further comments of Mi. in this blog.

പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said...

>>> കിട്ടുന്ന ഫോസിലുകളെല്ലാം ഒന്നുകില്‍ മനുഷ്യരുടേതാണ്.അല്ലെങ്കില്‍ ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളുടേത്. അര്‍ധമനുഷ്യഫോസിലുകളെല്ലാം രണ്ടെല്ലില്‍ നിന്നും പല്ലില്‍ നിന്നുമായി പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെടു
ത്തതാണ്. <<<


ഇതു എത്രമാത്രം ശരിയാണ്‌?പരിണാമമെന്നു പറഞ്ഞു മണ്ണുമാന്തുന്നവന്മാരെല്ലാം പറ്റിക്കെല്‍സാണോ?

KP said...

Although Husain's comments were addressed to MI, here is my take on this. MI or someone else could correct me if I am wrong..

Husain said: 1) ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ബാക്ടീരിയകള്‍ പരിണമിക്കുകയില്ലെന്നാണ് തെളിയിച്ചത്. കാരണം 44000 തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയൊരു ഫീച്ചറോ പുതിയതരം
സ്പീഷിസോ ഉണ്ടാകാനുളള സാധ്യതപോലും പരീക്ഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.ലാബിലെ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായ അഡാപ്റ്റേഷനുകള്‍ പ്രക്യതി സാഹചര്യ
ത്തില്‍ അതിജീവിനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയല്ല എന്നും ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ആകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യം ഇതു മാത്രമാണ്. ലെന്‍സ്കി
മറിച്ചാണല്ലോ അവകാശപ്പെടുന്നത്! ഇവ വെറും അവകാശവാദങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്!
ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു.


As usual, you have said anything new here. All these arguments were shown hollow by MI earlier. Your argument that new adaptations in lab conditions are not helpful to adapt in natural conditions is a first rate dumb act and does not even qualify to be scientific argument. Remember, in that experiment, the bacteria is exposed to a specific (lab) environment. Significant mutations were observed which enabled it to adapt it to its specific (lab) environment. Please realize that this was not a lab experiment to generate new types of bacteria that could survive in nature. This was a study to see how bacteria responds to given specific environment.

Now what is the use of demanding this new lab variety should be equipped to natural conditions? This argument is not even remotely connected to this experiment, forget about refuting its conclusions. In nature, the bacteria are exposed to different local conditions. Depending on the local situations/resources/etc. different strains arise. Now to argue that the all strains should be universally fit to survive on all conditions border on the realms of non-sense. Further, the fact that you continue to stick to the same blunder after MI's explanations, indicates either a lack of cognition skills or vested interests or both.

A man of 25 yrs experience and 3 books ought not to have given such lame arguments to discredit that experiment!!! As before, your fans might be overwhelmed by this response..But sorry to say, you are nowhere near convincing..

Unknown said...

Evolutionism Myth #1:
Through the process of random variation and natural selection,
man evolved from the ape.


Did the front legs of a mouse evolve into the wings of a bat?

The theory of natural selection explains that, out of a wide range of variations of living beings, the advantageous ones, that is, those better adapted to exist, will be selected, and the less advantageous ones will perish. It has now been made clear that the variation with which evolution is connected must be "mutation." Yet, as has been seen, mutation is random, directionless, and mostly harmful and destructive. How can a complex and high-level new species be formed through natural selection based on mutation, which has the features described above

Unknown said...

Perhaps the most troublesome problem in the theory of evolution today is how the haphazard process of chance mutations and natural selection could have produced some of the wonderfully complicated adaptations in nature. Consider for instance, the structure of the human eye-a most intricate system composed of a great number of exquisitely adjusted and coordinated parts. Could such a system have arisen merely by the gradual accumulation of hundreds or thousands of lucky, independent mutations ? (Dobzhansky 1963, 40)

KP said...

Errata: please read "As usual, you have said anything new here" in my previous comment as:

As usual, you haven't said anything new here

മി | Mi said...

പ്രിയ ഹുസൈന്‍..

“1) ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ബാക്ടീരിയകള്‍ പരിണമിക്കുകയില്ലെന്നാണ് തെളിയിച്ചത്. കാരണം 44000 തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയൊരു ഫീച്ചറോ പുതിയതരം സ്പീഷിസോ ഉണ്ടാകാനുളള സാധ്യതപോലും പരീക്ഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.ലാബിലെ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായ അഡാപ്റ്റേഷനുകള്‍ പ്രക്യതി സാഹചര്യത്തില്‍ അതിജീവിനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയല്ല എന്നും ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ആകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യം ഇതു മാത്രമാണ്. ലെന്‍സ്കി മറിച്ചാണല്ലോ അവകാശപ്പെടുന്നത്! ഇവ വെറും അവകാശവാദങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്! ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു.“

ROFL!! ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് താങ്കള്‍ ഒരു വട്ടം പോലും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്കിതില്‍ നിന്ന് മനസിലായത്. ‘ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാത്രം പറയുന്ന മി’ എന്നു താങ്കള്‍ തന്നെയാണല്ലോ എന്നെ മുമ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ആ വിശദാംശങ്ങള്‍ താങ്കള്‍ക്കുള്ള മുന്‍ കമന്റുകളില്‍ ഞാന്‍ വിശദമായി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിവിടെ പരാമര്‍ശിക്കാഞ്ഞത് മനപൂര്‍വമാണെന്നും മനസിലായി! സ്വയം ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ! താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം:

a) "44000 തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയൊരു ഫീച്ചറോ പുതിയതരം സ്പീഷിസോ ഉണ്ടാകാനുളള സാധ്യതപോലും പരീക്ഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല."

- തെറ്റ്. ഇന്ന് 50,000 തലമുറ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പോയിന്റ് ഇട്ടു തന്നെ പറയാം.

i) E coli ബാക്റ്റീരിയയെ മറ്റു ബാക്റ്റീരിയയില്‍ നിന്ന് തരം തിരിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രം അവലംബിക്കുന്ന മാര്‍ഗം അവയ്ക്കു സിട്രേറ്റിനോട് പ്രതിപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം വെച്ചാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പരിണമിച്ച E coli, വൈല്‍ഡ് ടൈപ്പുമായി യാതൊരു സാമ്യവുമില്ലാത്തത് ആണെന്നര്‍ത്ഥം. ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തില്‍ Ara - 3 ട്രൈബിലെ ബാക്റ്റീരിയകള്‍ ഏതാണ്ട് 31,500 തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അത്ഭുതമെന്നോണം ഗ്ലൂക്കോസ് മീഡിയത്തില്‍ നിന്നും സിട്രേറ്റിലേക്ക് ചുവടു മാറുകയും അവയുടെ പോപ്പുലേഷന്‍ ഡെന്‍സിറ്റി ക്രമാതീതമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സിട്രേറ്റ് യൂസിംഗ് വാരിയന്റിന്റെ (Cit+) ജനനം ഒന്നു മതി താങ്കളുടെ വാദം പൊളിച്ചടുക്കാന്‍!

ii) പരീക്ഷണത്തിലുടനീളം അവയുടെ റിലേറ്റീവ് ഫിറ്റ്നെസ്സ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. ഒരേ അളവിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലിമിറ്റഡ് മീഡിയത്തിലാണെന്നിതോര്‍ക്കണം! (അറിയാത്തവര്‍ക്കായി; റിലേറ്റീവ് ഫിറ്റ്നെസ്സ് എന്നാല്‍ ഒരു തലമുറ അതിന്റെ പിന്‍തലമുറയെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അനുപാതമാണ്. പഴയ തലമുറയേയും പുതിയ തലമുറയേയും കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തി ആര്‍ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണിതില്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.). വെറും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പുതിയവന്‍ മൂന്നിരട്ടിയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്! വല്ല പുതിയ ‘ഫീച്ചറും’ ശ്രദ്ധിച്ചോ? യെവട!

iii) എല്ലാ ട്രൈബിലും അവയുടെ സെല്‍ വലിപ്പം ക്രമാനുഗതമായി വര്‍ദ്ധിച്ചത്. (ഫീച്ചര്‍ ഒക്കെ ആയി എടുക്കുമോ എന്തോ? :))

iv) ആകൃതിയില്‍ വ്യതിയാനം വന്നത്. കാലക്രമേണ ബാക്റ്റീരിയകളുടെ ആകൃതി റൌണ്ട് ആയി മാറി! ജീന്‍ എക്സ്പ്രെഷനില്‍ ഒരു മ്യൂട്ടേഷന്‍ വരുത്തിയ മാറ്റം കാരണം സംഭവിച്ചതാണിത്.

If you have any objection, be specific. We are discussing science here.

(contd)

മി | Mi said...

b. "ലാബിലെ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായ അഡാപ്റ്റേഷനുകള്‍ പ്രക്യതി സാഹചര്യത്തില്‍ അതിജീവിനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയല്ല എന്നും ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ആകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യം ഇതു മാത്രമാണ്. ലെന്‍സ്കി മറിച്ചാണല്ലോ അവകാശപ്പെടുന്നത്!"

ആദ്യം ലാബിലെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 12 ട്രൈബുകളിലായി നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഒരു സ്ട്രെയിന്‍ (ഒരൊറ്റ പൊതു പൂര്‍വികന്‍) മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എല്ലാ ഫ്ലാസ്കുകളിലും ഒരു മിനിമം ഗ്രോത്ത് മീഡിയ (minimum growth medium) ആണ് ഇവയെ വളര്‍ത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്താണീ മിനിമം ഗ്രോത്ത് മീഡിയം? ബാക്ടീരിയക്ക് വളരാനാവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോഷകങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം! പോരാഞ്ഞിട്ട്, ഈ പരീക്ഷണത്തില്‍ മറ്റു മൈക്രോ ബയോളജിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വളരെ കുറവ് ‘ഫുഡ്’ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എനര്‍ജി ലഭിക്കാന്‍ ധാരാളം സോഴ്സുകളുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ കുടലില്‍ ഇവയുടെ അതിജീവനം മെച്ചപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക. (ഉഷ്ണ രക്തമുള്ള ജീവികളുടെ കുടല്‍ മാത്രമാണ് ഇ കോളി ബാക്റ്റീരിയയുടെ പ്രകൃതി സാഹചര്യം) പിന്നെ അതിജീവനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോള്‍, പറയുന്നത് ബാക്റ്റീരിയയെ കുറിച്ചാണെന്നോര്‍ക്കണം. ഫ്രീസറിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും കാലങ്ങളോളം സ്റ്റാര്‍വേഷന്‍ ചെയ്തു ‘ചത്തു’ കിടന്നിട്ട് പെട്ടൊന്നൊരു ദിവസം ഇറക്കി വിടുമ്പോള്‍ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ ‘പുതു ജീവിതം’ ആരംഭിക്കുന്ന ബാക്റ്റീരിയയ്ക്ക് എന്ത് അതിജീവന പ്രശ്നമാണ് താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് സര്‍ ? അതൊന്നു വിശദമാക്കണം. I am serious. What do you expect? Be precise. മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു പരീക്ഷണാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയെന്നല്ലാതെ ബാക്റ്റീരിയ സ്വാഭാവിക പ്രജനനം തന്നെയായാണ് നടത്തിയത്. അതില്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ആയി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നര്‍ഥം.


c. "ഇവ വെറും അവകാശവാദങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്! ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു.“ - ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം ഞാന്‍ മുകളിലെ പോയിന്റുകള്‍ വായിച്ച വായനക്കാര്‍ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു :) ഇനി എന്താണീപ്പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുത? Again be specific and to the point.

താങ്കള്‍ ആരെ മണ്ടനാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യുഗത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ അറിവുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെ. ലെന്‍സ്കി പരീക്ഷണത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദമാക്കി അതില്‍ എന്താണ് താങ്കള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമായി പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ “ഓനാള് ശരിയല്ലപ്പാ.. ഓന്‍ പറയുന്നതൊന്നും ഞമ്മളെടുക്കൂല’ എന്ന ലൈന്‍ ഒഴിവാക്കുക. കുറഞ്ഞത് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അതു വേണമെന്ന് താങ്കള്‍ക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ!

ഇനി ഹുസൈന്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇതു വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകള്‍ ഒന്നു സമ്മറൈസ് ചെയ്താലോ?

1. Because, the observations of the 44 , 000 generations of bacteria in the lab revealed that even the last generation of bacteria did not acquire any significant adaptation beyond species level. Rather all were more degenerative than the wild type

2. There was no new information appeared in the later generations of Dr.Lenski’s bacteria.More over , a loss of information compared to its wild type has actually taken place

3. There was no improvisation in the later generations of Bacteria ,rather a degeneration occurred. Dr.Lenski’s experiment clearly proves that an entirely new species is not likely to appear even after 44,000 generations of bacteria. Means that every species maintains its basic features .

4. The reality is entirely different than you depicted.The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions.( Forget other costs of this adaptation) .If we leave them in competition with their wild-type in a natural setting, they would be less fit for survival.

5. Variation never supports evolution but supports creation.

6. The experiment was designed to prove evolution in action but resulted in evolution in inaction!

7. The Bacteria seemed more adapted but only in lab culture conditions. ---- അത്രയെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം! അല്ലെന്നായിരുന്നു
താങ്കള്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്". I never stated as you said "

ഇതിലെയൊക്കെ അസത്യവും, ഉരുണ്ടുകളിയുമൊക്കെ മറക്കാം. ഇത്രയും ആള്‍ക്കാര്‍ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച് സീരിയസായി ഒരു ഡിസ്കഷന്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ , അതിനെ കുറിച്ച് വസ്തു നിഷ്ഠവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് എന്നെപ്പോലുള്ളവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാവുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്തിനാണിത്?

(contd)

മി | Mi said...

വായനക്കാര്‍ക്ക്: 1988 ല്‍ തുടങ്ങിയ ഈ പരീക്ഷണത്തെ പറ്റി ലെന്‍സ്കിയും മറ്റു പലരും ഒരു പാട് പേപ്പറുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെന്‍സ്കിയുടെ റിസര്‍ച്ച് പേപ്പറുകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം. വല്ലവരും പറഞ്ഞ് അറിയുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് അതായിരിക്കും.

1. http://myxo.css.msu.edu/lenski/pdf/2004,%20Plant%20Breeding%20Reviews,%20Lenski.pdf
2. http://myxo.css.msu.edu/lenski/pdf/2008,%20PNAS,%20Blount%20et%20al.pdf

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലില്‍ പോയാല്‍ മറ്റു ലേഖനങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ലഭിക്കും.

ഹുസൈന്‍ സാബ്: ബാക്കിയുള്ളത് വഴിയേ വരുന്നുണ്ട്! നമുക്കിതു മാത്രമല്ലല്ലോ പണി:) Once again, if you dont have anything new to say, may I request you to refrain from posting the same comments?

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain has posted the reply to KP in blog (i don't know why). I am posting it here for those who have seen the questions of KP.

I see his question 1 is relevant to current discussion and his posts, but 2-4 i really doubt has anything to do with it. Although i have answers, i suspect is it a ploy to derail the discussion as he has shown before like asking back how spider web was evolved when i pressed him for the definition of evolution.

/JR

-----------------------------------
-----------------------------------


Dear Mr.Jack,

Many thanks for your challenge.

These are my replies to Mr. KP’s questions along with a few questions of mine towards you, expecting a reply( not so many links!) .

1.Creationism is my alternative hypothesis. Adam was a typical human being ( I think you do not mean whether he looks like Mohan Lal or Mammootty).Yes, he was like a modern human being. All half-man fossils are evolutionary constructions based on evolutionary speculations and often outright forgeries like Dubois’ Java half-man.

2.All scientific experiments done by evolutionary scientists ( Eg: Muller’s on Drosophila etc. to Lenski ) really proved that a species would not evolve in to an entirely different species.

3.Humans appeared last in the order of creation. Hence no contradiction in getting human fossils on upper strata and the absence of the same in the lowest strata.

4.For the last 500 years, Westerners were the custodians of science. They developed it as a war science and anti-human science. Thanks to this mode of modern development which reached at its peak in America turned the society a cancerous one. According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development. Can American society be saved by the stock of their 10, 000 nuclear weapons?

Please provide me an explanation for the following Questions:

1.If two million species were evolved from amoeba , why does amoeba still survive in the simplest form ? If it could survive so long, why should other species evolve from it?

2.How and why did the long neck of the giraffe evolve?

3.All species except Homo sapiens are predominantly driven by instinct. Why did the transformation happen suddenly and did not evolve through many species? Why didn’t this happen in any other species?

4.Why language ability did not evolve in any species other than man while all humans possess inborn language ability?

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

സുബൈര്‍ പറഞ്ഞു.....

പോട്ടെ, നമ്മുടെ മാരുതി 800 ഉം Alto യും തെമ്മില്‍ എന്തൊരു സാമ്യതായാ അല്ലെ. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ? രണ്ടിന്റെയും നിരമാതാവ് ഒരേ കമ്പനി തെന്നെയാണ് എന്ന് തെന്നെ.
നോക്കൂ, സാമ്യത താനേ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നതിന് തെളിവാക്കാം എങ്കില്‍, ഒരേ സൃഷ്ടാവ് സൃഷിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നതിനും തെളിവാക്കാം>>>>>>>


സുബൈറേ,
അത് സ്രഷ്ടാവിന്റെ(?) കഴിവുകേടിന്റെ കൂടി തെളിവാണ്.“മെച്ചപ്പെടലി”ലേക്കുള്ള പരിണാമം
ടിയാന്റെ കഴിവുകേടല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്.

Anonymous said...

Tracking......... :)

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

പല്ലക്കു പരിണമിച്ചാണോ വിമാനമുണ്ടായത്?
ചോദ്യം സാക്ഷാല്‍ കേരളാസക്കിര്‍നായിക് എം എം അക്ബറിന്റേതാണ്.
മറ്റെരു സാഹചര്യത്തില്‍ സുബൈര്‍ ഇവിടെ പറയുന്നു.....

ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല്‍, വിമാനവും കപ്പ്പലും തമ്മിലും സാമ്യങ്ങള്‍ കണ്ടത്താന്‍ കഴിയും, എന്ന് വെച്ച് വിമാന ത്തില്‍നിന്നാണ്, കപ്പലുണ്ടാകിയത് എന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാല്‍?>>>>>>

സുബൈറെ,
ഇവിടെ ‘പല്ലക്കു സ്രഷ്ടാവിന്റെ ‘കഴിവുകേടീന്റെ പരിണിതിയാണ് വിമാനം.(“സ്രഷ്ടാവിന്റെ“തെളിവായി പരിഗണിച്ചാല്‍).......

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

മനുഷ്യന്‍ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്രിഷ്ടിയാണെങ്കില്‍ പല്ലക്ക് വിമാനമായി പരിണമിച്ചതിനാലുള്ള ‘കഴിവുകേടീന്റെ ‘ഉത്തരവാദി സ്രഷ്ടാവാണ്.എന്നാലും ടിയാന്റെ ആ പദവി നമുക്കു തല്‍ക്കാലം വകവെച്ചു കെടുക്കാം.മനുഷനെപ്പൊലെ ‘കഴിവിലേക്കു’ ടിയാനും എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കാം.

kaalidaasan said...

ഹുസൈന്‍,

മി വിശദമായ വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ

>>>>>"ലാബിലെ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായ അഡാപ്റ്റേഷനുകള്‍ പ്രക്യതി സാഹചര്യത്തില്‍ അതിജീവിനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവയല്ല എന്നും ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.<<<

താങ്കള്‍ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി എന്നതു കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ താങ്കളുടെ ആരാധകര്‍ അതപ്പാടെ വിശ്വസിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അതല്ല വാസ്തവം.

മരുന്നുകളെ അതി ജീവിക്കുന്ന കീടാണുക്കളേപ്പറ്റി താങ്കള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ന്പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ആശുപത്രികളിള്‍ രോഗികള്‍ കൂടുതല്‍ മരിക്കുന്നത് MethicillinResistant Staph. Aureus എന്ന ഒരു കീടാണു ബാധകൊണ്ടാണ്. പ്രക്യതി സാഹചര്യത്തില്‍ Staph. Areus ന്‌ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍, Meththicillin എന്ന മരുനിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന അഡാപറ്റേഷ്നാണീ പുതിയ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനു കാരണം. പക്ഷെ ഇവ പ്രക്യതി സാഹചര്യത്തില്‍ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല, നിയന്ത്രണാതീതമായി പെരുകുന്നു. മാരകവും ആകുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്‍മുന്നില്‍ കാണുന്ന യഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളാണു ഹുസൈന്‍.

ഇനി E. Coli യുടെ കാര്യം അത് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിനു പുറത്ത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കേ നിലനില്‍ക്ക്കയുള്ളു. ജീവികളുടെ കുടലിലെ അതേ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ തന്നെ, മി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അല്‍പം കൂടി Disadvantageous ആയ അവസ്ഥയാണ്‌ ലാബില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പുതിയതായി ഉണ്ടായ E. Coli യെ മറ്റ് ജീവികളുടെ ശരീരത്തില്‍ കടത്തി വിട്ട് അതിന്റെ ഫലം നിരീക്ഷിച്ചോ എന്ന് ലെന്സ്കി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണു താങ്കളുടെ തുറുപ്പു ചീട്ട്. അതില്‍ പിടിച്ചാണ്‌ താങ്കള്‍ ഈ ദുര്‍ബലമായ ഈ വ്യക്തമാക്കല്‍ നടത്തുന്നതും.

AIDS ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണുവിന്റെ പ്രക്യതി സാഹചര്യം കുരങ്ങുകളാണ്. പക്ഷെ അവ ഏറ്റവും മാരകമാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ക്യത്രിമ സാഹചര്യത്തില്‍ ആണ്. അതും താങ്കളുടെ ഈ വ്യക്തമാക്കല്‍ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

എങ്കില്‍ പിന്നെ, സൃഷ്ടി വാദത്തിലെ "സൃഷ്ടി" മാത്രം testable ആകണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നത്‌ എന്തിന് ?>>>>>>>

വാശിപിടിച്ചാല്‍ കുഴങ്ങിയതുതന്നെ.

അപ്പൂട്ടന് ഒരു വാശിയുമില്ല,ടിയാന്‍ യുക്തിപൂര്‍വ്വം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയല്ലെ.

KP said...

Dear Mr. Husain,

Thanks for your answers. However, as usual, they lack scientific rigor..And needless to say, theory of evolution gives a better picture on all those questions.. Let us go through your answers..

Husain said: 1.Yes, he was like a modern human being. All half-man fossils are evolutionary constructions based on evolutionary speculations and often outright forgeries like Dubois’ Java half-man.

(A) As you always insist on proofs, can I humbly request you to provide any proofs for the assertion that ADAM was human like, except belief?

(B) Specifically, as you vouched by Nature 2007 study on Turkana fossils related to humans (2Myrs), would you place ADAM before or after that?

Now please do not say that those were ape fossils. According to you: Turkana fossils indicate that H.Habilus and H.erectus were the same. You also argued that H.erectus and H.sapiens are the same species. But, all H. Sapiens are nothing but modern humans. Hence, as per you, in the absence of evolution theory, modern humans should, at least, stretch to 2Myrs. So, as per you, did ADAM occur before or after that? And please do not blame dating techniques.. That's an old ploy and does not hold water anymore..

(a) In case your answer is before, I would be forced to understand that ADAM was never like a modern human as all experimental evidence point to the contrary. That belies your claim that humans were perfect creations. So your theory is not consistent..

(b) In case you claim ADAM was created before Turkana fossils and was like modern human - Please explain who among his lineage underwent variations such that they looked very different from modern humans (with very small brains and ill developed anatomical structure) and then, presumably, underwent another series of variations to reach the current stage?. What was the cause for this? Any scientific facts to support these arguments?


contd...

KP said...


(C) As per your genealogy, it is highly unlikely that ADAM could have came to earth before around 5000-6000 BC (correct me if I am wrong. I believe this is pretty good estimate, unless you bring in unscientific astronomical lifetimes, which already some of them claim and are accounted for). Science establishes presence of modern human in Eurasia around 40000BC. How is this experimental evidence consistent with your creationist picture?

And your no evolution theory stretches human existence to at least 2.0Myrs (see above comment). Is this argument consistent with the genealogy picture? Or are you arguing against your own scriptures?

Please stick to only scientific and factual answers and do not resort to verbal gymnastics. Any such attempt is an indication that Science does a better job than creationism on these issues.


Husain said: 2.All scientific experiments done by evolutionary scientists ( Eg: Muller’s on Drosophila etc. to Lenski ) really proved that a species would not evolve in to an entirely different species.

This answer only supports my assertion that creationism is nothing more than a parasitic എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം (thanks Baiju Elikkattoor). I wrote parasitic because, it feeds on science, and doesn't do any good on its own, at the same time attempts to weaken science. Why എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് വാദം is because, it claims all that science accomplishes...

Further, your viewpoints on Lenski experiment are under severe scrutiny..so lets us wait for the verdict..


contd..

KP said...

Husain said: 3.Humans appeared last in the order of creation. Hence no contradiction in getting human fossils on upper strata and the absence of the same in the lowest strata.


But evolution also predicts the same, and it does a better job on the cause and timeline of various events. In case, you do not have any more qualitative additions to the above statement, your "creationism" is always inferior to evolution theory.

Husain said: 4.For the last 500 years, Westerners were the custodians of science. They developed it as a war science and anti-human science. Thanks to this mode of modern development which reached at its peak in America turned the society a cancerous one. According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development. Can American society be saved by the stock of their 10, 000 nuclear weapons?


Wowww.. this is the best answer of the lot..My question was that with your scientific knowledge, whether you accomplished anything? Instead of claiming what science achieves, did you predict anything?.. And see the answer..

Now do not blame me if others get the impression that you have vested interests..


kaalidaasan said...

>>>>ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങ് ഒരേ സ്പീഷിസാണെന്നതിന്റെ മുഖ്യലക്ഷമാണെന്നിരിക്കെ അതുകൊണ്ടു മാത്രമാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.<<<

ഹുസൈന്‍,

പ്രസ്ക്തമാണു ഹുസൈന്‍.

വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം ജീവികളിലേ ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങ് നടക്കുന്നുള്ളു. താങ്കളുടെ ജീവ ശാസ്ത്രം മനുഷ്യരിലും കണ്ണു കൊണ്ട് കാണവുന്ന മറ്റ് ജന്തുക്കളിലും ഒതുങ്ങുന്നു. കരണം അതേക്കുറിച്ചു മാത്രമേ കുര്‍ആന്‍ പറയുന്നുള്ളു. Microscope ഒക്കെ കണ്ടു പിടിച്ചത് കുര്‍ആന്‍ എഴുതി ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ്.

കണ്ണു കണ്ട് കാണുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ജീവി വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാനാവാതെ ഉണ്ട്. അതിലെ ഭൂരിഭഗവും ജീവികള്‍ക്കും ബ്രീഡിംഗ് എന്താണെന്നു പോലും അറിയില്ല. അതിലെ ഏതെങ്കിലം ​സ്പീഷീസിനോട് ബ്രീഡിംഗ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, അവര്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ആകുമെങ്കില്‍ അവര്‍ കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ചേനെ. കാരണം അവ വെറുതെ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് പെരുകുകയാണ്, മനുഷ്യരേപ്പോലെ പെറ്റുപെരുകുകയല്ല. അവയില്‍ സ്പീഷീസുകള്‍ തമ്മില്‍ ജനിതക കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു. പക്ഷെ അതും ബ്രീഡിംഗിലൂടേ അല്ല. അതിങ്ങനെ.

Most microorganisms can reproduce rapidly and microbes such as bacteria can also freely exchange genes by conjugation,transformation and transduction between widely-divergent species.ഇനി ചില വലിയ ജീവികളില്‍ Parthenogenesis എന്ന മറ്റൊരു സംഗതി കാണപ്പെടുന്നു. അവിടെ ബ്രീഡിംഗ് ഇല്ല.

അതുകൊണ്ട് ഇന്റര്ബ്രീഡിംഗ് സ്പീഷീസിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം എന്ന് Generalise ചെയ്ത് സ്വന്തം അറിവില്ലായ്മ ആവര്‍ത്തിച്ച് ഇനിയും പരിഹാസ്യനാകാതെ. പരിണാമ ശ്രേണിയിലെ ഉയര്‍ന്ന ചില ജീവികളില്‍ ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് സ്പീഷീസിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണമായി എടുക്കാം എന്നത് മാത്രമാണു സത്യം. പക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നം ഈ ജീവികള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് അല്‍പ്പം പോലും ചിന്ത പതിപ്പിക്കാന്‍ അകുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഈ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി മാറ്റി വച്ച് വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന വിദ്യ അഭ്യസിക്കൂ ഹുസൈന്‍. ഒരു ഗവേഷകനു വേണ്ടത് അതാണ്.

സൂക്ഷ്മാണുക്കളില്‍ ജനിതക കൈമറ്റം നടക്കുന്നതും അവ പെരുകുന്നതും സസ്യജാലങ്ങളില്‍ പലതിലും പ്രത്യുത്പാദനം നടക്കുന്നതും ബ്രീഡിംഗ് എന്നു താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല.

KP said...

Correction:

In my first reply to Husain's comments on ADAM, please read

(A) As you always insist on proofs, can I humbly request you to provide any proofs for the assertion that ADAM was human like, except belief?

as

(A) As you always insist on proofs, can I humbly request you to provide any proofs for the assertion that ADAM was like modern humans, except belief?

KP said...

Appoottan..Please release my comment..Thanks

Jack Rabbit said...

Mr. Hussain,
Here is my reply - ഇന്നലെ കണ്ട കിനാവ്‌

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development.<<<<<<

Dear Mr. Hussein,

You have shown that your knowledge about evolution is pathetically convoluted. And now you show that you do not have any idea about happenings in Medical fields as well.
It is true the western society do identify the risks of cancer through modern scientific studies. Since this particular thing is unknown in your world, you are not awre of the risks in your society. But there are many studies by Muslims who do not have the dubious character of belittling modern science, employed modern methods of study and found many facts about Muslim world. A few findings are here. By the grace of Islamic God Allah, many Muslim societies have similar or more risks than western world.

kaalidaasan said...

Cancer study in India.

Ovarian cancer.

The religion specific rates per 100,000 for all cancers together
among Hindus, Muslims and Christians were 51, 55 and 37 for
men and 65, 57 and 58 for women, respectively. The religion
specific crude rates of major cancers in DACR during 2003–2006
are given in Table 3. The lowest incidence of cervical cancer was
observed among the Muslim (13.4) than Christian (15.5) and
Hindu (24.4) women. Breast cancer incidence among Christian
(16.5) and ovarian cancer among Muslim (7.0) women were
higher than other religious groups
. Other major cancers did not
demonstrate any marked variation in the incidence between
religious groups.

kaalidaasan said...

Cancer study in Pakistan

Breast and Larynx Cancer.

Karachi has the highest recorded rate for larynx cancer in males in Asia. The incidence of gallbladder cancer is relatively high, with an
excess in females as compared to males, as in most regions of the
world. Breast cancer is the most frequent cancer of women in Karachi,
accounting for one third of female cancers. The ASR is the highest
for anyAsian country, except Jews in Israel

kaalidaasan said...

Cancer in Arab countries

Cancer incidence in Arab countries is increasing

kaalidaasan said...

Cancer in Iran

Stomach and Esophageal and Prostate cancer

Stomach cancer is the most frequent cancer in males and second to breast in the female population in Tehran. Iran has the highest rate of stomach cancer among the countries of the Middle East. The incidence of esophageal cancer is moderately high in Tehran population. Iran is located in the esophageal cancer belt of Asia14,15 and the Iranian Turkmen living in the eastern part of the Caspian Littoral experience a high rate of esophageal cancer; as high 100 cases per 100,000 population. The breast has now become the most frequent cancer site among the urban women in Iran and the number of cases is increasing annually, due both to the aging of the population and an increase in age-specific incidence. Prostate cancer incidence in Tehran population was relatively high compared with the rates in neighboring countries. The incidence of prostate cancer is typically high in developed countries of North America and Europe, 28,29 but relatively low in Asia.

kaalidaasan said...

Liver Cancer in Egypt.
Liver Cancer

Our results showed that the overall age-adjusted HCC
incidence rate in Gharbiah (10.6/100 000) is signifi-
cantly higher than the rate observed in the USA (3.0/
100 000), with a rate ratio of 3.53 (95% CI 3.11, 4.67).

kaalidaasan said...

>>>>>>If two million species were evolved from amoeba , why does amoeba still survive in the simplest form ? If it could survive so long, why should other species evolve from it?<<<<

Dear Mr. Hussein,

The answer is very simple. Think over this. Why did Dinosaurs disappear altogether? If you can get an answer for this, you get an answer for why amoeba survives as a simple organism-

kaalidaasan said...

>>>>>>>Can American society be saved by the stock of their 10, 000 nuclear weapons?>>>>>>

Dear Mr. Hussein,

What sort of saving you intent here? If it is against jokers like Ahammadi Nejad and Osama Bin Laden, It will save Americans.


But there are some other facts as well. Purest form of Islam could not save Taliban and Molla Omar. Quran could not save Saddam either.

Muhammed Shan said...

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/12/finger-points-to-new-type-of-hum.html?etoc

Muhammed Shan said...

It would be hard to confuse Africa's forest elephants and savanna elephants. Forest elephants, found in dense West African forests, have longer, straighter tusks and round, not pointed, ears. They're also 1 meter shorter and weigh half as much as the savanna elephants, which range from South to East Africa. Yet for years, scientists have classified the two as the same species, arguing that they were slightly different populations that mingled on the edges of the forest. A new genetic analysis, however, finds that forest and savanna elephants are as different from each other as modern Asian elephants are from ancient mammoths. The findings, which split the elephants into two species, could improve the conservation of African elephants overall, say researchers.
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/12/researchers-split-african-elepha.html
ഹുസൈന്‍ സാര്‍ ഇത് കൂടി വായിക്കൂ വര്‍ഗീകരനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും

Subair said...

യുക്തി,

തല്‍കാലം താങ്കള്‍ക്കു മറുപടി പറയുന്നില്ല. മറുപടി പറയാന്‍ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, നല്ല ചില കമ്മന്റുകള്‍ കണ്ടു, വിവരമുള്ളവര്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനടക്ക് താങ്കളുമായി ചുമ്മാ കലപില കൂടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത്കൊണ്ടാ...

And your no evolution theory stretches human existence to at least 2.0Myrs (see above comment). Is this argument consistent with the genealogy picture? Or are you arguing against your own scriptures?
=============


ജാക് ഹുസൈന്‍ ഉല്‍പത്തി പുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൃഷ്‌ടി വാദത്തെ ക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ, അത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യനെ 6000 BC ക്കപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ടിചാലും പ്രശനമുണ്ടാവില്ല.

ഷാന്‍:

കോപ്പി-പേസ്റ്റ്‌ പരിപാടി ഇനിയും നിര്‍ത്താനായില്ലേ?

Muhammed Shan said...

കോപ്പി-പേസ്റ്റ്‌ പരിപാടി പാടില്ല എന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതം ഉണ്ടോ സുബൈര്‍..??
അപ്പുട്ടന്‍ അത് ആവശ്യ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ..???
ഇത് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗോ അതോ അപ്പുട്ടന്റെതോ..???

Subair said...

മി: ചില layman സംശയങ്ങള്‍ ചോദിച്ചോട്ടെ?

താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ലെവേന്‍സ്കി യുടെ പരീക്ഷണവും, ആന്റിബയോടിക്‌ നോട് ബാക്ടീരിയകള്‍ക്ക് കാലക്രമേണ പ്രതിരോധ ശേഷി ആര്ജിക്കുന്നതും, എലികള്‍ പച്ചയാകുന്നതും ച്ചുകപ്പാകുന്നതും എല്ലാം മൈക്രോ എവല്യൂഷനാണ് (അതിനെ എവല്യൂഷന്‍ എന്ന് വിളിക്കാം എങ്കില്‍), ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്ന് കാണുന്ന ദശലക്ഷ ക്കണക്കിന് വിത്യസ്തയും വൈവിധ്യവും ആയ ജീവ ജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം വിശദീകരിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നും വാദിച്ചാല്‍ എന്തായിരിക്കും മറുപടി. "ശാസ്ത്ര ലോകം" പറയുന്നതാണ്, ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അങ്ങ് വിശ്വാസിചോളണം എന്ന് പറയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണമായി ലെവേന്‍സ്കി പരീക്ഷണത്തെ ക്കുറിച്ച്:

50000 തലമുറകള്‍ ലാബ് കോണ്ടിഷനില്‍(inteleginetely designed consition) പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ആ ബാക്ടീരിയകള്‍ ഇപ്പോഴും E-Coli ബാക്ടീരിയ തെന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ.

മി, യുടെ മറുപടി (minimum growth medium) ആണ് എന്നാണു, എന്നാല്‍ പ്രകൃതിയില്‍ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിടുള്ള കണ്ടിഷന്‍ ആയിരിക്കില്ല. മി ചോദിച്ചല്ലോ ഈ കണ്ടിഷന്‍ അല്ലാതെ വേറെ ഇതു കണ്ടിഷന്‍ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന്.

ശരി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില random conditions പറയാം:

ഈ ഫ്ലാസ്കില്‍ ഇടയ്ക്കു മിനിമം ഗ്രോത്ത്‌ മീഡിയക്ക് പകരം, ഒട്ടും ഗ്രോത്ത്‌ സാധ്യമാകാത്തെ മീഡിയ വെക്കുക, ഫ്ലാസ്ക് ഇടയ്ക്കു ഫര്‍ണസില്‍ വെച്ച്, ചൂടാക്കുകമ തണുപ്പിക്കുക, എങ്ങിനെ, ഫ്രായിംഗ് പാനില്‍ ഇട്ടു വറുക്കുക അങ്ങിനെ random ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം conditions ഉണ്ടാക്കാം.

ഓക്കേ, കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം: ഇവിടെ ഇത്രയും controlled ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയില്‍ തലമുറകളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടും e-coli ബാക്ടീരിയ അത് തെന്നെയായി നിലനിന്നു എന്നത് പരിണാമവാദത്തിന് തെളിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തരത്തില്‍ ഉള്ള Adaption ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാ ജീവികളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Subair said...

കോപ്പി-പേസ്റ്റ്‌ പരിപാടി പാടില്ല എന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതം ഉണ്ടോ സുബൈര്‍..??
അപ്പുട്ടന്‍ അത് ആവശ്യ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ..???
ഇത് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗോ അതോ അപ്പുട്ടന്റെതോ..???
==================


അങ്ങിനെയൊന്നും ഇല്ല ഷാന്‍, വിഷയതിന് നേര്‍ക്ക്‌ നേരെ മറുപടി പറയാത്തവയും, താങ്കളുടെ വകയായി ഒരു വാക്ക് പോലും കൊടുക്കാതെയും, മറ്റുള്ളവര്‍ എഴുതിയത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത്, അവയുടെ ലിങ്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാ, ഷാനും വായനക്കാര്‍ക്കും വിലപ്പെട്ട സമയം ലാഭിക്കാം. ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ.

Help said...

ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല.
'പാടുന്ന എലി', ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന വാദങ്ങള്‍ നെറ്റില്‍ തന്നെയിരിക്കെ അത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല. ഒരാള്‍ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തി എന്നു പറയുമ്പോഴേക്ക് ജയ് വിളിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല വസ്തുത.

വിക്കിയില്‍ അധിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും പരിണാമത്തെ അം‌ഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ലിങ്കും തന്നു. ഞാന്‍ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ- മുമ്പ് വളരെ കുറച്ചു പേരെ പരിണാമത്തെ എതിര്‍‌ത്തിരുന്നുവുള്ളൂ വെങ്കില്‍ ഇന്ന് പരിണാമത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു. അതിന്നര്‍ത്ഥം ഭൂരിഭാഗവും പരിണാമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നുവെന്നുമല്ല. പക്ഷെ, ഇന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ സാധ്യത ശാസ്ത്രജ്ഞരിലും വിശ്വസിനീയമാകുന്നില്ല.

ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തില്‍ തന്നെ അമ്പതിനായിരം തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോല്‍ പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയി മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ബാക്റ്റീരിയൈല്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്നതൊഴികെ. ലിംഗഹീനരായ, ഏകകോശ ജീവിയായ ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കില്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജീവികളില്‍ ഒരു മാറ്റത്തിനു എത്ര തലമുറകള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ജീവന്‍ ഉത്ഭവിച്ച് മൂന്നര ബില്ല്യണ്‍ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന്നിടയില്‍ നിലവില്‍ തന്നെ മുപ്പത് മില്ല്യണ്‍ ജീവജാലങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കെ( നശിച്ചു പോയവ വേറെയും)

ഒരു സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡ് മോഡല്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു മറ്റൊന്നു പകരം വക്കാനില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇന്നും പ്രസ്ക്തിയുണ്ട്. ഭൗതികമായ അറിവാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്നിരിക്കെ അതില്‍ കഴിയുന്നത്ര മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ഇതുപോലെയുള്ള ചില മോഡലുകള്‍ക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം കുറെ ലിങ്കുകളുമായി തര്‍ക്കം നില നിര്‍ത്തികൊണ്ടേയിരിക്കാം.

കാളിദാസന്‍ പരിണമിച്ച് കെ.പിയാവുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ വേര്‍ഷനാവുകയോ മാറുന്നത് പോലെയല്ല ജീവികളിലെ പരിണാമം. വിക്കിപീഡിയക്കപ്പുറവും ലോകമുണ്ട്.

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ഓ.ടേ:- ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാന്‍ പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍ എന്നുദ്ദേശിച്ചത്- ആ കമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്.

മി | Mi said...

[[["2) എങ്കില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ Nature പോലുളള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ജര്‍ണലുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൂടാ എന്നതാണ് അടുത്ത നിര്‍ദ്ദേശം.(ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത നിഷ്ക്കളങ്കമായ ഈ ചോദ്യം നില്‍ക്കട്ടെ). ജാക്കും കെ.പി.യുമെല്ലാം ആവര്‍ത്തിച്ച് ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിര്‍ദ്ദേശം രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായും ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു:

(a) എന്റെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ക്കാവില്ല. (ആകുന്നുവെങ്കില്‍ Natureല്‍ എത്താന്‍ യോഗ്യമാവില്ലല്ലോ).

(b) വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ Nature പോലുളള ശാസ്ത്രഗവേഷണ ജര്‍ണലുകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാന്‍ അര്‍ഹമാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ലോക പ്രശസ്തനാകാം എന്നുവരെ ആരോ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകണ്ടു! എന്താകട്ടെ, ലെന്‍സ്കിയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കിയെന്നതല്ലാതെ എന്റെ വാദങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ നിരത്തി ആരും ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല.]]]

ഞാന്‍ താങ്കളുടെ അടുത്ത് ജേര്‍ണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ എന്നോടുള്ള മറുപടിയില്‍ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല; ഞാന്‍ നേരത്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത 7 പോയിന്റുകളുമായാണോ താങ്കള്‍ PNAS ന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്? :)

“എന്താകട്ടെ, ലെന്‍സ്കിയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കിയെന്നതല്ലാതെ എന്റെ വാദങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകള്‍ നിരത്തി ആരും ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല“ --- അതു കലക്കി! ഈ ചര്‍ച്ചയുടെ തുടക്കം മുതല്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പോള്‍ മുകളിലെ എന്റെ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞതും ലെന്‍സ്കിയുടെ വാദങ്ങളാണോ? ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളെന്ന ലേബലിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപ്പിലിട്ടു വെക്കാന്‍ - ഒരു വാക്ക്- ഈ വാചാടോപത്തിനിടയില്‍ തിരുകാമായിരുന്നു! ഞാന്‍ താങ്കളുടെ വാദങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി തെളിവുകള്‍ നിരത്തി ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും, താങ്കള്‍ അതു തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നതുമല്ലാതെ എന്താണിവിടെ നടന്നത്? Be specific again, please.

[[[3) “പരീക്ഷണഫലങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ നല്‍കി” യെന്നാണ് മി. യുടെ ആരോപണം. തന്റെ പരീക്ഷണഫലത്തെ പരിണാമത്തിനുളള തെളിവായി ദുര്‍വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ലെന്‍സ്കിയാണ്. പരിണാമപരമായയാതൊരു പുരോഗതിയും ബാക്ടീരിയകളില്‍ ദൃശ്യമായില്ല എന്നതും അവ പ്രക്യതി സാഹചര്യങ്ങളില്‍ (ലാബിനു പുറത്ത്) വൈല്‍ഡ് ടൈപ്പുകളോട് മത്സരത്തില്‍ പിന്നിലാവുമെന്നുമുളളത് വസ്തുതയാണ്.]]]

ഇതു തന്നെയാണ് , താങ്കള്‍ക്ക് ആ പരീക്ഷണം എന്താണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നോ അറിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞത്. പരിണാമത്തിനുള്ള തെളിവുകള്‍ മുകളില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജെനറേഷനുകളിലേയും ഫോസിലുകളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും വെല്ലു വിളിച്ചപ്പോഴും ലെന്‍സ്കി ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ‘കണ്മുന്നില്‍ നടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാന്‍ അവിടെ വരെ ഒന്നു ചെന്നാല്‍ പോരേ?’. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം. ഹുസൈന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ ഡെഫനിഷന്‍ ഞാന്‍ വായിച്ചു!! എന്താണ് മാഷേ!! താങ്കള്‍ സ്വന്തമായി ഡെഫനിഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ടു പറയുക, ഹേയ് ഇതൊന്നും എന്റെ ഡെഫനിഷനില്‍ പരിണാമം ആയില്ല!! നടക്കട്ടെ!

കണ്ണു തുറന്ന് ഞാന്‍ മുകളില്‍ എഴുതിയതൊക്കെ വായിക്കുക. അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ചിലപ്പോള്‍ വല്ലതും തെളിഞ്ഞു വരും!
(contd)

മി | Mi said...

4) ഇതെനിക്കുള്ള ചോദ്യം അല്ലല്ലോ?


5) “മാത്രമല്ല ലെന്‍സ്കിയോ ശാസ്ത്രലോകമോ താങ്കള്‍ നല്‍കിയതുപോലുളള ഒരുകണ്‍ക്ള്യൂഷനില്‍ അല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ”. എന്നു മി. എഴുതി. അതു ശ്രദ്ധിച്ചതു കൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത് എന്ന കാര്യം മി. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല!“

ആ വിമര്‍ശനമാണല്ലോ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ‘അശു’ തുടക്കം മുതല്‍ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ഖണ്ഡിച്ചത്! അതിനൊന്നും വിശദമായ ഒരു മറുപടി കണ്ടില്ലല്ലോ! എന്നിട്ടു പോരേ ശാസ്ത്രലോകം വരെയൊക്കെ പോകുന്നത്!


[[[[6) “കുറഞ്ഞത് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാനുളള മാന്യതയെങ്കിലും കാണിക്കാമായിരുന്നു” എന്നു മി. എഴുതി. തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ലെന്‍സ്കിയുടേതാണെന്നും എന്റേതാണ് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമെന്നും വസ്തുതകള്‍അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചപ്പോള്‍ ലെന്‍സ്കി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന വെറും സത്യവാങ്ങ് മൂലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തടിതപ്പിയത് മാന്യതയാണോ മീ? (സത്യവാങ്ങ് മൂലത്തിന് കോടതിയില്‍ പോലും വലിയ വിലയില്ല!)“]]]

എനിക്കറിയാന്‍ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടു ചോദിക്കുവാ.. എന്ത് വസ്തുതകളാണ് താങ്കള്‍ ഇവിടെ നിരത്തിയത്? ഒന്നു പറഞ്ഞാലും! ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നറിയട്ടെന്നേ :) പിന്നെ ലെന്‍സ്കി തെറ്റാണെന്നും, ഞാനാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കില്‍.. അതിച്ചിരി അഹങ്കാരമായിപ്പോവില്ലേ സര്‍? പോട്ടെ, ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒരു കമന്റ് പോലും ഇടാത്ത ആളാണ് ഞാന്‍ വസ്തുതകള്‍ നിരത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്! ലെന്‍സ്കി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒക്കെ അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. മുകളിലെ കമന്റുകളില്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തു കൊണ്ട് താങ്കള്‍ ലെന്‍സ്കിയെ എതിര്‍ക്കുന്നുവെന്നും, ഞാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോയിന്റുകളില്‍ ഏതാണ് പരിണാമത്തിനെതിരാകുന്നത്, അതെന്തു കൊണ്ട് (താങ്കളുടെ ഡെഫനിഷനിലെ പരിണാമം അല്ല കേട്ടോ!) എന്ന് വിശദമായി പറയുക. വെറുതെ അവകാശ വാദം ഉന്നയിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കാ പറ്റാത്തത് :)

(ബാക്കി പിന്നീട്)

കാട്ടിപ്പരുത്തി said...

ജബ്ബാര്‍-

ചായകച്ചവടം പൂട്ടിയിട്ടല്ല മീന്‍‌കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്. രണ്ടും രണ്ടായിട്ടു തന്നെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങലുകളും നടക്കുന്നു.

കാളിദാസന്‍ കരുതുന്നത് പോലെ ഞാന്‍ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയല്ല, ഇനി വിക്കി നോക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും കരുതുന്നില്ല. പക്ഷെ വിക്കി ആധികാരികമായ ഒരു സ്രോതസ്സെന്ന രീതിയില്‍ കണ്ടിട്ടുമില്ല.

kaalidaasan said...

>>>>>കാളിദാസന്‍ പരിണമിച്ച് കെ.പിയാവുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ വേര്‍ഷനാവുകയോ മാറുന്നത് പോലെയല്ല ജീവികളിലെ പരിണാമം. വിക്കിപീഡിയക്കപ്പുറവും ലോകമുണ്ട്.<<<
വളരെ ശരിയാണ്.

വികിപ്പീഡിയക്കപ്പുറവും ലോകമുണ്ട്.

ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ബാഗ്ദാദ് റ്റൈഗ്രിസ് നദിയുടെ കരയിലാണെന്നാണ്. കാട്ടിപ്പരുത്തി കണ്ട സമയത്ത് അത് യൂഫട്ടീസ് നദിയുടെ കരയിലായിരുന്നെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും പരിണാമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഈ പരിണാമം കുര്‍ആനില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു മാത്രമാണ്.

മൈക്രോ എവൊല്യൂഷനെന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്ന് കാട്ടിപ്പരുത്തി സമ്മതിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് മൂന്നു പുസ്തകം എഴുതിയ പണ്ഡിതനും കൂടി സമ്മതിക്കണം. തല്‍ക്കാലം അത് നടക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഏത് സ്രോതസില്‍ നിന്നും പഠിച്ചാലും പഠിച്ചാല്‍ മതി. ബാഗ്ദാദ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കരയിലാണെങ്കില്‍ ആ സ്രോതസ് കുര്‍ആനാകാനാണു കൂടുതല്‍ സാധ്യത.

Unknown said...

Hi Hussain jee...... why r u making such type of quarrels by defining the creations with foolish evidences ??.... THINK ...ALL ...LOVE, HAPPINESS, BELIEVES, HUMAN BEINGS, RELIGIONS EVRYTHING IS CREATED BY PEOPLE FROM YEARSAND YEARS AGO FOR GUIDING PEOPLES IN TRUE WAY... ALL LIVES HAVE BEEN DERIVED FROM NATURE (PRAKRUTHY) YOU AND ME IS THINKING DIFFERENTLY BECAUSE HUMAN JEAN AND BRAIN IS SPECIAL ..... ALL RELIGIONS HAVE BEEN CREATED BY HUMAN BEING AS PER THEIR CONVENIENCE IN YEARS AGO... SO STOP THESE TYPE OF NONSENSE IF YOU HAVE BRAIN TO THINK ... FEELING TO LOVE HUMAN BEING......

kaalidaasan said...

>>>>അതെന്തു കൊണ്ട് (താങ്കളുടെ ഡെഫനിഷനിലെ പരിണാമം അല്ല കേട്ടോ!) എന്ന് വിശദമായി പറയുക. വെറുതെ അവകാശ വാദം ഉന്നയിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കാ പറ്റാത്തത് :)<<

മി,

ഹുസൈന്‍ ഖണ്ഡിച്ചു എന്നു പറയുന്ന പരിണാമം ഡാര്‍വിന്റെ Natural Selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിണാമമല്ല. ഡാര്‍വിന്‍ തലമുറകള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ജീവികളില്‍ കാണുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ അടിസ്ഥനമാക്കിയുള്ള Natural Selection ആണാവിഷ്കരിച്ചതും വിശദീകരിച്ചതും.ഹുസൈന്റെ Natural Selection അതല്ല.

ഹുസൈന്‍ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദഹരണത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം. E= mc2 എന്ന സമവാക്യം Albert Einstein എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനേക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളവര്‍ ഒക്കെ ഓര്‍ക്കും. ഇതിലെ c എന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതക്കു പകരം, ​ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത ആണെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചാല്‍, അതുപയോഗിച്ചുള്ള എല്ലാ കണക്കു കൂട്ടലുകളും പിഴക്കും. ഹുസൈന്റെ കാര്യത്തിലും അതാണു സംഭവിക്കുന്നത്. അസ്ഥിരതയുടെ മെക്കാനിസമായ Natural Selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ച പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലെ അസ്ഥിരതക്കു പകരം സ്ഥിരത തിരുകിക്കയറ്റുന്ന കലാപരിപടിയാണു ഹുസൈന്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതു മൂലമുണ്ടായ മനോവിഭ്രാന്തിയാണു ഹുസൈന്.

ഹുസൈന്റെ ഈ ഖണ്ഡനവുമായി ചെന്നാല്‍ വിവരമുള്ളവര്‍ അത് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ചവറ്റുകുട്ടയില്‍ എറിയും.

Baiju Elikkattoor said...

"Ancient humans, dubbed 'Denisovans', interbred with us" (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12059564)

- a relevant piece of news.

മി | Mi said...

"7) ഇന്റര്‍് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുല്‍പ്പാദനശേഷിയുളള സന്തതികളുണ്ടാകുന്നത് ഒരേ സ്പീഷിസ് ആണെന്നതിന്റെ തെളിവുതന്നെയാണ്. ഇതില്‍ നിന്നും വഴുതിമാറാന്‍ പരി
ണാമത്തിന്റെ തോത് നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ ആ വാക്ക്/ക്ളാസിഫിക്കേഷന് പങ്കില്ല എന്ന പ്രസ്താവനയിലെത്തി മി. പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ?"

പറഞ്ഞത് താങ്കള്‍ തന്നെയാണ് ഹുസൈന്‍! ബാക്ടീരിയയില്‍ സ്പീഷീസ് മാറ്റമില്ലാതെ അത് ഞാന്‍ പരിണാമമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതിന് താങ്കളുടെ തന്നെ മുന്‍ കമന്റുകള്‍ സാക്ഷി! ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയോ? :) പിന്നീട് മൈക്രോ ബയോളാജിയില്‍ അങ്ങനെ ഒരു സ്പീഷീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ ഇല്ല എന്ന് ഞാനും ജാക്ക് റാബിറ്റുമുള്‍പ്പെടെ പലരും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെപ്പറ്റി പെട്ടെന്ന് ബോധോദയം ഉണ്ടായി പിന്നീടുള്ള കമന്റുകളില്‍ താങ്കള്‍ ആ ഭാഗം സമര്‍ത്ഥമായി വിഴുങ്ങിയത്!

മറ്റൊരു കാര്യം ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് താങ്കള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ടാക്സോണോമിക് റാങ്ക് ഒക്കെ പ്രധാനമായും സുവോളാജിസ്റ്റുകളുടെയും ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള ടൂള്‍ ആണ്! പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ അതിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ലെന്നു മാത്രമല്ല; താങ്കളെപ്പോലെ സ്പീഷീസ് മാറിയോ എന്ന് നോക്കിയല്ല അവര്‍ പരിണാമത്തിന്റെ തോത് നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ വേറെ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊഴെങ്കിലും കത്തിയോ? :)

“8) ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങ് ഒരേ സ്പീഷിസാണെന്നതിന്റെ മുഖ്യലക്ഷമാണെന്നിരിക്കെ അതുകൊണ്ടു മാത്രമാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഒരേ സ്പീഷിസ് അല്ലെന്ന് വാദിക്കാന്‍ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രസ്താവനയല്ലാതെ മറ്റൊരു തെളിവും മി. ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നിരിക്കെ, വിശേഷിച്ചും.“

പ്രസക്തിയുണ്ടല്ലോ ഹുസൈന്‍. മുഖ്യലക്ഷ്യമൊക്കെ താങ്കള്‍ക്കായിരിക്കാം. ശാസ്ത്രലോകവും അതു പോലെ പറയണമെന്നൊക്കെ കുറച്ചു കടുത്തു പോയില്ലേ? പിന്നെ ഞാന്‍ ഹാജരാക്കിയത് ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രസ്താവനയൊന്നുമല്ല; വിശദമായ പഠനത്തിനു ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട റിസര്‍ച്ച് പേപ്പറുകളാണ്. താങ്കളെന്താണാവോ ഹാജരാക്കിയത്? വിക്കിപീഡിയയില്‍ സുവോളാജിസ്റ്റുകള്‍ സ്പീഷീസിനു പൊതുവായി കൊടുത്ത ഒരു നിര്‍വചനമല്ലാതെ? രണ്ടും തമ്മില്‍ കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് മനസിലാകാത്തത് എന്റെ കുഴപ്പമാണോ? :)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[“9) Dr.Andrea Manica യുടേയും സംഘത്തിന്റേയും ഗവേഷണഫലം Digital journalല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് മി. പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ആധുനിക മനുഷ്യരുടെ ജനിതകവ്യതിയാനം കുറവാണെന്നും മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിലാണെന്നുമാണ് ഈ പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇന്റര്‍ബ്രീഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നതിനേക്കാള്‍ ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ഹോമോസാപ്പിയന്‍സില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷിസല്ല എന്നതിനാണ്തെളിവാകുക. വ്യത്യസ്ത സ്പീഷിസാണെന്ന ‘പരിണാമ മുന്‍വിധി’ യുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്റര്‍ബ്രീഡിംഗ് പ്രശ്നം ഉല്‍ഭവിക്കുന്നത്. അത്തരം ‘ഫ്രെയിം’ സാങ്കല്‍പ്പികം മാത്രമാണെന്ന് വന്നാല്‍ ലഭിക്കുന്ന നിഗമനം ‘ഇന്റര്‍ബ്രീഡിംങ്ങ്’ നടന്നിട്ടില്ല എന്നു തന്നെയായിരിക്കും. ഹോമോസോപ്പിയന്‍സ് എക്കാലത്തും ഒരൊറ്റ സ്പീഷിസായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതില്‍ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നത്.“]]]

Andrea Manica യുടെ പഠനം വന്നത് എവിടെ, ഏതു ലക്കം എന്നൊക്കെ ഞാന്‍ വിശദമായി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതൊന്നു വായിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നു!. മുമ്പു പറഞ്ഞ geographical distribution വീണ്ടും സുന്ദരമായി വിഴുങ്ങി അല്ലേ? :) മനീക്ക പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്. മനുഷ്യന് ഒരു പൊതു പൂര്‍വികനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ആഫ്രിക്കയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോമോ എര്‍ഗാസ്റ്റര്‍/എറക്ടസ് ആണ്. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നു വിട്ടു പോയ ഹോമോ എറക്ടസിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല.

ഇനി പറ; ഇതെങ്ങനെയാണ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഹോമോ സാപിയന്‍സില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസ് അല്ലാതാവുക? ഇനി സ്പീഷീസിന് താങ്കള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം നിര്‍വചനം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കില്‍ (പരിണാമത്തെ പോലെ) ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവണം എന്നു വാശി പിടിക്കുന്നതെന്തിന്! മുന്‍‌വിധി ആര്‍ക്കാണ്?

അപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് വിവാദത്തിലും താങ്കള്‍ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി! (ഇനിയെത്ര കാണണം!)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[10) പ്രൊഫ: ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ ഈ വരികള്‍ ഞാന്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു: "Recently, however some workers have questioned whether the species exists at all….. any separation of Homo Erectus from homo sapiens must be largely arbitrary”. (Evolutionary Anthropology 1992). ഹോമോസാപ്പിയന്‍സ്, ഹോമോ എറക്സ് എന്ന വേര്‍തിരിവ് തന്നെ സ്വേഛാപരമാണെന്ന അഭിപ്രായമുളള പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇത് ഹാജരാക്കിയത് (എന്റെ വീക്ഷണം ‘യമണ്ടന്‍ അബദ്ധം’ ആണെന്നായിരുന്നല്ലോ മി.യുടെ വാദം!) താങ്കള്‍ പരാമര്‍ശിച്ച Dr. Manica യുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഇതിനെ ഒരു നിലക്കും ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ല എന്നു തന്നെയല്ല പരോഷമായി ബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് (പോയിന്റ് 10) വ്യക്തമാണ്. ‘ബലപ്പെടുത്തുന്നു’ എന്നത് മാറ്റി വെച്ചാല്‍ പോലും ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ“ഇതിനെക്കാളും പുതിയ പഠനത്തെകുറിച്ചു ഞാന്‍പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനാല് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല” എന്ന് എഴുതുന്നത് അര്‍ത്ഥശൂന്യമല്ലേ?]]]

യമണ്ടന്‍ എന്ന വാക്ക് താങ്കള്‍ക്ക് ബോധിച്ചു പോയെന്നു തോന്നുന്നു! എന്റെ പൊന്നു സാറേ, മനീക്കയുടെ പഠനം വരുന്നത് 2007 ല്‍ ആണ്. അത് 15 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഇതിനെ എങ്ങനെ സാധൂകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? താങ്കള്‍ക്ക് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു തന്നെ എനിക്കു സംശയമുണ്ട്. എന്റെ മുന്‍ കമന്റ് കൂടെ ചേര്‍ത്ത് വായിക്കുക.

ഇനി താങ്കള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞ ആ ലേഖനം തന്നെ നോക്കിയാലോ? (അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മാത്രമേ വായിക്കാന്‍ പറ്റിയുള്ളൂ അല്ലേ? ശരി, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തന്നെ താങ്കള്‍ എങ്ങനെ ഇതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു എന്നതിനുദാഹരണം.)

Recently, however, some workers have questioned whether the species exists at all. If its populations have been transformed slowly toward the modern condition, and if continuity with living people can be demonstrated in many geographic regions, then any separation of Homo erectus from Homo sapiens must be largely arbitrary. In that case, only one species should be recognized and this slowly changing lineage would have to be called Homo sapiens. Other paleontologists adopt a different view, arguing that Homo erectus is not only anatomically distinctive but also restricted in its geographic distribution. They claim that the fossils from Java and China are so specialized in appearance that they cannot lie in the mainstream of human evolution. Homo erectus, strictly defined as limited to the Far East, probably went extinct without issue. If so, more modern populations must have evolved from another source, perhaps one outside of Asia altogether.

ഇതില്‍ നിന്ന് എന്തു മനസിലായി? ആധുനിക മനുഷ്യന്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ ഉത്ഭവിച്ചപ്പോള്‍, ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഫാര്‍ ഈസ്റ്റിലും ഏഷ്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഹോമോ ഏറക്ടസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല; ജ്യോഗ്രഫികലി ബന്ധമില്ലാതെ രണ്ടു റീജിയനില്‍ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരേ കാലഘട്ടത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ പേരു കൊടുക്കണമെന്ന് ചിലര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. മറ്റുള്ളവര്‍ വാദിച്ചത് ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസുകള്‍ അനാട്ടമിക്കലി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല (ഹുസൈന്‍ വിഴുങ്ങിയ മറ്റൊരു പോയിന്റ്!) അവരവരുടെ ജ്യോഗ്രഫിക് റീജിയനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് ഇവ രണ്ടും രണ്ടു സ്പീഷീസായി നില നില്‍ക്കുന്നു.

ഇനി ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനീക്കയുടെ കണ്ടെത്തല്‍ നോക്കുക. ഇതു രണ്ടും വായിക്കുമ്പോള്‍ എന്തു മനസിലാകും?

അങ്ങനെ ഹുസൈന്‍ വായനക്കാരെ ഒരിക്കല്‍ കൂടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.‍ (ഒരിക്കല്‍ കൂടെ വായനക്കാരോട്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേറി വിശ്വസിച്ചേക്കരുത്. അവര്‍ക്ക് ചില താല്പര്യങ്ങള്‍ കാണും. കാര്യങ്ങള്‍ സത്യ സന്ധമായി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവയുടെ ഒറിജിനല്‍ സോഴ്സില്‍ നിന്ന് തന്നെ വായിക്കുക.)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[[(11) ആഫ്രിക്കയിലെ Homo Ergaster നെയും ഏഷ്യയിലെ Homo Erectusനെയും പരാമര്‍ശിക്കവെ മി.ബ്രാക്കറ്റിലായി എഴുതി: "ചിലര്‍ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചേര്‍ത്ത് ഹോമോ എറക്റ്റസ് എന്നു തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്”.രണ്ട് സ്പീഷിസുകള്‍ ചില പരിണാമവാദികള്‍ക്കെങ്കിലും ഒന്നാണെന്നല്ലേ ഇതിനര്‍ത്ഥം? സ്പീഷിസുകളെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി പരിണാമം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്ന ഫോസില്‍ വ്യവസായത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു സൂചനയാണിത്.]]]]

ഈ ചിലര്‍ കഴിഞ്ഞ കമന്റില്‍ പറഞ്ഞ ആ ചിലര്‍ തന്നെയാണ്! ആ ചിലരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മറ്റു ചിലര്‍ ചേര്‍ന്ന് ചവറ്റുകുട്ടയിലിട്ടത്. അതു കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഏറക്ടസ് എറക്ടസായും സാപിയന്‍സ് സാപിയന്‍സായും നില നില്‍ക്കുന്നത്!

ഫോസില്‍ വ്യവസായമോ? കിലോക്കെന്തു വരും? :)

സ്പീഷീസും ജെനുസും ഒന്നുമില്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ താങ്കളുടെ ജോലി എളുപ്പമായി എന്നു കരുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അതൊരു മിഥ്യാ ധാരണയായിപ്പോയല്ലോ സര്‍? സ്പീഷീസ് മാറിയാല്‍ പരിണാമമായി എന്നുള്ള താങ്കളുടെ മഹത്തായ നിര്‍വചനം മറ്റുള്ളവര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടു വേണ്ടേ! (പരിണാമം ഇതല്ല എന്ന് ഞാന്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അപ്പോള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്!)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[(12) പരാണാമവാദികള്‍ അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്താല്‍ പ്രേരിതരായി ഉണ്ടാക്കിയ മിത്തുകള്‍ ഒന്നൊന്നായി പൊളിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയാണ്ടര്‍താല്‍ മനുഷ്യന്‍ അടുത്തകാലം വരെ ‘മണ്ടനായ അര്‍ധ മനുഷ്യനായിരുന്നു’. ഇന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യനാണ്.ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ (self deceptions) സര്‍വ്വേ ചെയ്താല്‍ അതുതന്നെ അനേകം പുസ്തകങ്ങള്‍ ആക്കേണ്ടി വരും.]]]

ഹ ഹ ഹ! തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങള്‍ അന്ധവിശ്വാസം, സൃഷ്ടിവാദം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്നത് ശാസ്ത്രീയം! ഇല്ല ഹുസൈന്‍, ലോകം മുഴുവന്‍ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടന്മാരായിട്ടില്ല. നിയാണ്ടര്‍താല്‍ ഇന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യന്‍ ആയതെങ്ങനെ എന്ന താങ്കളുടെ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ച് വസ്തു നിഷ്ഠമായ ഒരു വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. (വീണ്ടും ഉരുളരുത് പ്ലീസ്!) പിന്നെ തട്ടിപ്പുകള്‍ സര്‍വേ ചെയ്തുള്ള അനേകം പുസ്തകങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു :)

(ഒരാളെ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ കള്ളന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നവരെ പച്ച മലയാളത്തില്‍ എന്തു പറയും?)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[[(13) ആഫ്രിക്കയിലെ Homo Ergaster ഉം സൌത്ത് ഏഷ്യയിലെ Homo Erectusഉം ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായി വരികയാണ് . അതുകൊണ്ടാണല്ലോ “ചിലര്‍ രണ്ടിനെയും ചേര്‍ത്ത് ഹോമോഎറക്റ്റസ് എന്നുതന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് “ എന്നു മി. തന്നെ എഴുതിയത്. വസ്തുത ഇതാണെന്നിരിക്കെ “സൌത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ" എന്നത് ആരെ വിഢ്ഢിയാക്കാനാണ്?]]]]

വിഡ്ഡിയാകുന്നത് താങ്കള്‍ മാത്രമാണ് ഹുസൈന്‍! താങ്കള്‍ തന്നെ എനിക്കു വായിക്കാന്‍ തന്ന ഫിലിപ്പിന്റെ പഠനം ഉദാഹരണം. മുകളിലെ ഒരു കമന്റില്‍ ഞാന്‍ എടുത്തെഴുതിയ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക :)

മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വന്തം നിലപാട് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കാന്‍ തന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ ഹുസൈന്‍ :) മറുപടി തരാന്‍ താമസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, സെല്‍ഫ് ഗോള്‍ അടിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[(15) Nature 2007 Aug 9 ആണ് ശരിയായ ലക്കം. ഇതെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ വാചകങ്ങള്‍ കണ്ട് താങ്കള്‍ വല്ലാതെ ഞെരിപിരി കൊണ്ടതായി പ്രതികരണത്തില്‍ നിന്നും മനസിലായി.

Homo Habilis ല്‍െ നിന്നുംHomo Erectusഉണ്ടായി എന്നു കരുതാനാവില്ല എന്നുതന്നെയാണ് ലണ്ടന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. നിവൃത്തിയില്ലാതെയാകാം “ഇവിടെയാണ് സ്പീഷിസ് വാദം കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം” എന്ന് താങ്കളെഴുതി.ഇവ രണ്ട് സ്പീഷിസാണെന്നവാദം കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണെന്നു താങ്കള്‍ക്കും തോന്നി എന്നും ഇതിനര്‍ത്ഥം കല്‍പ്പിക്കാമോ? “അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഹുസൈന്‍ അതില്‍ നിന്നും പിടിവിടാത്തത് എന്നും എനിക്കറിയാം" എന്ന് താങ്കള്‍ എഴുതുന്നു. താങ്കള്‍ രണ്ടു സ്പീഷിസാണെന്നും ഞാന്‍ ഒരു സ്പീഷിസാണെന്നും പറഞ്ഞുവെന്നല്ലാതെ ഇവിടെ പിടിയും വലിയും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ.താങ്കളും രണ്ട് സ്പീഷിസുകളില്‍ പിടിവിടാതിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോഴും?]]]

അപ്പോ അതിനു പറഞ്ഞ മറുപടി കണ്ടില്ല അല്ലേ!

മറൊരിടത്തു പറയുന്നത് the immediate ancestor of Homo erectus was an early Homo habilis എന്നാണു. അവസാനത്തെ Homo ഹാബിലിസ് അമ്മ ഒരു Homo erectus കുഞ്ഞിനു ജന്മം നല്‍കി എന്നായിരിക്കില്ലല്ലോ നേച്ചര്‍ മാഗസിനും പറഞ്ഞത് :) ആ ഒരു 'Range' മനപൂര്‍വം വിട്ടു പിടിച്ചു അല്ലെ? :)

വെറുതേ ഒന്നു ഗൂഗിള്‍ ചെയ്യ് മാഷേ, ആ റേഞ്ച് എന്നു പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍!

ഈ സര്‍ക്കസ് എത്ര നേരം തുടരും? :) ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നതൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസിലാകുന്നുണ്ട്!

“ഇവ രണ്ട് സ്പീഷിസാണെന്നവാദം കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണെന്നു താങ്കള്‍ക്കും തോന്നി എന്നും ഇതിനര്‍ത്ഥം കല്‍പ്പിക്കാമോ?“ --- ഇതു കേട്ടാല്‍ തോന്നും സ്ന്തമായി അര്‍ത്ഥം കല്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന്. പരിണാമം, സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റില്‍ എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നു അല്ലേ :) പിന്നെ, അരു കുഴപ്പവും എനിക്കു തോന്നിയിട്ടില്ല; അതു വായിച്ചവര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കാണ് കുഴപ്പം എന്നു മനസിലായിട്ടുമുണ്ട് (from the following comments)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[[[(16) ആധുനിക മനുഷ്യനും പ്രാചീന മനുഷ്യനും ഒന്നുതന്നെയാണ് മീ.]]]

തന്നേ? അങ്ങുറപ്പിച്ചോ? ഇത്രയും തെളിവുകള്‍ നിരത്തിയിട്ടും കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ കണ്ണിനു സാരമായ വല്ല തകരാറും കാണണം. :)

[[[പിന്നെ,ഏഷ്യന്‍ മനുഷ്യന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കാതെ …. എന്നൊക്കെ വെറുതെ തട്ടിവിട്ടാല്‍ കുഞ്ഞാട് മനോഭാവമുള്ളവര്‍ അതിശയിക്കുമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പ്രയോജനം?]]]

അപ്പോ ആ പറഞ്ഞതും കത്തിയിട്ടില്ല :) ശരി വിട്!

പറഞ്ഞതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ട്. KP അയച്ചു തന്ന ഹ്യൂമണ്‍ എവൊല്യൂഷന്‍ ചാര്‍ട്ട് ഒന്നു നോക്കിയാല്‍ കാര്യം മനസിലാകും.

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[[(17)"ഏറ്റവും വലിയ രസം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ പരിണാമത്തെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു"

ഈ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ പരിണാമവിശ്വാസികള്‍ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാല്‍ പരിണാമവാദികള്‍ തന്നെ പരിണാമ മിത്തുകള്‍ തള്ളിക്കളയാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകുമാറ് വസ്തുതകള്‍ പുറത്തുവരാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.ഇത് താങ്കള്‍ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ “ഏറ്റവും വലിയ രസം തന്നെ”!]]]

ഒരു ‘വിശ്വാസ്ത്തില്‍’ വിശ്വസിക്കാതെ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റില്ല എന്നുള്ള താങ്കളുടെ കഴിവു കേട് ഞാന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിശ്വാസികളായിക്കഴിയണം എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത്! പരിണാമ വിശ്വാസം പോലും. വേറെ എവിടേലും ചെലവാകുമോ എന്നു നോക്ക് :)

പിന്നെ ചൂമ്മാ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിറുപിറുക്കാതെ എന്താണാവോ ആ മിത്തുകള്‍ ഒന്നു തെളിച്ചു പറ എന്റെ മാഷേ! Be specific, again :)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[14.)ഒരു പരിണാമ വിശ്വാസി “സാധ്യത ഉണ്ടാകാം" എന്നു നേര്‍പ്പിച്ചുപറയുന്നത് സിദ്ധാന്തവാശി കൊണ്ടാണെന്നും അതിനെ സാധ്യതയുള്ളുവെന്നും പരിണാണവാദികള്‍ക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായില്ലെങ്കിലും സൃഷ്ടിവാദികള്‍ക്കറിയാം . സൌത്ത് ഏഷ്യയിലെത്തിയ ആധുനിക മനുഷ്യനും ആഫ്രിക്കയിലെ മനുഷ്യനും ഒന്നുതന്നെയാണ്.
പരിണാമാന്ധവിശ്വമാണ് ഇതിനെ ഒന്നായിക്കാണാനുള്ള തടസം.]]]

സൃഷ്ടിവാദികള്‍ക്ക് എല്ലാമറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാന്‍ എന്തു പറയാന്‍! അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനുള്ള തെളിവു കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ സൃഷ്ടിവാദം പോലെ ഇതും അങ്ങ് വിഴുങ്ങു എന്നു പറയുമ്പോള്‍ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്!

“സൌത്ത് ഏഷ്യയിലെത്തിയ ആധുനിക മനുഷ്യനും ആഫ്രിക്കയിലെ മനുഷ്യനും ഒന്നുതന്നെയാണ്. പരിണാമാന്ധവിശ്വമാണ് ഇതിനെ ഒന്നായിക്കാണാനുള്ള തടസം“ --- ‘പരിണാമ വിശ്വാസം’ എന്നുള്ള ഉഡായിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ചെലവാകാന്‍ വലിയ പാടാണ് സര്‍ ! അതിനെപ്പറ്റി ഞാന്‍ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരാശ്വാസത്തിനു വേണമെങ്കില്‍ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു സംതൃപ്തിയടയാം. സൌത്ത് ഏഷ്യയിലെത്തിയ ആധുനിക മനുഷ്യനും ആഫ്രിക്കയിലെ മനുഷ്യനും ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാന്‍ ‘ചെറിയ‘ തൊലിക്കട്ടി തന്നെ വേണം. താങ്കള്‍ അയച്ചു തന്ന പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍പ്പെടെ ഇവിടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടാ ലേഖനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസം ആര്‍ക്കെന്ന് മനസിലായില്ലെങ്കില്‍ ഒന്നു ‘പ്രശ്നം’ വെച്ചു നോക്കുന്നോ? ;)

(തുടരും)

മി | Mi said...

[[[18. [ഡാര്‍വിന്‍ സിദ്ധാന്തിച്ചതുപോലെ പരിണാമം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഷിസ് വര്‍ഗ്ഗീകരണം തന്നെ സാധ്യമായത്. ഇതുതന്നെ പരിണാമത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്ര വസ്തുതയാണ്. കിട്ടുന്ന ഫോസിലുകളെല്ലാം ഒന്നുകില്‍ മനുഷ്യരുടേതാണ്.അല്ലെങ്കില്‍ ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളുടേത്. അര്‍ധമനുഷ്യഫോസിലുകളെല്ലാം രണ്ടെല്ലില്‍ നിന്നും പല്ലില്‍ നിന്നുമായി പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇവയിലോരോന്നും കാലക്രമേണ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം തീരാന്‍ കുറച്ചുനാള്‍ എടുക്കുമെന്ന് മാത്രം!]]]

സ്പീഷീസിനെ പറ്റി ഞാന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പരിണാമം നടക്കാത്തതു കൊണ്ടല്ല, നടന്നതു കൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തേ ആദിമ മനുഷ്യനും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനും തമ്മില്‍ ഇത്രയും അന്തരം! അതു പോലും മനസിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത താങ്കളുടെ അടുത്ത് ഞാന്‍ എന്തു പറയാന്‍!

പരിണാമ ശാസ്ത്രജ്ഞാ ഞാന്‍ താങ്കളെ നമിച്ചിരിക്കുന്നു! മനുഷ്യരുടേത് അല്ലെങ്കില്‍ ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളുടേത് അല്ലേ!! അപ്പോള്‍ രണ്ടു കാലില്‍ എഴുനേറ്റു നിന്ന മൃഗമായ എറക്ടസ് ആണ് താങ്കളുടെ ആദിമ മനുഷ്യന്‍. ( അപ്പോ ഹബിലിസ് ഒക്കെ വിട്ടോ? :))

സൂരജ് മറ്റൊരു ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ താങ്കളെയാണോ ഞാന്‍ പരിണാമം പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്!!

“അര്‍ധമനുഷ്യഫോസിലുകളെല്ലാം രണ്ടെല്ലില്‍ നിന്നും പല്ലില്‍ നിന്നുമായി പരിണാമശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്തതാണ്.“ ---- ഗൌരവപരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് തക്കതായ തെളിവുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്മുന്നില്‍ കുഴിച്ചെടുത്ത ഫോസിലുകളെല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍മിച്ചെടുത്തതാണെന്നു പറയുമ്പോള്‍, അത് തെളിയിക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്കാവില്ലെങ്കില്‍ അത്തരം ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കരുത്.

(തുടരും)

Jack Rabbit said...

കാട്ടിപ്പരുത്തി said..

വിക്കിയില്‍ അധിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും പരിണാമത്തെ അം‌ഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ലിങ്കും തന്നു. ഞാന്‍ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ- മുമ്പ് വളരെ കുറച്ചു പേരെ പരിണാമത്തെ എതിര്‍‌ത്തിരുന്നുവുള്ളൂ വെങ്കില്‍ ഇന്ന് പരിണാമത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു. അതിന്നര്‍ത്ഥം ഭൂരിഭാഗവും പരിണാമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നുവെന്നുമല്ല. പക്ഷെ, ഇന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിണാമത്തിന്റെ സാധ്യത ശാസ്ത്രജ്ഞരിലും വിശ്വസിനീയമാകുന്നില്ല.


Could you give the list of this growing number of scientists and their affiliations who suspect the possibility of evolution ?

ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണത്തില്‍ തന്നെ അമ്പതിനായിരം തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോല്‍ പുതിയ സ്പീഷീസ് ആയി മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ബാക്റ്റീരിയൈല്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്നതൊഴികെ. ലിംഗഹീനരായ, ഏകകോശ ജീവിയായ ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കില്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജീവികളില്‍ ഒരു മാറ്റത്തിനു എത്ര തലമുറകള്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ജീവന്‍ ഉത്ഭവിച്ച് മൂന്നര ബില്ല്യണ്‍ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന്നിടയില്‍ നിലവില്‍ തന്നെ മുപ്പത് മില്ല്യണ്‍ ജീവജാലങ്ങള്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കെ( നശിച്ചു പോയവ വേറെയും)

Haven't you read the comments of people like kaalidaasan, KP, Bright, Mi etc on species definition ? Hussain is picking up only on the inter-breeding aspect. When it comes to microbes the species definition becomes fuzzy. You are expecting something as rigid as separating elements in a periodic table.

Some great scientists like Lynn Marguilis thinks that bacteria don't have species. On the top, some bacteria has the ability to do horizontal gene transfer. Lenski selected E-coli which doesn't show this so that they can track the changes in genome from generation to generation due to pure mutations.


ഒരു സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡ് മോഡല്‍ എന്ന നിലയില്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു മറ്റൊന്നു പകരം വക്കാനില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇന്നും പ്രസ്ക്തിയുണ്ട്. ഭൗതികമായ അറിവാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്നിരിക്കെ അതില്‍ കഴിയുന്നത്ര മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ഇതുപോലെയുള്ള ചില മോഡലുകള്‍ക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം കുറെ ലിങ്കുകളുമായി തര്‍ക്കം നില നിര്‍ത്തികൊണ്ടേയിരിക്കാം.

If you can remove all the emotional and religious aspects of creationism, its arguments compared to evolution will look as similar as alchemy to modern chemistry and astrology to astronomy. The emotional and religious aspects are clouding your judgment from accepting the mountain of evidence from different fields of biology and geology and proclaim there isn't yet even a single evidence.

/JR

മി | Mi said...

[[[19.കാരണം സിമ്പിള്‍! സ്പീഷിസുകളെ സൃഷ്ടിക്കല്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് പേരും പെരുമയും(ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം പണം തന്നെ) നേടിയെടുക്കാനുള്ള കുറുക്കു വഴികളായിട്ട് കാലം കുറെയായി. ഏതു(ജീവിയെയായാലും) ഫോസില്‍ കിട്ടിയാലും ആളാവാന്‍ പുതിയ സ്പീഷിസായി വിഭാഗീകരിക്കണം. എന്നാലെ ആളാവൂ!ഇക്കാര്യം പരോക്ഷമായി താങ്കളും സമ്മതിച്ചുവെന്ന് താഴെ വാചകങ്ങളില്‍നിന്നും ഗ്രഹിക്കാമോ?]]]

‘ഗ്രഹിക്കാന്‍’ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നേരമായല്ലോ. ഞാനുദ്ദേശിച്ചത് ഗ്രഹിച്ചാല്‍ പോരേ :) മുമ്പ് പറഞ്ഞതു തന്നെ. ജീവികളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ സുവോളജിസ്റ്റുകല്‍ക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയാണ്. ഇതൊന്നും വെച്ചല്ല പരിണാമം സാധൂകരിച്ചത്. (ഇതെത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം!) ഹോമോഹബിലിസില്‍ നിന്നും ഹോമോ സാപിയന്‍സിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ (physically and genetically) താങ്കള്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് താങ്കല്‍ക്കുള്ള ഒരു പോരായ്മയായി കരുതിയാല്‍ മതി!

(തുടരും)

മി | Mi said...

([[[) "സ്പീഷീസ് ഇനി വിട്ടു പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും രക്ഷയില്ല സര്‍, മുകളിലോട്ട് അങ്ങു genus നും മേലെ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍! ഇതൊക്കെ ഈയടുത്ത കാലത്ത് നടന്നതാണേ. പറഞ്ഞു നില്ക്കാ ന്‍ ‘മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്‘ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്ക്ക്ണം!"

സ്പീഷിസാണ് പരിണാമത്തിനെതിരായ തെളിവുകളില്‍ താരതമ്യന ദുര്‍ബ്ബലമായത്. “മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് Genusലും മേലെ” പോയാല്‍ പരിണാമത്തിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞൂ, മീ.]]]]

ഉവ്വോ? എങ്കില്‍ ഒന്നു പോയിക്കാണിക്കൂ! ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ എടുത്തോളൂ! വെറുതെ പറഞ്ഞാല്‍ മതിയാവില്ലല്ലോ!


[[[താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതിനു നേര്‍ വിരുദ്ധമാണ് യാഥര്‍ത്ഥ്യം. ഇതൊന്നും പരിണാമത്തിനുള്ള തെളിവല്ല, എതിരായ തെളിവുകളാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് അണ്ണാക്കു തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ ശീലിച്ചാല്‍ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അതിന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കണം. പരിണാമ വാദികള്‍ സ്വന്തം ബുദ്ധി ന്യുയൊര്‍ക്കിലേയും ലണ്ടനിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ?.]]]

ഇതിനു മറുപടിയില്ല. ഏതോ ഒരു മതിഭ്രമത്തിന്റെ പേരില്‍ എന്തൊക്കെയോ വിശ്വസിച്ചിട്ട്, അതിനനുസരിച്ച് സ്വയം ശാസ്ത്രമുണ്ടാക്കി, അതിന്റെ പേരില്‍ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന താങ്കള്‍ തന്നെ ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കണം!

കേരളത്തിലെ താങ്കളെപ്പോലുള്ള ‘ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക്’ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നാ!

വ്യക്തിപരമായ ആരോപണം മാത്രമായ മറ്റ് കമന്റുകള്‍ക്ക് മറുപടിയില്ല.

ഒരു കാര്യം കൂടെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ അതെന്തു കൊണ്ട്, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍, എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടു വേണം ആരോപണമുന്നയിക്കാന്‍. വെറുതെ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അതെളുപ്പം തകര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ സമയം മെനക്കെടുത്തുകയാണ് താങ്കള്‍ ചെയ്യുന്നത് എന്നോര്‍ക്കുക.

(തീര്‍ന്നു)

മി | Mi said...

([[[) "സ്പീഷീസ് ഇനി വിട്ടു പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും രക്ഷയില്ല സര്‍, മുകളിലോട്ട് അങ്ങു genus നും മേലെ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകള്‍! ഇതൊക്കെ ഈയടുത്ത കാലത്ത് നടന്നതാണേ. പറഞ്ഞു നില്ക്കാ ന്‍ ‘മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്‘ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഓര്ക്ക്ണം!"

സ്പീഷിസാണ് പരിണാമത്തിനെതിരായ തെളിവുകളില്‍ താരതമ്യന ദുര്‍ബ്ബലമായത്. “മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് Genusലും മേലെ” പോയാല്‍ പരിണാമത്തിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞൂ, മീ.]]]]

ഉവ്വോ? എങ്കില്‍ ഒന്നു പോയിക്കാണിക്കൂ! ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ എടുത്തോളൂ! വെറുതെ പറഞ്ഞാല്‍ മതിയാവില്ലല്ലോ!


[[[താങ്കള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതിനു നേര്‍ വിരുദ്ധമാണ് യാഥര്‍ത്ഥ്യം. ഇതൊന്നും പരിണാമത്തിനുള്ള തെളിവല്ല, എതിരായ തെളിവുകളാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് അണ്ണാക്കു തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ ശീലിച്ചാല്‍ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അതിന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കണം. പരിണാമ വാദികള്‍ സ്വന്തം ബുദ്ധി ന്യുയൊര്‍ക്കിലേയും ലണ്ടനിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ?.]]]

ഇതിനു മറുപടിയില്ല. ഏതോ ഒരു മതിഭ്രമത്തിന്റെ പേരില്‍ എന്തൊക്കെയോ വിശ്വസിച്ചിട്ട്, അതിനനുസരിച്ച് സ്വയം ശാസ്ത്രമുണ്ടാക്കി, അതിന്റെ പേരില്‍ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന താങ്കള്‍ തന്നെ ബുദ്ധിയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കണം!

കേരളത്തിലെ താങ്കളെപ്പോലുള്ള ‘ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക്’ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നാ!

വ്യക്തിപരമായ ആരോപണം മാത്രമായ മറ്റ് കമന്റുകള്‍ക്ക് മറുപടിയില്ല.

ഒരു കാര്യം കൂടെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കില്‍ അതെന്തു കൊണ്ട്, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍, എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടു വേണം ആരോപണമുന്നയിക്കാന്‍. വെറുതെ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അതെളുപ്പം തകര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ സമയം മെനക്കെടുത്തുകയാണ് താങ്കള്‍ ചെയ്യുന്നത് എന്നോര്‍ക്കുക.

(തീര്‍ന്നു)

മി | Mi said...

[[[Hussain is picking up only on the inter-breeding aspect.]]]

മനീക്കയുടെ പഠനം ഞാന്‍ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഹുസൈന്‍ അവിടെ നിന്നും കരണം മറിഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ JR? ;)

KP said...

As we are having a good discussion on scientific creationism, let me bring a few points to reader's attention:

(A) At various instances you guys (creationists) have accused that I (KP) am some impersonation. Husain and Subair have accused that I am Jack Rabbit. I suspect, whether Kaatiparuthy is under the illusion that I (KP) am nothing but an alias of Kaalidaasan. I saw that you used the same tactic with another blogger Manushya. Instead on focusing on the arguments presented, you attempt to malign me. You guys are pathetic, shameless, and spineless, to say the least...

(B) In English, there is a proverb: "When character is lost, everything is lost". Given a number of issues to address, a man of integrity will always first address that aspect which questions his integrity. In this discussion, Husain asserted that the authors of Nature 2007 article concluded that H.erectus is not a descendent of H.Habilus. I gave direct evidence from the paper to expose this intellectual dishonesty. Many others like MI, Jack Rabbit, Kaalidaasan, etc. pointed out various other instances of intellectual dishonesty from Husain.

As readers, you saw Husain's response till now. Forget about acknowledging, he is again insisting on the same aspects (see his latest replies to MI). Does this guy have even an iota of intellectual honesty? I do not think this guy is worth a candidate for a debate..

(C) Husain gave a wonderful answer to my question on "technological accomplishments of scientific creationism", which is quoted here.

Husain said: "According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development."

What do you think of the above statement?

ക്യാൻ‍സർ ബാധിതരുടെ നിർഭാഗ്യവസ്ഥയെ പോലും മതത്തിന്റെ മഞ്ഞക്കണ്ണാടിയിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന നരാധമനും, നികൃഷ്ടമനസ്സിന്റെ ഉടമയുമാണ് ഹുസൈൻ എന്നു മുകളിലെ പ്രസ്താവന തെളിയിക്കുന്നു.....

I would like to see how much his supporters approve his views on cancer patients.. Being megalomaniac is not a crime to the society, but his above mentioned views indicate that his mind is cancerous...

contd...

KP said...

As we are having a good discussion on scientific creationism, let me bring a few points to reader's attention:

(A) At various instances you guys (creationists) have accused that I (KP) am some impersonation. Husain and Subair have accused that I am Jack Rabbit. I suspect, whether Kaatiparuthy is under the illusion that I (KP) am nothing but an alias of Kaalidaasan. I saw that you used the same tactic with another blogger Manushya. Instead on focusing on the arguments presented, you attempt to malign me. You guys are pathetic, shameless, and spineless, to say the least...

(B) In English, there is a proverb: "When character is lost, everything is lost". Given a number of issues to address, a man of integrity will always first address that aspect which questions his integrity. In this discussion, Husain asserted that the authors of Nature 2007 article concluded that H.erectus is not a descendent of H.Habilus. I gave direct evidence from the paper to expose this intellectual dishonesty. Many others like MI, Jack Rabbit, Kaalidaasan, etc. pointed out various other instances of intellectual dishonesty from Husain.

As readers, you saw Husain's response till now. Forget about acknowledging, he is again insisting on the same aspects (see his latest replies to MI). Does this guy have even an iota of intellectual honesty? I do not think this guy is worth a candidate for a debate..


contd...

KP said...


(C) Husain gave a wonderful answer to my question on "technological accomplishments of scientific creationism", which is quoted here.

Husain said: "According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development."

What do you think of the above statement?

ക്യാൻ‍സർ ബാധിതരുടെ നിർഭാഗ്യവസ്ഥയെ പോലും മതത്തിന്റെ മഞ്ഞക്കണ്ണാടിയിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണുന്ന നരാധമനും, നികൃഷ്ടമനസ്സിന്റെ ഉടമയുമാണ് ഹുസൈൻ എന്നു മുകളിലെ പ്രസ്താവന തെളിയിക്കുന്നു.....

I would like to see how much his supporters approve his views on cancer patients.. Being megalomaniac is not a crime to the society, but his above mentioned views indicate that his mind is cancerous...

contd...

KP said...


The supporters of Husain must be rejoicing at the depth of his scientific knowledge which consist of wonderfully concocted definitions and insights copied from creationist websites. To understand and comprehend, one needs an open mind and certain level of intellectual capacity.. So no blame on you guys...

Many thanks...

PS: It is good to know that Subair understands that Husain's creationism has no issue in placing ADAM beyond 6000BC and hence is in no conflict with scriptures. It also says that you did not understand my comment before that.. No problem..Again, I have no complaints..

മുഹമ്മദ് ഖാന്‍(യുക്തി) said...

saubair said......

വിവരമുള്ളവര്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനടക്ക് താങ്കളുമായി ചുമ്മാ കലപില കൂടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത്കൊണ്ടാ...

പ്രിയ സുബൈറെ നന്ദി,

ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് “വിവരമില്ലാ“എന്നു അഹങ്കാര പൂര്‍വ്വം ആക്ഷേപിച്ചക്കവര്‍ക്ക് ‘വിവരമുണ്ട്‘എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ആശംസകള്‍.
“സ്രഷ്ടാവിനെ“അപ്പൂട്ടനോടോപ്പം കാത്തിരിക്കാം.
ചര്‍ച്ചയിലെ ഇത്തരം ഇടപെടലുകള്‍ക്കു sorry.കറിവേല്‍പ്പിലയായി കരുതിയാല്‍ മതി.

ചര്‍ച്ച അത്രയ്ക്കു വിജ്ഞാന പ്രദമായിമുന്നേറുന്നുണ്ട്.
Mi,jack rabbit,kalidasan, shan, KP ,Bright, kattiparuthi,subair and others ആശംസകള്‍ .

മി | Mi said...

പ്രിയ സുബൈര്‍..

[[[“താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ ലെവേന്‍സ്കി യുടെ പരീക്ഷണവും, ആന്റിബയോടിക്‌ നോട് ബാക്ടീരിയകള്‍ക്ക് കാലക്രമേണ പ്രതിരോധ ശേഷി ആര്ജിക്കുന്നതും, എലികള്‍ പച്ചയാകുന്നതും ച്ചുകപ്പാകുന്നതും എല്ലാം മൈക്രോ എവല്യൂഷനാണ് (അതിനെ എവല്യൂഷന്‍ എന്ന് വിളിക്കാം എങ്കില്‍), ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്ന് കാണുന്ന ദശലക്ഷ ക്കണക്കിന് വിത്യസ്തയും വൈവിധ്യവും ആയ ജീവ ജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം വിശദീകരിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നും വാദിച്ചാല്‍ എന്തായിരിക്കും മറുപടി. "ശാസ്ത്ര ലോകം" പറയുന്നതാണ്, ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അങ്ങ് വിശ്വാസിചോളണം എന്ന് പറയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.“]]]

താങ്കള്‍ എന്റെ മുമ്പത്തെ കമന്റുകള്‍ വായിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെന്‍സ്കിയുടെ 45,000 തലമുറയിലെ പരീക്ഷണ കാലയളവിനെ മനുഷ്യ തലമുറയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ കിട്ടുന്നത് ഒരു മില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങളാണ്. വെറും ഒരു മില്യണ്‍. ഹോമോ എന്ന ജനുസ്സ് അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പാട് മൈക്രോ എവല്യൂഷനുകള്‍ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മാക്രോ കിട്ടുന്നത് എന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോള്‍ ഒരു മാക്രോ എവല്യൂഷന്‍ കാണാന്‍ ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കുമല്ലോ? മാമ്മല്‍ എവൊല്യൂഷനിലേക്കെത്താന്‍ ഇതിന്റെ ഒരു നൂറിരട്ടി കാലഘട്ടം പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം. ആദ്യ ജീവന്‍ ഉണ്ടായതാണെങ്കില്‍ 3.8 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പുറകോട്ട് പോകണം. സംഗതി അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നു മനസിലായിക്കാണുമല്ലോ? ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കണ്ണുമടച്ച് ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് സുബൈര്‍. ഒരു കാര്യത്തിലും :)

[[[50000 തലമുറകള്‍ ലാബ് കോണ്ടിഷനില്‍(inteleginetely designed consition) പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ആ ബാക്ടീരിയകള്‍ ഇപ്പോഴും E-Coli ബാക്ടീരിയ തെന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ.]]]. എന്താണെന്നറിയില്ല സുബൈര്‍ .. ബാക്ടീരിയ അമീബയോ പാരമീസിയമോ ആയി മാറിയില്ല! ഒരു മില്യണ്‍ വര്‍ഷം മുമ്പ് ഹോമോ എറക്ടസും ‘ഹോമോ’ തന്നെ ആയിരുന്നു! ഈ ജീവികള്‍ക്കൊക്കെ ഒന്നു പെട്ടെന്ന് പരിണമിച്ചു കൂടെ എന്നാണ് എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്! അതു പോലെ ഒരു ഹോമോ എറക്ടസ് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കൂടെ? ഹുസൈന്‍ സാബിന്റെ സ്പീഷീസ് നിര്‍ണ്ണയം ഒക്കെ എത്ര എളുപ്പമായേനെ! (ബാക്ടീരിയ വേറൊരു ‘സ്പീഷീസ്’ ആകുന്നതാണ് സുബൈറും കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല; മുന്‍ കമന്റുകള്‍ വായിച്ചു നോക്കാനല്ലാതെ!)

[[[ഈ ഫ്ലാസ്കില്‍ ഇടയ്ക്കു മിനിമം ഗ്രോത്ത്‌ മീഡിയക്ക് പകരം, ഒട്ടും ഗ്രോത്ത്‌ സാധ്യമാകാത്തെ മീഡിയ വെക്കുക, ഫ്ലാസ്ക് ഇടയ്ക്കു ഫര്‍ണസില്‍ വെച്ച്, ചൂടാക്കുകമ തണുപ്പിക്കുക, എങ്ങിനെ, ഫ്രായിംഗ് പാനില്‍ ഇട്ടു വറുക്കുക അങ്ങിനെ random ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം conditions ഉണ്ടാക്കാം.]]]

തീര്‍ച്ചയായും സുബൈര്‍.. ‘ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന’ ജീവികളുടെ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഫ്രൈയിംഗ് പാനില്‍ ഇട്ടു വറുക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതു പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ അവയെ 6000 അടി കടലിനടിയില്‍ താമസിക്കാന്‍ വിടുകയും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉച്ചിയില്‍ തുണിയില്ലാതെ നിര്‍ത്തുകയും ശൂന്യാകാശത്തില്‍ പറന്നു നടക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

[[[ഓക്കേ, കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം: ഇവിടെ ഇത്രയും controlled ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയില്‍ തലമുറകളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടും e-coli ബാക്ടീരിയ അത് തെന്നെയായി നിലനിന്നു എന്നത് പരിണാമവാദത്തിന് തെളിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തരത്തില്‍ ഉള്ള Adaption ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാ ജീവികളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.]]]

ഉവ്വോ? അത്രയും സമ്മതിച്ചല്ലോ? ഈ അഡാപ്ഷന് താങ്കള്‍ അതിര്‍ത്തി വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു കൂടെ അറിഞ്ഞാല്‍ മതിയായിരുന്നു. ഏത് അതിര്‍വരമ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് പരിണാമമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നും.

Jack Rabbit said...

[Jack Rabbit]:Hussain is picking up only on the inter-breeding aspect.

[മി | Mi] മനീക്കയുടെ പഠനം ഞാന്‍ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഹുസൈന്‍ അവിടെ നിന്നും കരണം മറിഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ JR? ;)


Thanks Mi for the great replies and your patience for giving point by point rebuttal. Hussain has been showing that he can undergo intellectual mutations at a much faster rate now.

പരിണാമം പഠിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇന്നലെ മുതല്‍ കാണാനില്ലല്ലോ ?


Most of evolution writings of the bloggers like Mr.Jack,Kaalidaasan, KP ,Bright etc are garbages recycled.A detailed analysis of MI is forthcoming and relevant comments on recyclers' also.

അത് കൊണ്ട പുരാതന ശാസ്ത്രവും കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുക്തിവാദി മതവിശ്വാസികളെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ. നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധനം തയ്യാറാവുന്നു. കുരങ്ങന് പൂമാല കിട്ടിയത് പോലെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതും പിടിച്ചു ഇനി കളിക്കാം.

ജാക്കെ, എന്‍റെ പഠനം ഞാന്‍ തുടര്‍ന്നു. അതില്‍ ജാക്കിന്റെ ശാസ്ത്രം പുരാണശാസ്ത്രമാണ് എന്ന അറിവ് പലയിടത്തായി കിട്ടുകയും ചെയ്തു.


You may even call me as a cheer girl to "മി | Mi" to the current accused list - KP and kaalidaasan. I have no problem as they are consistent in their replies and i know what they are talking unlike you and Hussain.

ആ രവി മേനോനെ കണ്ടിട്ടു ഒരാഴ്‌ചയായി. ഒന്നു അന്വേഷണം പറഞ്ഞേരെ.

/JR

സന്തോഷ്‌ said...

@ ഹുസൈന്‍,

<><> For the last 500 years, Westerners were the custodians of science. They developed it as a war science and anti-human science. Thanks to this mode of modern development which reached at its peak in America turned the society a cancerous one. According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development. <><>

ഇത്തരം വില കുറഞ്ഞ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍ വളരെ മോശം ആണ്. നിങ്ങള്‍ പരമപുശ്ചത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച പടിഞ്ഞാറുകാര്‍ നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമൊക്കെയാണ് അവര്‍ക്കെതിരെ ഗീര്‍വാണം മുഴക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് തികച്ചും പരിഹാസ്യം ആണ്. കാന്‍സര്‍ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങള്‍ വരുന്ന മനുഷ്യരെ മറ്റുള്ളവര്‍ സഹതാപത്തോടെ മാത്രമേ നോക്കി കാണാറുള്ളൂ, സാധിക്കുന്നിടത്തോളം അവരുടെ വേദനകളെ ലഘൂകരിക്കുവാനെ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ. ഇത്തരം രോഗികളെ / രോഗസാധ്യത ഉള്ളവരെ മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി താരതമ്യം നടത്തുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലജ്ജയില്ലേ?

"By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development" - ഒരു കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്നായി അഭിമാനിക്കാം : വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ 'ദൈവത്തിനു വേണ്ടി' പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന മനുഷ്യര്‍ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയില്‍ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. war science ഉം anti-human science ഉം സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ പേരില്‍ അതെ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ വിശ്വാസികള്‍ക്കെതിരെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുന്തിയതരം വിശ്വാസികള്‍ !!!

Jack Rabbit said...

[Subair]: ഓക്കേ, കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം: ഇവിടെ ഇത്രയും controlled ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയില്‍ തലമുറകളോളം പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടും e-coli ബാക്ടീരിയ അത് തെന്നെയായി നിലനിന്നു എന്നത് പരിണാമവാദത്തിന് തെളിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ തരത്തില്‍ ഉള്ള Adaption ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാ ജീവികളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

[മി | Mi]: ഉവ്വോ? അത്രയും സമ്മതിച്ചല്ലോ? ഈ അഡാപ്ഷന് താങ്കള്‍ അതിര്‍ത്തി വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു കൂടെ അറിഞ്ഞാല്‍ മതിയായിരുന്നു. ഏത് അതിര്‍വരമ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് പരിണാമമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നും.


മി | Mi,
Since Hussain and Subair thinks there is no speciation, it will never cross "the boundary".

Subair, you can correct me if this is wrong.

Subair's last sentence is remarkably close to Hussain's definition.


Natural selection is a mechanism for maintaining species in stability within the genetic boundaries.

A genetic boundary can be defined as the range in which the basic features of a broadly defined species exists


This shows that he is defining boundary from the features of the phenotype and doing an inverse function (not simple if there are 20,000-30,000 genes) to determine the how distributed is the genotype in the multi-dimensional vector space and thus decides what constitutes genetic boundary.

Where is gene regulation/expression and interaction to environment coming into the picture or was it overlooked ?

What happens when adaptations reach at the genetic boundary, will it stay there ? What is exerting the pressure to prevent further adaptation to stay there or reverse the process ? Please don't just reply re-defined Natural selection. I am expecting more clarity there.

PS: Readers can compare this situation to Voyager-1 now reaching the boundary of solar system.

/JR

ea jabbar said...

പോസ്റ്റില്‍ ഗോളിയില്ലാതെ ഗോളടിക്കുന്ന കളി കാണാന്‍ രസമില്ലല്ലോ !!!

Subair said...

താങ്കള്‍ എന്റെ മുമ്പത്തെ കമന്റുകള്‍ വായിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെന്‍സ്കിയുടെ 45,000 തലമുറയിലെ പരീക്ഷണ കാലയളവിനെ മനുഷ്യ തലമുറയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ കിട്ടുന്നത് ഒരു മില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങളാണ്. വെറും ഒരു മില്യണ്‍. ഹോമോ എന്ന ജനുസ്സ് അതിനും എത്രയോ മുമ്പ് ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരു പാട് മൈക്രോ എവല്യൂഷനുകള്‍ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മാക്രോ കിട്ടുന്നത് എന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോള്‍ ഒരു മാക്രോ എവല്യൂഷന്‍ കാണാന്‍ ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കുമല്ലോ? മാമ്മല്‍ എവൊല്യൂഷനിലേക്കെത്താന്‍ ഇതിന്റെ ഒരു നൂറിരട്ടി കാലഘട്ടം പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം. ആദ്യ ജീവന്‍ ഉണ്ടായതാണെങ്കില്‍ 3.8 ബില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ പുറകോട്ട് പോകണം. സംഗതി അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നു മനസിലായിക്കാണുമല്ലോ? ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കണ്ണുമടച്ച് ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് സുബൈര്‍. ഒരു കാര്യത്തിലും :)
=================


മനുഷ്യനനടക്കം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവി ജാലങ്ങള്‍ (ഇനി ജീവജാതി എന്ന് വിളിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല
എങ്കില്‍ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കൂ) ഇന്നുണ്ട്. ഇവയില്‍ കരയില്‍ ജീവിക്കുന്നവരും, കടലില്‍ ജീവിക്കുന്നവരും, ആകാശത്ത് പറക്കുന്നവയും ഒക്കെയുണ്ട്.

ഇവയെല്ലാം ഒരു ഏക കോശ ജീവിയില്‍ നിന്നും, ഇ കോളി ബാക്ക്ടീരിയ "പരിണമിച്ച" പോലെ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നാണ് താങ്കള്‍ പറയുന്നത്. ഇതൊരു വിശ്വാസം എന്നാ നിലക്ക് താങ്കള്‍ക്കു കൊണ്ട് നടക്കാം എന്നല്ലാതെ ശാസ്ത്രം ആണ് എന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം ?. ഇത് തെളിയുക്കാന്‍ കഴിയില്ല, അതിന് കാരണം താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു, സ്ഥൂല പരിണാമം നടക്കണം എങ്കില്‍ മില്ല്യന്‍ കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുക്കും. ശരി അത് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു - പക്ഷെ കാരണം എന്തായാലും അതിനര്‍ത്ഥം സ്ഥൂല പരിണാമം പരീക്ഷണാത്മകല്ല എന്ന് തെന്നെയാണ്.

മാത്രവുമല്ല ഇനി താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ ഒരു ഏക കോശ ജീവിയില്‍ നിന്നും ഇന്ന് കാണുന്ന അനേക ദശലക്ഷം ജീവിവര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കാന്‍ അത്ര വര്ഷം എടുക്കുമായിര്‍ക്കും?

50,000 തലമുറകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും E-Coli ബാക്ടീരിയ അത് തെന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാകിയത്, ഇനി ഇത് പടിപടിയായി ബഹു കോശജീവികളും, ആ ബഹുകോശ ജീവികള്‍, വീണ്ടും വളര്‍ന്നു വളരെ യധികം കോശങ്ങള്‍ ഉള്ള ജീവികലായും, ഉരഗങ്ങളായും , പക്ഷികലായും, പറവകളയായും ഒക്കെ പരിനമിക്കണം. ജ്ജീവികളില്‍ ഇന്ന് കാണുന്ന അത്യതം സങ്കീര്‍ണമായ systems ഉം symbiosis ഉം ഒക്കെ താനേ രൂപപ്പെടുമെന്ന്, താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണം മൂലം തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.


ഉവ്വോ? അത്രയും സമ്മതിച്ചല്ലോ? ഈ അഡാപ്ഷന് താങ്കള്‍ അതിര്‍ത്തി വരച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു കൂടെ അറിഞ്ഞാല്‍ മതിയായിരുന്നു. ഏത് അതിര്‍വരമ്പ് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് പരിണാമമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നും.
=============


ശരി, മീ തെന്നെ മുകളില്‍ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണല്ലോ, മാക്രോ എവല്യൂഷന്‍, അതിന് മി വെച്ച പരിധി എന്തായിരുന്നു?

തീര്‍ച്ചയായും സുബൈര്‍.. ‘ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന’ ജീവികളുടെ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഫ്രൈയിംഗ് പാനില്‍ ഇട്ടു വറുക്കുകയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതു പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം പഠിക്കാന്‍ അവയെ 6000 അടി കടലിനടിയില്‍ താമസിക്കാന്‍ വിടുകയും എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയുടെ ഉച്ചിയില്‍
=================


പ്രകൃതിയില്‍ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ പോലെ ലാബ് കണ്ടിഷന്‍ അല്ല random കണ്ടിഷന്‍ ഈന് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. യേത് ജീവിയും ഇത്തരത്തില്‍ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടിഷന്‍ ചെയ്യാന്‍ പെറ്റും, എന്നാല്‍ ഒരു ജീവിയെ മറ്റൊരു ജീവി ആക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാകിയടത്തോളം അവയുടെ DNA ഉപയോഗപ്രദമായാ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ വരണം. ലാബ് കണ്ടിഷനില്‍ നിരന്തരം
മ്യൂട്ടേഷന്‍ നടത്തിയിട്ട് വരെ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യമാണ് ഇത്. അപ്പൊ പിന്നെ DNA ഇത്രയും ജീവികളുടെ ഇന്ഫോര്‍മേഷന്‍ ഒക്കെ പ്രകൃതി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം, ഓ DNA തെന്നെ താനേ ഉണ്ടായായ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് വിശ്വസ്ക്കിന്നവര്‍ക്ക് ഇതൊരു പ്രശനമല്ല.

മി, എന്നെ സംബന്ധിചിടത്തോളം താങ്കള്‍ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തെളിവുകള്‍ ഒരു ആസൂത്രകനില്‍ വിസ്വസിക്കുന്വനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം ജയിക്കട്ടെ, താന്കളുടെതായാലും എന്റെതായാലും.

Muhammed Shan said...

സുബൈര്‍..,
താങ്കള്‍ മൈക്രോ ഇവല്യൂഷനില്‍ വിശ്വോസിക്കുന്നു എന്നും..
മാക്രോ ഇവല്യൂഷനില്‍ വിശ്വോസിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്..??????
രണ്ടിനും സോളിഡ് എവിടന്സുകള്‍ താങ്കളുടെ മുന്‍പില്‍ കിടന്നിട്ടും..!!!!!!!!!!!!!!!!

Muhammed Shan said...

ഒരു കാര്യം കൂടി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല സുബൈര്‍...

ea jabbar said...

മി, എന്നെ സംബന്ധിചിടത്തോളം താങ്കള്‍ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തെളിവുകള്‍ ഒരു ആസൂത്രകനില്‍ വിസ്വസിക്കുന്വനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
-----
കോടാനു കോടി വര്‍ഷങ്ങളുടെ സമയമെടുത്ത് പടിപടിയായി വികസിച്ചുകൊണ്ടും ആവാസചുറ്റുപാടുകള്‍ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വയം മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു വിധേയമായും ജീവജാലങ്ങള്‍ പരിണമിച്ചു കോണ്ടേയിരിക്കുന്നു എങ്കില്‍ പ്രകൃതിക്കു പുറത്തുനിന്നൊരു ബുദ്ധിമാന്റെ ആസൂത്രണം ആവശ്യമില്ല. ബുദ്ധിമാനായ ആസൂത്രകന്‍ കുറ്റമറ്റ സംവിധാനം നടത്തിയതാണെങ്കില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുകയുമില്ല. പടിപടിയായുള്ള വികാസം പൂര്‍ണബുദ്ധിമാനെയല്ല , പരിമിതബുദ്ധിമാനെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെപ്പോലെ !
അതിനു പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം എന്ന വിശദീകരണം തന്നെ ധാരാളം മതി.
സര്‍വ്വശക്തന്റെ ആസൂത്രണത്തില്‍ ഇതു പോലുള്ള പിഴവുകള്‍ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയില്ല !

Subair said...

നുഷ്യനെപ്പോലെ !
അതിനു പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം എന്ന വിശദീകരണം തന്നെ ധാരാളം മതി.
സര്‍വ്വശക്തന്റെ ആസൂത്രണത്തില്‍ ഇതു പോലുള്ള പിഴവുകള്‍ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയില്ല !
===============


മാഷിന്‍റെ തലച്ചോറിന് എന്തെങ്കിലും പുഴവുണ്ടാണോ ആവോ?

ea jabbar said...

ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും . ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനിട്ടു കൊട് നാലെണ്ണം !!!!

Subair said...

ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും . ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനിട്ടു കൊട് നാലെണ്ണം !!!!
===============


മാഷ്‌ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഞാന്‍ മാഷിനെ കളിയാക്കാന്‍ ചോദിച്ചതല്ല. I was very serious.

മാഷിന്‍റെ അഥവാ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനും പരിണമിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ പിഴവുകള്‍ പെറ്റിയുട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ മാഷ്‌ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒന്നും സത്യമാണ് എന്ന് പറയാന്‍ യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല. ഇനി അല്ല തലച്ചോറ് മാത്രം പെര്‍ഫെക്റ്റ്‌ ആണ് എങ്കില്‍ അതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കുകയും വേണം.

അപ്പൊ മാഷ്‌ എന്ത് ചെയ്യും, സൃഷ്ടി/പരിണാമം പെര്‍ഫെക്റ്റ്‌ ആണോ? അതോ മാഷ്‌ പറയുന്നതൊന്നും സത്യമാണ് എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലേ?

വിശദമായ ചര്‍ച്ച ഇവിടെ.

Subair said...

ഒരു കാര്യം കൂടി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല സുബൈര്‍..
==================


ആ ശരിയാ..മനുഷ്യന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ കോഡിംഗ് സിസ്റം ഒക്കെ താനേ പരിണമിച്ച് വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു ഭയങ്കര അടിസ്ഥാനമണല്ലോ.

അങിനെ താനേ ഉണ്ടായ കോഡ്, ചുമ്മാ ഒന്ന് decode ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കാനാണ് മനുഷ്യന് അവനുടാക്കിയ വര്‍ഷങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും, ബുദ്ധിയും അത്യാതാധുനിക യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളും എടുത്തത്‌.

ബാബുരാജ് said...

Sorry, I am late, also sorry, this comp don’t have mozhi.
Thanks, Appoottan for the great work you have done.
I have few doubts, of course addressed to Mr Hussain.

So your one argument against evolution is absence of Transitional fossils? Oh! I thought you people long back abandoned that question. That may be relevant a century back, but hundreds of the so called ‘transitional fossils’ are discovered after that. But they only increase the gap count, isn't it? Ha ha.. Or are you specifically demanding some “Fronkey” fossils? Sorry we are helpless. Next time try something more fancy, like irreducible complexity or flagellar rotor.

But, why palaeontology? What I feel is that the presence of even a single fossil, destabilize your creationist theory. From where comes all these fossils? Buried by your creator to test your faith? To facilitate the differentiation between believers and non believers so that the believers can easily identify the other and hack them?

One of your henchmen was arguing that, God know whom to create when and how long they should be maintained. All in a chronology. Are you also of that opinion? Then what’s that chronology? How you get that? Do your scriptures say anything about that? Do they speak about fossils? And do I need to read them all myself to understand them! ( You were out to prove creationism and at a point you declared it as our burden to do it!)

Quite often we see your men arguing that there is no proof for evolution. What exactly you mean by proof? Ever since Darwin put forward the theory, scientists in almost every branch were contributing to the evidences. Fortunately they didn’t have any scripture carrying a single statement about validity of evolution. They had to build it brick by brick, and they did it. Now it's an accepted scientific fact. One can't just say, “See this is the evidence.” Because there are tons of it, and are interrelated. If you can't understand even a single one of it, then it’s because you are victims of child abuse, indoctrination or simply because you are a moronic lot.

On the contrary, see how easy your position is. You need to prove only one thing, a CAPABLE CREATER! With that single task everything will fall in place. Why don't you do that?

You and your men say evolution by 'chance'. Have you ever seen or heard an evolution scientist saying evolution happened by 'chance'? Either your understanding is so pathetic, or you are deliberately misleading your disciples. ( Oh! that’s precisely your speciality!)

You ask, if evolution is an ongoing process, why not we see it now? Of course we do. We see a lot of bacteria developing drug resistance; we see lot new strains of viruses evolving. Lenski's experiment is before us. (You got some problem here? Then be specific.) If micro organisms are not enough, heard of the lizards in Pod Mrcaru? Dr Endlers experiments on Guppies?

And your argument I liked most, is the one regarding setting up a lab by anyone to disprove evolution. Any Mammad, Koya or Subair could make such idiotic comments. Why should import yet another one to do that?

MERRY CHRISTMAS.

ബാബുരാജ് said...

Sorry, I am late, also sorry, this comp don’t have mozhi.
Thanks, Appoottan for the great work you have done.
I have few doubts, of course addressed to Mr Hussain.

So your one argument against evolution is absence of Transitional fossils? Oh! I thought you people long back abandoned that question. That may be relevant a century back, but hundreds of the so called ‘transitional fossils’ are discovered after that. But they only increase the gap count, isn't it? Ha ha.. Or are you specifically demanding some “Fronkey” fossils? Sorry we are helpless. Next time try something more fancy, like irreducible complexity or flagellar rotor.

But, why palaeontology? What I feel is that the presence of even a single fossil, destabilize your creationist theory. From where comes all these fossils? Buried by your creator to test your faith? To facilitate the differentiation between believers and non believers so that the believers can easily identify the other and hack them?

One of your henchmen was arguing that, God know whom to create when and how long they should be maintained. All in a chronology. Are you also of that opinion? Then what’s that chronology? How you get that? Do your scriptures say anything about that? Do they speak about fossils? And do I need to read them all myself to understand them! ( You were out to prove creationism and at a point you declared it as our burden to do it!)

Quite often we see your men arguing that there is no proof for evolution. What exactly you mean by proof? Ever since Darwin put forward the theory, scientists in almost every branch were contributing to the evidences. Fortunately they didn’t have any scripture carrying a single statement about validity of evolution. They had to build it brick by brick, and they did it. Now it's an accepted scientific fact. One can't just say, “See this is the evidence.” Because there are tons of it, and are interrelated. If you can't understand even a single one of it, then it’s because you are victims of child abuse, indoctrination or simply because you are a moronic lot.

On the contrary, see how easy your position is. You need to prove only one thing, a CAPABLE CREATER! With that single task everything will fall in place. Why don't you do that?

You and your men say evolution by 'chance'. Have you ever seen or heard an evolution scientist saying evolution happened by 'chance'? Either your understanding is so pathetic, or you are deliberately misleading your disciples. ( Oh! that’s precisely your speciality!)

You ask, if evolution is an ongoing process, why not we see it now? Of course we do. We see a lot of bacteria developing drug resistance; we see lot new strains of viruses evolving. Lenski's experiment is before us. (You got some problem here? Then be specific.) If micro organisms are not enough, heard of the lizards in Pod Mrcaru? Dr Endlers experiments on Guppies?

And your argument I liked most, is the one regarding setting up a lab by anyone to disprove evolution. Any Mammad, Koya or Subair could make such idiotic comments. Why should import yet another one to do that?

MERRY CHRISTMAS.

Subair said...

ഇതും പറയാനാണോ സ്വന്തമായി ഒരി പ്രൊഫൈല്‍ പോലുമില്ലാത്ത ബാബുരാജ് ഈ ഇരുപത്തിനാലാ മണിക്കൂറില്‍ ഓടിക്കിതച്ചു വന്നത്.

Any Mammad, Koya or Subair could make such idiotic comments. Why should import yet another one to do that?
=====================


ആ, ആസ്തികരെ പേരെടുത്തു രണ്ടു പറഞ്ഞില്ല എങ്കില്‍, എന്ത് ഖണ്ഡനം അല്ലെ?

എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിനു മറുപടി പറയാം;

Happy X'mas.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>ലാബ് കണ്ടിഷനില്‍ നിരന്തരം
മ്യൂട്ടേഷന്‍ നടത്തിയിട്ട് വരെ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാത്ത കാര്യമാണ് ഇത്.<<<<<<<


നിരന്തരം മ്യൂട്ടേഷന്‍ നടത്തിയാല്‍ പരിണാമമുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നവരോടു തന്നെ വേണം പരിണാമം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍. കഷ്ടം.

Jack Rabbit said...

Subair said: മാഷിന്‍റെ അഥവാ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനും പരിണമിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ പിഴവുകള്‍ പെറ്റിയുട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ മാഷ്‌ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒന്നും സത്യമാണ് എന്ന് പറയാന്‍ യാതൊരു വകുപ്പുമില്ല. ഇനി അല്ല തലച്ചോറ് മാത്രം പെര്‍ഫെക്റ്റ്‌ ആണ് എങ്കില്‍ അതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കുകയും വേണം.

അപ്പൊ മാഷ്‌ എന്ത് ചെയ്യും, സൃഷ്ടി/പരിണാമം പെര്‍ഫെക്റ്റ്‌ ആണോ? അതോ മാഷ്‌ പറയുന്നതൊന്നും സത്യമാണ് എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലേ?

വിശദമായ ചര്‍ച്ച ഇവിടെ.


Subair,
It is pity that you couldn't understand Bright's and Susheel's arguments there.

I have only one short query. If there are two believers (from two religions A and B) who claims to be perfect creations of God (perfect brain, no imperfections in perception/cognition) but has theological differences between them, how do you resolve who is correct ?

This is a real life scenario, not a hypothetical case where all believers worship one God.

/JR

Jack Rabbit said...

Baburaj said...

Next time try something more fancy, like irreducible complexity or flagellar rotor.


Mr. Hussain's adaptations stopped at the intellectual boundary when Morris published "Scientific Creationism" in 1974. I have asked why isn't quoting any of the intelligent designers including Behe before.

He is yet to reply that. So discussions on irreducible complexity and bacterial flagellar motor mayn't realize soon.

/JR

«Oldest ‹Older   201 – 400 of 459   Newer› Newest»