എന്റെ ചിന്തകൾ

Wednesday, September 9, 2009

പറഞ്ഞതും പറയാതെ വിട്ടതും

പലതും കാണുന്നു, പലതും കേൾക്കുന്നു.
ചിലപ്പോൾ തോന്നും എഴുതണമെന്ന്, പ്രതികരിക്കണമെന്ന്, എന്റെ ചിന്തകൾ പറയണമെന്ന്.
ചിലത്‌ പറയും, ചിലപ്പോൾ വിട്ടുകളയും.
എന്നാലും എന്റെ ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലൊ.

അതെല്ലാമൊന്ന് കുറിച്ചുവെയ്ക്കാൻ ഒരിടം, അത്രമാത്രം.
കാരണം The most stupid questions are those which are not asked

എന്തെഴുതണമെന്ന് ആലോചിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സമയമാകട്ടെ......