എന്റെ ചിന്തകൾ

Tuesday, December 14, 2010

ഹുസൈന്റെ "ശാസ്ത്രീയ"സൃഷ്ടിവാദം

റിച്ചാർഡ്‌ ഡോക്കിൻസ്‌ എഴുതിയ The God Delusion എന്ന കൃതിയെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട്‌ എൻ എം ഹുസൈന്റെ ബ്ലോഗ്‌ പരമ്പര പുരോഗമിയ്ക്കവെ എന്റെ ചില ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനചോദ്യമാണ്‌ ഈ പോസ്റ്റിന്‌ ആധാരം.
സമയക്കുറവ്‌ മൂലം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചർച്ച നടക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. സാന്ദർഭികമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഈ ചർച്ച നടന്നത്‌ എന്റെ തന്നെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റിലാണ്‌.

PS: ഇവിടെ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ (ഹുസൈൻ ഉദ്ധരിച്ചതാണെങ്കിലും) ചുവപ്പ്‌ നിറത്തിലും ഹുസൈന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നീലനിറത്തിലും കൊടുത്തിരിയ്കുന്നു.
-------------------------------------------------

കാളിദാസൻ എന്ന ബ്ലോഗർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയിൽ ഹുസൈൻ താഴെപ്പറയുംവിധം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി.

Every scietific theories are testable.There is no need to add a word 'testable' to get a correct meaning of Popper's view.

ഇത്‌ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു.

That's a good point. But then, how is creationism testable? What are the major findings? Do we have a testable process, that is repeatable, in any of the findings? What are the predictions? How much has it advanced from the beginning of the ism?

സൃഷ്ടിവാദം testable ആണോ? എന്തെല്ലാമാണ്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. എന്തെല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ. സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.


To make it clear, എന്റെ ചോദ്യം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ആധാരം തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രം ദിനംപ്രതി പുരോഗമിയ്ക്കുകയാണ്‌. ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം മനസിലാക്കുന്നുണ്ട്‌. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്ന് പുനർജ്ജനിച്ച്‌ വന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ പകച്ചുനിന്ന് പോകുകയേയുള്ളു. ബ്രൈറ്റ്‌ എന്ന ബ്ലോഗർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാർവ്വിൻ ഇന്ന് വന്ന് പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയാൽ തോറ്റുപോകും.

ശാസ്ത്രം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു തിയറിയും testable ആണ്‌, ആയിരിയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിന്‌ നിലനിൽപ്പില്ല. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരാമീറ്ററുകൾ, പരീക്ഷണരീതി, അതിൽ നിന്നും ലഭ്യമായേയ്ക്കാവുന്ന ഫലങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ചേർന്നാലേ ശാസ്ത്രീയരീതിയാവൂ.
....
സൃഷ്ടിവാദം ആത്യന്തികമായി ഒരു സ്രഷ്ടാവിനെ സങ്കൽപിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്‌. സ്രഷ്ടാവ്‌ എന്ന (അമൂർത്തമായ) ശക്തി (വ്യക്തി) വ്യക്തിഗതമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്‌ ഈ കാണുന്നതും കണ്ടേയ്ക്കാവുന്നതുമായ എല്ലാം. ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളും, ആറ്റം മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അചേതനവസ്തുക്കളും എല്ലാം ആ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇച്ഛ മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്‌. (ചിലരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഓരോ ജീവിയും വസ്തുവും വരെ ഇപ്രകാരം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നടക്കുന്നതാണ്‌, ഉദാഹരണത്തിന്‌ ഒരു ഉറുമ്പിന്‌ ജീവൻ വെയ്ക്കുന്നതുപോലും സ്രഷ്ടാവ്‌ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതുമൂലമാണ്‌. ശ്രീ ഹുസൈൻ ആ ലെവൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല)
 
സൃഷ്ടിവാദം ഇത്തരത്തിലായിരിക്കേ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക്‌ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌.

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ മനസ്‌ വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരത്തെ അതിന്‌ തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.

2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ്‌ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.

3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ്‌ ഉണ്ടായിവരേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്‌. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്‌ മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്‌, മണ്ണ്‌ കുഴച്ചാണ്‌ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌.

4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന്‌ മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്‌. ഏത്‌ ഗ്രഹം, ഏത്‌ നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്‌,

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയായിരിക്കെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്‌ എങ്ങിനെ അറിയാനാവും? സ്രഷ്ടാവ്‌ പറഞ്ഞുതന്നല്ലാതെ വേറൊരു സ്വന്തന്ത്രാന്വേഷണവും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല. ഇനി, സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ മാത്രമായി, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഥഡോളജി സാധ്യമാണോ? എന്റെ അറിവിൽ ഒന്നുമില്ല, അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞുതരൂ.

ഏതായാലും ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ശ്രീ ഹുസൈന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു...

Actually you DIDN’T STUDY CREATIONISM and at the same time you are negating creationism that is what a superstitious man does.And this is because your negation is a part of your ism-atheism.
Come to your question: According to creation model, the first prediction is there will be no transitional forms . Palaeontology testifies that there are no transitional forms.

ഇടയ്ക്കുള്ള emphasis എന്തിനെന്ന് എനിക്ക്‌ മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അതിനെ ഞാനത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാനായി ഒരു കമന്റിട്ടു.

Coming to your answer on Creationism, there are quite a few things which you missed (or messed).


One, the base question (from you argument itself) was on testability, which you didn't answer.

Two, the only straight answer that you gave was the prediction. That too is very subjective. It's just negation and that's all. And, to add up to all those, it's just pure negation of what "others" have found and is nothing original in creationism at all.

Three, you state that others (me in particular) haven't studied creationism (with an emphasis, I don't know why). There is nothing in detail about creationism which I've seen, except the statement that the superpower created everything (there could be some variations depending on which ism you believe in). No clear timelines (whatever is there in the scriptures have been found false), no clear methodology defined/observed (except that he did it from nothing or clay), no clear explanation as to why things are there (so many superflous things like billions of galaxies and millions of species), no identified method to directly observe/test and so on and on.

ഇതിന്‌ ഹുസൈൻ അൽപം കൂടി വലിയ മറുപടി എഴുതാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷെ നിരാശയ്ക്കുള്ള വകുപ്പുണ്ട്‌, ഇപ്പോഴും.

(2)You imply that there is nothing in creationism to be testable.The design in the universe is a testable case for creationism and a case against the origin explanation by chance.Can you suggest any thing testable from either Atheism or Darwinism?


(3)Your words : Two, the only straight answer that you gave was the prediction. That too is very subjective. It's just negation and that's all. And, to add up to all those, it's just pure negation of what "others" have found and is nothing original in creationism at all

This comment is fallacious. See what I have writen:
According to creation model, the first prediction is there will be no transitional forms . Palaeontology testifies that there are no transitional forms.
This is a Palaeontological fact, not negation.Can you present any evidence for the innumerable transitional forms in between two most related species as predicted by Darwinism?

(4)Your words : There is nothing in detail about creationism which I've seen, except the statement that the superpower created everything (there could be some variations depending on which ism you believe in). No clear timelines (whatever is there in the scriptures have been found false), no clear methodology defined/observed (except that he did it from nothing or clay), no clear explanation as to why things are there (so many superflous things like billions of galaxies and millions of species), no identified method to directly observe/test and so on an on

All these are ignorance, pure and simple.That is why I had stated that you blindly negate creationism without studying it.
Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Thirdly, there is clear methodology.
Fourthly, there are clear explanations.
Fifthly, there are a number of observations that are testable.


ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്നത്‌ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ഒരു testable case ആണ്‌, അതും ആകസ്മികതയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നത്‌. പിന്നെ, മുൻപ്‌ പറഞ്ഞതുപ്രകാരം ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന പ്രവചനവും paleantology പ്രകാരം ശരിയാണ്‌.

ഇവിടെ വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട്‌.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ, (ഇല്ലാത്ത) ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ എങ്ങിനെ കടന്നുകൂടി, ശാസ്ത്രം പറയാതെ?

ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്‌ ആ കാര്യം ഉണ്ട്‌ എന്നൊരു വാദം നിലനിൽക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പരിണാമം ഇടജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടിവാദം നിരാകരിച്ചു. അതിനപ്പുറം സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ തനതായി എന്താണുണ്ടായിരുന്നത്‌? When did this prediction come in?

സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പോയിന്റുകൾ ഹുസൈൻ നേരിട്ടത്‌ ചില സാമാന്യപരാമർശങ്ങളിലൂടെയാണ്‌. സൃഷ്ടിവാദത്തിൽ നിരവധി വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്‌, കൃത്യമായ സമയക്രമം അറിവായിട്ടുണ്ട്‌, കൃത്യമായ ഗവേഷണരീതികൾ (മെഥഡോളജി) ഉണ്ട്‌, നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക്‌ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്‌, പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ധാരാളം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്‌.

ഇതിൽ നിന്ന് സാമാന്യമായി ഒരാൾക്ക്‌ എന്താണ്‌ ഗ്രഹിക്കാനാവുക? ചില blanket statments നിരത്തിയാൽ കാര്യം ശാസ്ത്രീയമാകുന്നില്ലല്ലൊ. വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്‌.

ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങിനെ പരീക്ഷിക്കും? സൃഷ്ടി എങ്ങിനെയാണ്‌ മനുഷ്യന്‌ പരീക്ഷിക്കാനാവുക? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങിനെയാണ്‌ പരീക്ഷിക്കാനാവുക?

പ്രപഞ്ചം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്‌. ബില്യൺ കണക്കിന്‌ ഗ്യാലക്സികളും അതിലുമെത്രയോ അധികം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഉൽക്കകളും പൊട്ടും പൊടിയും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്‌ ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിൽ 99 ശതമാനത്തിലധികം സാധനങ്ങളിലും ജീവൻ എന്നൊരു സംഭവമേയില്ല. പിന്നെയെന്ത്‌ ആസൂത്രണമാണിത്‌? അതും ജീവൻ നിലനിർത്താനായാണ്‌ ഇക്കണ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌ എന്ന് പറയുമ്പോൾ.

എന്റെ തുടർക്കമന്റ്‌ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

Where did all these come from? Creationism, from its origin, had passed on without any evidence (never needed it) till science came up with different ideas. Even the prediction that you stated, came in only after theory of evolution was proposed and people started digging out fossils. Else creationism wouldn't even have thought about transitional forms.You don't (can't) set up a lab to test creationism even at the basic level (and biologists have that). It just has been looking on things which science couldn't show-in-real-time, and put it across as "things of creation". Where is the "testability" factor coming in, then?


How is "design" tested? Again, you are not doing it in a lab or even on a drawing board. You say that it is designed, because you are surviving and things look good for you to survive. There could be other reasons, even some unknown (if observations of science are not correct, that is). None of these have been analyzed. What creationism has done so far is to pull the current observations and find ways to say that they are wrong. It's a conclusion without any specific independent process. (And don't tell me that Universe is well designed. You have billions of dead pieces, especially asteroids, floating around with no reason at all. Talking about earth makes it slightly better, but you already have scientific explanations, which you reject)


Firstly, there are a lot things in detail about creationism.
Secondly, There are clear timelines.
Where? In religious texts? As per believers, those are the only sources as that's spelt by god himself. I haven't seen any details there, and the timelines are too shaky. For anything other than that, you don't have any backing, as they are not confirmed even by god.


What is the timeline you are talking about? If this is not in accordance with the religious scriptures, you'd be negating the holy texts itself.


Thirdly, there is clear methodology.
What is the methodology? Do you look at each aspect in detail and analyze how they came about? Or do you say that it is complex, that you need a designer/creator, from simple virus to stars? I'm talking about a clear, independent methodology, that doesn't lean on to explanations of science. Science didn't look towards religious texts for any data.


Fourthly, there are clear explanations.
What explanations are you talking about? Why do we have these many galaxies and these many species, many of which are of no significance to man?


Fifthly, there are a number of observations that are testable.
What are those? Please cite a few with the test? (Please note that the test should confirm creation, just a phrase "chance-can-not-do-this" won't suffice, in which case you would just be negating something that is explained by your opponent)


As such, things are still there as in the beginning stages of creationism. There is nothing new that has come up, except for newer refutes on what science finds out.


Please, blanket statements wouldn't be helpful.


പിന്നീടുള്ള ഹുസൈന്റെ കമന്റ്‌ ഇതായിരുന്നു.

(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant .Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving. Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.(3)1-5 Please study a standard text on creationism( Eg: SCIENTIFIC CREATIONISM by Dr.Morris). It is practically impossible to teach you elementary aspects of creationism through comment box.You can make further comments or criticism after the study of the basics of creationism.I shall provide you explanations.


I am sorry , there is time constraint to go in to every details as I single handedly deal the explanations for this blog.
 
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയേ പറയാനാവൂ, ബാക്കി നോക്കിപഠിച്ചോളൂ.

എന്ത്‌ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്‌, എന്ത്‌ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതല്ല കാര്യം. വിഷയം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരിമിതി തന്നെയാണ്‌. സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരിട്ട്‌ പറയാതെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാനാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്‌ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, scientific എന്ന് ഒരു ഭംഗിയ്ക്ക്‌ പറയാം എന്നതിനപ്പുറം പ്രതേകിച്ച്‌ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമാകില്ല.

ഇതിലെ ആദ്യഖണ്ഡിക മാത്രമേയുള്ളു എന്തെങ്കിലും കാര്യമായുള്ളത്‌. അതിലെ പോയിന്റുകൾ നോക്കിയാൽ മനസിലാക്കാം സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത.

Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.

ആകസ്മികതയിലൂന്നിയാണ്‌ പരിണാമവും കോസ്മോളജിയുമെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്‌ എന്ന് ധരിച്ചാൽ പിന്നെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ.

There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant.

എന്താണീ stability? മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത്‌ നിലനിന്നുകാണുന്നത്‌ എല്ലാം stable ആണോ? പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളോണിയലിസം എക്കാലത്തേയ്ക്കുമുള്ളതായിരുന്നിരിയ്ക്കും, അതാണോ സത്യം? മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എടുത്താലും പലതും നിലനിൽക്കുന്നവ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നാം പരിണാമത്തിൽ സംസാരിയ്ക്കുന്നത്‌ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌, മില്യൺ കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളാണ്‌. അതും കോസ്മോളജിയുടെ കാലയളവിൽ വലിയൊരു സംഖ്യയല്ല.

Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving.

This was the best!!

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിയ്ക്കാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു.

എന്ത്‌ പരീക്ഷണമായിരിക്കും അത്‌? എനിക്ക്‌ ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറേ ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ട്‌ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്താൽ പരിണാമം സംഭവിയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയാനാവുമോ? അതോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ഈ ആടുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പരിണാമം എങ്ങിനെയൊക്കെ സംഭവിയ്ക്കാം എന്ന് അറിഞ്ഞാണോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക?

അതൊക്കെ വിട്ടുകളയാം. ഇങ്ങിനെ ലാബ്‌ സെറ്റപ്‌ ചെയ്ത്‌ പരീക്ഷണം (എന്തുതന്നെയായാലും) നടത്തിയാൽ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിയ്ക്കാനാകുമോ?

Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ബയോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിവാദമായിരുന്നു പ്രധാനം. ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ടെന്താ? പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്‌ വരെ ഭൂമികേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചസങ്കൽപം മുഴുവൻ. എന്നിട്ടോ?

പുതിയ അറിവുകൾക്കനുസരിച്ച്‌ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറണം. ഇന്നലെ വരെ ഇതായിരുന്നു എന്റെ അറിവ്‌ എന്നുവെച്ച്‌ പുതിയ അറിവുകൾ വന്നാലും അത്‌ മാറരുത്‌ എന്ന് പറയൂന്നത്‌ അബദ്ധം മാത്രമാണ്‌.

എന്റെ അടുത്ത കമന്റ്‌

The next part, I'm sorry to say, doesn't make sense.


(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism.


The questions that Creationism opens up can not be answered by Creationism. People have strived hard to dig deep into the mysteries of universe. There could still be questions, there may be questions which we would, probably, never be able to answer. That doesn't mean that "let there be light" is true or rational even.


There was enough evidence for the stbility of species long before the arrival of evolution theory and it is still relevant.


Stability depends on what timescale you measure it on. For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable. That doesn't mean that you have the same species for millions of years. When it was asked as to why many species became extinct, you said that it is a natural process. So, there are species which are not stable as it looks like. There is extiction happening in the history of earth. If they were stable and if the universe was well designed, why would they perish and why would new ones come in?


Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving.


Really? Come on, Mr. Hussain. I don't expect this type of a comment from you, who have at least taken some effort to understand what science is.


What kind of lab this could be? What is the experiment that could be done in this lab to prove wihtout any hint of doubt that species are not evolving? If at all there is a lab that way, what is the timeframe that they observe?
And, then, does it prove creationism? Does it prove that species are getting created?


On the lighter side, anyone (need not be a scientist) can set up a lab and prove that creation doesn't happen.


Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it.


So?
Sun was going around the earth for centuries (of course there were some odd "other ideas" too), and it looked very natural to all observations.
It's as simple, Mr. Hussain. The natural observations that you make depend on what knowledge you have. Remember, I had asked the question Whether it is common sense to say that earth revolves around the sun. And you said it's not. It's the same point that I wanted to drive in, that the observation that you make without knowledge would often be misleading.
Now that you've talked about 20th century, does it make sense to continue what people have been thinking for the past thousands of years and fail to see what people understand now? If I go by your statement, people would still be saying that geocentric model was dominant till the 16th century and all natural observations suited to it. After all, it's not even 500 years old (small from history stand-point and very small even by geological timeframe).


Universe is well designed according to Anthropic Cosmological Principle , a widely accepted conclusion among scientists.
When something survives, we feel it is designed to exist, there is nothing surprising with that deduction. But, the fact is, we adapt to the circumstances, else we can not survive. Life also has adapted. Do we know how many perished just because they couldn't survive enough to produce offsprings?
Coming to the universe, what is the design that you are talking about? There are billions of galaxies, with no life in a very very high percentage of them (I'm tempted to say all except one, but I don't want to guess). There are asteroids, what for, no one knows. These asteroids clash with each other, with many planets and other bodies, and even with earth (rarely though).


What is all these? Is this design or something else? After all, why do we need all these? If the design was so very correct, we wouldn't have had all these superflous things floating around.


(3)1-5 Please study a standard text on creationism( Eg: SCIENTIFIC CREATIONISM by Dr.Morris). It is practically impossible to teach you elementary aspects of creationism through comment box.You can make further comments or criticism after the study of the basics of creationism.I shall provide you explanations.


Thank you for the suggestion. I don't mind reading it, but I don't really know whether or when I can get a copy of that.
I respect both your time and willingness to discuss. You might have done enough studies on how scientific-abilities of creationism could be proven, but alas, none of the arguments that you had put down here has anything to even minutely suggest that there is anything scientific in creationism. You are working overtime with some points, but, sorry again, you're losing your ground.


To put things straight.
Creationism presumes a creator. So, whatever details you need on creationism has to be obtained from the creator, no other source could help you (unless ofcourse, he has written it in an accessible form somewhere). Which then means that you have absolutely no control, there is no information you could gather in the area of Creationism, per se. In such a scenario, what is it that you could do indepedently?


അതിനുള്ള ഹുസൈന്റെ മറുപടിയിതാ, എന്റെ ചിന്തകളും (മലയാളത്തിൽ).....

(1)Commenting on this “(2)And and (3) Creationism was always a more rational explanation for the nature than a chance explanation of atheism”, you have written :

“The questions that Creationism opens up can not be answered by Creationism. People have strived hard to dig deep into the mysteries of universe. There could still be questions, there may be questions which we would, probably, never be able to answer. That doesn't mean that "let there be light" is true or rational even”.

There are a lot of questions that cannot be answered by Evolution Theory than Creationism. So which is preferable to a rational man?

സൃഷ്ടിവാദം എന്ത്‌ ഉത്തരങ്ങളാണ്‌ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്‌? എല്ലാം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ശക്തി, സ്രഷ്ടാവിന്റെ യുക്തി, സ്രഷ്ടാവിന്റെ മനോധർമ്മം, ഇതിനപ്പുറം എന്ത്‌ അറിവാണ്‌ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിവാദത്തിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ളത്‌? കുറഞ്ഞപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം (ഉദാഹരണം ഇഴജന്തുക്കൾ) ഏത്‌ കാലത്ത്‌ ജീവിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നോ അക്കാലത്ത്‌ സസ്തനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നോ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്‌ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇഴജന്തുക്കളുടെ ആവിർഭാവകാലത്ത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌ സസ്തനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്‌ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ഉണ്ടോ?
So, which is preferrable

(2)This is your words : “Stability depends on what timescale you measure it on. For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable. That doesn't mean that you have the same species for millions of years”.


Your first three sentences are scientific.These are acceptable to me which means there is no evidence for evolution.But in contrast, your fourth or last sentence is a speculation having no evidence and thus not scientific but dogmatic.You yourself says “that doesn’t mean”.But that does mean no evidence for evolution .Extinction is not an evidence for evolution.

ചോദ്യം stability-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്‌. ഹുസൈന്റെ വാദപ്രകാരം ജീവികൾക്ക്‌ നല്ലരീതിയിൽ stability ഉണ്ട്‌. പക്ഷെ അത്‌ ഏത്‌ സ്കെയിലിൽ ആണ്‌ അളക്കേണ്ടത്‌? പതിനായിരം വർഷം ഒരു ജീവിവർഗ്ഗം നിലനിന്നുവെങ്കിൽ, അതിനുശേഷം നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്‌ stability ഉണ്ടെന്ന് ഏത്‌ അളവിലാണ്‌ പറയാനാവുക? മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ജീവിതത്തിൽ ആ ജീവിവർഗ്ഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്‌, കാരണം ഈ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ്‌ അവന്റെ ജീവിതമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ ആ ജീവിയെ കാണും. മനുഷ്യന്റെ അറിവുള്ള ചരിത്രകാലം എടുത്താലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുൻപ്‌ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ജീവി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പതിനായിരം വർഷം എന്നത്‌, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ, ഭൂമിയുടെ കാലയളവിൽ എന്ത്‌ അർത്ഥമാണുണ്ടാക്കുന്നത്‌?

(3)Commenting on my words “Any scientist can set up a lab and can prove species are not evolving” You writes:

“Really? Come on, Mr. Hussain. I don't expect this type of a comment from you( but I expected a surprise from you –Hussain), who have at least taken some effort to understand what science is.


What kind of lab this could be? What is the experiment that could be done in this lab to prove wihtout any hint of doubt that species are not evolving? If at all there is a lab that way, what is the timeframe that they observe?


And, then, does it prove creationism? Does it prove that species are getting created?


On the lighter side, anyone (need not be a scientist) can set up a lab and prove that creation doesn't happen”.

എനിക്ക്‌ അൽഭുതം ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈയൊരു അബദ്ധം താങ്കളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ.

ഇതിന്‌ ഏതായാലും ഹുസൈൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

See your words : “For a man's lifespan, species are indeed very stable. For man's known history too, it is stable”.

This is an experimentally proved fact and any one can prove this , that is the basis of creationism.On the other hand ,evolution is ony a speculation and nobody has experimentally proved it yet.That is why you write “that does n’t mean” which is a speculation in itself and unscientific.

പറയാനുള്ളത്‌ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.

(4)Commenting on my staement, “Creationism was dominant among biologists till 20th century and all natural observations well suited to it”,you writes: “So?”.
My reply : So nothing. I stated a simple historical fact!

So? എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുമാത്രം ഹുസൈൻ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല.

ഏതായാലും ഹുസൈൻ അവസാനമായപ്പോഴേയ്ക്കും സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത വിട്ട്‌ യുക്തിപരതയിലേയ്ക്ക്‌ മാറിയിട്ടുണ്ട്‌. സൃഷ്ടിവാദം എന്ത്‌ ചെയ്യും എന്നതിന്‌ ഉത്തരം കൂടുതൽ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ കഴിയില്ല. അതിന്‌ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ചെറുതാക്കി കാണാനും കഴിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റേതായ പരിമിതികൾ തന്നെയാണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതി. എളുപ്പത്തിനുവേണ്ടി ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി ഞാനത്‌ എടുത്തെഴുതട്ടെ.

1. സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ മനസ്‌ വെയ്ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ പുതിയൊരു ജീവിവർഗ്ഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവ്‌ നേരത്തെ അതിന്‌ തീരുമാനമെടുത്തിരിയ്ക്കണം.
2. സൃഷ്ടികൾ എപ്പോഴാണ്‌ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. (ഒരു പ്രത്യേകസാധനം സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇല്ല, കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കേണ്ടതില്ലല്ലൊ) പ്രപഞ്ചം ആകെമൊത്തം എടുത്താലും ഇഴജന്തുക്കൾ പോലൊരു broad category എടുത്താലും കഥ ഇതുതന്നെ.
3. സൃഷ്ടികൾ എങ്ങിനെയാണ്‌ ഉണ്ടായിവരേണ്ടത്‌ എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവാണ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്‌. ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ്‌ മിക്ക വസ്തുക്കളും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അൽപം ഭേദഗതി ഉണ്ട്‌, മണ്ണ്‌ കുഴച്ചാണ്‌ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്‌.
4. ഓരോ വസ്തുവും എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേകജീവിവർഗ്ഗം എത്രകാലം ഭൂമിയിൽ (തലമുറകളായി) ജീവിയ്ക്കും എന്നത്‌ സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകണം, എപ്പോൾ വംശം ഇല്ലാതാകണം എന്നതൊക്കെ സ്രഷ്ടാവിന്‌ മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്‌. ഏത്‌ ഗ്രഹം, ഏത്‌ നക്ഷത്രം എന്നുവരെ നിലനിൽക്കണം എന്നതും സ്രഷ്ടാവ്‌ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നതാണ്‌,
====================================


ഇനി, എന്റെ ഒരു ഭൂലോകസംഭവചോദ്യത്തിലേയ്ക്കുകൂടി.

തന്റെ വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്‌ "സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌ ശരി" എന്നത്‌. പിന്നീട്‌ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാമാന്യയുക്തി തെറ്റാം, പക്ഷെ അതെല്ലാം ചില്ലറ അപവാദങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ അവസരത്തിലാണ്‌ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്‌.

സൂര്യന്‌ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയാണോ? ആണെങ്കിൽ എങ്ങിനെ?

ഹുസൈൻ അവസാനം മറുപടി പറഞ്ഞു, അത്‌ സാമാന്യയുക്തി അല്ലെന്ന്. എന്റെ രണ്ടാം ചോദ്യത്തിന്‌ അങ്ങിനെ പ്രസക്തിയില്ല. കൂടാതെ അത്‌ ഡോക്കിൻസ്‌ സംവാദത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

എന്റെ ചോദ്യം ഡോക്കിൻസിന്‌ പ്രസക്തമാണോ, God Delusion ചർച്ചയിൽ പ്രസക്തമാണോ എന്നതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്‌. ഞാൻ ചോദിച്ചത്‌ ഹുസൈന്റെ തന്നെ ഒരു പരാമർശത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്‌. ഇതിൽ എന്റെ നിലപാട്‌ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു, ഹുസൈൻ അത്‌ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല.

സാമാന്യയുക്തി മാത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഭൂമി സൂര്യന്‌ ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. കോമൺ ഇറ തുടങ്ങി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്‌ വരെ ഭൂമിയ്ക്ക്‌ ചുറ്റും സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നു എന്നതായിരുന്നു സാമാന്യയുക്തി. മറിച്ച്‌ പറഞ്ഞവർ ഇല്ലെന്നല്ല, ഒന്നുകിൽ അവ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം അതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ല.

സൂര്യന്‌ ചുറ്റുമാണ്‌ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത്‌ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്‌ വെറും സാമാന്യയുക്തിയാലല്ല, ശാസ്ത്രീയചിന്തയിലൂടെയാണ്‌. അനിഷേധ്യമാംവിധം അത്‌ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശാസ്ത്രം തന്നെ വേണ്ടിവന്നു. അപ്പോൾ സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌ ശരി എന്ന പരാമർശം തെറ്റാണ്‌, എന്നുമാത്രമല്ല അബദ്ധവുമാണ്‌.

ചില കാര്യങ്ങൾ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ സാമാന്യയുക്തിയ്ക്ക്‌ നിരക്കുന്നതായി മാറും, പക്ഷെ അതിനും ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്‌ വഴികാണിക്കുന്നത്‌. ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അൽപമെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്ക്‌ സൂര്യന്‌ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയാണ്‌, കാരണം ശാസ്ത്രം അത്‌ തെളിയിച്ചതാണ്‌. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അറിവ്‌ സാമാന്യയുക്തിയായി പരിണമിയ്ക്കും എന്ന് ചുരുക്കം.

ഹുസൈൻ തന്റെ വാദങ്ങൾ പലതും മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്നത്‌ സാമാന്യയുക്തിയ്ക്ക്‌ നിരക്കുന്നത്‌ എന്ന മട്ടിലാണ്‌. ഡോക്കിൻസിന്റെ വാദങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നതും ഇതുപോലൊരു യുക്തിയ്ക്ക്‌ (ശാസ്ത്രം എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ) നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന വാദത്തിലാണ്‌.

ഏത്‌ സ്വീകരിക്കണം? ആയിരക്കണക്കിന്‌ വർഷങ്ങളായി സാമാന്യയുക്തിയായി കൊണ്ടാടിയ ചിന്തകളോ അതോ അവ തെറ്റാണെന്ന തിരിച്ചറിവോ?

ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.


ശ്രീ ഹുസൈൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്‌. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലാണ്‌ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്‌, അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ്‌ ശരി. ആ ശരികളെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും തന്റേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇതിൽ എനിക്ക്‌ പരാതിയേതുമില്ല. സോഴ്സ്‌ എന്തായിരുന്നാലും വായിയ്ക്കാനും തനിയ്ക്ക്‌ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിയ്ക്കാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിയ്ക്കുന്നു.

പക്ഷെ ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മറ്റൊരാൾക്ക്‌ എന്തറിയില്ല എന്ന് എഴുതാനാണ്‌ ഹുസൈൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല,

എനിക്ക്‌ എന്റേതായ അഭിപ്രായമുണ്ട്‌. നമുക്കറിയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നാം ഭാവിയിൽ അറിഞ്ഞേയ്ക്കാം, ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കലും അറിയാതെതന്നെ മനുഷ്യവംശം നിലച്ചുപോയേയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച്‌ മുൻപെങ്ങോ സങ്കൽപിച്ചുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ശഠിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ അറിവുകൾ പഴയ സങ്കൽപങ്ങൾക്ക്‌ വിരുദ്ധമാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട്‌ എതിർക്കുന്നതിലും കാര്യമില്ല. ആ സങ്കൽപം തന്നെ അന്നത്തെ അറിവിന്റെ നിലവാരത്തിൽ വെച്ച്‌ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

ഇതെന്റെ അഭിപ്രായം.

Note: വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

459 comments:

«Oldest   ‹Older   401 – 459 of 459
bright said...

...[[[എന്നെ സംബന്ധിചിടത്തോളം താങ്കള്‍ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തെളിവുകള്‍ ഒരു ആസൂത്രകനില്‍ വിസ്വസിക്കുന്വനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.]]]....


ആ അസൂത്രകന്റെ വികൃതികളേക്കുറിച്ച് പണ്ട് ഞാന്‍ രണ്ടു പോസ്റെഴുതിയിരുന്നു.വായിച്ചിരുന്നോ?

ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ ‍!!

http://russelsteapot.blogspot.com/2009/10/blog-post_17.html

വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികള്‍ !!!

http://russelsteapot.blogspot.com/2009/10/blog-post_30.html

Jack Rabbit said...

Bright,
Your evidences won't fly when some one says they are perfect creations of God and they can ascribe any medical problems due to not following God perfectly. :)

None has yet said the second part here. I am suggesting only a possibility.

That is why i asked a different question here

/JR

Subair said...

ആ അസൂത്രകന്റെ വികൃതികളേക്കുറിച്ച് പണ്ട് ഞാന്‍ രണ്ടു പോസ്റെഴുതിയിരുന്നു.വായിച്ചിരുന്നോ?
================


കണ്ടിരുന്നു. ബ്രൈടിനോട് ഞാന്‍ അന്നെ ചോദിച്ചതും ആണല്ലോ (പിന്നീട് എന്റെ ബ്ലോഗിലും‍), ഈ വികൃതികള്‍ ബ്രൈടടക്കം എല്ലാവരുടെയും തലച്ചോറിന്റെ പരിണാമത്തിലും ബാധകമല്ലേ എന്ന്. എന്നിട്ട് ബ്രൈറ്റ്‌ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം നിരീശ്വരവാദം ഉപേക്ഷിച്ചു സന്ദേഹ വാദിയെങ്കിലും ആയോ ?

ദൈവ സൃശുടിപിലെ വൈവിധ്യം സൃഷ്‌ടിവാദികള്‍ക്ക് ഒരു പ്രശനമല്ല, പരിണാമത്തിന് നേര്‍ക്ക്‌ നേരെയുള്ള തെളിവുമല്ല.

Jack Rabbit said...

Subair,
Since you replied to Bright's comment which was posted later than mine, can i assume you are deliberately trying to avoid this question ?

If there are two believers (from two religions A and B) who claims to be perfect creations of God (perfect brain, no imperfections in perception/cognition) but has theological differences between them, how do you resolve who is correct ?

This is a real life scenario, not a hypothetical case where all believers/creationists worship one God.


/JR

bright said...

Go ahead Subair,answer him.Let's see you enlighten us..!!..
I will hold my reply for later.

kaalidaasan said...

>>>>>>>ഇവയെല്ലാം ഒരു ഏക കോശ ജീവിയില്‍ നിന്നും, ഇ കോളി ബാക്ക്ടീരിയ "പരിണമിച്ച" പോലെ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് എന്നാണ് താങ്കള്‍ പറയുന്നത്. ഇതൊരു വിശ്വാസം എന്നാ നിലക്ക് താങ്കള്‍ക്കു കൊണ്ട് നടക്കാം എന്നല്ലാതെ ശാസ്ത്രം ആണ് എന്ന് എങ്ങിനെ പറയാം ?.<<<<

ഏക കോശ ജീവിയെ ആരാണു സൃഷ്ടിച്ചത് സുബൈറേ? താങ്കളുടെ വേദ പുസ്തക പ്രകാരം ജീവ ജാലങ്ങളെ അണും പെണ്ണുമായി അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലേ? അങ്ങനെ വേര്‍തിരിവില്ലാത്ത ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ ആരാണു സൃഷ്ടിച്ചത്?

Subair said...

ഏക കോശ ജീവിയെ ആരാണു സൃഷ്ടിച്ചത് സുബൈറേ? താങ്കളുടെ വേദ പുസ്തക പ്രകാരം ജീവ ജാലങ്ങളെ അണും പെണ്ണുമായി അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലേ? അങ്ങനെ വേര്‍തിരിവില്ലാത്ത ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ ആരാണു സൃഷ്ടിച്ചത്?
=============


കാളിദാസന്‍ വീണ്ടും എന്നോട് തര്‍ക്കിക്കാന്‍ വരുന്നു.

കാളിദാസാ, കാളിദാസന് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ മാത്രമേ അറിയൂ, ഉത്തരം പറയാന്‍ അറിയില്ലേ?

പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ, സ്വന്തം ആദര്‍ശത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരം പറയാത്ത്‌ കാളിദാസന്‍ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നത് വ്യര്‍ഥമാണ് എന്ന് ?. കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ കെട്ട് കഥകളിലും നാടോടിക്കഥകളിലും ഏക കോശ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ?

ജാക് അല്പം ക്ഷമിക്കൂ..

എന്‍ എം ഹുസൈന്‍ said...

Dear Mr.KP,

I shall post detailed replies to your arguments on evolution in my blog.Here a quick comment:

"ക്യാൻ‍സർ ബാധിതരുടെ നിർഭാഗ്യവസ്ഥ"

This is the creation of your materialistic, atheistic ,anti-human, anti-natural war science which turned American society cancerous.We are opposing that war science with its all kinds of ideological underpinnings.You people are solely responsible for this and many other catastrophes.

ചിത്രഭാനു Chithrabhanu said...

Mr. Hussain can you please specify how war comes to the picture. And if you are representing science as war science there is no point in these discussions. As far as history is concerned there is no war done for science or atheism. But there are many in the name of god and still going on. So please don't give the anti humanistic picture to science.

ചിത്രഭാനു Chithrabhanu said...
This comment has been removed by the author.
ചിത്രഭാനു Chithrabhanu said...

I read the "research articles" (as mentioned by Hussain) of Creationists. It was a great fun to read. There was a sentence floating over the website. "in 6 days God created the universe". How funny
to call it as a research journal! Whether in any biology journal is it written that "believe in Darwin. evolution is the ultimate". All the so called writers in the journal are freelance researchers it seems!! there is no mention about their institutes (and mentioned ones are from institute of creation research!!) As per the science community is concerned a journal is evaluated by checking the impact factor. I ask Mr. Hussain to give any of the single article of creation theory(!) in a journal with impact factor. "Nature" in which all the main article of evolution is written, has an impact factor of 29 which is the highest in the world. "Science" has an impacr factor of 16(i think). One of the article in creation website tells that Earth is only 6000 years old!! I invite Hussain to my lab. Here maximum of the samples we are Dating are more than 10000 years ago. The experiments are done not by atheists, but pure believers (so that you can trust them!). And the ages are not by paleontology; but Luminescence technique which is purely experimental.

അപ്പൂട്ടൻ said...

Just a small interference, Mr. Hussain.

You have quite a bagful of details which you have promised. Your promise about details on scientific creationism is more than a week old now. Just thought of reminding you that as well.

In fact, that is what the post about. I don't mind evolution being discussed, but I feel you owe me an answer here.

പ്രിയ അപ്പൂട്ടൻ,
നന്ദി.
വിശദമായ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
Posted on December 15, 2010 10:53 PM

KP said...

അപ്പൂട്ടൻ said:
Just a small interference, Mr. Hussain.

You have quite a bagful of details which you have promised. Your promise about details on scientific creationism is more than a week old now. Just thought of reminding you that as well.

In fact, that is what the post about. I don't mind evolution being discussed, but I feel you owe me an answer here.
@ Husain: You can hold back the reply to my arguments and address Appoottan first. Let us see how good is your magnum opus on scientific creationism.

You have shown that you don't even know the basics of evolution here. Now please give others a chance to know more about your scientific creationism

kaalidaasan said...

>>>>>പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ, സ്വന്തം ആദര്‍ശത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരം പറയാത്ത്‌ കാളിദാസന്‍ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നത് വ്യര്‍ഥമാണ് എന്ന് ?. കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞ കെട്ട് കഥകളിലും നാടോടിക്കഥകളിലും ഏക കോശ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ?<<<

അങ്ങനെ തന്നെയോ. പക്ഷെ സുബൈര്‍ ഇവിടെ പതിപ്പിച്ചു വച്ച ലിങ്കില്‍ കാണുന്ന പോസ്റ്റില്‍ സുശീലിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലല്ലോ. അവിടെ സുബൈര്‍ എന്ന വ്യക്തി എഴുതിയത് ഞാന്‍ വായിച്ചതിങ്ങനെ.

ഇവിടെ യുക്തിവാദത്തെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെന്നെ ഞാന് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇവിടെ ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന നിലക്കാണ് സുശീല് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ഈ ചര്ച്ചക്ക് വേണ്ടി സുശീലിന് ഞാനൊരു യുക്തിവാടിയാണ് എന്നും പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും സങ്കല്പ്പിക്കാം, എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയാം.

സുശീല്‍ ചോദിച്ചതും സുബൈറിന്റെ ആദര്‍ശത്തേക്കുറിച്ചു തന്നല്ലേ. അതോ സുബൈറിന്റെ ആദര്‍ശത്തിനു കുപ്പായവും തട്ടവും ഇടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കുന ഉപദേശം സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ പകര്‍ത്താനാവാത്ത താങ്കളെ എന്തു പേരാണു വിളിക്കേണ്ടത് സുബൈറേ?

താങ്കള്‍ എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രശ്നമല്ലെങ്കില്‍ അതെങ്ങനെ എന്റെ കാര്യത്തില്‍ പ്രശ്നമാകും?
എന്തിനാണു സുബൈറേ ഇതുപോലെ ഒരു നാണം കെട്ട ഇരട്ടതാപ്പ്?

KP said...

Dear Darwinism Refuted..

Please carry on whatever you are capable of doing..

Thanks

PS: It is a good thing that you at least agreed that only MI upholds the spirit of debate. Now please preach this to Mr. Husain as well..

kaalidaasan said...

>>>>>>>You people are solely responsible for this and many other catastrophes<<<<<

Dear Mr. Hussein,

I think this is the essence of you creationism.


So people are solely responsible for this sort of catastrophes. So your God does not have any business in the affairs of at least some people.
This is essentially what Susil Kumar tried to convince you. Now at this stage you admit the very same point Susil said so far.

I think this effectively dismisses the issue of creationism at least for Hussein.

It will be interesting to know the opinion of cheer girls.

അപ്പൂട്ടൻ said...

Dear "Darwinism Refuted" (whatever be your name)...
Please don't keep my blog a pasting board for your borrowed stuff. I could tolerate one, but don't want this to just go on. If you have anything specific to say, I'd be happy to read through, but your comments are going a bit too much.
If you have so much to refute, please do so in your blog.

Please excuse me for this, I don't like removing comments, I don't want to spam my blog too...

KP,
I'm sorry, I had to remove couple of your comments. I prefer not to see personal remarks coming in. This could lead to another heated argument.
Please, stick to ideas, not to people. You can raise your opinion on Hussain's remarks, but please avoid getting personal on that.

KP said...

Appoottan,

It is your liberty to delete any comments as it is your blog. I have no issues with it. I only opposed the mindset behind Husain's remarks and I stand by what I wrote.

Thanks

Unknown said...

Dear Mr.Appoottan,

Thanks for removing KPs unwanted comments. Hope this you will not delete.

Mr. KP,

I told Mr. MI was the only peron who uphold the spirit of the debate. Persons including You,Jack,Kalidasan was simply making noises only here. So if appreciation only go for MI means you and your gang is not appreciated. I dont need to tell Mr. Hussain about difference between MI and You and your gangs, I hope he himself can see the difference between MI and garbages.


So please dont derail the disussion by unwantedly commenting here Mr. KP. We all are here to watch the on going debate between MI and Hussain.

I read for you Mr. Hussain is going to reply in his blog. Hope you have commonsense to understand what it is said.

Appoottan,

HOpe you will take care Mr. Kalidasan too. Dont you notice he is just for quarrelling here.

Thanks

Unknown said...

Dear Mr. Appoottan,

By deleting KPs dirty comments you proved your high standared here. I appreciate you

Please read his latest comment. He still stick on his dirty mentality.

KP Said: I only opposed the mindset behind Husain's remarks and I stand by what I wrote.

Mr. Appoottan, I really surprise by reading his words. As Mr. Hussain ever mention religion in the above problem why he called him fanatic. It shows what a prejudice is in Mr. KP's mind. KP is the person who look to Mr. Hussain with religious color.

It is clear that Mr.Hussain cricized modern science as a reason of many partial effects. Not only Hussain, we can see many in this world in any every religion attack modern science for that. What I understand here is Hussain is against ideology of modern science which is simply materialistic.

But KP read it in religious color. Shame on Mr. KP. Your dirty mentality is out here.

Unknown said...

Please read the below sentence

As Mr. Hussain ever mention religion in the above problem why he called him fanatic

as,

As Mr. Hussain never mention religion in the above problem why he called him fanatic

അപ്പൂട്ടൻ said...

Kamaakshi,
The policy applies to you as well. You have stated your point in the first comment, let's not pursue this. Your attack on KP too is not making much sense after that.

Unknown said...

Hi Darwinian Believers,

Natural Selection and Mutation are two mechanism that you claim as a driving force for evolution. Is it that innocent to believe as our darwinian believers do?

Unknown said...

What Mr. MI talk about species change is only his assumption. Many micro evolution will be macro, so there will be species change. Any proof? NO.

So what Lenski experiment result?

Nothing, NO SPECIES CHANGE.

Why

Mr. MI Replies

സംഗതി അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നു മനസിലായിക്കാണുമല്ലോ?

So do we need to believe in Evolution without proof?

അപ്പൂട്ടൻ said...

This fact, which demolishes the foundations of the theory of evolution, also worried Darwin, who wrote: "If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down."


Dear "Darwinism Refuted",

Please.... These are things which are already talked much about in the blogsphere. Please don't copy-paste from sites and spam my blog. It's all elementary.

FYI - If you really want to know what worried Darwin, please read the book, not these sites. At least, read the paragraph from where this is quoted.

I'm forced to remove this...

Unknown said...

Nowadays even evolutionist experts accept that the variations they call "microevolution" cannot lead to new classes of living things—in other words, to "macroevolution." In a 1996 article in the leading journal Developmental Biology, the evolutionary biologists S.F. Gilbert, J.M. Opitz, and R.A. Raff explained the matter this way:
The Modern Synthesis is a remarkable achievement. However, starting in the 1970s, many biologists began questioning its adequacy in explaining evolution. Genetics might be adequate for explaining microevolution, but microevolutionary changes in gene frequency were not seen as able to turn a reptile into a mammal or to convert a fish into an amphibian. Microevolution looks at adaptations that concern only the survival of the fittest, not the arrival of the fittest. As Goodwin (1995) points out, "the origin of species— Darwin's problem—remains unsolved.

Muhammed Shan said...

സുബൈര്‍ ..,
താങ്കളോട് ഒരേയൊരു ചോദ്യം കൂടി..
നാളെയോരിക്കല്‍ ഹുസൈന്‍ സാഹിബും താങ്കളുടെ അനിഷേധ്യരായ മറ്റു നേതാക്കളും പരിണാമം..ഖുരാന് അനുസ്രിതമാനെന്നും..,മനുഷ്യര്‍ പരിണമിച് ഉണ്ടായതാണെന്നും..ഖുറാനിലെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണെന്നും പറഞ്ഞാല്‍ താങ്കളതില്‍ വിശ്വോസിക്കുമോ..????????

Unknown said...

The Second Law of Thermodynamics, one of the fundamentals of physics, states that left to themselves and natural conditions, all systems in the universe will gradually move towards disorder, fragmentation and corruption, in direct relation to the passage of time.

All things—living and inanimate—eventually erode, decay, fragment and fall apart. This is the eventual and inescapable end of all entities, and according to the Second Law, no way back from the process is possible

However, the theory of evolution is completely at odds with this law, because evolution maintains that all kinds of systems—and life in particular—came into being spontaneously, with no conscious intervention involved. However, it is a scientifically proven that, left to natural conditions, all things made of matter will head towards disorder and chaos. Despite the reality described above, the presence in the universe of order and perfection is one of the proofs that a Sublime Creator is responsible for it.

ea jabbar said...

നാളെയോരിക്കല്‍ ഹുസൈന്‍ സാഹിബും താങ്കളുടെ അനിഷേധ്യരായ മറ്റു നേതാക്കളും പരിണാമം..ഖുരാന് അനുസ്രിതമാനെന്നും..,മനുഷ്യര്‍ പരിണമിച് ഉണ്ടായതാണെന്നും..ഖുറാനിലെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണെന്നും പറഞ്ഞാല്‍ താങ്കളതില്‍ വിശ്വോസിക്കുമോ..????????
------
ഈ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മുമ്പ് ജമാ അത്തുകാര്‍ IPHല്‍ അച്ചടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം കാരണം അതു പുറത്തിറക്കാതെ പിന്‍ വലിച്ചതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഹുസൈന്‍ തന്നെയായിരുന്നോ അതിന്റെ കര്‍ത്താവ് എന്നു ഞാന്‍ സംശയിക്കുന്നു !

Jack Rabbit said...

Darwinism Refuted,
We all know you are doing great service by showing off your newly learned "knowledge" from this site - Darwinism Refuted. Is this Hussain camp's latest idea how to stay in debate when ran out of arguments ?

At least the trolls are showing evolution (idea of progress, condition demanded by Hussain)

Noushad -> Ravi Menon -> Kamaakshi

/JR

Jack Rabbit said...

Subair,
It would be great if you can reply so that we can continue discussion

Statement by Subair (details can be found here) - Evolutionists claim their organs including brain is the outcome of small but cumulative steps and they aren't designed perfect as evolution didn't have any foresight. So creationists question any inference and conclusions (including evolution) based on brain's perception/cognition modules. Creationists "somehow" don't suffer from this as they are perfect creations of God and deny evolution.

This was my question

If there are two believers (from two religions A and B) who claims to be perfect creations of God (perfect brain, no imperfections in perception/cognition) but has theological differences between them, how do you resolve who is correct ?

This is a real life scenario, not a hypothetical case where all believers/creationists worship one God.


Trolls (Noushad/Ravi Menon/Kamaakshi/Darwinism refuted) are also welcome to reply

/JR

പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said...

http://subairpulikkal.blogspot.com/2010/09/blog-post.html?#comment-6743512443971423342

Jack Rabbit said...

പേടിത്തൊണ്ടന്‍ said..

ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ വിശ്വാസികളും പരിണമിച്ചുണ്ടായ യുക്തിവാദികളും ഈ ഭൂമിയില്‍ വേറെ വേറെ ഉണ്ടെന്നാണോ താങ്കളുടെ (Subair) വിചാരം??


Yes, although Subair doesn't explicitly say so, he is assuming statement of both sides are correct as they claim and doesn't bother to check whether they are correct.

Statement of creationists: We are perfect creations, our brain is perfect so are any inferences and conclusions

Statement of evolutionists: Evolution doesn't result in perfect beings. Brain wasn't created to give perfect answers. So inferences and conclusions are likely to be wrong.

That is why i asked the question in above comment


/JR

kaalidaasan said...

>>>>>>>However, the theory of evolution is completely at odds with this law, because evolution maintains that all kinds of systems—and life in particular—came into being spontaneously, with no conscious intervention involved.<<<<<<

It is really interesting to see people seems to lend support to Hussein using modern science which Hussein shuns as the most hated thing in his life. Laughing stuff.
For a long time second law of thermodynamics is the trump card of creationists. And in fact many scientists also opined that if this physics law is applied to biology it will be difficult to explain evolution.

But the first law of thermodynamics states that matter/energy cannot be created or destroyed. Now the question is do they believe in the first law as well?

Unknown said...

Kalidasan,

it means darwinists who believe in first law of thermodynamics will believe in second too. Am I right?

Unknown said...

Jack, Never mind who and from where the questions come. Just answer it. Theory of evolution is an assumption. Now you poeple are trying to prove it. It seems very hard for you people to prove it. Anyway continue to prove it. Best of luck

Unknown said...

In a paper published in the Proceedings of the National Academy of Science, Lenski and co-workers describe how one of 12 culture lines of their bacteria has developed the capacity for metabolizing citrate as an energy source under aerobic conditions.
This happened by the 31,500th generation. Using frozen samples of bacteria from previous generations they showed that something happened at about the 20,000th generation that paved the way for only this culture line to be able to change to citrate metabolism. They surmised, quite reasonably, that this could have been a mutation that paved the way for a further mutation that enabled citrate utilization.
This is close to what Michael Behe calls ‘The Edge of Evolution’—the limit of what ‘evolution’ (non-intelligent natural processes) can do. For example, an adaptive change needing one mutation might occur every so often just by chance. This is why the malaria parasite can adapt to most antimalarial drugs; but chloroquine resistance took much longer to develop because two specific mutations needed to occur together in the one gene. Even this tiny change is beyond the reach of organisms like humans with much longer generation times. With bacteria, there might be a chance for even three coordinated mutations, but it’s doubtful that Lenski’s E. coli have achieved any more than two mutations, so have not even reached Behe’s edge, let alone progressed on the path to elephants or crocodiles.

Unknown said...

Evolutionists refer to the variety or variation within species as “micro-evolution” and to the hypothesis of the formation of new species as “macro-evolution.” Evolutionists seek to give the impression that micro-evolution is a scientific fact that which everyone agrees on, and that macro-evolution is a result of micro-evolution spread out over a longer time frame. Above all, the point that needs to be emphasized is that there is no such process as micro-evolution.

Evolutionists try to create the impression that variation within species is an evolutionary process by giving it the name of “micro-evolution.” In fact, however, that this is an attempt to validate the concept of evolution by using an expression containing the word. Variation consists of the emergence of various dominant genetic combinations as a result of geographic isolation of individuals in a given species. But even with extreme variation, no new information is added to that species’ gene pool. Therefore, no such process as evolution has taken place

Unknown said...

Readers,

Here the circus of Darwinists continue, Tune to Appoottan's blog for more comedy from Evolusionists.

Jack Rabbit said...

Darwinism Refuted said..

This is close to what Michael Behe calls ‘The Edge of Evolution’—the limit of what ‘evolution’ (non-intelligent natural processes) can do. For example, an adaptive change needing one mutation might occur every so often just by chance.


Oh, are you trying to cover for Hussain since i asked why nobody is quoting Behe. ?

If you have some capability other than mere copy and paste, please read the extensive reviews Edge of Evolution got (collected by Blake Stacey). Hussain is yet to show the scholarly reviews his books got even after asking him many times. I had asked a question to Subair, what happens at the edge of genetic boundary. No answer from anyone yet.

Seems like he is busy trying to solve the logic puzzle in hand

/JR

Unknown said...

Jack is gud in raising question but very poor in answering.

Evolutionists refer to the variety or variation within species as “micro-evolution” and to the hypothesis of the formation of new species as “macro-evolution.” Evolutionists seek to give the impression that micro-evolution is a scientific fact that which everyone agrees on, and that macro-evolution is a result of micro-evolution spread out over a longer time frame. Above all, the point that needs to be emphasized is that there is no such process as micro-evolution.

Evolutionists try to create the impression that variation within species is an evolutionary process by giving it the name of “micro-evolution.” In fact, however, that this is an attempt to validate the concept of evolution by using an expression containing the word. Variation consists of the emergence of various dominant genetic combinations as a result of geographic isolation of individuals in a given species. But even with extreme variation, no new information is added to that species’ gene pool. Therefore, no such process as evolution has taken place.

Unknown said...

After Lenski experiment what was the finding? Was there any species change? If there is no species change then dont claim it is a proof for evolution what you mean.

Noisy Jack can also answer

KP said...

Arguments that second law of thermodynamics is against evolution requires immediate reading on the following basic concepts in thermodynamics like

(a) Thermally Isolated system.
(b) Energy transfer.
(c) Entropy.
(d) Adiabatic process.
(e) State variable and path integrals.
(f) Local and global equilibrium.

Once you understand the above concepts, read about second law. Then start with your "entropy of universe always increases statement", and see what all are the inherent assumptions. Now critically analyze and see what are the differences between a real life system and the system for which the statement entropy of universe always increases holds.

It might be hard during the first try.. But challenge your brains. If this exercise is not taking you anywhere even after a few trials, please stop at that moment and be content and happy at your thermodynamical equilibrium state with what all information you have..

PS: As Morpheus in the movie Matrix says, I have shown you the door. It is now you who has to walk inside, explore, and understand. I honestly feel you cannot make anyone understand anything unless they are willing to learn..

Jack Rabbit said...

Darwinism Refuted said ..

Evolutionists refer to the variety or variation within species as “micro-evolution” and to the hypothesis of the formation of new species as “macro-evolution.” Evolutionists seek to give the impression that micro-evolution is a scientific fact that which everyone agrees on, and that macro-evolution is a result of micro-evolution spread out over a longer time frame. Above all, the point that needs to be emphasized is that there is no such process as micro-evolution.

Evolutionists try to create the impression that variation within species is an evolutionary process by giving it the name of “micro-evolution.” In fact, however, that this is an attempt to validate the concept of evolution by using an expression containing the word. Variation consists of the emergence of various dominant genetic combinations as a result of geographic isolation of individuals in a given species. But even with extreme variation, no new information is added to that species’ gene pool. Therefore, no such process as evolution has taken place.


Oh, you have undergone one mutation and stopped copy/paste from Darwinism refuted and instead started copy/paste from Harun Yahya

Please check with Hussain whether he will call this as progress or not


After Lenski experiment what was the finding? Was there any species change? If there is no species change then dont claim it is a proof for evolution what you mean.

This shows you haven't understood even a single thing what many (Mi, kaalidaasan, KP and me) were discussing

Noisy Jack can also answer

What an ironic statement from somebody who SPAMed the entire contents of many websites

/JR

Unknown said...

Aware that the Second Law of Thermodynamics makes evolution impossible, various evolutionist scientists have recently engaged in speculation in order to bridge the gulf between the Second Law and the theory of evolution and to clear away this obstacle.

Of these advocates, the Belgian scientist Ilya Prigogine is the best-known with his claims made in the hope of reconciling Thermodynamics and evolution. Starting from the concept of Chaos Theory, Prigogine put forward a number of hypotheses to the effect that order could emerge from chaos. Yet despite all his endeavors, Prigogine failed to reconcile thermodynamics and evolution. This can clearly be seen in his following words:

There is another question, which has plagued us for more than a century: What significance does the evolution of a living being have in the world described by thermodynamics, a world of ever-increasing disorder?

Prigogine was aware that at the molecular level, the theories he had produced did not apply to living systems—a living cell, for instance. He set out the problem in these terms:

The problem of biological order involves the transition from the molecular activity to the super molecular order of the cell. This problem is far from being solved.

The final point reached by the concept of Chaos Theory and the conjecture based on it is that no concrete result supporting and confirming evolution and eliminating the dichotomy between thermodynamics and evolution has ever been obtained. As in all other spheres, science once again reveals that with regard to thermodynamics, evolution is impossible and that there cannot be other explanation for the emergence of life than creation.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
KP said...

A short and quick answer on thermodynamics and occurrence of ordered systems is as follows:

(a) The statement "entropy and hence disorder always increases" is valid for thermally isolated systems. i.e., for systems with no energy transfer.

Except those systems under controlled lab conditions, the only available isolated system in nature is the entire universe itself. As universe expands, the entropy is indeed increasing.

(b) All real life examples involve energy transfer. This indicates development of ordered systems is possible under favorable energy transfer conditions (a simple example: water freezes to ice, if you can extract energy from the system).

(c) Hence second law is in no way contradictory for the formation of ordered systems. For the formation of any ordered system, the entropy is compensated elsewhere in the universe.

So the contention that evolution is against second law is invalid.

PS: If you followed my previous comment, you would have seen that the critical assumptions are isolated systems and energy transfer.

Also, I am sorry if I hurt anyone in my previous comment on thermodynamics.

കലിപ്പ് said...

In the begining god created heavens and the earth; then he created first law of thermodynamics; and then he created second law of thermodynamics;

Students in thermodynamics class still swear at Plank and Carnot.

Jack Rabbit said...

Darwinism Refuted said ..

Aware that the Second Law of Thermodynamics makes evolution impossible, various evolutionist scientists have recently engaged in speculation in order to bridge the gulf between the Second Law and the theory of evolution and to clear away this obstacle.

Of these advocates, the Belgian scientist Ilya Prigogine is the best-known with his claims made in the hope of reconciling Thermodynamics and evolution. Starting from the concept of Chaos Theory, Prigogine put forward a number of hypotheses to the effect that order could emerge from chaos. Yet despite all his endeavors, Prigogine failed to reconcile thermodynamics and evolution. This can clearly be seen in his following words:

There is another question, which has plagued us for more than a century: What significance does the evolution of a living being have in the world described by thermodynamics, a world of ever-increasing disorder?

Prigogine was aware that at the molecular level, the theories he had produced did not apply to living systems—a living cell, for instance. He set out the problem in these terms:

The problem of biological order involves the transition from the molecular activity to the super molecular order of the cell. This problem is far from being solved.

The final point reached by the concept of Chaos Theory and the conjecture based on it is that no concrete result supporting and confirming evolution and eliminating the dichotomy between thermodynamics and evolution has ever been obtained. As in all other spheres, science once again reveals that with regard to thermodynamics, evolution is impossible and that there cannot be other explanation for the emergence of life than creation.


Again from Harun Yahya

Why don't you do like what Harun Yahya did rather than copy/paste contents from his book here ?

He sent his book (unsolicited) to high schools, scientists, museums around the world and also to members of US Congress

I know you envy Kamaakshi who just entered the Hall of fame after his/her spectacular performance yesterday. But these aren't enough. Since you don't understand a single thing you are posting here we better discontinue this discussion. It is up to Appoottan to decide on the fate of these trolls in his blog.

/JR

kaalidaasan said...

>>>>>>>>>>it means darwinists who believe in first law of thermodynamics will believe in second too. Am I right?<<<<<<

No, not at all. Evolution is not based on thermodynamics. It is entirely a different issue. Thermo dynamics deals with energy. It is the creationists who drag thermodynamics into evolution.

Evolution is not a theory which is proved beyond doubt. It is still in the process of development. When Darwin put forward his Natural selection as a mechanism of evolution, he had not proved anything. It was a new theory. And like every new theory at the time of its origin many issues were unanswered and still unanswered. That does not mean that we will not be able to answer those issues. Many unanswered issues at the time of Darwin were answered subsequently and posterity proved many things. Even in the second half of 20th century philosophers like Karl Popper did not believe in the testability of Natural selection. But later he changed his mind and admitted that Natural selection is testable. Unfortunately this Natural selection is not the natural selection which Hussein claims to have refuted. It is his convoluted distorted version which has nothing to do with evolution.

Whether his version of Natural Selection is refuted or not, does not stand scientific scrutiny.

kaalidaasan said...

>>>>>>Of these advocates, the Belgian scientist Ilya Prigogine is the best-known with his claims made in the hope of reconciling Thermodynamics and evolution. Prigogine was aware that at the molecular level, the theories he had produced did not apply to living systems—a living cell, for instance. He set out the problem in these terms:
The problem of biological order involves the transition from the molecular activity to the super molecular order of the cell. This problem is far from being solved.<<<What Ilya Prigoine said is the truth. Nobody claimed so far that the issue is solved. It is not solved. He never said that the problem can not be solved. As we stand now, it is not solved. Only a fraction of issue in nature are solved right now. So there is nothing unusual in Prigogine’s statement.

That does not refute evolution of proves creationism. He said a lot of other things as well. In his book, From Being To Becoming, he says,

It seems that most biological mechanisms of action show that life involves far-from-equilibrium conditions beyond the stability of the threshold of the thermodynamic branch. It is therefore very tempting to suggest that the origin of life may be related to successive instabilities somewhat analogous to the successive bifurcations that have lead to a state of matter of increasing coherence.

According to him, in effect, that things sometimes do, under certain circumstances, organize themselves.

He reasons that these processes might have produced life.

Prigogine, like Darwin just highlighted some issues. Many of Darwin’s words could be distorted as against evolution.

Scientists and philosophers do not resort to false claims like Hussein. They are open minded and do not shy away from admitting the short falls in science. And they will call a spade a spade. Such admissions are the fuel for frauds like Hussein.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>After Lenski experiment what was the finding? Was there any species change? If there is no species change then dont claim it is a proof for evolution what you mean.>>>>

Lenski’s experiment showed that there is morphological, genetic and behavioral changes in organisms by means of Natural Selection. If you know the definition of species in bacteria, you will understand whether the new organism can be considered as a new species.

Hussein defined species as a group of organisms which interbreeds. And I asked him how he can define species in bacteria where breeding is unknown. He has not answered so far. You can also answer that question.

ബാബുരാജ് said...

Darwinism refuted quotes:
//Microevolution looks at adaptations that concern only the survival of the fittest, not the arrival of the fittest //
No modern evolutionist talk about the arrival of the fittest, or even fittest. Evolution is not a method to bring about the fittest, for evolution is not targeted. You think humans are the fittest?

//The Second Law of Thermodynamics, one of the fundamentals of physics, states that left to themselves and natural conditions, all systems in the universe will gradually move towards disorder, fragmentation and corruption, in direct relation to the passage of time.//

Is it? I thought the second law of thermodynamics was something different.

About Lenski's. The time for Lenski generations of E coli to develop citrate metabolic capacity can be roughly translated to about a million human years. But remember, the only environmental stress the bacteria were exposed to was glucose depletion. And they circumvent that successfully. Its not just two random mutation or development of a new pathway. And that’s evolution. So just imagine, given the much diverse environment, conditions and billions of years at disposal, is it that a miracle?

Then about not evolving a new species. See every life form, whatever be the species is basically a set of genes. (Not agreeing ? That’s how you, me and almost every life form start. A set of genes..) For our convenience and comprehension we assign nomenclature with arbitrary criteria like inability to cross breed etc..etc. So a small number of changes in genes, its a trait, if its large enough its a species. Lenski's stresser and time span wasn't enough to create that much changes. That’s it.

അപ്പൂട്ടൻ said...

Dear friend named Darwinism Refuted...
I'm sorry to say this.....

I can't tolerate any more of this nonsense. You have been doing a copy-paste, seemingly, without even understanding what they actually mean. Further, even if someone gives an answer, you don't reply. I don't see any use of such a person coming into my blog and spamming with comments. (An odd comment or two is fine).

I would be deleting your further comments as and when I see any.

FYI - These sites, including that of Yahya, are accessible to me too. I could read from those sites directly, I don't need your episodized articles for that.

A lot has already been talked here about evolution, though the post was questioning scientific creationism, which Mr. Hussain was so confident about.

Unknown said...

Dear Baburaj,

This is your what you said

So a small number of changes in genes, its a trait, if its large enough its a species. Lenski's stresser and time span wasn't enough to create that much changes. That’s it.
----------------

Great!!!!!. So Ecolli bacteria didnt change to another species. It means Lenski experiment is not a proof for evolution.

an adaptive change needing one mutation might occur every so often just by chance. This is why the malaria parasite can adapt to most antimalarial drugs; but chloroquine resistance took much longer to develop because two specific mutations needed to occur together in the one gene. Even this tiny change is beyond the reach of organisms like humans with much longer generation times. With bacteria, there might be a chance for even three coordinated mutations, but it’s doubtful that Lenski’s E. coli have achieved any more than two mutations, so have not even reached Behe’s edge, let alone progressed on the path to elephants or crocodiles.

Unknown said...

Kalidsaasan said,

They are open minded and do not shy away from admitting the short falls in science.

___________


Great!!!!!!!!! So you agreed there is falls in the Science. Then how you blindly believe in Evolution? At least you have to agree it is just an assumption not a theory.

Good luck

Unknown said...

Kalidsan Said,

Evolution is not a theory which is proved beyond doubt. It is still in the process of development. When Darwin put forward his Natural selection as a mechanism of evolution, he had not proved anything.

-------------

Welldone Mr. Kalidasan. I appreciate you.

What I read from here is, First made a theory, then started to prove it. Is this we call Science? Now we are trying to prove it. We are trying to explaining everything as a proof for that theory that we made without proof. Theliv Kettichamakkal. Am i right Mr. Kalidasan.

Neo Darwinism come when Natural selecion alone cant explain the "theory". Mutation Added to it. Now what all circus you will play to proof a theory?

Unknown said...

Dear Mr. KP,

You are trying hard to explain things. Best of Luck. After all you are trying to prove Theory of Evolution is proved. Is it possible for you? I dont think so.

അപ്പൂട്ടൻ said...

With 300 odd comments only on evolution, in spite of the subject being on the other side, if the same basic things are being queried, I have no other option left.

Sorry friends, I'm closing the comments option here for this post. As I said earlier, I'm waiting for Hussain's post on scientific creationism. I hope he'd answer.

Dear "Darwinism Refuted"
Try to learn evolution from books by biologists, not from Harun Yahya.

ഹുസൈൻ മറുപടി പറയട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക്‌ വേറെ വിഷയം നോക്കാമല്ലൊ.

«Oldest ‹Older   401 – 459 of 459   Newer› Newest»